ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
57040143 บ้านห้วยโป่ง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040144 อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040145 บ้านห้วยเดื่อ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040146 ชุมชนบ้านต้าตลาด สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040147 บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040148 บ้านต้านาล้อม สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040149 บ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์) สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040150 บ้านห้วยห้อม'ราษฏร์สามัคคี' สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040151 อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040153 บ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040154 อนุบาลยางฮอม สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040155 บ้านพญาพิภักดิ์ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040156 บ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040157 บ้านชมภู สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040158 บ้านป่าแดงห้วยหลวง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57042010 ขุนตาลวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57042011 ยางฮอมวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57040001 บ้านศรีลานนา สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040002 บ้านหลวง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040003 บ้านครึ่ง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040004 บ้านครึ่งใต้ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040005 บ้านส้าน สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040006 บ้านตองม่วงชุม สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040007 บ้านหก สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040008 บ้านบุญเรือง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040009 บ้านต้นปล้องแดนเมือง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040010 บ้านเมืองกาญจน์ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040011 บ้านสองพี่น้อง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040012 ริมโขงวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040013 บ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040014 อนุบาลเชียงของ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040015 อนุบาลทุ่งทรายพัฒนา สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040016 บ้านทุ่งนาน้อย สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040017 บ้านดอนมหาวัน สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040018 บ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040019 บ้านปากอิง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040020 บ้านหวาย สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040022 ชุมชนบ้านศรีดอนชัย สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040023 บ้านลุงท่าเจริญ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040024 บ้านทุ่งซางดงหลวง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040025 บ้านเขียะ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040026 บ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040027 บ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040028 บ้านทุ่งอ่าง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040029 บ้านน้ำม้า สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040030 ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040031 บ้านแก่นวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040032 บ้านเกี๋ยง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040034 บ้านห้วยซ้อ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040035 บ้านเวียงหมอก สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57042001 เชียงของวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57042002 บุญเรืองวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม. เขต 36
57030051 ป่าตึงพิทยานุกูล สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030053 บ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030055 บ้านห้วยกว๊าน สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030056 แม่แอบวิทยาคม สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030057 บ้านศรีกองงาม สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030058 บ้านป่าไร่หลวงวิทยา(ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 9) สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030059 บ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา) สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030061 ชุมชนบ้านป่าสักน้อย สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030062 บ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์) สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030063 บ้านสันมะเค็ด สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030064 บ้านปงของ(ธรรมราษฎร์นุกูล) สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030065 ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงิน สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030066 บ้านแม่คำ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030067 บ้านไร่ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030069 บ้านสันต้นเปา สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030070 บ้านดอยจัน สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030071 โยนกวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030072 บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030073 บ้านสันธาตุ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030074 บ้านสบคำ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030075 ราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030076 บ้านสบรวก สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030077 บ้านวังลาว สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030078 บ้านห้วยเกี๋ยง สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030079 บ้านแม่มะ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030080 บ้านเวียงแก้ว สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030081 บ้านสันต้นธง สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030082 บ้านป่าก๋อย สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030086 บ้านศรีดอนมูล สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030087 บ้านหนองปลาสะเด็ด สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030088 บ้านดอยสะโง๊ะ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030176 บ้านธารทอง สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57032004 เชียงแสนวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57032005 บ้านแซววิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57030156 อนุบาลโชคชัย(บ้านแม่เลียบแม่บง) สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030158 บ้านทุ่งกวาง สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030159 บ้านดอย สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030160 บ้านดอนงาม สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030161 บ้านขุนแม่บง(ตชด.) สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030164 อนุบาลดอยหลวง สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030165 บ้านป่าลัน สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030166 บ้านห้วยไร่ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030167 ผ่านศึกสงเคราะห์ ๑ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030168 บ้านไทรทอง สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030170 บ้านหนองป่าก่อ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030172 บ้านใหม่พัฒนา สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030173 บ้านป่าซางงาม สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม. เขต 36
57040036 บ้านโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040037 ศรีสว่าง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040038 สักสันเชียงใหม่วิทยาคม สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040039 บ้านงิ้วใหม่ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040040 บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล) สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040041 บ้านตุ้มเหนือ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040042 บ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ) สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040043 บ้านขอนซุง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040044 บ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040045 บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040046 บ้านก๊อ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040047 บ้านสันปูเลย สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040048 บ้านขุนห้วยไคร้ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040049 บ้านร่มโพธิ์ไทย สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040050 บ้านร่มโพธิ์ไทยสาขาบ้านขุนต้า สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040051 บ้านร่มโพธิ์ไทยสาขาห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040052 บ้านร่มโพธิ์ไทยสาขาห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040053 บ้านรักแผ่นดิน สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040054 บ้านแผ่นดินทอง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040055 บ้านราษฎร์ภักดี สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040056 อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040057 บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040058 บ้านตีนเป็ด สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040059 บ้านปางค่า สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040060 บ้านรักถิ่นไทย สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040061 บ้านดอนดินแดง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040063 บ้านปล้องตลาด สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040064 จำไฮบ้านเหล่า สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040065 บ้านปล้องใต้ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040066 บ้านปล้องส้าน สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040067 บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040068 บ้านแม่ลอยไร่ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040069 บ้านเกี๋ยงใต้ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040070 วัดพระเกิดคงคาราม สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040071 เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040072 บ้านใหม่ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040073 บ้านร่องแช่ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040074 บ้านทุ่งโห้ง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040075 บ้านห้วยไคร้ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040076 บ้านป่าตึงงาม สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040077 บ้านป่ารวก สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040078 ศรีดอนไชยวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040079 บ้านสันทรายมูล สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040080 สันทรายงามวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040081 บ้านหนองบัว สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040083 บ้านสันป่าบง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040084 บ้านเอียน(สหราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040085 บ้านบุญนาค สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040086 บ้านดอนแยง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040087 บ้านป่าจี้ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040088 บ้านท่าข้าม สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040089 บ้านดอนไชย สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040091 หนองแรดวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040092 บ้านม่อนป่ายาง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040159 บ้านร่มโพธิ์ไทยสาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040160 บ้านร่มโพธิ์ไทยสาขาห้องเรียนบ้านเล่าตาขาว สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57042004 เทิงวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57042005 ปล้องวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57020081 บ้านห้วยลึกผาลาดสามัคคี สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020082 บ้านป่าแงะ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020083 บ้านป่าเส้า สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020084 บ้านใหม่พัฒนา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020087 บ้านใหม่ใต้ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020089 บ้านสักพัฒนา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020090 บ้านแม่พุง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020091 โรงช้างวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020092 บ้านโป่ง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020094 ศรีโพธิ์เงินวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020095 บ้านวังวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020096 ชุมชนบ้านสันมะค่า สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57022006 ป่าแดดวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57040093 อนุบาลตาดควัน สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040094 บ้านใหม่สุขสันต์ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040095 บ้านใหม่สุขสันต์ สาขามูเซอ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040096 บ้านใหม่โชคชัย สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040097 บ้านศรีสะอาด สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040098 บ้านเวียงหวาย สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040099 บ้านหนองบัวคำ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040100 บ้านหนองเสา สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040101 บ้านสันป่าสัก สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040102 สันสะลีกวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040103 บ้านป่าซาง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040104 บ้านแม่ต๋ำน้อย สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040105 บ้านป่าม่วง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040106 บ้านแม่ต๋ำกลาง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040107 บ้านบ่อแสง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040108 บ้านทุ่งเจ้า สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040109 บ้านแม่เปา สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040110 ชุมชนบ้านสบเปา สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040111 แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040112 บ้านกระแล สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040113 บ้านสันหลวงสามัคคี สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040114 ห้วยก้างราษฎร์วิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040115 ห้วยก้างราษฎร์วิทยา สาขาบ้านสันสะอาด สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040116 บ้านไม้ยามิตรภาพที่168 สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040117 บ้านร่องกอก สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040118 บ้านห้วยเดื่อ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040119 บ้านห้วยก้าง'รัฐประชาสงเคราะห์' สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57042006 พญาเม็งราย สพม. สพม. เขต 36
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57042008 ไม้ยาวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57020001 เจริญเมืองวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020002 บ้านเจริญเมือง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020003 บ้านป่าตึง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020004 บ้านป่าบง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020005 บ้านสิบสอง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020006 บ้านจำคาวตอง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020007 สันหนองควาย สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020010 ร่องธารวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020011 บ้านหนองตุ้ม สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020012 บ้านหนองผักจิก สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020013 บ้านโป่งแดง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020014 บ้านห้วยทรายขาว สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020016 บ้านร่องคตสันปูเลย สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020017 ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020018 บ้านดงเวียง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020019 บ้านดงขนุน สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020020 บ้านสันมะแฟน สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020021 ธารทองวิทยา(ป่ารวก) สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020023 ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020024 บ้านป่าหัดป่าแขม สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020025 บ้านห้วยประสิทธิ์ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020027 บ้านศาลา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020028 บ้านปางเกาะทราย สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020029 ริมวัง๑ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020030 ริมวัง ๒ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020032 บ้านสันผักแค สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020034 บ้านม่วงคำ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020035 บ้านสันต้นผึ้ง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020036 บ้านฝั่งตื้น สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020038 บ้านหนองบัว สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020039 บ้านป่าส้าน สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020042 อนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020043 พานพสกสวัสดิ์ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020044 ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020045 บ้านป่าสัก สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020046 บ้านแม่เย็น สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020047 บ้านดง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020048 บ้านสันต้นแหน สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020049 บ้านจำผักกูด สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020050 โป่งทะลายใหม่เจริญ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020051 บ้านแม่แก้วเด่นชัย สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020052 บ้านแม่แก้วเหนือ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020053 บ้านแม่แก้ว สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020054 บ้านแม่แก้วใต้ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020055 บ้านปอเรียง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020056 บ้านแม่อ้อนอก สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020057 บ้านแม่อ้อ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020058 เวียงห้าววิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020059 บ้านท่าดอกแก้ว สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020061 บ้านแม่คาวหลวง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020062 สันกลางวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020063 บ้านถ้ำ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020065 บ้านป่าต้าก สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020066 บ้านเหมืองง่า สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020068 บ้านสันติวัน สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020071 บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020072 ชุมชนสันมะเค็ด สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020073 บ้านกว๋าวโท้ง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020074 บ้านสันต้นดู่ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020075 บ้านกล้วย สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020077 บ้านป่าแดงงาม สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020078 บ้านหนองฮ่างสันหลวง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020079 บ้านป่าคา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020080 ป่าแดงวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57022001 พานพิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57022002 พานพิเศษพิทยา สพม. สพม. เขต 36
57022003 นครวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57022004 แม่อ้อวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57022005 ดอยงามวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57010001 บ้านโป่งเกลือ สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010002 บ้านโป่งช้าง สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010003 ดอยลานพิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010004 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010005 บ้านทรายงาม สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010006 บ้านจำหวาย สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010007 บ้านจำบอน สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010008 บ้านผาเสริฐ สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010009 บ้านโป่งนาคำ สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010011 บ้านดอยฮาง สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010012 บ้านโป่งน้ำร้อน สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010013 บ้านท่าสาย สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010014 บ้านหัวดอย สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010016 ห้วยพลูพิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010017 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010018 บ้านถ้ำผาตอง สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010019 บ้านบ่อทอง สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010020 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010021 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010022 บ้านนางแลใน สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010023 บ้านนางแล สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010024 บ้านสันต้นขาม สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010025 บ้านโป่งพระบาท สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010026 บ้านโป่งน้ำตก สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010027 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010028 บ้านขัวแคร่ สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010029 บ้านป่าสักไก่ สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010030 บ้านริมลาว สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010031 บ้านป่าอ้อดอนชัย สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010032 บ้านห้วยทราย สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010033 บ้านปุยคำ สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010034 บ้านสันกลาง สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010036 บ้านหนองหม้อ สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010037 บ้านแม่กรณ์ สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010038 บ้านปางริมกรณ์ สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010040 บ้านปางคึก สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010042 บ้านปางลาว สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010043 บ้านเวียงกลาง สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010045 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010046 ห้วยเจริญวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010047 บ้านหนองบัวแดง สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010048 บ้านโล๊ะป่าห้า สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010049 บ้านห้วยทรายขาว สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010050 บ้านรวมมิตร สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010051 ผาขวางวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010053 แม่ยาววิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010054 บ้านทุ่งหลวง สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010056 บ้านห้วยขม สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010057 อนุบาลหัวฝาย สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010058 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010059 บ้านป่ายางมน สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010063 บ้านป่ายางหลวง สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010064 บ้านน้ำลัด สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010066 บ้านเวียงกือนา สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010068 อนุบาลเชียงราย สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010069 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010071 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010074 บ้านห้วยชมภู สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010075 บ้านปางขอน สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010076 บ้านผาลั้ง สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010077 บ้านจะคือ สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010078 บ้านห้วยแม่เลี่ยม สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010079 แม่มอญวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010081 บ้านห้วยแม่ซ้าย สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010082 บ้านป่าก๊อ สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010083 บ้านหัวดง สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010084 บ้านดงป่าเหมี้ยง สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010085 บ้านป่าแหย่ง สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010086 บ้านโป่งฮึ้ง สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010087 บ้านร่องปลาขาว สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010088 อนุบาลห้วยสัก สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010089 บ้านร่องเผียว สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010090 ร่องเบ้อวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010133 บ้านกกน้อยวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010135 บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอ สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010136 ผาขวางวิทยาสาขาบ้านแคววัวดำ สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57013001 เชียงรายปัญญานุกูล สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57012001 สามัคคีวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. สพม. เขต 36
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57012004 ห้วยสักวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย สพม. สพม. เขต 36
57012006 ดอนชัยวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57012007 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. สพม. เขต 36
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2 สพม. สพม. เขต 36
57030001 อนุบาลจอมสวรรค์(บ้านบ่อก๊าง) สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030002 บ้านขี้เหล็กดอยดินแดง สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030003 บ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030006 ไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง) สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030008 บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030009 บ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030010 บ้านกิ่วพร้าว สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030011 บ้านท่าข้าวเปลือก สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030012 บ้านทับกุมารทอง สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030013 ผ่านศึกสงเคราะห์ ๒ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030014 บ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030015 บ้านแม่แพง สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030017 บ้านแม่ลากเนินทอง สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030018 บ้านแม่คี-หนองอ้อ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030019 บ้านแม่สลองใน สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030020 นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030021 บ้านใหม่สามัคคี สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030022 บ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030023 บ้านรวมใจ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030024 บ้านป่าบงแม่จัน สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030025 บ้านสันโค้ง สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030026 บ้านโป่งน้ำร้อน สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030028 ประชารัฐพัฒนา สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030029 บ้านห้วยมะหินฝน สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030030 บ้านปางสา สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030031 บ้านสันติสุข สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030032 บ้านป่าตึง (วิทยประสาท) สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030033 บ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์) สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030034 บ้านหนองแหย่ง สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030037 บ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030038 บ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030039 ธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030040 บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030041 บ้านหนองแว่น สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030042 บ้านสันกอง สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030044 บ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030046 สันสลีหลวง-สันนายาว สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030047 อนุบาลศรีค้ำ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030048 สันทราย(พรหมณีวิทยา) สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030050 บ้านแหลว สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57032002 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57032001 จันจว้าวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57032003 แม่จันวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57030128 บ้านเทอดไทย สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030129 บ้านพญาไพร สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030130 บ้านแม่หม้อ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030131 พญาไพรไตรมิตร สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030132 บ้านจะตี สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030133 รัฐราษฎร์วิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030134 สามัคคีพัฒนา สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030135 บ้านปางมะหัน สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030136 บ้านห้วยอื้น สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030139 บ้านผาจี สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030141 บ้านขาแหย่งพัฒนา สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030142 บ้านป่าซางนาเงิน สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030143 บ้านห้วยไร่สามัคคี สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030144 อนุบาลแม่ฟ้าหลวง สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030145 บ้านสันติคีรี สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030146 บ้านใหม่สันติ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030147 บ้านกลาง สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030148 บ้านพนาสวรรค์ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030149 ราษฎร์พัฒนา สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030150 บ้านแม่เต๋อ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030151 บ้านมนตรีวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030152 ชุมชนศึกษาบ้านแม่สะแลป สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030153 บ้านผาเดื่อ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030154 ดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030155 บ้านห้วยผึ้ง สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030174 บ้านห้วยหก สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030175 บ้านห้วยหยวกป่าโซ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030178 ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์) สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030179 ตำรวจตะเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 (ช่างกลปทุม สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030180 ตำรวจตระเวนชายแดนศรีสมวงศ์ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030181 ตำรวจตะเวนชายแดนบำรุงที่ 87 สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57032008 สันติคีรีวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57020198 อนุบาลจอมหมอกแก้ว สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020200 บ้านท่ามะโอ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020203 บ้านดงมะดะ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020204 อนุบาลแม่ลาว สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020205 บ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020206 ห้วยส้านยาววิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020207 บ้านหนองเก้าห้อง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020209 บ้านต้นง้าว สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020210 บัวสลีวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020211 บ้านต้นยาง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020212 บ้านโป่งมอญ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020213 บ้านแม่ผง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020214 ชุมชนบ้านป่าก่อดำ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020215 บ้านห้วยส้านพลับพลา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020216 โป่งแพร่วิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57022011 แม่ลาววิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57020097 บ้านป่าตึงงาม สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020098 บ้านร้องบง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020099 เจดีย์หลวงพิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020100 บ้านห้วยหมอเฒ่า สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020101 บ้านสันก้างปลา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020102 บ้านแม่ตาแมว สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020103 บ้านดินดำ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020104 บ้านแม่ผักแหละ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020105 บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020106 บ้านแม่ต๋ำ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020107 ท่าก๊อพลับพลาพิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020108 บ้านปางหลวง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020109 บ้านปางหก สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020110 ห้วยน้ำขุ่นวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020112 บ้านห้วยมะแกง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020113 บ้านห้วยสะลักวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020114 บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020115 ชุมชนบ้านโป่ง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020116 บ้านดอนสลี สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020117 บ้านหัวฝาย สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020118 บ้านห้วยหญ้าไซ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020119 บ้านแม่ตาช้าง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020120 บ้านปางอ้อย สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020121 บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020122 บ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล) สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020123 ชุมชนบ้านสันจำปา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020124 บ้านทุ่งฟ้าผ่า สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020126 บ้านโป่งปูเฟือง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020128 บ้านหนองผำ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020129 บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020130 อนุบาลแม่สรวย สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020131 บ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020132 บ้านวาวี สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020133 บ้านมังกาล่า สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020134 บ้านเลาลี สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020135 บ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020136 บ้านแม่โมงเย้า สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020138 ดอยเวียงวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020139 โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020140 บ้านขุนสรวย สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020141 บ้านห้วยไคร้ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020142 บ้านห้วยน้ำเย็น สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020143 บ้านห้วยกล้า สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020144 บ้านผาแดงหลวง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020145 บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก) สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020146 บ้านแสนเจริญ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020147 บ้านดอยช้าง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020148 บ้านห้วยมะซาง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020149 บ้านห้วยขี้เหล็ก สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020150 ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020151 บ้านห้วยเฮี้ย สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020152 บ้านแม่ยางมิ้น สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020153 เวียงผาวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020218 บ้านห้วยสะลักวิทยาสาขากิ่วจำปี สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57022007 แม่สรวยวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57022008 วาวีวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57030090 บ้านป่าแดง สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030091 บ้านศรีป่าแดง สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030092 บ้านม่วงคำ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030093 บ้านปางห้า สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030094 บ้านสันนา สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030095 บ้านสันบุญเรือง สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030096 บ้านสันหลวง สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030097 บ้านเหมืองแดงน้อย สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030100 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030101 บ้านถ้ำ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030102 บ้านโป่ง สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030103 บ้านถ้ำ ตชด. สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030104 บ้านถ้ำปลา สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030105 บ้านผาฮี้ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030106 บ้านน้ำจำ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030107 บ้านจ้อง สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030109 บ้านป่าแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030110 บ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030112 ชุมชนบ้านไม้ลุงขน มิตรภาพที่ 169 สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030113 บ้านสันทราย สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030114 บ้านสันมะนะ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030115 บ้านป่ายาง สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030116 บ้านเหมืองแดง สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030117 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030118 บ้านเวียงพาน สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030119 บ้านป่าเหมือด สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030120 อนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030121 บ้านสันถนน สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030122 บ้านสันธาตุ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030123 บ้านทุ่งเกลี้ยง สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030124 บ้านสันโค้ง สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030125 บ้านห้วยไคร้ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030126 บ้านสันยาว สันลิดไม้ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030127 บ้านฮ่องแฮ๋ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. สพม. เขต 36
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57040120 ขุนขวากพิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040121 บ้านท่าข้าม สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040122 ปางหัดสหศาสตร์ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040123 บ้านโล๊ะ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040124 บ้านผาแล สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040125 บ้านห้วยหาน สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040127 บ้านห้วยคุ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040128 ปอวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040129 บ้านหนองเตา สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040132 ไตรมิตรวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040133 บรรพตวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040134 บ้านทรายทอง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040135 บ้านห้วยลึก สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040136 บ้านหลู้ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040137 บ้านไทยสมบูรณ์ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040138 บ้านม่วงยาย สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040139 บ้านแจมป๋อง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040140 อนุบาลเวียงแก่น สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040141 บ้านทุ่งคำ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040142 บ้านห้วยเอียน สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57042009 เวียงแก่นวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57010091 บ้านดอน สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010092 บ้านชัยพฤกษ์ สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010093 บ้านช่องลม สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010094 บ้านจอเจริญ สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010096 บ้านดอยงาม สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010097 บ้านสมานมิตร สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010098 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010099 บ้านร่องห้า สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010100 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010101 บ้านป่าบง สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010102 บ้านหนองบัวผาบ่ม สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010105 บ้านดอนมูล สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010106 บ้านเมืองชุม สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010107 เวียงแก้ววิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010108 บ้านศรีเวียง สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010109 บ้านร่องบัวลอย สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010110 บ้านเวียงชัย สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010111 อนุบาลเวียงชัย สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010112 บ้านปง สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010116 บ้านเวียงดิม สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010117 บ้านค่ายเจริญ สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57012010 เวียงชัยวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57010118 อนุบาลดงมหาวัน สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010119 บ้านปงเคียน สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010120 บ้านร่องหวาย สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010122 บ้านโป่ง สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010123 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010125 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010126 อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010127 เวียงเชียงรุ้งวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010128 บ้านป่าซาง สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010129 บ้านห้วยหมากเอียก สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010130 บ้านห้วยห้างป่าสา สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010131 บ้านห้วยขี้เหล็ก สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010132 บ้านป่าซางเหนือ สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57020154 บ้านสัน สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020155 บ้านลังกา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020156 บ้านโป่งเทวี สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020157 บ้านป่าตึง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020158 บ้านห้วยหินลาดใน สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020160 บ้านป่าสัก สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020161 บ้านฮ่างต่ำ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020164 ป่างิ้ววิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020165 บ้านหม้อ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020167 ไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020168 อนุบาลแม่ขะจาน สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020169 บ้านป่าแงะ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020170 บ้านทุ่งยาว สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020171 ปางมะกาดวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020172 บ้านห้วยโป่ง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020173 บ้านห้วยม่วง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020174 บ้านปางอ่ายห้วยชมภู สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020175 โป่งน้ำร้อนวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020176 บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020177 บ้านขุนลาว สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020178 บ้านแม่เจดีย์ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020179 บ้านโฮ่ง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020180 อนุบาลเวียงป่าเป้า สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020181 ชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020182 บ้านหนองยาว สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020183 ดอยเวียงผาพิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020184 บ้านแม่ปูนหลวง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020186 เวียงกาหลงวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020187 บ้านป่าจั่น สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020188 บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020189 บ้านทุ่งม่าน สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020190 บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020191 บ้านเด่นศาลา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020192 บ้านแม่ตะละ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020193 บ้านปางมะขามป้อม สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020194 บ้านโป่งนก สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020195 บ้านโป่งเหนือ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020196 ทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020197 บ้านสันสลี สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
55020160 บ้านเปียงซ้อ สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020163 บ้านห้วยฟอง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020164 บ้านด่าน สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020165 บ้านบวกหญ้า สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020166 บ้านกิ่วจันทร์(เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์) สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020167 บ้านปางหก สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020168 บ้านห้วยโก๋น สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020169 บ้านน้ำช้างพัฒนา สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020170 บ้านน้ำรีพัฒนา สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020171 บ้านสบปืน สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020173 บ้านห้วยทรายขาว สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020174 หม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ สพป. สพป.น่าน เขต 2
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สพม. สพม. เขต 37
55020101 บ้านสบกอน สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020102 ชุมชนบ้านเจดีย์ สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020103 ไตรราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020104 บ้านกอก สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020105 ไลออนส์บ้านหนองปลา สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020106 บ้านหนอง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020107 บ้านชี สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020108 บ้านดอนแท่น สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020109 บ้านใหม่ สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020110 บ้านหนองผุก สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020111 ชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020112 บ้านส้อเด่นพัฒนา สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020113 บ้านดอนสบเปือ สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020114 ไตรคามวิทยา สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020115 บ้านน้ำอ้อ สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020116 บ้านเกวต สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020117 บ้านน้ำคา สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020118 ไตรมิตรวิทยา สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020119 บ้านผาน้ำย้อย สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020120 ธาราบรรพต สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020121 บ้านดอนแก้ว สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020122 บ้านพร้าวกลาง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020124 บ้านตึ๊ด สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020125 พระพุทธบาทวิทยา สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020126 บ้านเหล่าอ้อ สพป. สพป.น่าน เขต 2
55022010 เชียงกลาง'ประชาพัฒนา' สพม. สพม. เขต 37
55022011 พระธาตุพิทยาคม สพม. สพม. เขต 37
55020044 บ้านยู้ สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020045 บ้านน้ำฮาว สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020046 บ้านนาฝ่า สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020047 บ้านถ่อน สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020048 บ้านสบหนอง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020049 บ้านสบสาย สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020050 ตาลชุมมิตรภาพที่ 186 สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020051 บ้านปง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020054 บ้านวังว้า สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020055 ริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020056 บ้านท่าวังผา สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020057 ชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020059 บ้านหนองบัว สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020060 บ้านสบขุ่น สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020061 บ้านนาหนุน 2 สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020062 บ้านสบเป็ด สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020063 บ้านน้ำโมงปางสา สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020064 บ้านน้ำพุร้อน สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020065 บ้านสันเจริญ สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020066 บ้านน้ำลักใต้ สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020067 บ้านแหน สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020069 บ้านน้ำแป่ง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020070 บ้านก๋ง (มงคลประชารังสรรค์) สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020071 บ้านเสี้ยว สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020072 บ้านพร้าว สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020073 ไตรราษฎร์วิทยา สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020074 บ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020076 บ้านท่าค้ำ(ไตรราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020077 ชุมชนบ้านดอนตัน สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020078 บ้านม่วง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020079 บ้านคัวะ สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020080 พัฒนานิคมวิทยา สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020082 บ้านดอยติ้ว สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020083 บ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์ สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020084 แสนทองวิทยา สพป. สพป.น่าน เขต 2
55022005 ท่าวังผาพิทยาคม สพม. สพม. เขต 37
55022006 สารธรรมวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 37
55022007 หนองบัวพิทยาคม สพม. สพม. เขต 37
55022008 เมืองยมวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 37
55020086 เพียงหลวง 7 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020087 บ้านน้ำลาด สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020088 ไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020090 มณีพฤกษ์ สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020091 ชุมชนบ้านทุ่งช้าง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020093 บ้านปางแก สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020094 บ้านแพะกลาง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020095 บ้านน้ำพิ สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020096 บ้านปอน สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020097 บ้านน้ำเลียง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020098 บ้านเวียงสอง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020099 บ้านน้ำสอด สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020100 ชุมชนบ้านเฟือยลุง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55022009 ทุ่งช้าง สพม. สพม. เขต 37
55010082 บ้านน้ำหิน สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010083 บ้านเชียงของ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010084 บ้านห้วยเลา สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010085 บ้านนาหล่าย สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010086 บ้านบุ้ง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010089 บ้านพืชเจริญ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010090 บ้านน้ำพุ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010092 บ้านเปา สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010094 บ้านนาไค้ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010095 บ้านทัพม่าน สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010096 บ้านใหม่ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010097 บ้านหัวเมือง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010099 บ้านน้ำหก สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010100 บ้านหนองบัว สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010103 บ้านศาลา สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010104 บ้านสถาน สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010105 บ้านนา สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010106 บ้านน้ำลัด สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010108 บ้านสันทะ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010109 บ้านเชตวัน สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010110 บ้านห้วยส้ม สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010111 บ้านห้วยจอย สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010112 บ้านส้าน สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55012008 นาน้อย สพม. สพม. เขต 37
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010176 บ้านค้างอ้อย สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010177 บ้านน้ำเลา สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010178 บ้านห้วยนาย สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010179 บ้านน้ำเลาสาขาปากนาย สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010180 บ้านคำเรือง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010181 บ้านนาบอน สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010183 บ้านนายาง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010184 บ้านปิงใน สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010185 บ้านปิงหลวง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010186 บ้านน้ำแพะ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010187 บ้านน้ำลี สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010188 บ้านน้ำเคิม สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010189 บ้านนาคา สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010190 อนุบาลเมืองลี สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010191 บ้านน้ำอูน สพป. สพป.น่าน เขต 1
55012014 นาหมื่นพิทยาคม สพม. สพม. เขต 37
55012015 เมืองลีประชาสามัคคี สพม. สพม. เขต 37
55020127 บ้านสะปัน สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020128 บ้านสว้า สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020129 บ้านนาขวาง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020130 บ้านบ่อหลวง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020131 บ้านนาคอก สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020132 บ้านผักเฮือก สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020133 บ้านยอดดอยวัฒนา สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020134 ยอดดอยวัฒนาสาขาน้ำหมาว สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020135 บ้านนาบง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020136 บ้านบ่อหลวงสาขาห้วยโป่ง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020137 บ้านบ่อหยวก สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020138 บ้านขุนน้ำน่าน สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020139 บ้านห่างทางหลวง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020140 บ้านสบมาง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020141 บ้านนากอก สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020177 ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ สพป. สพป.น่าน เขต 2
55022012 บ่อเกลือ สพม. สพม. เขต 37
55010071 บ้านพี้ใต้ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010072 บ้านพี้เหนือ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010073 บ้านเป้า สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010074 บ้านนาวี สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010076 บ้านฟ้า สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010077 บ้านวังยาว สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010080 ชุมชนบ้านหลวง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55012007 บ้านหลวง สพม. สพม. เขต 37
55020001 บ้านทุ่งกวาง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020002 บ้านพาน สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020003 บ้านดอนมูล (แงง) สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020004 บ้านนาก้อ สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020005 บ้านปงสนุก สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020006 บ้านนาวงศ์ สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020007 บ้านเสี้ยว สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020008 บ้านแดนพนา สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020009 บ้านหนาด สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020010 ศรีสระวงศ์ สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020011 บ้านห้วยท่าง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020012 บ้านป่าลาน สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020013 บ้านปรางค์ สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020014 บ้านร้อง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020015 บ้านขอน สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020016 บ้านป่าหัด สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020017 ป่ากลาง(มิตรภาพที่ 166) สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020018 สหราษฎร์บำรุง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020019 บ้านปางยาง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020021 บ้านผาเวียง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020022 พนาสวรรค์ สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020023 ภูคาวิทยาคม สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020024 วรนคร สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020026 จอมแจ้งวิทยาคาร สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020027 ชุมชนศิลาเพชร สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020028 บ้านดอนมูล (ศิลาเพชร) สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020032 ชุมชนศิลาแลง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020033 ไตรประชาวิทยา สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020035 บ้านสกาดใต้ สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020036 สกาดพัฒนา สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020037 บ้านนาฝาง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020038 บ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020039 จตุราษฎร์ศึกษา สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020040 บ้านไร่ สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020041 บ้านทุ่งเฮ้า สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020042 บ้านน้ำยาว สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020175 บ้านกอกจูน สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020176 บ้านน้ำปัวพัฒนา สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020178 ตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน สพป. สพป.น่าน เขต 2
55022001 ปัว สพม. สพม. เขต 37
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ สพม. สพม. เขต 37
55022003 เมืองแงง สพม. สพม. เขต 37
55022004 มัธยมป่ากลาง สพม. สพม. เขต 37
55010206 บ้านหัวนา สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010208 บ้านม่วงใหม่ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010212 บ้านนาเหลืองม่วงขวา สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010216 บ้านทุ่งน้อย สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010217 บ้านฝายแก้ว สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010218 บ้านห้วยคำ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010219 บ้านห้วยไฮ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010220 บ้านป่าสัก สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010221 บ้านท่าล้อ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010222 บ้านบุปผาราม สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010224 บ้านม่วงตึ๊ด สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010225 วัดพระธาตุแช่แห้ง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010226 บ้านเมืองจัง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010228 บ้านหาดเค็ด สพป. สพป.น่าน เขต 1
55012019 น่านปัญญานุกูล สพป. สพป.น่าน เขต 1
55012017 น่านนคร สพม. สพม. เขต 37
55012018 ศรีนครน่าน สพม. สพม. เขต 37
55010001 บ้านนาผา สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010004 บ้านธงหลวง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010006 บ้านไชยสถาน สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010007 บ้านศรีเกิด สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010010 บ้านธงน้อย สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010011 บ้านถืมตอง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010013 บ้านซาวหลวง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010014 บ้านนวราษฎร์ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010015 บ้านนาซาว สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010018 ราชานุบาล สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010019 บ้านวังหมอ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010020 บ้านสะละภูเวียง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010021 บ้านห้วยยื่น สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010022 บ้านสันติภาพ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010023 บ้านทรายทอง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010024 บ้านน้ำงาว สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010025 บ้านผาขวาง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010026 บ้านผาตูบ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010027 บ้านผาสิงห์ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010028 บ้านศรีนาป่าน สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010029 บ้านห้วยมอญ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010030 บ้านเรือง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010031 บ้านดอนเฟือง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010033 บ้านบ่อสวก สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010034 บ้านป่าคา สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010035 บ้านต้าม สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010036 บ้านเชียงยืน สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010037 บ้านน้ำโค้ง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010039 บ้านสะเนียน สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010040 บ้านสองแคว สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010041 บ้านปางเป๋ย สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010042 บ้านกาใส สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010043 บ้านวังตาว สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010044 บ้านห้วยปุก สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010045 บ้านห้วยเฮือ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา สพป. สพป.น่าน เขต 1
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. สพม. เขต 37
55012002 สตรีศรีน่าน สพม. สพม. เขต 37
55012003 บ่อสวกวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 37
55012004 น่านประชาอุทิศ สพม. สพม. เขต 37
55010048 บ้านน้ำปาย สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010049 บ้านป่าสัก สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010051 บ้านน้ำปูน สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010052 บ้านน้ำพาง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010056 มิตรมวลชน 3 สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010057 บ้านร่มเกล้า สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010058 บ้านน้ำตวง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010059 บ้านตอง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010060 บ้านก้อ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010061 บ้านแคว้ง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010063 บ้านพรหม สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010064 ชุมชนบ้านนาคา สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010065 บ้านกิ่วน้ำ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010066 อนุบาลแม่จริม สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010068 บ้านห้วยบง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55012006 แม่จริม สพม. สพม. เขต 37
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010116 บ้านดอนไชย สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010117 บ้านไชยสถาน สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010120 บ้านท่าลี่ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010121 บ้านหลับมืนพรวน สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010123 บ้านปางสา สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010124 บ้านนาเคียน สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010125 บ้านครกคำ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010126 บ้านนากอก สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010127 บ้านป่าสัก สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010129 ทุ่งศรีทอง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010130 ศรีนาชื่น สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010131 นาเหลืองไชยราม สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010133 บ้านนาเหลืองใน สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010135 บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51 สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010136 บ้านวังม่วง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010137 บ้านสาลี่ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010138 บ้านน้ำมวบ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010140 บ้านแม่ขะนิง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010141 ภูเค็งพัฒนา สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010142 ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010143 ไตรธารวิทยา สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010144 บ้านหัวนา สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010146 บ้านวัวแดง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010147 บ้านสาคร สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010148 บ้านท่ามงคล สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010150 บ้านไพรอุดม สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010151 บ้านฮากฮาน สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010152 บ้านบ่อหอย สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010153 บ้านสะเลียม สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010154 บ้านห้วยหลอด สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010155 บ้านป่าหุ่ง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010156 บ้านนาก้า สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010157 บ้านผาเวียง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010158 บ้านสาลีก สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์) สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010163 บ้านนาสา สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010164 บ้านไหล่น่าน สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010167 บ้านชมพู สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010171 บ้านพะเยา สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010172 บ้านอ่ายนาผา สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010173 บ้านนาไลย สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010174 บ้านปงสนุก สพป. สพป.น่าน เขต 1
55012013 ราชประชานุเคราะห์ 56 สพป. สพป.น่าน เขต 1
55012009 สา สพม. สพม. เขต 37
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม. เขต 37
55012012 ยาบหัวนาวิทยา สพม. สพม. เขต 37
55020142 บ้านปางกอม สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020143 บรรณโศภิษฐ์ สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020145 บ้านสองแคว สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020146 บ้านปางปุก สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020147 สมาคมพยาบาลไทย สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020148 บ้านน้ำโมง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020150 บ้านผาสิงห์ สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020152 บ้านสะเกิน สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020153 บ้านผาหลัก สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020154 บ้านปางส้าน สพป. สพป.น่าน เขต 2
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม. เขต 37
55010192 บ้านโป่งคำ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010194 บ้านดู่พงษ์ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010195 บ้านสบยาง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010196 บ้านป่าอ้อย สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010198 บ้านป่าแดด สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010199 บ้านศรีบุญเรือง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010201 บ้านศรีนาม่าน สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010204 บ้านปางช้าง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55012016 สันติสุขพิทยาคม สพม. สพม. เขต 37
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ สพม. สพม. เขต 37
56020001 บ้านสร้อยศรี สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020002 บ้านดอนมูล สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020003 บ้านจุน สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020004 บ้านห้วยกั้ง สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020005 บ้านร่องแมด สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020006 บ้านสันหลวง สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020007 บ้านห้วยไคร้ สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020008 ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020009 บ้านแม่ทะลาย สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020010 บ้านธาตุขิงแกง สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020011 บ้านแม่วังช้าง สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020012 บ้านร่องย้าง สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020013 บ้านเวียงลอ สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020014 บ้านศรีเมืองชุม สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020015 บ้านน้ำจุน สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020017 บ้านพวงพยอม สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020019 บ้านสักลอ สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020020 บ้านสักทุ่ง สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020021 อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020022 ชุมชนบ้านทุ่ง สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020023 บ้านกิ่วแก้ว สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020024 บ้านปงสนุก สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020025 บ้านยางขาม สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020026 บ้านหัวขัว สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56022003 ราชประชานุเคราะห์ 24 สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56022001 จุนวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
56022002 พญาลอวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
56020029 บ้านวังเค็มใหม่ สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020030 บ้านดอนลาว สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020031 ปัวพิทยา สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020032 บ้านร่องค้อม สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020033 บ้านปัวศรีพรม สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020034 บ้านฝายกวาง สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020035 บ้านแม่ต๋ำ สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020036 บ้านแวน สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020037 บ้านสันปูเลย สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020038 บ้านปางมดแดง สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020039 ชุมชนบ้านเชียงบาน สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020040 บ้านทุ่งมอก "ราษฎร์อนุกูล" สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020041 บ้านปางวัว สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020042 บ้านผาฮาว สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020043 บ้านหัวทุ่ง สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020044 บ้านร่องส้าน สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020045 บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020046 บ้านโจ้โก้ สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020047 บ้านโจ้โก้ สาขาบ้านห้วยสา สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020048 บ้านใหม่ร่มเย็น สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020049 บ้านปางถ้ำ สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020050 บ้านทุ่งเย็น สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020051 บ้านสบทุ "คีรีราษฎร์สงเคราะห์" สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020052 บ้านถ้ำผาลาด สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020053 บ้านต้นผึ้ง สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020054 บ้านคะแนง สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020055 บ้านน้ำมิน สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020056 บ้านแฮะ สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020057 บ้านไชยพรม สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020058 บ้านปี้ สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020059 บ้านพระนั่งดิน สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020060 บ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท) สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020061 อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020062 อนุบาลเชียงคำฯ สาขาบ้านแดนเมือง สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020063 บ้านแวนโค้ง สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020064 บ้านทุ่งหล่ม สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020065 บ้านหนองบัวเงิน สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020066 บ้านจำบอน สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020067 บ้านผาลาด สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020068 ชัยชุมภู สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56022004 เชียงคำวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
56022005 ฝายกวางวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
56020069 บ้านไชยสถาน สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020070 บ้านท่าม่าน สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020071 ชุมชนบ้านหลวง สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020072 บ้านหล่ายทุ่ง สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020073 บ้านปงสนุก สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020074 บ้านป่าแขม สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020075 บ้านบ่อเบี้ย สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020076 อนุบาลเชียงม่วน สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020078 บ้านท่าฟ้าใต้ สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020079 บ้านนาบัว สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020080 บ้านทุ่งมอก สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020081 บ้านสระ สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020082 บ้านทุ่งหนอง สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020083 บ้านท่าฟ้าเหนือ สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56022006 เชียงม่วนวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
56010056 บ้านหนองหล่ม สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010057 บ้านแม่พริก สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010058 บ้านใหม่ สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010059 บ้านดง สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010061 บ้านสันโค้ง สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010062 บ้านจำไก่ สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010063 บ้านห้วยทรายเลื่อน สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010065 บ้านดอกคำใต้ สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010066 ไทยรัฐวิทยา 46(ดอกคำใต้) สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010067 บ้านถ้ำประชาบำรุง สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010068 บ้านถ้ำประชานุเคราะห์ สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010069 บ้านปางงุ้น สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010071 บ้านทุ่งหลวง สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010072 บ้านสันจกปก สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010073 บ้านค่า สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010074 บ้านค่าบน สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010076 บ้านร่องจว้า สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010077 อนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนสันช้างหิน) สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010078 บ้านสันป่าหนาด สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010079 บ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010080 บ้านปาง สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010082 บ้านโพธิ์ทอง สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010083 บ้านปิน สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010084 บ้านปินเหนือ สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010085 บ้านวังขอนแดง สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010086 ชุมชนบ้านห้วยลาน สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010088 บ้านทุ่งต้นศรี สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010089 บ้านเนินสมบูรณ์ สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56012004 ดอกคำใต้วิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
56012005 ถ้ำปินวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
56012006 งำเมืองวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
56020084 บ้านวังบง สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020085 บ้านใหม่น้ำเงิน สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020086 ชุมชนบ้านดอนไชย สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020087 บ้านควร สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020088 บ้านเลี้ยว สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020089 บ้านแบ่ง สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020090 บ้านนาอ้อม สาขาบ้านน้ำแป้ง สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020091 บ้านนาอ้อม สาขาบ้านห้วยขุ่น สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020092 บ้านปัว สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020093 บ้านปางผักหม สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020094 บ้านสีพรม สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020095 บ้านป่าคา สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020096 บ้านใหม่พัฒนา สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020097 บ้านควรดง สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020098 บ้านดอนแก้ว สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020099 บ้านดอนเงิน สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020100 บ้านหลวง สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020101 บ้านดอนไชยป่าแขม สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020102 บ้านหล่ายฝายแก้ว สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020103 บ้านสันกลางนาดอ สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020105 บ้านแฮะ สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020106 บ้านทุ่งแต สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020108 บ้านหนองท่าควาย สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020109 อนุบาลปง สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020110 บ้านบุญยืน สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020111 บ้านห้วยแม่แดง สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020112 บ้านหมุ้น สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020113 บ้านดู่ สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020114 ชุมชนบ้านบอน สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020115 บ้านหนุน สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020116 บ้านม่วง สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020117 บ้านบุญเรือง สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020118 บ้านห้วยสิงห์ สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020120 ราชานุเคราะห์ สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020121 บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020122 บ้านแม่ทาย สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020125 บ้านใหม่ปางค่าสาขาบ้านห้วยกอก สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020128 บ้านขุนกำลัง สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020129 บ้านสันติสุข สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020131 บ้านนาอ้อม สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020132 บ้านสบขาม สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020133 บ้านผาตั้ง สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020134 บ้านน้ำปุก สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56022007 ปงรัชดาภิเษก สพม. สพม. เขต 36
56022008 ปงพัฒนาวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
56022009 ขุนควรวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
56010117 บ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010118 อนุบาลภูกามยาว สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010119 บ้านแม่อิง สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010120 บ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010121 บ้านร่องปอ สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010122 บ้านร้อง สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010124 บ้านสันป่างิ้ว สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010125 บ้านสันต้นผึ้ง สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010126 บ้านอิงโค้ง สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010127 บ้านห้วยแก้ว สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010128 บ้านม่วงคำ สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010129 บ้านกาดถี สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010130 บ้านสันต้นแหน สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010131 บ้านหนองลาว สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010132 บ้านห้วยทรายขาว สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56012008 ดงเจนวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
56012009 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา สพม. สพม. เขต 36
56020135 บ้านดอนมูล สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020136 บ้านสะแล่ง สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020137 บ้านร้องเชียงแรง สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020138 บ้านน้ำเปื๋อย สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020139 บ้านดอนไชย สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020140 บ้านก๊อน้อย สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020141 บ้านทุ่งกล้วย สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020142 บ้านก๊อหลวง สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020143 บ้านแกใหม่นิคม สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020144 บ้านสา สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020147 ชุมชนบ้านหนองเลา สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020148 บ้านป่าสัก สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020149 บ้านสถาน สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020152 บ้านทุ่งติ้ว สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020153 บ้านแก สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020154 บ้านสบบง สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020155 บ้านปง สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020156 บ้านฮวก สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020157 อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020158 บ้านปงใหม่ สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56022010 ภูซางวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
56010001 บ้านจำป่าหวาย สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010002 บ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010007 บ้านดอกบัว (บุญมานุเคราะห์) สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010008 บ้านศาลา สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010009 บ้านต๋อม สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010011 ตำบลสันป่าม่วง สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010012 บ้านร่องห้า สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010013 บ้านต๊ำพระแล สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010015 ชุมชนบ้านตุ้มท่า สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010016 บ้านต๊ำเหล่า สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010019 บ้านดอกบัว(ราษฏร์บำรุง) สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010020 บ้านสันกว๊านทุ่งกิ่ว สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010021 บ้านตุ่น สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010022 บ้านสันเวียงใหม่ สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010024 บ้านสาง สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010025 บ้านโป่ง สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010026 บ้านใหม่ สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010028 บ้านแม่กา สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010029 บ้านแม่กา สาขาบ้านแม่ต๋ำน้อย สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010030 บ้านห้วยเคียน สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010031 บ้านแม่ต๋ำบุญโยง สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010032 อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010034 บ้านร่องคำ สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010035 บ้านสันป่าสัก สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010036 บ้านแม่นาเรือ สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010037 บ้านไร่ สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010038 บ้านแม่นาเรือใต้ สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010039 บ้านภูเงิน สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010040 บ้านห้วยบง สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010041 บ้านป่าคา สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010044 บ้านต๊ำดอนมูล สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010045 บ้านต๊ำม่อน สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010048 ชุมชนบ้านแม่ใส สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010049 บ้านบ่อแฮ้วสันช้างหิน สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010050 บ้านสันป่าถ่อน สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010051 อนุบาลพะเยา สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010053 บ้านต๋อมดง สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56012001 พะเยาพิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
56012002 ฟากกว๊านวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
56012003 พะเยาประสาธน์วิทย์ สพม. สพม. เขต 36
56010091 บ้านสันต้นม่วง สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010093 บ้านป่าแฝกเหนือ สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010094 บ้านดงอินตา สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010096 บ้านดงบุญนาค สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010098 บ้านเหล่า สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010099 บ้านไร่อ้อย สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010101 บ้านห้วยเจริญราษฎร์ สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010102 ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010103 บ้านหนองสระ สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010105 บ้านป่าตึง สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010106 บ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ) สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010107 ชุมชนบ้านแม่สุก สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010108 บ้านแม่จว้า สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010109 บ้านแม่จว้าใต้ สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010110 บ้านสันขวาง สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010112 อนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010113 บ้านป่าสักสามัคคี สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010114 บ้านทุ่งป่าข่า สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010115 เจริญใจ สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010116 บ้านป่าแฝกใต้ สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56012007 แม่ใจวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
54020082 ชุมชนบ้านปากพวก สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020083 บ้านห้วยกูด สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020084 เด่นทัพชัย สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020085 เด่นไชยประชานุกูล สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020086 บ้านน้ำโค้ง สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020087 บ้านบ่อแก้ว สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020088 บ้านป่าไผ่ สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020089 บ้านปางเคาะ สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020090 บ้านไทรย้อย สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020091 บ้านปากปาน สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020092 บ้านเด่นชุมพล สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020093 ชุมชนบ้านปงป่าหวาย สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020094 บ้านแม่ยุ้น สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020095 บ้านสวนหลวง(สวนหลวงวิทยายน) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020096 บ้านแม่จั๊วะ สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020097 บ้านดงสุระ สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020098 บ้านห้วยไร่ สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020099 บ้านแม่พวก สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020100 บ้านห้วยลากปืน สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020101 บ้านน้ำแรม สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม. สพม. เขต 37
54010001 บ้านหัวฝาย(ประชาสารสงเคราะห์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010002 บ้านดอนดี(ประชานุกูล) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010003 วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010004 บ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010005 วัดต้นไคร้ สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010006 บ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010008 บ้านนาตอง(นาตองสามัคคี) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010009 บ้านท่าขวัญ(ราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010010 รัฐราษฎร์บำรุง สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010011 บ้านนาแหลม(กองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010013 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010015 อนุบาลแพร่ สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010016 บ้านแต(กวีรัตน์ราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010018 บ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010019 บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010020 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010021 บ้านในเวียง สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010022 บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010023 บ้านโป่งศรี สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010024 บ้านแม่ลัว(วิริยะราษฏร์สงเคราะห์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010027 บ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010028 บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010029 บ้านน้ำชำ(ประชาราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010030 บ้านสุพรรณ (คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010031 วัดมณีวรรณ(ประชารัฐวิทยาคาร) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010033 วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010035 วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010036 บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010038 บ้านสันป่าสัก สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010039 บ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010040 วัดบุญเจริญ(รัฐราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010041 บ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010042 บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010043 บ้านร่องฟอง สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010044 บ้านเวียงตั้ง(คำวรรธประชานุกูล) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010045 บ้านปากห้วย สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010046 บ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010047 บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010048 บ้านทุ่งเหนือ(ราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010049 บ้านแม่แคม สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010050 บ้านนาคูหา สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010052 บ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010053 บ้านปง(ป้อมประชานุกูล) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010054 วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010055 บ้านศรีสิทธิ์(ใจมาอนุเคราะห์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010056 บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010057 บ้านกาซ้อง สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010058 ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010059 บ้านปทุม(ถาวรราษฎร์ศึกษา) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010060 วัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54012007 แพร่ปัญญานุกูล สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. สพม. เขต 37
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. สพม. เขต 37
54012003 เมืองแพร่ สพม. สพม. เขต 37
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา สพม. สพม. เขต 37
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม สพม. สพม. เขต 37
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม สพม. สพม. เขต 37
54010061 บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010062 ชุมชนบ้านทุ่งศรี(ราษฎร์รังสฤษฎ์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010063 บ้านน้ำเลา(น้ำเลาวิทยาคาร) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010064 บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010065 บ้านบุญแจ่ม(ประชาสามัคคี) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010068 บ้านห้วยฮ่อม สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010069 บ้านอ้อยวิทยาคาร สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010070 บ้านเวียง(เวียงราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010071 บ้านป่ากล้วย สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010072 บ้านห้วยอ้อย สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010073 บ้านบุญเริง(ประชานุสรณ์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010074 บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010075 บ้านปางยาว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010078 บ้านแม่กะทิง สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010079 บ้านวังปึ้ง สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010080 บ้านทุ่งคัวะ สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010082 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010083 บ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ ๑๓) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010084 บ้านโทน(ราษฎร์อุทิศ) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010085 บ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010086 แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010087 บ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010088 บ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010090 บ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010091 บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010092 บ้านแม่ยางโพธิ์(โพธิ์ราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010093 บ้านวังโป่ง(ประชาบำรุง) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010097 ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010098 บ้านใหม่จัดสรร สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010099 บ้านน้ำโค้ง(ประชานิมิตร) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010100 บ้านห้วยโรงนอก สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54012009 ราชประชานุเคราะห์ 25 สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ สพม. สพม. เขต 37
54020001 บ้านน้ำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020002 บ้านผามอก(ประชานุเคราะห์) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020003 บ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020004 อิมอรัญ สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020005 บ้านศรีดอนไชย(ประชานุกูล) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020006 ปากจอกวิทยา สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020007 บ้านวังเลียง สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020008 บ้านอ้ายลิ่ม(ลิ่มราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020010 ประชารัฐวิทยาคาร สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020011 บ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020012 บ้านค้างตะนะวิทยา สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020013 บ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020014 บ้านแม่หลู้(รัฐราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020015 บ้านบ่อ สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020017 อนุสรณ์รัฐประชา สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020018 บ้านห้วยแม่ต้า(ราษฎร์รัฐพัฒนา) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020019 บ้านปิน(ปินประชาราษฎร์) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020020 บ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020021 บ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020023 บ้านท่าเดื่อ สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020024 บ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020025 บ้านแก่งหลวง(รถไฟรัฐราษฎร์บพิธ) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020026 บ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020027 บ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020028 บ้านม่อน(ปัญญาฉลาดราษฎร์นุกูล) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020029 บ้านแป้น(รัฐราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020030 รักเมืองไทย 2 สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020031 บ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020032 บ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020033 บ้านนาหลวง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์387) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020034 บ้านนาแก สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020035 บ้านแม่ลาน(ราษฎร์อุทิศ) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020036 อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020038 บ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020039 บ้านหัวทุ่ง(สามัคคีวิทยาคาร) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020040 บ้านเค็ม(รัฐประสาทราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020042 บ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46 สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54022001 ลองวิทยา สพม. สพม. เขต 37
54020102 บ้านแม่แปง สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020103 บ้านนาปลากั้ง สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020104 บ้านวังลึก สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020105 บ้านเปาปมดงยาง(มิตรภาพที่ 155) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020106 บ้านไร่หลวง สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020107 บ้านนาพูน สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020108 บ้านป่าสักปางไม้ สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020109 บ้านแม่กระต๋อม สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020110 บ้านสองแคว สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020112 บ้านค้างใจ สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020113 บ้านแม่สิน สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020114 บ้านสบป้าก สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020115 บ้านสลก สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020116 บ้านแช่ฟ้า สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020118 บ้านแม่บงเหนือ สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020119 ชุมชนบ้านแม่ป้าก สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020120 บ้านแม่จอก สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020121 บ้านแม่บงใต้ สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020122 บ้านวังขอนป่าไผ่ สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020123 บ้านวังกวาง สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020124 บ้านค้างปินใจ สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020125 บ้านค้างคำปัน สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020126 บ้านขุนห้วย สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020128 บ้านปางมะโอ สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020129 สวนป่าแม่สรอย สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020130 บ้านแม่แฮด สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020131 บ้านแม่ตื้ด สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020132 บ้านป่าคาป่าม่วง สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020133 บ้านปางไฮ สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020134 บ้านวังชิ้น สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020135 บ้านวังเบอะ สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020136 บ้านวังแฟน สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020137 บ้านป่ายุบ สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020138 บ้านหาดรั่ว สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020140 บ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020141 บ้านนาใหม่ สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020142 บ้านแพะทุ่งเจริญ สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020143 บ้านแม่ขมิง สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020144 บ้านแม่ขมวก สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020145 บ้านม่วงคำ สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020146 ชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54022005 วังชิ้นวิทยา สพม. สพม. เขต 37
54022006 สรอยเสรีวิทยา สพม. สพม. เขต 37
54010105 บ้านแดนชุมพล(ประชานุกูล) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010106 บ้านโทกค่า(สหราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010107 บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010109 บ้านแม่แรม สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010110 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010111 วัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010112 ไทยรัฐวิทยา 31(ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010113 บ้านวังดิน(วังดินราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010115 ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010118 บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010119 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010121 บ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010122 บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010123 บ้านแม่พร้าว สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010124 บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010125 บ้านห้วยโป่ง(ประชานุเคราะห์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010126 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010128 บ้านนาฝาย(ประชาสงเคราะห์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010129 บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010130 บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010132 บ้านลู(คำภีร์ราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010133 วัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010134 บ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010135 บ้านดอนแก้ว(อาสาฯ) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010136 บ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010137 บ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010138 บ้านสันปู่สี(ราษฎร์วิทยากุล) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010139 บ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010140 บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010141 บ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010142 บ้านหัวเมือง(แหวนวังประชาบำรุง) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010143 วัดแม่ทะ(ดำรงประชานุเคราะห์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54012010 สองพิทยาคม สพม. สพม. เขต 37
54012011 เวียงเทพวิทยา สพม. สพม. เขต 37
54020043 ดอนมูลวิทยาคาร สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020046 บ้านหัวดง สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020047 บ้านค่างาม(อัตตราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020048 บ้านร่องแค(ป่าผึ้งสามัคคี) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020050 บ้านร่องเสี้ยว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020051 ดอนแก้ว(รัฐประชาสรรค์) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020052 ชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020053 บ้านกวาง(ลือราษฏร์วิทยา) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020054 วัดมงคลถาวร(มงคลวิทยาสรรค์) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020055 บ้านกาศ(วัฒนาประชานุกูล) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020056 บ้านม่วง(ม่วงเกษมวิทยาคาร) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020057 บ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020058 บ้านปงหัวหาด(หัวหาดราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020059 บ้านน้ำฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020060 บ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020061 วัดสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปัญญา) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020062 วัดพระหลวง(อภิชัยราษฎร์สงเคราะห์) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020063 บ้านปงพร้าว(ประชารัฐวิทยา) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020064 บ้านแม่สายดอนทัน(คำแวงประชาอุทิศ) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020065 ชุมชนบ้านร่องกาศ(ศรีวิทยาคาร) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020066 บ้านร่องกาศใต้(รัฐราษฎร์บูรณะ) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020067 วัดตอนิมิตร(สิทธิราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020069 บ้านเขื่อนสุนทร(รัฐประชาวิทยา) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020070 บ้านผาสุก(ราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020071 บ้านเวียงทอง(เวียงทองวิทยาคาร) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020072 บ้านวังวน(ราษฎร์พิทยา) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020073 บ้านสบสาย(จันทร์พัฒน์ประชาสรรค์) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020075 สูงเม่นวิทยาคาร สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020076 วัดสร่างโศก สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020077 วัดโชคเกษม(เกษมราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020078 บ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020079 บ้านทุ่งเจริญ(เครือราษฎร์สงเคราะห์) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020080 ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020081 วัดศรีดอก(ประชาพัฒนา) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. สพม. เขต 37
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สพม. สพม. เขต 37
54010144 แม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010145 บ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010147 บ้านทุ่งแค้ว (คันธวงศ์วิทยาคาร) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010148 บ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคาระห์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010149 บ้านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010150 บ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010151 บ้านวังหลวง(วังมาประชาสามัคคี) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010152 บ้านหนองม่วงไข่ สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม สพม. สพม. เขต 37