ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

<
SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
63020027 ชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020028 บ้านแม่ตื่น สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020029 บ้านทุ่งถ้ำ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020030 บ้านแม่โพ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020031 บ้านอู่หู่ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020032 ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020033 บ้านขุนห้วยแม่ต้าน สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020034 บ้านแม่วะหลวง สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020035 บ้านแม่อมกิ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020036 บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020037 บ้านแม่ระเมิง สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020038 บ้านแม่ระเมิง สาขาตะพิเดอ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020039 บ้านแม่สละเหนือ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020040 บ้านแม่ออกผารู สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020041 บ้านแม่สละ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020042 บ้านห้วยนกกกสาขาบ้านจ่อคี สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020043 บ้านห้วยนกกก สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020044 บ้านแม่อุสุวิทยา สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020045 บ้านหนองบัว สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020046 บ้านแม่พลู สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020129 บ้านแม่จวาง สพป. สพป.ตาก เขต 2
63022003 ท่าสองยางวิทยาคม สพม. สพม. เขต 38
63010044 ศรีวิทยา สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010045 ชูวิชาราษฎร์ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010046 ชุมชนบ้านแม่ยะ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010047 บ้านแม่พะยวบ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010048 สว่างวิทยา สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010049 บ้านตากประถมวิทยา สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010050 บ้านหนองชะลาบ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010051 วัดพระธาตุน้อย สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010052 ชุมชนวัดสันป่าลาน สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010053 อนุบาลรอดบำรุง สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010054 ประชาพัฒนา สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010055 บ้านวังไม้ส้าน สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010056 บ้านปากวัง สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010057 บ้านฉลอม สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010058 บ้านห้วยพลู สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010059 บ้านท้องฟ้า สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010060 ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010061 บ้านใหม่ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010062 บ้านดงยาง สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010063 บ้านทุ่งกระเชาะ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010064 ยางโองน้ำวิทยาคม สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010065 เด่นไม้ซุงวิทยาคม สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010066 บ้านห้วยแม่บอน สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010067 บ้านแม่สลิด สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010068 บ้านสันกลาง สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010069 บ้านยางโองนอก สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010070 เสริมปัญญา สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010071 บ้านเกาะลาน สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010072 บ้านน้ำดิบ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63012008 บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) สพม. สพม. เขต 38
63012009 ทุ่งฟ้าวิทยาคม สพม. สพม. เขต 38
63020085 ป่าไม้อุทิศ 4 สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020086 บ้านร่มเกล้า 2 สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020087 บ้านร่มเกล้า 3 สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020088 บ้านร่มเกล้า 4 สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020089 บ้านป่าคาใหม่ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020090 รวมไทยพัฒนา 3 สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020091 ไทยราษฎร์คีรี สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020092 รวมไทยพัฒนา 6 สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020093 อรุณเมธา สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020094 บ้านช่องแคบ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020095 บ้านขุนห้วยช่องแคบ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020096 บ้านทีกะเป่อ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020097 ชุมชนบ้านพบพระ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020098 บ้านหมื่นฤาชัย สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020099 ห้วยน้ำนักวิทยา สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020100 รวมไทยพัฒนา 1 สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020101 รวมไทยพัฒนา 2 สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020102 รวมไทยพัฒนา 4 สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020103 รวมไทยพัฒนา 5 สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020104 บ้านวาเล่ย์ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020105 บ้านมอเกอ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020106 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020107 บ้านยะพอ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020124 รวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020126 ไทยราษฎร์คีรี สาขาบ้านสามยอดดอย สพป. สพป.ตาก เขต 2
63022008 พบพระวิทยาคม สพม. สพม. เขต 38
63010001 บ้านตลุกกลางทุ่ง สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010002 บ้านเนินมะลื่น สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010003 บ้านลานมะคร้อ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010004 บ้านคลองสัก สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010005 อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010006 ชุมชนบ้านป่ามะม่วง สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010007 บ้านชะลาด สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010008 บ้านลานห้วยเดื่อ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010009 บ้านตลุกป่าตาล สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010010 บ้านโป่งแดง สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010011 บ้านหนองนกปีกกา สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010012 บ้านหนองกระทุ่ม สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010013 บ้านโพรงตะเข้ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010014 บ้านชะลาดระฆัง สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010015 บ้านมูเซอ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010016 บ้านลานสาง สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010017 บ้านห้วยเหลือง สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010018 บ้านหนองแขม สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010019 บ้านห้วยนึ่ง สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010020 บ้านวังม่วง สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010021 บ้านหนองกระโห้ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010022 ชุมชนบ้านไม้งาม สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010023 ทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010024 บ้านลานเต็ง สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010025 บ้านหนองร่ม สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010026 บ้านวังประจบ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010027 น้ำดิบพิทยาคม สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010028 หนองเสือพิทยาคม สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010029 บ้านสะแกเครือ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010030 บ้านเกาะอ้ายด้วน สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010031 บ้านน้ำด้วน สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010033 ชุมชนบ้านวังหิน สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010034 บ้านท่าไม้แดง สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010036 บ้านหนองบัวใต้ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010037 บ้านคลองห้วยทราย สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010038 บ้านท่าเล่ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010039 เด่นวิทยา สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010040 วัดปากห้วยไม้งาม สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010041 บ้านหนองบัวเหนือ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010042 ตากสินราชานุสรณ์ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010043 อนุบาลตาก สพป. สพป.ตาก เขต 1
63012006 โสตศึกษาจังหวัดตาก สพป. สพป.ตาก เขต 1
63012007 ราชประชานุเคราะห์ 55 สพป. สพป.ตาก เขต 1
63012001 ตากพิทยาคม สพม. สพม. เขต 38
63012002 ผดุงปัญญา สพม. สพม. เขต 38
63012003 วังหินกิตติวิทยาคม สพม. สพม. เขต 38
63012004 ถนอมราษฏร์บำรุง สพม. สพม. เขต 38
63012005 วังประจบวิทยาคม สพม. สพม. เขต 38
63020001 บ้านป่าไร่ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020002 บ้านแม่ระมาดน้อย สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020003 บ้านจกปก สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020004 บ้านแม่ระมาดน้อยสาขาบ้านห้วยปูลิง สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020005 บ้านพะละ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020006 บ้านแม่ระมาดน้อยสาขาบ้านแพะ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020007 บ้านขะเนจื้อ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020008 กลาโหมราชเสนา สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020009 บ้านป่าไร่เหนือ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020010 บ้านขุนห้วยนกแล สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020011 บ้านทุ่งมะขามป้อม สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020012 บ้านสันป่าไร่ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020014 บ้านวังผา สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020016 ชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020017 บ้านแม่จะเราสองแคว สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020018 บ้านห้วยบง สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020019 บ้านห้วยโป่ง สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020020 บ้านน้ำหอม สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020021 บ้านต้นผึ้ง สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020022 บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020023 บ้านห้วยนกแล สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020024 บ้านขุนห้วยแม่ท้อ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020025 บ้านสามหมื่น สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020026 ท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา สพป. สพป.ตาก เขต 2
63022001 แม่ระมาดวิทยาคม สพม. สพม. เขต 38
63022002 แม่จะเราวิทยาคม สพม. สพม. เขต 38
63020047 บ้านปางส้าน สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020048 ไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ) สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020049 บ้านห้วยปลาหลด สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020050 บ้านธงชัย สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020051 บ้านห้วยม่วง สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020052 บ้านท่าอาจ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020053 บ้านวังตะเคียน สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020054 บ้านแม่ตาว สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020055 บ้านหัวฝาย สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020056 บ้านค้างภิบาล สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020057 บ้านแม่ตาวใหม่ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020058 บ้านพะเด๊ะ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020059 บ้านปูแป้ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020060 ญาณวิศิษฎ์ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020061 วัดสว่างอารมณ์ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020062 บ้านแม่ละเมา สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020063 บ้านม่อนหินเหล็กไฟ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020064 บ้านเจดีย์โคะ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020065 บ้านห้วยไม้แป้น สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020066 บ้านแม่โกนเกน สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020067 บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020068 บ้านแม่กื้ดสามท่า สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020069 บ้านแม่กาษา สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020070 บ้านน้ำดิบ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020071 ชุมชนบ้านแม่กุน้อย สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020072 บ้านแม่กุเหนือ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020073 บ้านแม่กุหลวง สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020074 บ้านห้วยผาลาด สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020075 บ้านปูเต้อ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020076 บ้านแม่ตาวแพะ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020077 บ้านแม่ตาวใต้ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020078 ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020079 บ้านแม่ปะ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020080 บ้านแม่ปะเหนือ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020081 บ้านแม่ปะใต้ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020082 บ้านห้วยกะโหลก สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020083 บ้านห้วยหินฝน สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020084 แม่สอด สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020127 บ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกือ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020128 บ้านถ้ำผาโด้ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63022004 สรรพวิทยาคม สพม. สพม. เขต 38
63022005 แม่ปะวิทยาคม สพม. สพม. เขต 38
63022006 ด่านแม่ละเมาวิทยาคม สพม. สพม. เขต 38
63022007 แม่กุวิทยาคม สพม. สพม. เขต 38
63010098 บ้านสบยม(น้อมมิตรอนุกูล) สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010099 อนุบาลวังเจ้า สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010100 เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010101 ดงซ่อมพิทยาคม สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010102 บ้านใหม่เสรีธรรม สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010103 บ้านหนองปลาไหล สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010104 ผาผึ้งวิทยาคม สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010105 บ้านตะเคียนด้วน สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010106 บ้านวังตำลึง สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010107 บ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล) สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010108 ตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2 สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010109 บ้านประดาง(บุญธรรมจำปาอุปถัมภ์) สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010110 บ้านทุ่งกง สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010111 บ้านท่าตะคร้อ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010112 บ้านวังน้ำเย็น สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010113 บ้านศรีคีรีรักษ์ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63012012 นาโบสถ์พิทยาคม สพม. สพม. เขต 38
63012013 วังเจ้าวิทยาคม สพม. สพม. เขต 38
63010073 บ้านสันป่าป๋วย สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010074 บ้านโสมง สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010075 บ้านอูมวาบ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010076 หินลาดนาไฮวิทยาคม สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010077 บ้านหนองเชียงคา สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010078 ชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010080 บ้านท่าไผ่ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010081 บ้านคลองไม้แดง สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010082 บ้านใหม่สามัคคี สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010083 บ้านวังโพ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010084 บ้านดงลาน สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010085 หมู่บ้านตัวอย่าง สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010086 บ้านนาตาโพ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010087 วังหวายวิทยาคม สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010088 บ้านปากทางเขื่อนภูมิพล สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010089 บ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102 สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010090 อนุบาลบ้านท่าปุย สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010091 เขื่อนภูมิพล สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010092 ชุมชนชลประทานรังสรรค์ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010093 บ้านสามเงา สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010094 บ้านป่ายางใต้ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010095 บ้านป่ายางตะวันตก สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010096 วัดสามเงา สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010097 บ้านท่าปุยตก สพป. สพป.ตาก เขต 1
63012010 สามเงาวิทยาคม สพม. สพม. เขต 38
63012011 ยกกระบัตรวิทยาคม สพม. สพม. เขต 38
63020108 บ้านแม่กลองใหม่ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020109 บ้านแม่กลองเก่า สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020110 บ้านกล้อทอ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020111 บ้านนุเซะโปล้ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020112 ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020113 บ้านปะหละทะ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020114 บ้านปรอผาโด้ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020115 บ้านไม้กะพง สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020116 บ้านแม่กลองน้อย สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020117 ขุนห้วยบ้านรุ่ง สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020118 บ้านหนองหลวง สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020119 บ้านเซอทะ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020121 ชุมชนบ้านอุ้มผาง สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020122 สามัคคีวิทยา สพป. สพป.ตาก เขต 2
63022009 อุ้มผางวิทยาคม สพม. สพม. เขต 38
65030060 บ้านชาติตระการ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030061 บ้านนาเปอะ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030062 บ้านปากรอง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030063 บ้านนาจาน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030064 บ้านท่าสะแก สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030065 บ้านห้วยท้องฟาน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030066 บ้านขอนสองสลึง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030068 บ้านน้ำจวง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030069 บ้านร่มเกล้า สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030070 บ้านนาตอน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030071 บ้านขุนน้ำคับ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030072 บ้านขวดน้ำมัน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030073 วัดบ่อภาค สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030075 ชุมชนวัดบ้านดง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030076 บ้านน้ำทองน้อย สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030077 บ้านห้วยน้ำปลา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030078 บ้านนาหล่ม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030079 บ้านเนินทอง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030080 บ้านเนินสุวรรณ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030081 บ้านห้วยเหิน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030082 บ้านนาล้อม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030083 บ้านน้ำภาคน้อย สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030084 บ้านป่าแดง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030085 บ้านสวนเมี่ยง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030086 บ้านห้วยช้างแทง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030087 บ้านหนองขาหย่าง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030088 บ้านห้วยหมากหล่ำ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030089 บ้านโคกใหญ่ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030090 บ้านแก่งบัวคำ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65032010 ชาติตระการวิทยา สพม. สพม. เขต 39
65032011 สวนเมี่ยงวิทยา สพม. สพม. เขต 39
65030001 บ้านนาเมือง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030002 บ้านนาฟองแดง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030003 บ้านนาขุมคัน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030004 บ้านนาทุ่งใหญ่ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030005 นครไทยวิทยาคม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030006 บ้านหนองน้ำสร้าง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030007 บ้านหนองลาน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030008 ประชาสงเคราะห์พิทยา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030009 ภูขัดรวมไทยพัฒนา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030010 กัลยาณิวัฒนา 1 สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030011 บ้านนาไก่เขี่ย สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030012 บ้านน้ำลอม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030013 บ้านนาคล้าย สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030014 บ้านบุ่งผลำ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030015 บ้านน้ำกุ่ม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030016 บ้านนาแฝก สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030017 บ้านท่าหินลาด สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030018 ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030019 บ้านหนองแห้ว สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030020 บ้านโป่งกะเฌอ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030021 บ้านห้วยตีนตั่ง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030022 บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030023 บ้านห้วยน้ำไซ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030024 ชุมชน 17 บ้านนาตาดี สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030025 สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030026 บ้านป่ารวก สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030027 บ้านน้ำเลา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030028 บ้านบ่อโพธิ์ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030029 บ้านน้ำคลาด สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030030 บ้านหนองกระดาษ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030031 บ้านป่าซ่าน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030032 บ้านพร้าว สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030033 บ้านห้วยทรายทอง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030034 บ้านแยง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030035 บ้านเข็กใหญ่ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030036 เกษตรสุขราษฎร์บำรุง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030037 บ้านถ้ำพริก สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030038 บ้านหนองหิน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030039 บ้านแก่งทุ่ง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030040 บ้านยางโกลน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030041 บ้านบุ่งตารอด สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030042 บ้านบุ่งปลาฝา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030043 บ้านกกม่วง‡ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030044 บ้านน้ำพริก สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030045 บางยางพัฒนา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030046 บ้านน้ำตาก สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030047 บ้านหลังเขา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030048 บ้านหนองกะท้าว สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030049 บ้านนาโพธิ์นาจาน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030050 บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030051 บ้านนาหนอง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030052 วิทยสัมพันธ์ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030053 บ้านป่าคาย สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030054 บ้านห้วยเฮี้ย สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030055 บ้านห้วยกอกพัฒนา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030056 ศิริราษฎร์พัฒนา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030058 บ้านลาดคื้อ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030059 บ้านห้วยทรายเหนือ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65032009 ราชประชานุเคราะห์ 23 สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65032001 นครไทย สพม. สพม. เขต 39
65032002 นาบัววิทยา สพม. สพม. เขต 39
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม. เขต 39
65032004 นครบางยางพิทยาคม สพม. สพม. เขต 39
65032005 บ่อโพธิ์วิทยา สพม. สพม. เขต 39
65032006 ยางโกลนวิทยา สพม. สพม. เขต 39
65020110 บ้านซำรัง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020111 บ้านชมภู สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020112 บ้านน้ำปาด สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020113 วัดปลวกง่าม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020114 รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020115 ชุมชนบ้านไทรย้อย สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020116 บ้านหนองขมิ้น สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020117 บ้านเขาดิน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020118 บ้านพุกระโดน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020119 บ้านโคกวังสาร สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020120 บ้านผารังหมี สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020121 บ้านเนินมะปราง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020122 บ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020123 บ้านใหม่ทองประเสริฐ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020124 บ้านหนองขอนประชาสรรค์ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020125 บ้านหนองไม้ยางดำ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020126 บ้านพัฒนาดงน้อย สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020127 บ้านผาท่าพล สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020128 บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020129 บ้านลำภาศ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020130 หัวเขาราษฎร์บำรุง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020131 บ้านใหม่สามัคคี สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020132 บ้านห้วยบ่อทอง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020133 วัดบ้านมุง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020134 บ้านวังโพรง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020135 บ้านวังขวัญ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020136 บ้านเขาเขียว สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020137 บ้านทุ่งยาว สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020138 บ้านหนองดู่ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020139 บ้านวังดินเหนียว สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020140 บ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020141 บ้านไทรดงยั้ง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. สพม. เขต 39
65022012 วังโพรงพิทยาคม สพม. สพม. เขต 39
65022013 ไทรย้อยพิทยาคม สพม. สพม. เขต 39
65020001 วัดย่านยาว สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020002 ราษฎร์เจริญ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020003 ราษฎร์ดำริ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020005 ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020006 บ้านวังสาร สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020007 บ้านทุ่งน้อย สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020008 บ้านบุใหญ่ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020009 ประชาสามัคคี สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020010 วัดราษฎร์สโมสร สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020011 วัดกรุงศรีเจริญ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020012 วัดบึงลำ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020013 วัดแหลมพระธาตุ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020014 ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020015 บ้านท่ายาง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020016 บ้านสระเศรษฐี สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020017 บ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118 สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020018 บ้านหนองกลด สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020019 วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020020 วัดบางกระทุ่ม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020021 ศึกษาลัย สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020022 บ้านแม่เทียบ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020024 วัดสิริสุทธาวาส สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020025 วัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020026 วัดโคกสลุด สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020027 ประชาสรรค์วิทยา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020028 อภัยสุพรรณภูมิ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020029 บ้านยางโทน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020030 วัดท่านา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020031 วัดท่ามะขาม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020033 บ้านหนองสระพัง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020034 วัดตายม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020035 รัฐราษฎร์บำรุง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020036 วัดสนามคลีตะวันตก สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020037 วัดสนามคลีตะวันออก สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65022001 เนินกุ่มวิทยา สพม. สพม. เขต 39
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคม สพม. สพม. เขต 39
65010070 วัดคุยม่วง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010071 วัดหนองขานาง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010072 วัดคุยขวาง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010073 วัดบ้านดง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010074 บ้านเรียงกระดก สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010075 นิคมบางระกำ 1(รุ้งวิไล) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010076 บ้านหนองแพงพวย สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010077 วัดพรหมเกษร สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010078 บ้านตระแบกงาม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010079 วัดวังแร่ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010080 วัดห้วงกระได สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010081 วัดหนองอ้อ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010082 วัดแตน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010083 วัดหนองพะยอม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010084 บ้านห้วยชัน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010085 บ้านบางแก้ว สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010086 บ้านย่านใหญ่ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010087 วัดโป่งหม้อข้าว สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010088 บ้านนาชักหวาย สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010089 บ้านท่านางงาม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010090 บ้านกรุงกรัก สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010091 นิคมบางระกำ 6(ท่ามะเกลือ) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010092 บ้านคลองน้ำเย็น สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010093 รัฐราษฎร์สงเคราะห์ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010094 นิคมบางระกำ 4(บางระกำชนูปถัมภ์) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010096 บ้านใหม่เจริญธรรม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010097 นิคมบางระกำ 2(ราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010098 บ้านหนองนากวางอั้น สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010099 วัดดอนอภัย สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010100 บ้านดงยาง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010101 วัดท่าโก สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010102 วัดวังเป็ด สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010103 วัดแหลมเจดีย์ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010104 บ้านคุยยาง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010105 วัดยางแขวนอู่ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010106 บ่อวิทยบางระกำ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010107 คลองวัดไร่ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010108 บางระกำ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010109 บ้านตะโม่ประชาสรรค์ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010110 วัดโพธิ์ทองเจริญผล สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010112 บ้านคุยมะตูม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010113 บ้านบัวจันทร์ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010114 บ้านประดาประชาราษฎร์ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010115 บ้านคลองเตย สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010116 วัดบึงกอก สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010117 วัดปรือกระเทียม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010118 บ้านเสวยซุง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010119 บ้านปลักแรด สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010121 บ้านหนองแขม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010122 วัดทุ่งชา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010123 วัดดงโคกขาม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010124 บ้านพันเสา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010125 ประดู่มะค่าประชาสรรค์ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010126 บ้านหล่ายขานาง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010127 วัดโพธิ์งาม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010128 วัดกรับพวง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010130 วัดวังอิทก สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010131 วัดกลางสุริยวงศ์ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010132 นิคมบางระกำ 8(หนองปลวก) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010133 วัดหนองนาดงกวาง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010134 บ้านหนองกรับ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010135 บ้านหนองตะเคียน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010136 บ้านหนองกุลา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010137 วัดบึงบอน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010138 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010139 บ้านท่าไม้งาม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010140 บ้านใหม่คลองเจริญ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65012011 บางระกำวิทยศึกษา สพม. สพม. เขต 39
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์ สพม. สพม. เขต 39
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยา สพม. สพม. เขต 39
65030091 วัดท้องโพลง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030092 วัดทุ่งตาเปรี้ยว สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030093 วัดสมอสุวรรณาราม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030094 วัดวังงิ้วงาม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030095 บ้านคลองตกวิทยา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030096 วัดเขาน้อย สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030097 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030098 ผดุงวิทยา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030099 หนองสะแกประชานุกูล สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030100 วัดเซิงหวาย สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030101 วัดหนองมะคัง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030102 วัดทับยายเชียง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030103 ทับยายเชียงวิทยา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030104 วัดนาขุม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030105 วัดเมมสุวรรณาราม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030106 วัดท่าช้าง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030107 วัดหนองหม้อแกง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030108 ราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030109 ประชาสามัคคี สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030110 ราษฎร์บำรุง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030112 วัดห้วยดั้ง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030113 วัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030114 ศึกษากุลบุตร สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030115 วัดหางไหล สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030116 วัดสนามไชย สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030117 มะต้องประชาสรรค์ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030118 บ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030119 บ้านมะต้อง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030120 วัดมะตูม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030121 ชุมชนดิฎฐอำรุง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030122 วัดวังมะด่าน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030123 วัดธรรมาราม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030124 ราษฎร์ศรัทธาวิทยา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030125 วัดย่านยาวประชานุกูล สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030126 วัดท่าสี่ร้อย สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030127 วัดวงฆ้อง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030128 วัดหัวเขาสมอคร้า สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030129 วัดวังไม้แก่น สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030130 วัดวังวน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030131 บ้านคลองทำเนียบ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030132 บ้านหนองห้าง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030133 บ้านบึงธรรมโรง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030134 ศรีภิรมย์พิทยา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030135 วัดคลองมะเกลือ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030136 บ้านบุ่งวิทยา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030138 บ้านบึงวิทยา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030139 วัดหาดใหญ่ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030140 วัดคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030141 ชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030142 บ้านหาดใหญ่ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030144 ประชาอุปถัมภ์ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030145 วัดหอกลอง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030146 วัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65032012 พรหมพิรามวิทยา สพม. สพม. เขต 39
65032013 วังมะด่านพิทยาคม สพม. สพม. เขต 39
65032014 ดงประคำพิทยาคม สพม. สพม. เขต 39
65010001 วัดงิ้วงาม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010002 วัดจอมทอง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010003 วัดท่าตะเคียน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010006 บ้านสะอัก(ประชาอุปถัมภ์) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010008 ชุมชนที่ 14 วัดดอนทอง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010009 บ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010010 บ้านร้องยุ้งข้าว สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010011 บ้านน้ำดำ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010012 บ้านหินลาด สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010014 วัดบ้านไร่ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010015 วัดจุฬามณี สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010016 วัดสว่างอารมณ์ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010017 บ้านหนองหัวยาง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010018 วัดศรีรัตนาราม(รัตนราษฎร์สงเคราะห์) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010019 ชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010020 วัดคุ้งวารี(อำพันอุปถัมภ์) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010021 วัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010022 จ่าการบุญ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010023 วัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010024 วัดอรัญญิก สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010025 วัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010026 วัดจันทร์ตะวันออก สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010027 นิคมบ้านกร่าง(สามัคคีสงเคราะห) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010028 บ้านแม่ระหัน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010029 บ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010030 วัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010031 วัดแหลมโพธิ์ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010032 วัดยาง(มีมานะวิทยา) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010033 บ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010034 บ้านดงวิทยา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010035 บ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010036 วัดบึงพระ(เหรียญ จั่น อนุสรณ์) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010037 วัดพิกุลทอง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010038 วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010039 วัดไผ่ค่อม(แพรประชาอุปถัมภ์) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010041 วัดแสงดาว(เทพประชานุสรณ์) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010042 ชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010043 บ้านพลายชุมพล สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010045 บ้านหัววังกร่าง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010047 ไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010048 บ้านหนองหญ้า สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010050 วัดปากพิงตะวันตก สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010051 บ้านวังยาง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010052 วัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010055 วัดบ้านใหม่ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010057 วัดท่าโรงตะวันตก สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010058 วัดอินทรีย์ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010059 วัดเนินมะคึก สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010060 วัดกรมธรรม์ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010061 วัดศรีวนาราม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010062 วัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010063 อนุบาลพิษณุโลก สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010064 วัดโพธิญาณ(อ.ท.ผ.อุปถัมภ์) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010065 วัดมหาวนาราม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010066 วัดตาปะขาวหาย สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010068 วัดสระโคล่ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010069 สะพานที่ 3 สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010141 บ้านคลองหนองเหล็ก สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65013001 พิษณุโลกปัญญานุกูล สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65012001 พิษณุโลกพิทยาคม สพม. สพม. เขต 39
65012002 เฉลิมขวัญสตรี สพม. สพม. เขต 39
65012003 จ่านกร้อง สพม. สพม. เขต 39
65012004 เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก สพม. สพม. เขต 39
65012005 วังน้ำคู้ศึกษา สพม. สพม. เขต 39
65012006 ท่าทองพิทยาคม สพม. สพม. เขต 39
65012007 ดอนทองวิทยา สพม. สพม. เขต 39
65012008 บ้านกร่างวิทยาคม สพม. สพม. เขต 39
65012009 พุทธชินราชพิทยา สพม. สพม. เขต 39
65012010 จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. สพม. เขต 39
65020038 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020039 บ้านโป่งปะ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020040 บ้านเขาน้อย สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020041 บ้านปากยาง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020042 บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020043 บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020044 ห้วยพลู สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020045 บ้านแก่งกุลาสามัคคี สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020046 ราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020047 วัดไชยนาม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020048 บ้านบึงพร้าว สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020049 บ้านดินทอง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020050 บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020051 ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020052 บ้านเนินสะอาด สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020053 วัดท่าหมื่นราม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020054 สามัคคีประชาราษฎร์ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020057 บ้านหินประกาย สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020058 บ้านใหม่ชัยเจริญ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020059 บ้านซำหวาย สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020060 บ้านนาพราน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020061 บ้านใหม่พนมทอง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020062 บ้านป่าขนุน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020063 บ้านน้ำริน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020064 บ้านหนองปรือ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020065 บ้านกลาง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020066 บ้านน้ำยาง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020067 ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020068 บ้านคลองดู่ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020069 บ้านหนองงา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020070 สามัคคีธรรม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020071 วัดสุพรรณพนมทอง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020072 วัดพันชาลี สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020073 บ้านเนินไม้แดง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020074 บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020075 บ้านวังไม้ตอก สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020077 บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020078 บ้านถ้ำเต่า สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020079 บ้านแม่ระกา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020080 บ้านเข็ก สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020081 บ้านดงพลวง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020082 วัดดงข่อย สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020083 บึงราชนก สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020084 คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020085 บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020086 วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020087 บ้านวังพรม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020088 พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020089 บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020090 บ้านแก่งจูงนาง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020091 ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020092 บ้านวังนกแอ่น สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020093 บ้านวังดินสอ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020094 บ้านป่ามะกรูด สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020095 บ้านน้ำพรม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020096 บ้านท่าข้าม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020097 บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020098 บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020099 บ้านตอเรือ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020100 บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020101 วัดทางลัด สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020102 วัดวังพิกุล สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020103 บ้านคลองเป็ด สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020104 บ้านคลองเมือง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020105 บ้านวังประดู่ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020106 บ้านสะเดา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020107 บ้านหนองพระ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020108 บ้านเจริญผล สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020109 บ้านคลองแร่ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65022003 วังทองพิทยาคม สพม. สพม. เขต 39
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคม สพม. สพม. เขต 39
65022005 หนองพระพิทยา สพม. สพม. เขต 39
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม สพม. สพม. เขต 39
65022007 บ้านกลางพิทยาคม สพม. สพม. เขต 39
65022008 เนินสะอาดวิทยาคม สพม. สพม. เขต 39
65022009 น้ำรินพิทยาคม สพม. สพม. เขต 39
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษา สพม. สพม. เขต 39
65030147 ห้วยปลาไหล สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030148 วัดคันโช้ง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030149 บ้านน้ำโจน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030150 บ้านแก่งคันนา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030151 บ้านห้วยเจียง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030152 บ้านหนองกระบาก สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030153 วัดทองแท้(จ่างอนุกูลพิทยา) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030154 วัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030155 บ้านท่ากระดุน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030156 บ้านหนองมะคัง(จ่างอนุสรณ์) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030157 วัดเสนาสน์ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030158 บ้านหนองปลิง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030159 เขาไร่ศรีราชา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030160 ชุมชนบ้านท่างาม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030161 วัดนาขาม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030162 บ้านแก่งเจ็ดแคว สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030163 วัดน้ำคบ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030164 แก่งบ้านยางป่าคาย สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030165 บ้านน้ำหักศึกษา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030166 บ้านคลองช้าง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030167 บ้านเนินมะคึด สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030168 บ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030169 วัดโบสถ์ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030170 บ้านชาน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030171 วัดบ้านน้อย สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030172 วัดหินลาด สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030173 บ้านท่าหนองปากพาน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65032015 วัดโบสถ์ศึกษา สพม. สพม. เขต 39
65032016 คันโช้งพิทยาคม สพม. สพม. เขต 39
67020164 บ้านเข็กน้อย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020165 บ้านห้วยน้ำขาว สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020166 อนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา) สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020167 บ้านป่าแดง(เขาค้อ) สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020169 บ้านเหล่าหญ้า สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020170 บ้านห้วยขอนหาด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020171 บ้านนายาว สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020172 บ้านทุ่งสมอ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020173 ธรรมนูญกองช่างวิทยา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020174 บ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020175 บ้านหนองแม่นา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67022011 แคมป์สนวิทยาคม สพม. สพม. เขต 40
67022012 ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ สพม. สพม. เขต 40
67010091 บ้านศาลาลาย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010092 บ้านหนองแดง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010093 บ้านโป่งตาเบ้า สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010094 อนุบาลชนแดน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010095 คลองห้วยนาพัฒนาการ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010096 บ้านโคกเจริญ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010098 บ้านซับเจริญ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010099 บ้านทรัพย์พุทรา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010102 บ้านดงขุย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010103 บ้านหนองระมาน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010104 บ้านบุ่งคล้า สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010105 บ้านดงขุยใต้ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010107 บ้าน กม.28 สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010111 บ้านเขาสัก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010112 บ้านเนินสว่าง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010113 บ้านเขาน้อย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010114 บ้านโป่งนกแก้ว สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010115 บ้านหนองกลอย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010116 บ้านท่าข้าม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010117 บ้านกุฏิพระ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010118 บ้านดงแขวน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010119 บ้านโคกสูง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010120 บ้านเขาบ่อทอง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010121 บ้านตะกุดจั่น สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010122 บ้านตะกุดเป้า สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010123 บ้านวังปลาช่อน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010124 บ้านกล้วย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010125 บ้านเขาชะโงก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010126 บ้านโคกสำราญ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010127 บ้านวังรวก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010128 บ้านเขาคณฑา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010130 บ้านห้วยงาช้าง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010131 บ้านห้วยตูม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010133 บ้านลาดน้อย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010134 บ้านหนองตาด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010135 บ้านน้ำลัด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010136 บ้านกกจั่น สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010138 บ้านผาทอง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010139 บ้านซับสีทอง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010140 บ้านลาดแค สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010141 บ้านโคกยาว สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010143 ธาราคีรี สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010144 บ้านโคกหนองจอก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010145 ลูกจันทน์ปิยะอุย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010146 บ้านหนองใหญ่ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010147 บ้านถ้ำแก้ว สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010148 บ้านดงลาน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010149 สายสมร สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010150 บ้านคลองปลาหมอ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010151 บ้านซับขลุง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67012010 ชนแดนวิทยาคม สพม. สพม. เขต 40
67012011 ดงขุยวิทยาคม สพม. สพม. เขต 40
67020147 บ้านห้วยสนามทราย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020148 บ้านโคกมน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020149 บ้านกกกะบก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020150 บ้านทรัพย์สว่าง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020151 บ้านห้วยหญ้าเครือ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020153 อนุบาลน้ำหนาว สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020154 บ้านซำม่วง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020155 บ้านดงคล้อ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020156 บ้านวังกวาง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020157 บ้านฟองใต้ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020160 บ้านห้วยหินลับ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020161 บ้านหลักด่าน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020162 บ้านห้วยลาด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020163 บ้านห้วยกะโปะ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67022010 น้ำหนาววิทยาคม สพม. สพม. เขต 40
67030184 บ้านกันจุ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030185 บ้านลำตะคร้อ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030186 บ้านโคกกรวด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030187 บ้านซับบอน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030188 บ้านหนองพลวง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030189 บ้านโคกสะอาด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030190 บ้านราษฎร์เจริญ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030191 บ้านซับไม้แดง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030194 บ้านซับสมพงษ์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030195 บ้านหินดาดใหญ่ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030196 อนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด) สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030197 บ้านตะกรุดหิน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030198 บ้านหินดาดน้อย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030200 บ้านบึงสามพัน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030201 บ้านทรัพย์เกษตร สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030202 บ้านราหุล สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030203 บ้านวังปลา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030204 บ้านซับสำราญเหนือ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030205 บ้านพญาวัง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030206 บ้านซับสามัคคี สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030207 บ้านซับสำราญใต้ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030208 บ้านเนินสมบูรณ์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030210 ชุมชนบ้านวังพิกุล สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030211 บ้านโป่งบุญเจริญ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030212 บ้านห้วยทราย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030214 บ้านศรีมงคล สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030215 บ้านพนมเพชร สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030217 บ้านซับเจริญ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030218 บ้านยางสาว สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030219 บ้านเขาพลวง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030220 บ้านสระแก้ว สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030221 บ้านวังไลย์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030222 บ้านคลองตะคร้อ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030223 วัดเขาเจริญธรรม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030225 บ้านหนองแจง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030226 บ้านหนองชุมแสง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030227 บ้านบึงตะแบก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67032014 บึงสามพันวิทยาคม สพม. สพม. เขต 40
67032015 วังพิกุลพิทยาคม สพม. สพม. เขต 40
67032016 ซับบอนวิทยาคม สพม. สพม. เขต 40
67032017 ศรีมงคลวิทยาคม สพม. สพม. เขต 40
67010001 บ้านชอนไพร สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010002 บ้านคลองสำโรง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010003 บ้านคลองขุด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010004 บ้านสักแห้ง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010005 บ้านดงมูลเหล็ก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010006 บ้านโนนสะอาด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010007 บ้านลำป่าสักมูล สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010008 บ้านคลองบง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010009 บ้านโนนตะแบก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010010 บ้านท่ากกตาล สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010011 บ้านวังโค้ง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010012 บ้านป่าบง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010013 บ้านตะเบาะ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010014 บ้านห้วยไคร้ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010015 บ้านเขาขาด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010016 บ้านอมกง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010017 บ้านโพธิ์งาม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010018 บ้านป่าม่วง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010020 บ้านท่าพล สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010021 บ้านวังซอง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010022 บ้านดง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010023 บ้านโพธิ์ทอง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010026 บ้านคลองสาร สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010028 บ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010029 บ้านนา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010030 บ้านเฉลียงลับ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010031 บ้านปากน้ำ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010032 บ้านบง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010034 บ้านกกไทร สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010035 บ้านนาป่า สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010036 ตาดหมอกวิทยา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010037 บ้านนายม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010038 บ้านขมวด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010039 บ้านหัวนา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010040 บ้านถ้ำน้ำบัง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010041 บ้านบุฉนวน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010042 ชุมชนบ้านน้ำร้อน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010043 บ้านทุ่งหินปูน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010044 เมืองเพชรบูรณ์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010045 บ้านสะเดียง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010048 อนุบาลเพชรบูรณ์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010049 บ้านน้ำเลา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010050 บ้านห้วยผักไล สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010051 บ้านโคก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010053 บ้านกงกะยาง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010054 บ้านทุ่งแค สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010055 บ้านวังจาน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010056 บ้านโตก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010057 บ้านโตกใต้ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010058 บ้านพี้ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010059 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 2 (บ้านพนานิคม) สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010060 บ้านป่าแดง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010061 บ้านพลำ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010062 บ้านป่าเลา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010063 บ้านยางลาด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010064 บ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010065 บ้านยางกุด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010067 บ้านระวิง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010068 บ้านยางหัวลม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010069 บ้าน กม.2 สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010070 บ้านยาวี-ห้วยโป่ง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010071 บ้านสามแยกวังชมภู สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010072 บ้านคลองห้วยนา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010073 บ้านวังทอง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010074 บ้านซับข่อย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010075 บ้านหลุง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010076 บ้านไร่เหนือ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010077 บ้านไร่ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010078 บ้านหนองแหวน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010079 บ้านชัยมงคล สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010080 บ้านห้วยสะแก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010081 บ้านห้วยนาค สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010083 บ้านเนินสง่า สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010084 บ้านบุ่งกกเรียง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010085 บ้านห้วยใหญ่ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010086 บ้านสะแกงาม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010087 บ้านน้ำเดื่อ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010088 บ้านโป่งหว้า สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010089 บ้านห้วยแหน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010090 บ้านน้ำเดื่อใต้ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67012008 ราชประชานุเคราะห์ 57 สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67012009 โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67012001 เพชรพิทยาคม สพม. สพม. เขต 40
67012002 วิทยานุกูลนารี สพม. สพม. เขต 40
67012004 สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม. สพม. เขต 40
67012005 เนินพิทยาคม สพม. สพม. เขต 40
67012006 เพชรบูรณ์วิทยา สพม. สพม. เขต 40
67012007 พัชรพิทยาคม สพม. สพม. เขต 40
67010153 บ้านคลองน้ำคัน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010154 บ้านซับเปิบ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010155 บ้านเชิงชาย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010156 ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010157 บ้านวังขอน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010158 บ้านวังชะนาง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010159 บ้านดงหลง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010160 บ้านด่านช้าง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010161 อนุบาลวังโป่ง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010162 บ้านไร่ฝาย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010163 บ้านโนนตูม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010164 บ้านทางข้าม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010165 บ้านวังแช่กลอย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010166 บ้านวังศาล สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010167 บ้านดงลึก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010168 บ้านวังหิน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010169 บ้านใหม่วังตะเคียน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010170 บ้านวังใหญ่ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010171 บ้านวังพลับ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010172 น้ำอ้อมประชาสรรค์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010173 บ้านวังหินซอง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67012012 วังโป่งพิทยาคม สพม. สพม. เขต 40
67012013 วังโป่งศึกษา สพม. สพม. เขต 40
67030001 ชุมชนบ้านโคกปรง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030002 บ้านเขายางโปร่ง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030003 บ้านซับอีลุม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030004 บ้านซับสวัสดิ์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030005 บ้านน้ำเดือด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030008 บ้านซับน้อย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030013 รัฐประชานุสรณ์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030014 บ้านคลองทราย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030015 บ้านฟุบสะแก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030016 บ้านซับสมบูรณ์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030017 บ้านโพทะเลประชาสรรค์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030019 บ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030020 บ้านแสงมณีวิทยา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030021 บ้านท่าโรง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030022 บ้านนาไร่เดียว สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030023 อนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030024 บ้านทุ่งใหญ่ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030025 บ้านบุมะกรูด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030026 บ้านมาบสมอสามัคคี สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030027 บ้านโคกสำราญ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030028 บ้านไทรงาม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030029 บ้านคลองบง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030030 บ้านถ้ำมงคลชัย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030031 บ้านน้ำร้อน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030032 บ้านวังไผ่ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030033 บ้านหนองสะแก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030035 บ้านหนองบัวขาว สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030036 บ้านใหม่วิไลวัลย์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030037 บ้านหนองบัวทอง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030038 บ้านหนองไม้สอ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030039 บ้านบ่อรัง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030040 บ้านหนองโป่ง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030041 บ้านบึงกระจับ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030042 บ้านโคกปรือ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030043 บ้านพุขาม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030044 บ้านโคกสง่า สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030045 บ้านหนองกระทุ่ม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030046 บ้านหนองคล้า สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030047 ชุมชนบ้านพุเตย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030048 บ้านตะกุดไผ่ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030049 บ้านสามัคคีพัฒนา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030050 บ้านภูน้ำหยด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030053 บ้านรวมทรัพย์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030054 บ้านพรหมประชาสรรค์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030055 บ้านพระที่นั่ง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030056 บ้านวังลึก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030057 บ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030059 บ้านเนินสะอาด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030060 บ้านโคกกรวด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030061 บ้านซับตะแบก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030062 บ้านซับกระโซ่ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030063 บ้านน้ำอ้อม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030064 บ้านวังน้อย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030065 บ้านวังใหญ่ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030066 บ้านดาดอุดม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030067 วัลลภานุสรณ์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030068 บ้านไทรทอง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030069 บ้านสระประดู่ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030071 บ้านลำนารวย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030073 บ้านพรหมยาม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030074 บ้านแก่งหินปูน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030075 บ้านเข็มทอง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030076 บ้านไร่ตาพุฒ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67032001 นิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. สพม. เขต 40
67032002 พุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. สพม. เขต 40
67032003 น้ำร้อนวิทยาคม สพม. สพม. เขต 40
67032004 ซับสมบูรณ์วิทยาคม สพม. สพม. เขต 40
67032005 โคกปรงวิทยาคม สพม. สพม. เขต 40
67032006 วังใหญ่วิทยาคม สพม. สพม. เขต 40
67030077 บ้านม่วงชุม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030078 บ้านคลองกระจังวังไทร สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030079 บ้านเขาคลัง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030081 บ้านหนองสรวง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030082 บ้านเกาะแก้ว สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030083 บ้านคลองดู่ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030084 บ้านวังขอน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030085 บ้านนาสวรรค์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030086 ชุมชนบ้านโคกสะอาด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030087 บ้านซับหินเพลิง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030088 บ้านหนองสะแกสี่ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030089 บ้านนาสนุ่น สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030090 บ้านหนองบัว สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030091 บ้านโคกตะขบ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030092 บ้านเนินถาวร สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030093 บ้านนาน้ำโครม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030094 บ้านจัดสรร สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030096 บ้านแควป่าสัก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030097 บ้านสันติธรรม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030098 บ้านด่านไทรสามัคคี สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030099 บ้านหนองหมู สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030100 บ้านท่าไม้ทอง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030101 บ้านนาตะกุด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030102 บ้านศรีเทพน้อย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030103 บ้านโคกสะแกลาด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030104 บ้านบึงนาจาน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030105 บ้านหนองจอกวังกำแพง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030106 บ้านร่องหอยพัฒนา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030107 บ้านทุ่งเศรษฐี สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030108 บ้านวังขาม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030109 อนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030110 บ้านสระกรวด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030111 บ้านโคกหิน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030112 บ้านใหม่สาริกา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030113 บ้านซับน้อยพัฒนา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030114 บ้านหนองย่างทอย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030115 บ้านโคกรังน้อย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030116 บ้านรังย้อย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030117 บ้านด่านเจริญชัย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67032007 ศรีเทพประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 40
67032008 เมืองศรีเทพ สพม. สพม. เขต 40
67032009 นาสนุ่นวิทยาคม สพม. สพม. เขต 40
67030118 บ้านน้ำเขียว สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030119 บ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030121 บ้านเนินพัฒนา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030123 บ้านท่าด้วง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030124 บ้านห้วยตลาด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030125 บ้านปางยาง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030126 บ้านสันเจริญโป่งสะทอน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030127 บ้านเฉลียงทอง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030129 บ้านเนินคนธา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030130 บ้านท่าสวาย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030131 บ้านไร่ขอนยางขวาง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030132 บ้านท่าแดง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030133 บ้านนาทุ่ง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030134 บ้านท่าเยี่ยม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030135 บ้านหัวโตก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030136 บ้านนาเฉลียงใต้ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030137 บ้านคลองกรวด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030139 บ้านบ่อไทย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030140 บ้านตีบใต้ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030141 บ้านนาวังแหน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030142 บ้านโคกเจริญ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030143 บ้านซับกระถินทอง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030144 บ้านป่าคาย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030145 บ้านบัววัฒนา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030146 บ้านไร่เหนือ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030147 บ้านเนินมะค่า สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030148 บ้านวังอ่าง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030149 บ้านซับวารินทร์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030150 บ้านลำตาเณร สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030151 ชุมชนบ้านโภชน์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030152 บ้านโคกคงสมโภชน์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030153 บ้านซับชมภู สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030154 บ้านคลองกะโบน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030155 บ้านเนินสวรรค์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030156 บ้านซับเดื่อ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030157 บ้านเพชรละคร สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030158 ชุมชนบ้านท่าเสา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030159 บ้านสระเกษ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030161 บ้านซับตะเคียนทอง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030162 บ้าน กม.30 สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030165 บ้านปากตก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030166 บ้านวังเหว สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030167 บ้านนาเฉลียง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030168 บ้านกลาง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030169 บ้านวังท่าดี สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030170 บ้านวังโบสถ์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030171 บ้านตะกุดงาม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030172 บ้านสระหมื่นเชียง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030173 บ้านโคกสง่านาข้าวดอ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030174 บ้านไทรทอง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030175 บ้านคลองตะพานหิน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030176 บ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030177 อนุบาลหนองไผ่ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030178 บ้าน กม.35 สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030179 บ้านคลองยาง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030180 บ้านลำพาด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030181 บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030182 บ้านปู่จ้าว สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030183 บ้านเขาถ้ำพระ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67032010 หนองไผ่ สพม. สพม. เขต 40
67032011 เพชรละครวิทยา สพม. สพม. เขต 40
67032012 นาเฉลียงพิทยาคม สพม. สพม. เขต 40
67032013 ท่าด้วงพิทยาคม สพม. สพม. เขต 40
67020093 บ้านวังเวินพัฒนา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020094 บ้านห้วยอีจีน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020095 บ้านวังขอน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020096 บ้านห้วยอีจีนสาขาบ้านห้วยโป่งน้ำ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020097 บ้านตาดกลอย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020098 บ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020099 บ้านตาดข่าพัฒนา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020100 บ้านน้ำอ้อย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020101 บ้านนาเกาะ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020102 บ้านนาซำ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020103 บ้านอีเลิศ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020104 บ้านแก่งโตน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020105 บ้านหนองใหญ่ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020106 บ้านน้ำสร้าง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020108 ชุมชนบ้านห้วยมะเขือ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020109 บ้านนาแซง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020110 บ้านเนินมิตรภาพที่ 47 สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020111 บ้านพร้าว สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020112 บ้านโจะโหวะ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020113 บ้านภูปูน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020114 บ้านดอยน้ำเพียงดิน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020116 บ้านวังบาล สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020117 บ้านขี้นาค สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020119 บ้านน้ำครั่ง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020120 บ้านเหมืองแบ่ง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020121 บ้านท่าข้าม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020122 บ้านทับเบิกร่วมใจ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020123 บ้านศิลา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020124 บ้านสงเปลือย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020125 บ้านห้วยข่อย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020126 บ้านโป่งสามขา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020127 บ้านหนองเขียว สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020128 บ้านห้วยข่อยสาขาบ้านซำบุ่น สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020129 บ้านหินโง่น สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020130 บ้านหินโง่นสาขาบ้านสักง่า สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020131 บ้านโป่งสามขาสาขาบ้านโคกใหม่ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020132 บ้านอุ่มกะทาด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020133 บ้านห้วยผักกูด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020134 บ้านวังก้นหวด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020135 อนุบาลหล่มเก่า สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020136 บ้านวังเวิน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020138 บ้านหนองบัวแก้ว สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020139 บ้านหินกลิ้ง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020140 วัดทุ่งธงไชย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020141 บ้านหินฮาว สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020142 บ้านหนองยาว สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020143 บ้านท่าผู สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020144 บ้านภูผักไซ่ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020145 บ้านหนองเล สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020146 บ้านน้ำขอบ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67022008 หล่มเก่าพิทยาคม สพม. สพม. เขต 40
67022009 เมืองราดวิทยาคม สพม. สพม. เขต 40
67020001 บ้านห้วยสวิง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020002 บ้านห้วยสวิงน้อย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020003 บ้านดงน้ำเดื่อ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020004 บ้านช้างตะลูด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020005 บ้านซำภู สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020006 อนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด) สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020007 บ้านท่ากกแก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020008 บ้านท่าโก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020009 บ้านใหม่วิทยา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020010 บ้านปากห้วยขอนแก่น สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020011 บ้านวังมล สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020012 บ้านท่าอิบุญ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020013 บ้านดงทิพย์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020014 บ้านบุ่ง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020015 บ้านท่าดินแดง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020016 บ้านน้ำก้อ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020017 บ้านฝาย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020019 บ้านดงขวาง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020020 บ้านห้วยลาน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020021 บ้านน้ำชุน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020022 บ้านโสกเดื่อ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020023 พ่อขุนผาเมืองรำลึก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020024 บ้านน้ำอ้อม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020025 บ้านกกโอ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020026 บ้านฝายวังบอน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020027 บ้านหนองปลา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020028 บ้านน้ำเฮี้ย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020029 บ้านน้ำเฮี้ยสาขาบ้านกุดโก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020030 บ้านกลาง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020031 บ้านน้ำพุ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020032 บ้านร่องกะถิน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020033 บ้านป่าบง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020034 ชุมชนบ้านติ้ว สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020035 บ้านหัวนาเลา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020036 บ้านป่าแกเครือ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020037 บ้านหนองขาม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020038 บ้านหัวนาเลาสาขาบ้านไร่นาเจริญ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020039 บ้านไร่นางาม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020041 บ้านโสก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020042 บ้านส้มเลา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020043 พ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020044 บ้านหวาย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020045 บ้านร่องบง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020046 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020047 บ้านบุ่งคล้า สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020048 บ้านหัวนา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020049 บ้านปากห้วยด่าน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020050 บ้านหนองคัน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020051 ไทยรัฐวิทยา 25 สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020052 บ้านห้วยคนทา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020053 บ้านธารทิพย์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020055 บ้านห้วยระหงส์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020056 บ้านวังยาว สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020058 บ้านน้ำคำ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020059 บ้านหนองอ้อ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020060 วัดศรีทอง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020061 หน้าศูนย์เครื่องมือกล สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020062 บ้านน้ำดุกเหนือ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020063 วัดศรีจันดาธรรม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020064 บ้านปากออก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020065 บ้านปากดุก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020066 บ้านฝายนาแซง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020067 บ้านบึง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020068 บ้านห้วยกอก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020069 บ้านท่าขาม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020070 บ้านลานบ่า สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020071 บ้านจางวาง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020072 บ้านคลองสีฟัน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020073 บ้านวังโป่ง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020074 บ้านนครเดิด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020075 บ้านร่องดู่ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020076 บ้านบุ่งยาง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020077 บ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร ) สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020078 บ้านหนองบัว สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020079 บ้านสักหลง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020080 บ้านดอนสว่าง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020081 วัดหนองปลาซิว สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020084 บ้านหนองไขว่ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020085 บ้านโนนทอง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020086 บ้านหนองสว่าง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020087 บ้านโป่งช้าง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020088 บ้านแก่งยาว สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020089 บ้านวังขอนดู่ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020090 บ้านห้วยไร่ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020091 บ้านท่าช้าง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020092 บ้านวังร่อง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67022001 หล่มสักวิทยาคม สพม. สพม. เขต 40
67022002 ติ้ววิทยาคม สพม. สพม. เขต 40
67022003 ผาเมืองวิทยาคม สพม. สพม. เขต 40
67022004 เมืองกลางวิทยาคม สพม. สพม. เขต 40
67022005 ศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม. เขต 40
67022006 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม. สพม. เขต 40
67022007 ผาแดงวิทยาคม สพม. สพม. เขต 40
64010111 วัดปรักรัก สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010112 วัดกกแรต สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010113 บ้านคลองตะเข้ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010114 บ้านประดู่เฒ่า สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010115 บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010116 วัดสงฆาราม สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010119 บ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010120 บ้านหนองสามพญา สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010121 วัดศรีเมือง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010122 บ้านป่าสัก สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010123 วัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010124 วัดคุ้งยาง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010125 บ้านโป่งแค สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010126 วัดโบสถ์ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010127 บ้านหนองกระทุ่ม สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010128 บ้านหนองมะเกลือ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010129 วัดเสาหิน สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010130 บ้านวังขวัญ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010131 บ้านหนองบัว สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010132 บ้านหนองเสาเถียร สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010133 บ้านป่ามะม่วง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010134 บ้านดงเดือย สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010135 บ้านโพธิ์หอม สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010136 วัดดงยาง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010137 บ้านยางแดน สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010138 บ้านดอนสำโรง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010139 บ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010140 วัดท่าฉนวน สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010141 วัดหางตลาด สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010143 บ้านน้ำเรื่อง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010144 อนุบาลกงไกรลาศ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010145 บ้านใหม่สุขเกษม สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010146 บ้านใหม่โพธิ์ทอง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010147 บ้านข่อยสองนาง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010148 วัดทุ่ง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010149 วัดเต่าทอง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010150 วัดใหม่ไทยบำรุง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010151 บ้านหนองตูม สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010152 บ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64012004 กงไกรลาศวิทยา สพม. สพม. เขต 38
64012006 หนองตูมวิทยา สพม. สพม. เขต 38
64012008 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม. เขต 38
64010071 บ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010072 บ้านยางแหลม สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010073 บ้านเนินประดู่ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010074 วัดหนองกก สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010075 บ้านวังกร่าง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010076 บ้านยางเมือง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010077 บ้านคลองน้ำเย็น สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010079 อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010082 บ้านนาเชิงคีรี สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010083 บ้านขุนนาวัง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010084 บ้านโว้งบ่อ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010085 บ้านนาโพธิ์ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010086 บ้านน้ำลาด สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010087 บ้านเขาทองผางับ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010088 บ้านน้ำพุ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010089 บ้านลานเอื้อง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010090 มหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010091 บ้านเนินยาง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010092 บ้านนากาหลง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010093 บ้านป้อมประชานุกูล สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010094 บ้านนาไผ่ล้อม สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010095 บ้านนาสระลอย สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010096 บ้านหนองตลับ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010097 ศรีคีรีมาศวิทยา สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010099 บ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010100 บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010102 บ้านหนองกระดิ่ง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010103 บ้านลำคลองยาง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010104 บ้านเนินพยอม สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010105 บ้านใหม่เจริญผล สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010106 บ้านหนองยาง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010107 หนองบัวเขาดิน สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010108 วัดมุจลินทาราม สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010109 สามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010110 บ้านบึงหญ้า สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64012003 คีรีมาศพิทยาคม สพม. สพม. เขต 38
64012012 บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม สพม. สพม. เขต 38
64020173 บ้านกลางดง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020174 บ้านหัวฝาย สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020175 บ้านโป่งฝาง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020176 เชิงผา สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020177 บ้านแม่บ่อทอง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020178 บ้านแม่ทุเลาใน สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020179 บ้านหนองผักบุ้ง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020180 บ้านบึงบอน สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020181 บ้านห้วยเจริญ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020182 บ้านไทยชนะศึก สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020186 บ้านวังธาร สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020187 บ้านโซกม่วง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020191 บ้านแม่ทุเลา สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020192 บ้านคลองสำราญ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020193 บ้านฝั่งหมิ่น สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020194 บ้านธารชะอม สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020195 บ้านหนองหมื่นชัย สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020198 บ้านหนองรังสิต สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020199 บ้านแสงสว่าง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020200 บ้านท่าวิเศษ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020201 บ้านลานตาเมือง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64022014 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. สพม. เขต 38
64022015 ชัยมงคลพิทยา สพม. สพม. เขต 38
64010045 บ้านตลิ่งชัน สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010046 บ้านวังหาด สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010047 บ้านคลองไผ่งาม สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010048 บ้านวังหิน สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010049 บ้านลานกระบือ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010050 บ้านด่าน สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010051 บ้านวังแดด สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010053 บ้านหนองจัง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010054 อนุบาลบ้านด่านลานหอย สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010055 เชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010056 บ้านหนองเฒ่า สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010057 บ้านวังโคนเปือย สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010058 บ้านวังไทร สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010059 บ้านปากคลองร่วม สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010060 บ้านวังน้ำขาว สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010061 บ้านห้วยไคร้ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010062 บ้านลานทอง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010063 บ้านวังลึก สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010064 บ้านหนองสองตอน สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010065 บ้านหนองตม สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010066 หนองหญ้าปล้อง(กม.78) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010067 บ้านหนองจิกตีนเนิน สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010068 บ้านหนองไม้กอง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010069 บ้านวังตะคร้อ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64012002 บ้านด่านลานหอยวิทยา สพม. สพม. เขต 38
64012005 ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ สพม. สพม. เขต 38
64010001 วัดยางเอน สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010002 วัดตาลเตี้ย สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010003 วัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010004 บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010005 บ้านกล้วย สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010006 บ้านขวาง(น้อมประชานุกูล) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010007 บ้านเพชรไฝ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010009 วัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010010 บ้านคลองปลายนา(สาขาบ้านไผ่ขวาง) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010011 บ้านเหมืองตามุก สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010012 วัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010013 บ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010014 วัดคุ้งยางใหญ่ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010016 บ้านคลองปลายนา สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010017 วัดวังแดง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010019 ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010020 บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010021 อนุบาลสุโขทัย สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010022 บ้านปากแคว สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010023 บ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010024 วัดปากพระ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010025 วัดลัดทรายมูล สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010026 บ้านวังขวาก สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010027 บ้านหนองพยอม สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010028 บ้านจอมสังข์ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010029 บ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010030 วัดเชตุพน สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010031 บ้านมนต์คีรี สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010032 บ้านปากคลอง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010033 บ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010034 บ้านวังวน สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010035 อนุบาลเมืองสุโขทัย สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010036 บ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010039 บ้านวังทองแดง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010040 บ้านสำนัก สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010041 บ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010042 วัดหนองตาโชติ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010043 บ้านราวรังงาม สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64012001 สุโขทัยวิทยาคม สพม. สพม. เขต 38
64012007 บ้านสวนวิทยาคม สพม. สพม. เขต 38
64012009 ยางซ้ายพิทยาคม สพม. สพม. เขต 38
64012010 ลิไทพิทยาคม สพม. สพม. เขต 38
64012011 อุดมดรุณี สพม. สพม. เขต 38
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1 สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020160 ศีกษาเกษตรศิลป์ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020161 วัดศิริบูรณาราม สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020163 บ้านหนองแหน สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020164 บ้านดงจันทน์ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020165 บ้านบึงงาม สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020166 บ้านบึงสวย สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020167 บ้านน้ำขุม สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020168 วัดบ้านคลอง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020170 วัดบ้านเหมือง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020171 บ้านตาลพร้า สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020172 บ้านหนองบัว สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64022013 ศรีนคร สพม. สพม. เขต 38
64020001 บ้านดงคู่ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020002 บ้านห้วยไคร้ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020003 บ้านห้วยติ่ง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020004 บ้านหนองบัว สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020006 บ้านลำโชค สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020007 บ้านป่าคา สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020008 บ้านแม่ท่าแพ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020009 บ้านห้วยหยวก สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020010 บ้านแก่ง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020011 บ้านศรีสวรรค์ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020012 บ้านปากคะยาง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020013 บ้านตึก สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020014 วัดภูนก สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020015 บ้านนาต้นจั่น สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020016 บ้านหมอนสูง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020018 บ้านดงย่าปา สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020019 บ้านแม่คุ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020020 บ้านห้วยตม สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020022 บ้านแม่ราก สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020023 บ้านทุ่งพล้อ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ย สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020025 วัดวังค่า สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020026 บ้านห้วยสักตะเพียนทอง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020027 บ้านแม่สำ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020029 บ้านท่าโพธิ์ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020030 บ้านดอนระเบียง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020032 แม่สานสามัคคี สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020033 บ้านปากสาน สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020034 บ้านสันหีบ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020036 บ้านแม่สาน สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020037 บ้านแม่ฮู้ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020038 บ้านปางสา สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020039 บ้านโป่งตีนตั่ง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020040 บ้านสุเม่น สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020042 บ้านแม่เทิน สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020044 บ้านห้วยโป้ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020045 บ้านสะท้อ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020046 บ้านผาเวียง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020047 ไชยะวิทยา สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020048 ป่ากล้วย สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020050 บ้านวังยายมาก สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020051 บ้านท่าชัย สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020052 บ้านเมืองเก่า สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020053 วัดตลิ่งชัน สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020054 หนองช้าง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020055 บ้านพระปรางค์ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020057 วัดโบราณหลวง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020058 วัดแสนตอ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020059 บ้านสารจิตร สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020060 บ้านดงยาง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020061 บ้านเกาะน้อย สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020062 บ้านป่ายาง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020065 วัดเกาะน้อย สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020066 บ้านใหม่(ราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020067 หาดเสี้ยววิทยา สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64022001 เมืองเชลียง สพม. สพม. เขต 38
64022008 บ้านแก่งวิทยา สพม. สพม. เขต 38
64022009 เมืองด้งวิทยา สพม. สพม. เขต 38
64022012 ท่าชัยวิทยา สพม. สพม. เขต 38
64020069 บ้านหนองกระดี่(บางประชาสรรค์) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020071 บ้านหนองยาว สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020077 บ้านเตว็ดกลาง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020078 วัดศรีสังวร สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020079 บ้านเกาะวงษ์เกียรติ์ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020080 บ้านทับผึ้ง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020082 บ้านสันติสุข สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020083 บ้านเขาดินไพรวัน สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020084 บ้านโซกเปือย สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020086 บ้านนาขุนไกร สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020087 บ้านวังพิกุล สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020089 บ้านซ่าน สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020090 บ้านปากคลองแดน สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020091 บ้านนา สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020094 บ้านดอนจันทร์ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020095 บ้านบุ่งสัก สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020098 บ้านวังไฟไหม้ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020099 บ้านท่ามักกะสัง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020100 บ้านวังทอง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020101 วัดวังทอง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020104 บ้านโคกกะทือ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020105 วัดวังใหญ่ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020106 วัดเตว็ดใน สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020107 ประชาอุทิศ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020108 บ้านสันติพิทยาคาร สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020109 บ้านหนองแหน สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020110 วัดเกาะ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020112 อนุบาลศรีสำโรง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020113 วัดบ้านกรุ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64022002 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. สพม. เขต 38
64022005 บ้านไร่พิทยาคม สพม. สพม. เขต 38
64022006 วังทองวิทยา สพม. สพม. เขต 38
64022010 ขุนไกรพิทยาคม สพม. สพม. เขต 38
64020115 วัดคลองกระจง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020116 วัดกรงทอง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020118 บ้านไผ่ตะล่อม สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020119 ชุมชนบ้านคลองยาง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020120 บ้านวังแร่ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020122 บ้านท่าทอง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020124 บ้านหนองป่าตอ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020125 บ้านถนนพระร่วง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020126 บ้านดงไทยวิทยา สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020127 บ้านโบสถ์โพธิ์ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020128 บ้านเขาทอง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020131 บ้านบ่อแปดร้อย สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020132 บ้านป่ามะม่วง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020133 บ้านป่าเลา สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020134 วัดปากน้ำ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020135 บ้านไม้งาม สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020136 สามัคคีวิทยา สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2