ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
62010199 บ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010200 บ้านมะเดื่อชุมพร สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010201 อนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ) สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010202 บ้านไร่ลำปาง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010203 บ้านไทยทวี สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010204 บ้านดงซ่อม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010205 บ้านคลองเมือง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010206 บ้านหนองวัวดำ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010207 บ้านโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010208 บ้านหนองแดน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010209 บ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010210 บ้านเกาะรากเสียด สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010211 บ้านวังชมภู สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010212 บ้านท่านา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010213 บ้านใหม่พัฒนา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010214 ยอดประชาสรรค์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010215 บ้านลานดอกไม้ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010216 บ้านเกาะพิมูล สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62012019 โกสัมพีวิทยา สพม. สพม. เขต 41
62020035 บ้านดอนขวาง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020036 บ้านโนนตารอด สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020037 บ้านเกาะตาล สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020038 ชุมชนบ้านโค้งไผ่ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020039 บ้านหัวรัง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020040 บ้านวังโป่งพัฒนา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020042 บ้านสระตาพรม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020043 บ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020044 บ้านโคกเลาะ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020046 วัดคูหาสวรรค์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020048 ประชาราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020049 บ้านเปาะสวอง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020050 บ้านใหม่หนองยาง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020051 บ้านบ่อกระบาก สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020052 บ้านหนองบอน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020053 บ้านศรีเกษตรพัฒนา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020054 บ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020055 คีรีวงศ์วัฒนา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020056 บ้านปางมะนาว สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020057 อนุบาลปางมะค่า สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020058 บ้านพัดโบก สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020059 บ้านหนองน้ำแดง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020060 บ้านเขาพริกไทย สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020061 บ้านศรีไพศาล สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020062 บ้านคลองสะพานช้าง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020063 บ้านส่องตาแล สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020064 บ้านโป่งแต้ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020065 บ้านวังน้ำพัฒนา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020066 บ้านวังน้ำพัฒนา สาขาบ้านบ่อหิน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020067 บ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020068 อนุบาลขาณุวรลักษบุรี สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020069 บ้านหนองกระทุ่ม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020071 บ้านอุดมสามัคคี สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020072 บ้านวังพลับ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020073 บ้านหนองตะเคียน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020074 วัดพัฒนราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020075 บ้านเกาะฝ้าย สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020076 บ้านบึงเสือเต้น สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020077 วัดปรีชาราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020078 บ้านบึงหล่มสามัคคี สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020079 บ้านหัวเสลา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020080 บ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020082 บ้านวังน้ำซึม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020083 บ้านวังตาช่วย สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020085 บ้านหนองชุมแสง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020086 บ้านช่องลม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020087 บ้านนาเหนือ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020088 บ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020089 บ้านไร่ดอนแตง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020090 บ้านเขาพริกอนุสรณ์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020091 บ้านหนองช้างงาม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020092 บ้านหนองปล้อง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020093 บ้านวังล้อมรำลึก สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020094 บ้านวังหามแห สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020095 บ้านจิตตมาสพัฒนา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020096 บ้านวังหัวแหวนพัฒนา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020097 บ้านหนองชะแอน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020098 ชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู2504) สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020099 บ้านโนนปอแดง(รัฐพินิจประชาสรรค์) สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020100 บ้านรังแถว สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020101 วชิรสารศึกษา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020102 วัดสว่างอารมณ์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020103 บ้านหาดชะอม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020104 วัดน้อยวรลักษณ์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020105 วัดหนองเหมือด สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62022004 ขาณุวิทยา สพม. สพม. เขต 41
62022005 โค้งไผ่วิทยา สพม. สพม. เขต 41
62022006 ปางมะค่าวิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
62022007 สลกบาตรวิทยา สพม. สพม. เขต 41
62020106 ชุมชนประชาสามัคคี สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020107 พิบูลวิทยาคาร สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020108 บ้านถนนงาม (มิตรภาพที่ 27) สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020110 ทุ่งน้อยพัฒนา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020111 หนองปรือประชาสรรค์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020112 ประชารักษ์ศึกษา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020113 บ้านหนองผักหนาม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020114 บ้านท่าพุทรา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020115 วัดคลองเจริญ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020116 บ้านคลองแขยง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020117 บ้านป่าเหียง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020118 บ้านวังบัว สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020119 วัดแสงอุทัย สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020120 บ้านสามแยก สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020121 อนุบาลคลองขลุง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020122 บ้านหนองจอก สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020123 อนุบาลคลองขลุง สาขาบ้านโนนมะกอก สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020124 บ้านแม่ลาด สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020126 วัดพรหมประดิษฐ์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020128 บ้านห้วยน้อย สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020129 บ้านร้อยไร่ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020130 บ้านมาบคล้า สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020131 บ้านวังหันน้ำดึง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020132 บ้านทุ่งหันตรา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020133 บ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020134 บ้านไร่ใหม่ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020136 บ้านบ่อทอง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020137 บ้านบึงลาด สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020138 อนุบาลวังไทร สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020139 บ้านสามเรือน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020140 อ่างทองราษฎร์วิทยา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020141 บ้านกระโดนเตี้ย สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020143 บ้านหนองทองหล่อ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020144 บ้านช้างคับ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020145 บ้านทรัพย์มะนาว สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020147 บ้านนิคม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020148 บ้านวังตะล่อม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020150 บ้านวังน้ำ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020151 บ้านคลองยาง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020152 วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020153 วัดพิกุลทอง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020154 วัดอุเบกขาราม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020156 บ้านหนองโมก สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62022008 คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. สพม. เขต 41
62022009 วังแขมวิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
62022010 วังไทรวิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
62020001 บ้านคลองใหญ่ใต้ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020002 รอดนิลวิทยา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020003 บ้านใหม่เจริญสุข สาขาบ้านคลองปิ่นโตประชาสามัคคี สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020004 บ้านสุขสำราญ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020005 บ้านคลองพลูประชาสรรค์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020006 อนุบาลคลองลาน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020007 บ้านบึงหล่ม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020008 บ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์) สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020009 บ้านท่าช้าง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020010 บ้านใหม่เจริญสุข สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020011 บ้านพรหมมาสามัคคี สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020012 บ้านคลองน้ำไหลใต้ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020013 บ้านโชคชัยพัฒนา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020014 บ้านทะเลพัฒนา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020015 บ้านท่าข้ามสามัคคี สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020016 ชุมชนบ้านคลองลาน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020017 บ้านปากคลองลาน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020018 บ้านใหม่ธงชัย สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020019 บ้านแปลงสี่ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020020 บ้านคลองเตย สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020021 บ้านโป่งน้ำร้อน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020022 บ้านคลองไพร สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020023 บ้านคลองสมบูรณ์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020024 บ้านคลองสมบูรณ์ สาขาบ้านคลองสมุย สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020025 บ้านคลองมดแดง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020026 บ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020027 บ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020028 บ้านท่ามะเขือ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020029 บ้านเพชรนิยม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020030 บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020031 บ้านหนองปรือ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020032 บ้านคลองแขยงวิทยา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020033 สักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37) สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020034 บ้านปางลับแล สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62022001 คลองลานวิทยา สพม. สพม. เขต 41
62022002 สักงามวิทยา สพม. สพม. เขต 41
62022003 คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ สพม. สพม. เขต 41
62020157 บ้านถาวรวัฒนา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020158 บ้านบึงสำราญ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020159 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020160 บ้านศรีอุดมธัญญะ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020161 อนุบาลทรายทองวัฒนา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020162 บ้านวังน้ำแดง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020163 อนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม) สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020164 บ้านถนนน้อย สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020165 บ้านชุมนาก สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020166 บ้านคลองสุขใจ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020167 บ้านทุ่งทอง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020168 บ้านดงเจริญ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62022011 ทุ่งทรายวิทยา สพม. สพม. เขต 41
62010093 อนุบาลไทรงาม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010094 บ้านเนินสำราญราษฎร์พัฒนา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010096 บ้านหนองหัวควาย สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010097 บ้านพานทอง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010098 บ้านโนนจั่น สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010099 บ้านบ่อแก้ว สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010100 ห้วยใหญ่ยางงาม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010101 บ้านทุ่งมหาศาล สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010102 บ้านแก้วสุวรรณ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010103 บ้านทุ่งมหาชัย สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010104 บ้านป่าถั่ว สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010105 บ้านแม่บัว สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010106 บ้านหัวยาง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010107 บ้านหนองคล้า สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010108 บ้านวังโขน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010109 บ้านจิกคันช้อน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010110 บ้านโนนใหญ่ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010111 บ้านเนินกรอย สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010112 บ้านหนองทอง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010113 บ้านใหม่สามัคคี สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010114 บ้านหนองไม้กอง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010115 อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010116 ยั่งยืนราษฎร์วิทยา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010117 บ้านจิกลาด สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010118 บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010119 บ้านตอรัง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010120 บ้านไผ่ตาสุ่ม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010121 หนองลวกราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010122 สิริแก้วเจริญ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62012011 ไทรงามพิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
62012012 บ่อแก้ววิทยา สพม. สพม. เขต 41
62020190 บ้านกระบวยทอง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020191 บ้านโนนพลวง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020192 บ้านสามขา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020193 บ้านวังเจ้า สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020194 บ้านโพธิ์เอน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020195 บ้านทุ่งซ่าน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020196 บ้านหนองคล้าพงษ์ทอง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020197 อนุบาลบึงสามัคคี(บ้านทุ่งสนุ่น) สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020198 บ้านดงเย็น สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020199 บ้านศรีทองสามัคคี สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020200 บ้านชายเคือง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020201 บ้านวังชะโอน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020202 บ้านคอปล้อง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020203 บ้านไผ่งาม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020204 บ้านระหานประชาศึกษา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020205 บ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62022013 ระหานวิทยา สพม. สพม. เขต 41
62020169 บ้านเพชรมงคล สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020170 บ้านไพรสวรรค์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020171 บ้านคลองปลาสร้อย สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020172 บ้านปางตาไว สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020173 บ้านตากฟ้าพัฒนา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020174 บ้านคลองลึกพัฒนา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020175 บ้านไผ่ยาวสามัคคี สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020176 บ้านท่าขึ้น สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020177 บ้านโพธิ์ทอง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020178 บ้านหนองหล่ม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020179 บ้านคลองขุด สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020181 อนุบาลปางศิลาทอง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020182 บ้านหินดาตราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020183 บ้านหนองหิน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020184 บ้านเขาน้ำอุ่น สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020185 บ้านมอเจริญ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020186 บ้านมอเจริญ สาขาบ้านใหม่เชียงราย สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020187 บ้านจอมทองพัฒนา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020188 บ้านอุดมทรัพย์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020189 บ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5 สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62022012 ปางศิลาทองศึกษา สพม. สพม. เขต 41
62010123 บ้านคุยป่ายาง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010124 บ้านเขาคีริส สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010125 บ้านหนองโสน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010126 บ้านเมืองพาน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010127 บ้านทุ่งรวงทอง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010128 บ้านบึงลูกนก สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010129 บ้านบึงพิไกร สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010131 บ้านวังเฉลียง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010132 บ้านไร่ดง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010133 บ้านคุยบ้านโอง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010134 บ้านนาป่าแดง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010135 บ้านคุยแขวน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010136 วัดโพธาราม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010137 บ้านหนองตากล้า สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010138 บ้านท่าไม้ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010139 บ้านวังชะโอน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010140 บ้านเก่า สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010141 บ้านวังไม้แดง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010142 บ้านสมอโคน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010143 บ้านน้ำดิบมะพร้าว สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010144 บ้านเขาสว่างอารมณ์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010145 ชุมชนบ้านเขาแก้ว สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010146 บ้านใหม่เขานิยม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010147 อนุบาลพรานกระต่าย สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010148 บ้านพรานกระต่าย สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010149 บ้านลานสะเดา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010150 บ้านนานอก สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010151 บ้านลานทอง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010152 บ้านลานกระทิง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010153 บ้านคุยป่ารัง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010154 บ้านหนองทราย สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010155 บ้านวังมะค่า สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010156 บ้านวังตะแบก สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010157 บ้านคุยประดู่ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010158 หนองแขมประชาสรรค์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010159 บ้านห้วยน้ำใส สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010160 บ้านหนองหัววัว สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010162 บ้านทุ่งน้ำตก สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010163 บ้านบางลาด สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010164 บ้านลานไผ่ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010165 บ้านคลองห้วยยั้ง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010167 บ้านลานช้างท่าว สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010168 บ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010169 บ้านแคทอง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62012013 พรานกระต่ายพิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
62012014 พิไกรวิทยา สพม. สพม. เขต 41
62012015 เรืองวิทย์พิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
62010001 บ้านเทพนคร สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010002 บ้านไร่ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010003 บ้านท่าตะคร้อ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010004 ปราสาทอนุสรณ์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010005 บ้านท่าเสลี่ยง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010006 บ้านโพธิ์พัฒนา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010007 บ้านใหม่สามัคคี สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010008 บ้านหงษ์ทอง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010009 บ้านเทียมเจริญ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010010 ยางเลียงราษฎร์พัฒนา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010011 บ้านเขาน้ำเพชร สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010012 บ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010013 อ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์) สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010015 ประชารัฐพัฒนา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010016 บ้านไตรตรึงษ์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010017 บ้านวังประดา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010018 บ้านดงตาจันทร์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010019 บ้านโนนโก สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010020 บ้านวังน้ำขาว สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010021 สหวิทยาคม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010022 บ้านทรงธรรม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010023 วัดราษฎร์เจริญพร สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010024 บ้านไทรย้อย สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010025 บ้านสุวรรณภูมิ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010026 หนองบัวราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010028 บ้านน้ำโท้ง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010029 บ้านโนนสมอ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010030 บ้านบ่อตาโพธิ์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010031 บ้านตลุกงาม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010032 บ้านคลองเรือ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010033 บ้านโขมงหัก สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010034 บ้านวังโบสถ์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010035 บ้านสระสิงห์โต สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010036 ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010037 บ้านหนองเต่าสามัคคี สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010038 บ้านคลองสีนวล สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010039 บ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010042 อนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010043 สาธิตวัดพระบรมธาตุ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010044 สาธิต สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010045 บ้านทุ่งเศรษฐี สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010046 บ้านโนนม่วง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010047 บ้านทุ่งสวน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010048 บ้านศรีไกรลาศ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010049 บ้านปางขนุน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010050 บ้านนาบ่อคำ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010051 นารีราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010052 บ้านชัยภูมิ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010053 แนะนำราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010054 ผินสหราษฎร์พัฒนา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010055 บ้านเขาวังเยี่ยม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010056 นิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010057 นิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010058 นิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010059 นิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010060 นิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010062 วัดคูยาง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010063 วัดอรัญญิกาวาสน์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010064 บ้านเกาะน้ำโจน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010065 บ้านลานหิน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010066 วัดกัลปพฤกษ์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010067 คลองใหญ่วิทยา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010068 บ้านหนองรี สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010069 นิยมราษฎร์วิทยา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010070 จำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010071 บ้านมอสมบัติ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010072 บ้านวังทอง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010073 บ้านหนองหญ้ามุ้ง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010074 บ้านคลองใหญ่ใต้ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010075 บ้านโพธิ์สวัสดิ์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010076 อนุบาลกำแพงเพชร สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010077 บ้านหนองกรด สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010078 บ้านลำมะโกรก สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010079 บ้านหนองสะแก สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010080 ประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010081 บ้านบ่อสามแสน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010082 ชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010083 บ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010084 บ้านคลองห้วยทราย สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010085 บ้านเกาะสะบ้า สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010086 บ้านท่าเสากระโดง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010087 บ้านทุ่งตาพุก สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010089 บ้านดาดทองเจริญ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010090 บ้านหนองใหญ่ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010091 บ้านวังตะเคียน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010092 บ้านหนองขาม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62012001 กำแพงเพชรพิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
62012002 วชิรปราการวิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
62012003 ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา สพม. สพม. เขต 41
62012004 วัชรวิทยา สพม. สพม. เขต 41
62012005 คณฑีพิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
62012006 นาบ่อคำวิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
62012007 นครไตรตรึงษ์ สพม. สพม. เขต 41
62012008 วังตะเคียนประชานุสรณ์ สพม. สพม. เขต 41
62012009 หนองกองพิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
62012010 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร สพม. สพม. เขต 41
62010170 บ้านหนองจิก สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010171 บ้านจันทิมา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010172 บ้านช่องลม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010173 บ้านเกศกาสร สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010174 บ้านปรือพันไถ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010175 บ้านบึงกระดาน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010176 ไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010177 บ้านอินทรานุสรณ์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010178 บ้านคุยมะม่วง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010179 บ้านเด่นพระ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010180 บ้านบึงทับแรต สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010181 บ้านหนองละมั่งทอง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010182 บ้านลานตาบัว สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010183 บ้านประชาสุขสันต์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010184 บ้านหร่ายการ้อง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010185 วัฒนราษฎร์ศึกษา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010186 บ้านอาชานุสรณ์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010187 อนุบาลลานกระบือ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010188 บ้านปลักไม้ดำ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010189 บ้านหนองแขม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010190 นิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010191 บ้านหนองปากดง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010192 บ้านประดาเจ็ดรัง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010193 บ้านใหม่สามัคคี สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010194 บ้านหนองหลวง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010195 บ้านทรายทอง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010196 บ้านหนองมะเกาะ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010197 บ้านบึงมาลย์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010198 บ้านสุรเดชสามัคคี สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62012016 ลานกระบือวิทยา สพม. สพม. เขต 41
62012017 มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร สพม. สพม. เขต 41
62012018 ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
60010137 อนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010138 บ้านแหลมยาง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010139 ชุมชนวัดเขาดินเหนือ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010140 โอสถสภาอุปถัมภ์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010141 วัดมรรครังสฤษดิ์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010142 วัดดงเมือง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010143 บ้านคลองคล้า สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010144 สังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010145 บ้านหนองหัวเรือ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010146 วัดมหาโพธิใต้ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010147 ชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010148 บ้านยางใหญ่ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010149 บ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010150 วัดหนองเต่า สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010151 วัดหนองแพงพวย สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010153 บ้านทุ่งตาทั่ง(ศิริราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010154 ศึกษาศาสตร์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010156 วัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010157 วัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010158 วัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010159 บ้านเนินพะยอม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60012013 เก้าเลี้ยววิทยา สพม. สพม. เขต 42
60012014 หัวดงราชพรหมาภรณ์ สพม. สพม. เขต 42
60010067 อนุบาลโกรกพระ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010069 วัดนากลาง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010070 บ้านเขาปูน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010072 วัดหนองพรมหน่อ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010073 บ้านเนินศาลา สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010074 บ้านคลองม่วง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010075 บ้านเขาถ้ำพระ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010076 วัดเนินกะพี้ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010078 วัดท่าซุด(เจริญศิลป์) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010079 วัดมโนราษฎร์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010080 บ้านโพธิ์งาม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010081 ราษฎร์อุทิศ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010082 บ้านบางมะฝ่อ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010084 บ้านเนินเวียง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010085 วัดบางมะฝ่อ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010087 สระวิทยา สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010088 ชุมชนวัดบ้านหว้าประชาประสาทวิทย์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010089 ภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010090 วัดศาลาแดง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010091 บ้านกระจังงาม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010092 บ้านหาดสูง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60012010 โกรกพระ สพม. สพม. เขต 42
60020159 บ้านตลิ่งสูงสามัคคี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020160 บ้านชุมม่วง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020161 อนุบาลชุมตาบง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020162 บ้านเขาจั๊กจั่น สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020163 บ้านหนองจิก สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020164 บ้านปางงู สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020165 บ้านปางสวรรค์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020166 เขาหินกราวประชาสรรค์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020167 บ้านปางชัย สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60022008 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 42
60010093 ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010094 วัดท่านา สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010095 บ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010097 บ้านเนิน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010098 บ้านท่าจันทน์(ศักดี) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010100 วัดฆะมัง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010101 วัดพิกุล สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010102 วัดทับกฤชเหนือ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010105 ชุมชนวัดคลองปลากด สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010106 อนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010107 วัดดอนสนวน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010108 วัดท่าไม้ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010110 บ้านวังใหญ่ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010111 วัดวังใหญ่ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010112 วัดดงกะพี้ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010113 บ้านท่ากร่าง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010114 วัดหนองขอน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010115 บ้านท่าเตียน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010116 บ้านบึงหมัน(นิรภัยประชานุเคราะห์) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010117 บ้านประชาสามัคคี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010118 วัดคลองยาง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010119 วัดเนินสะเดา สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010120 วัดบ้านลาด สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010121 วัดบางเคียน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010122 วัดไผ่สิงห์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010124 วัดคลองเกษมเหนือ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010126 วัดโพธิ์หนองยาว สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010127 บ้านท่าจันทน์(สำลีประชานุเคราะห์) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010128 วัดแสงรังสรรค์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010129 วัดพันลาน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010130 วัดปากคลองปลากด สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010131 วัดบางไซ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010132 วัดหัวกะทุ่ม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010133 วัดหนองกุ่ม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010134 วัดหนองโก สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010135 บ้านหนองโพลง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010136 บ้านดงขุย สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60012011 ทับกฤชพัฒนา สพม. สพม. เขต 42
60012012 ชุมแสงชนูทิศ สพม. สพม. เขต 42
60030208 วิฑูรย์ประชารักษ์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030210 ชุมชนบ้านชุมพล สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030211 อนุบาลตากฟ้า สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030213 บ้านพุนกยูง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030214 บ้านไตรคีรี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030217 ชุมชนบ้านน้ำวิ่ง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030218 บ้านลำพยนต์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030220 วัดประชาสรรค์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030222 บ้านราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030224 บ้านหนองพิกุล (วิชิตนาคอุปถัมภ์) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030225 บ้านใหม่สามัคคี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030226 บ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปภัมภ์) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030227 วัดห้วยลำไย สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030229 บ้านอุดมธัญญา สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030230 บ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030231 บ้านพุมะค่า สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030232 บ้านล้ำเจริญ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030233 บ้านพุม่วง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030234 บ้านหนองสุขสันต์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030235 บ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030236 บ้านสระเกตุโมรี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030237 โค้งบ้านใหม่ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030238 บ้านไร่ศรัทธาราษฎร์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030239 บ้านหลักสิบเก้าสามัคคี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60032014 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. สพม. เขต 42
60032015 อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ สพม. สพม. เขต 42
60030049 วัดจันเสน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030050 บ้านดงมัน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030051 วัดหนองตะโก สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030052 บ้านหนองกระทุ่ม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030053 วัดเขาวง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030054 วัดเขาฝา สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030055 วัดบ่อนิมิต สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030056 บ้านโคกสว่าง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030057 วัดถ้ำผาสุขใจ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030058 บ้านโพนทอง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030060 บ้านหนองขาม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030061 บ้านโพธิ์งาม(สนานทองคำประชาสรรค์) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030062 วัดตาคลี(นิปุณทองคำประชาสรรค์) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030063 วัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030064 บ้านป่าคลัก(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 540) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030065 วัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030066 บ้านดงมะกุ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030067 ชุมชนบ้านเขาใบไม้ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030068 บ้านชอนเดื่อ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 111) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030069 บ้านสระแก้ว สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030070 บ้านโคกกระดี่ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030071 วัดเขาเจดีย์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030072 บ้านหัวเขาตาคลี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030073 อนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030074 วัดหนองสีนวล สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030075 บ้านวังคาง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030076 วัดดงพลับ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030077 วัดช่องแค สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030078 วัดหนองหญ้ารังกา สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030079 คลองแปดประชาสรรค์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030080 บ้านกกกว้าว สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030081 บ้านเขาขวาง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030083 วัดลาดทิพยรส สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030084 วัดหนองคูน้อย สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030086 บ้านราษฎร์เจริญ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030087 วัดทุ่งทะเลทราย สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030088 บ้านโคกกร่าง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030089 บ้านเขาปูน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030090 บ้านหนองตาราม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030091 บ้านหนองไม้แดง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030092 บ้านหนองปืนแตก สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030093 ม่วงน้อยประชาสามัคคี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030094 วัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030095 วัดวาปีรัตนาราม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030096 บ้านหนองเต็งรัง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030097 วัดห้วยดุก สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030098 วัดหนองหม้อ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030099 บ้านหนองแอก สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030100 บ้านหนองสีซอ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030101 บ้านห้วยหอม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030102 บ้านโคกเจริญ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030103 บ้านหนองบัวทอง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030104 บ้านหนองบัวตากลาน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030105 บ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030106 วัดเขาดุม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030107 ชุมชนบ้านหัวหวาย สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030108 บ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์ฯ) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030110 บ้านสายน้ำทิพย์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030112 รวมมิตรวิทยา(คังคะเกตุอุปถัมภ์) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030113 บ้านหนองพังพวย สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60032003 ตาคลีประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 42
60032004 จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ สพม. สพม. เขต 42
60032005 หนองโพพิทยา สพม. สพม. เขต 42
60032006 ทหารอากาศอนุสรณ์ สพม. สพม. เขต 42
60032007 ลาดทิพรสพิทยาคม สพม. สพม. เขต 42
60032008 ช่องแคพิทยาคม สพม. สพม. เขต 42
60030114 วัดดอนคา สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030115 บ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030116 บ้านวังแรง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030117 บ้านตุ๊กแก สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030120 อนุบาลท่าตะโก สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030121 วัดท่าตะโก สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030123 บ้านเขาน้อย สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030124 บ้านหนองกระโดน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030125 บ้านทำนบ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030128 บ้านพนมรอก สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030130 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030131 วังวิทยา สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030132 วัดคร่อเรียงราย สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030133 บ้านคลองบอน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030134 วัดพนมเศษ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030135 ชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030136 วัดวังมหากร สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030137 บ้านปากง่าม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030138 วัดช่องแกระ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030140 วัดท่าสุ่ม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030142 บ้านตะเฆ่ค่าย สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030143 บ้านสระละมาน(รัฐประชาสามัคคี) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030144 บ้านดงจันทำ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030145 วัดสายลำโพงเหนือ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030146 วัดสายลำโพงกลาง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030147 วัดสายลำโพงใต้ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030148 บ้านหนองปล้องโพช สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030150 วัดหนองเบน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030151 บ้านหนองสะเอ้ง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030152 บ้านชะลอมแหน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030153 บ้านเนินประดู่(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030155 บ้านเขาดิน(ประชานุกูล) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030156 บ้านลาด(ราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030159 บ้านหนองหลวง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030160 บ้านหนองสองห้อง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030161 ชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030162 บ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030163 บ้านเขาค้างคาว สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030164 บ้านหนองเนิน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60032009 ท่าตะโกพิทยาคม สพม. สพม. เขต 42
60032010 พนมรอกวิทยา สพม. สพม. เขต 42
60020001 วัดเจริญผล สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020002 วัดมาบมะขาม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020003 วัดศรัทธาราม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020004 วัดด่านช้าง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020005 บ้านทุ่งท่าเสา สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020006 วัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020007 บ้านหนองละมาน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020008 วัดหนองปลาไหล สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020009 บ้านหนองคล้า สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020010 บ้านงิ้วแบ้ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020011 บ้านดงคู้ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020012 บ้านหนองเจ็ดหาบ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020013 วัดโพธิ์ขวัญ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020014 วัดธรรมรักขิตาราม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020015 ไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020016 วัดสังขสุทธาวาส สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020017 วัดบ้านวัง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020018 วัดบ้านไผ่ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020019 วัดคลองสองหน่อ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020020 วัดจันทร์ทอง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020021 วัดตาสังใต้ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020022 วัดท่างิ้ว สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020023 บ้านหนองน้ำเขียว สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020024 อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020025 วัดบางแก้ว(บางแก้วพิทยาคม) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020028 วัดประสาทวิถี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020030 วัดวิวิตตาราม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020031 วัดมงคลสถิตย์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020032 บ้านบึงราษฎร์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020033 วัดเทพสถาพร สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020034 วัดบ้านแดน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020036 วัดเขาห้วยลุง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020037 ราษฎร์ร่วมสามัคคี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020038 วัดหนองมะขาม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020040 บ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020041 วัดบ้านพลัง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020042 วัดหนองกรด สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020043 วัดคลองธรรม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020044 วัดธรรมจริยาวาส สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020045 ชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020046 บ้านหนองเสือ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020047 วัดหนองตางู สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020048 บ้านโคกกว้าง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020049 วัดจิกลาด สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020050 วัดคลองจินดา สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020051 วัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020052 หัดไทยวิทยาอุทิศ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020053 วัดท่าแรต สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020054 วัดวิมลประชาราษฎร์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020055 วัดบ้านคลอง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020057 วัดอ่างทอง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60022001 บรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. สพม. เขต 42
60022002 หนองกรดพิทยาคม สพม. สพม. เขต 42
60022003 รัฐราษฎร์อนุสรณ์ สพม. สพม. เขต 42
60010160 วัดหนองกลอย สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010161 บ้านหนองเต่า สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010162 ย่านคีรี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010163 บ้านห้วยบง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010165 เขาสามยอด สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010167 บ้านซับผักกาด สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010169 เขาทอง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010170 วัดบ้านบน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010171 อนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010172 บ้านเขาไม้เดน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010174 บ้านสระเศรษฐี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010175 วัดหนองคล่อ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010176 วัดสุวรรณรัตนาราม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010177 วัดคลองบางเดื่อ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010178 วัดใหม่ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010179 วัดน้ำทรง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010181 บ้านสระบัว สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010182 บ้านหนองไม้แดง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010183 เขาสระนางสรง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010184 วัดโป่งสวรรค์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010185 วัดหนองหมู สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010186 เนินมะกอก สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010187 บ้านประดู่เฒ่า สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010188 วัดหัวงิ้ว สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010189 พยุหะศึกษาคาร สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010190 วัดเขาบ่อพลับ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010191 บ้านดอนกระชาย สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010192 วัดยางขาว สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010193 วัดท่าโก สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010195 บ้านย่านมัทรี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010197 สามแยกเจ้าพระยา สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010198 ประชาอุทิศ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010199 บ้านใหม่ศึกษา สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010201 บ้านธารหวาย สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60012015 พยุหะพิทยาคม สพม. สพม. เขต 42
60012016 เขาทองพิทยาคม สพม. สพม. เขต 42
60012017 เขากะลาวิทยาคม สพม. สพม. เขต 42
60030166 บ้านคลองตักน้ำ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030167 วัดหนองเสือ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030168 อนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030169 บ้านห้วยตะโก สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030170 บ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030171 บ้านวังกระโดนน้อย สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030172 บ้านวังกระโดนใหญ่ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030173 บ้านช่องคีรี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030174 บ้านนาขอม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030175 บ้านเนินบ่อทอง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030176 บ้านเขาช้างฟุบ "เสนาขันธ์อนุสรณ์" สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030178 บ้านเขาใหญ่ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030179 บ้านไร่ประชาสรรค์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030180 บ้านบ่อไทยสามัคคี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030182 บ้านวังทองประชานุกูล สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030183 บ้านโพธิ์ประสาท สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030184 บ้านโค้งสวอง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030185 บ้านตะเคียนทอง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030186 บ้านเขาธรรมบท สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030187 บ้านห้วยน้ำลาด สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030188 บ้านใหม่วารีเย็น สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030189 บ้านโคกสามัคคี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030190 บ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030191 บ้านวังข่อย สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030192 บ้านกระทุ่มทอง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030193 บ้านหนองสะแกยาว สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030194 บ้านซับสมบูรณ์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030195 วัดโพธิ์ศรี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030196 บ้านเขาดิน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030197 บ้านวังน้ำลัด(สหราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030198 บ้านร่องหอย สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030199 บ้านตะกุดภิบาล สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030200 บ้านเขาหินกลิ้ง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030201 วัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030202 บ้านพระพุทธบาทประสาธน์วิทย์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030203 วัดบ้านใหม่ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030204 วัดสำโรงชัย สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030205 บ้านโคกมะขวิด สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030206 บ้านตะคร้อลาด สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60032011 ไพศาลีพิทยา สพม. สพม. เขต 42
60032012 ตะคร้อพิทยา สพม. สพม. เขต 42
60032013 วังข่อยพิทยา สพม. สพม. เขต 42
60010001 วัดกลางแดด สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010002 บ้านบ่อดินสอพอง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010003 วัดเกรียงไกรเหนือ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010004 วัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010005 วัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010007 วัดวังยาง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010008 ชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010009 วัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒากาสอุปถัมภ์) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010010 วัดท่าทอง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010011 วัดสันคู สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010012 อนุบาลนครสวรรค์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010013 วัดวังไผ่ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010015 วัดศรีสวรรค์สังฆาราม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010016 วัดหัวถนน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010018 วัดท่าล้อ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010019 วัดนิเวศวุฒาราม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010020 วัดยางงาม(ประชาพัฒนา) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010021 บ้านคุ้งวารี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010022 ชุมชนวัดบ้านแก่ง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010023 วัดเกาะแก้ว สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010024 วัดบ้านมะเกลือ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010025 บ้านสระงาม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010026 วัดบึงน้ำใส สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010027 วัดคลองคาง(แดงประชานุกูล) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010029 ศิริราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010030 อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010032 วัดพระนอน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010033 วัดบ้านไร่ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010035 วัดรังงาม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010036 บ้านเขากะลา สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010037 บ้านปากดง (เทียนศรีประสิทธิ์) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010038 วัดบางม่วง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010039 วัดหาดทรายงาม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010040 วัดวังหิน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010041 วัดสันติธรรม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010042 วัดดอนใหญ่ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010043 วัดหนองโรง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010044 วัดหนองเขนง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010045 วัดทัพชุมพล สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010046 วัดสวรรค์ประชากร สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010047 บ้านสามัคคีธรรม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010048 วัดศรีอุทุมพร สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010049 บ้านสุวรรณประชาพัฒนา สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010052 วัดหนองกระโดน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010053 วัดศรีอัมพวัลย์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010054 วัดวังสวัสดี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010055 ศรีพูลราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010057 วัดบริรักษ์ประชาสาร สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010058 วัดสมานประชาชน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010059 วัดเนินมะขามงาม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010061 วัดเขามโน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010062 บ้านพรหมเขต สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010063 วัดหนองปลิง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010064 วัดสุบรรณาราม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010065 บ้านช่อกระถินพัฒนา สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60012009 นครสวรรค์ปัญญานุกูล สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60012001 นครสวรรค์ สพม. สพม. เขต 42
60012002 สตรีนครสวรรค์ สพม. สพม. เขต 42
60012004 บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา สพม. สพม. เขต 42
60012005 พระบางวิทยา สพม. สพม. เขต 42
60012006 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. สพม. เขต 42
60012008 บึงบอระเพ็ดวิทยา สพม. สพม. เขต 42
60020151 อนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020152 สวนป่าแม่กะสี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020153 บ้านท่ามะกรูด สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020154 บ้านคลองสมบูรณ์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020155 บ้านพนาสวรรค์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020156 สวนป่าแม่กะสีสาขาบ้านปางสัก สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020157 บ้านคลองโพธิ์พัฒนา สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020119 บ้านวังน้ำขาว สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020120 บ้านตลุกข่อยน้ำ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020121 บ้านวังชุมพร สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020122 บ้านทุ่งรวงทอง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020123 บ้านเนินใหม่ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020124 บ้านคลองไทร สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020125 บ้านหินดาด สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020126 บ้านปางสุด สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020127 อนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020128 บ้านใหม่ศรีนคร สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020129 บ้านปางขนุน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020130 สามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020131 บ้านยุบใหญ่ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020132 บ้านยอดห้วยแก้ว สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020133 บ้านหนองไม้ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020137 บ้านคลองน้ำโจน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020138 บ้านเทพมงคลทอง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020139 บ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020140 บ้านลานตะแบก สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020141 บ้านเขาแม่กระทู้ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020142 บ้านคลองน้ำโจนสาขาบ้านสระหลวง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020143 บ้านเปราะ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020144 บ้านตะแบกงาม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020145 บ้านตะกรุด สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020146 บ้านตะเคียนงาม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020147 บ้านคลองสำราญ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020148 บ้านวังซ่าน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020149 บ้านคลองม่วง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020150 วัดศรีกัลยานุสรณ์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020168 บ้านคลองไทร สาขาบ้านใหม่แม่เรวา สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020169 บ้านตะแบกงามสาขาธารมะยม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020170 บ้านยอดห้วยแก้ว สาขาปางข้าวสาร สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60022007 แม่วงก์พิทยาคม สพม. สพม. เขต 42
60020058 บ้านดอนจังหัน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020060 จันทราราษฎร์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020061 วัดหนองไร่ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020062 วัดสังฆวิถี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020063 บ้านหนองบอนใต้ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020064 บ้านทุ่งตัน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020065 บ้านบึงหล่ม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020067 บ้านบ่อกะปุง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020068 วัดบ้านไร่ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020069 ชุมชนวัดเนินม่วง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020070 วัดสวนหลวง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020071 บ้านหนองแฟบ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020072 บ้านไทรทองสามัคคี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020073 บ้านหนองน้ำแดง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020074 ไตรราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020075 เตยสนุ่นสามัคคี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020076 บ้านมาบแก สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020077 บ้านทุ่งแม่น้ำน้อย สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020078 วัดหนองกระทุ่ม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020079 วัดแหลมทองธรรมจักร สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020080 อนุบาลลาดยาว สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020082 วัดคลองสาลี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020083 วัดวังม้า(ชนประสิทธิ์วิทยา) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020084 ไตรประชาสามัคคี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020085 วัดเกาะเปา สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020086 บ้านวังสำราญ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020087 วัดบ้านวังดินดาด สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020089 บ้านดอนพลอง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020091 บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020092 บ้านวังทับเกวียน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020093 วัดใหม่สามัคคี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020094 บ้านท่าตะโก สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020095 บ้านโพธิ์ศรีสามัคคี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020096 บ้านบุรีรัมย์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020097 บ้านหนองชำนาญ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020099 บ้านหนองจิกรี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020100 บ้านดงสีเสียด สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020101 ชุมชนบ้านดอนโม่ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020102 วัดสระแก้ว สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020103 วัดสวนขวัญ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020106 บ้านดอนกระดูกเนื้อ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020107 วัดเขาสมุก สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020108 บ้านหนองนมวัว สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020109 บ้านวังยิ้มแย้ม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020110 วัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020111 บ้านนกคลาน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020112 วัดดงหนองหลวง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020113 วัดหนองยาว สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020114 บ้านศรีไกรลาศ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020116 บ้านวังหิน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020117 บ้านสะเดาซ้าย สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020118 บ้านศรีทอง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60022004 วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม สพม. สพม. เขต 42
60022005 เทพศาลาประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 42
60022006 ลาดยาววิทยาคม สพม. สพม. เขต 42
60030001 บ้านทุ่งทอง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030002 บ้านไทรงาม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030003 ประชาอุปถัมภ์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030004 บ้านหนองกะเปา สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030005 สหชาติเศรษฐกิจวิทยา สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030006 บ้านปากดง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030007 บ้านหนองดู่ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030008 บ้านรังงาม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030010 วัดหนองปลาไหล สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030011 ธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030012 น้ำสาดกลาง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030013 บ้านหนองจิก สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030014 วัดป่าเรไร สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030015 น้ำสาดเหนือ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030016 ห้วยวารีใต้ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030017 บ้านเขานางต่วม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030018 อุดมพัฒนา สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030019 บ้านโคกสะอาด สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030020 บ้านโคกสะอาดสาขามั่นวิทยา สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030021 วัดเวฬุวัน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030022 บ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030023 บ้านวังใหญ่(ราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030024 วัดห้วยธารทหาร สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030025 บ้านทับลุ่มประชาพัฒนา สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030026 อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030027 วัดเทพสุทธาวาส สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030028 บ้านท่าเรือ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030029 บ้านหนองโบสถ์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030030 บ้านวังมะเดื่อ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030031 วัดวังแรต สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030032 บ้านเขามะเกลือ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030033 บ้านคลองลาน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030034 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030036 บ้านคลองกำลัง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030038 วันครู(2504) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030039 บ้านห้วยถั่วใต้ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030040 บ้านเทพสถาพร สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030041 ชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030042 ชุมชนวัดห้วยร่วม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030044 บ้านจิกใหญ่ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030045 เกาะแก้วสามัคคี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030047 สระงาม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030048 บ้านวังโพรง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60032001 หนองบัว สพม. สพม. เขต 42
60032002 วังบ่อวิทยา สพม. สพม. เขต 42
66020159 วังก้านเหลือง สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020161 วัดใหม่ดงเจริญ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020162 บ้านวังกะทะ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020163 อนุบาลดงเจริญ(วังงิ้ว) สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020164 วัดวังเรือน สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020165 วัดวังหินแรง สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020166 วัดหนองง้าว สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020167 สำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ) สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020168 บ้านวังบงค์ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020169 บ้านไดลึก 'ประชานุสรณ์' สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020170 วัดใหม่วังหว้า สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020171 บ้านห้วยตาดำ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020172 ห้วยพุกวิทยา สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020173 วัดหนองสนวน สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020174 บ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020175 วัดหนองสองห้อง สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66022015 ดงเจริญพิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
66022016 วังงิ้ววิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
66020001 วัดวังไคร้ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020002 วัดคลองแขก สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020003 วัดคลองคูณ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020004 วัดต้นชุมแสง สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020006 วัดหาดแตงโมจันทรประเสริฐ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020007 วัดหนองคล่อ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020008 วัดใหม่สำราญ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020009 ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020010 วัดพฤกษะวันโชติการาม สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020011 วัดทับปรู สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020012 บ้านบึงประดู่ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020013 วัดทับหมัน สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020014 วัดไทรโรงโขน สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020015 วัดคลองข่อย สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020017 บ้านไดกระพังปลา สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020018 บ้านสามบึงบาตร สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020019 บ้านหนองหวาย สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020020 วัดวังสำโรง สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020021 วัดบึงน้ำกลัด สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020022 ชุมชนวังหลุมวิทยาคาร สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020023 วัดสัตตวนาราม สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020025 วัดเขารวก สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020026 บ้านเนินทราย สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020027 วัดวังหว้า สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020028 วัดท่าปอ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020029 วัดยางคลี สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020030 เขาพนมกาวหนองนกยาง สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020031 วัดหนองแก สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020032 อนุบาลตะพานหิน(หนองพยอม) สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020033 วัดป่าแดง สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020034 วัดพรหมประสิทธิ์ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020035 วัดโพธิ์ลอย สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020036 วัดคลองทองหลาง สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020037 บ้านห้วงสลิด สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020038 วัดเทวประสาท สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020039 วัดธงไทยยาราม สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66022001 ตะพานหิน สพม. สพม. เขต 41
66022002 วังสำโรงวังหว้า สพม. สพม. เขต 41
66022003 ทุ่งโพธิ์พิทยา สพม. สพม. เขต 41
66020110 วัดใดวน สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020111 บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020112 ไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก) สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020113 วัดสัตตศิลาอาสน์ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020114 บ้านเขาโล้น สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020115 บ้านคีรีเทพนิมิต สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020117 วัดลำประดา สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020118 วัดเขาทราย สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020119 วัดวังหินเพลิง สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020120 วัดวังแดง สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020121 บ้านหนองจะปราบ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020122 บ้านเขานกยูง สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020123 บ้านเขาพระ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020124 วัดหนองน้ำเต้า สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020125 วัดชัยศรี สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020126 บุรพรัตน์วิทยาคาร สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020127 ชุมชนวัดสายดงยาง สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020128 อนุบาลทับคล้อ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020129 วัดป่าเรไร สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020130 วัดศรีรัตนวราราม สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020132 วัดไดอีเผือก สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020133 บ้านคลองห้วยหลัว สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020134 วัดน้ำเคือง สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020135 ท้ายทุ่งราษฎร์วิทยาคาร สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020136 วัดบางเบน สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020137 วัดวังกระชัน สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020138 สี่แยกเขาดิน สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020139 วัดเขาส้าน สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020140 บ้านเนินม่วง สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020141 บ้านหนองจอก สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66022010 เขาทรายทับคล้อพิทยา สพม. สพม. เขต 41
66022011 วันทีสถิตย์พิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
66020041 บำรุงราษฎร์วิทยาคม สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020043 บ้านวังทองราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020044 ชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020046 บางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020049 วัดโพธิ์แดน สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020050 ศรีประสิทธิ์วิทยา สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020051 อนุบาลบางมูลนาก'ราษฎร์อุทิศ' สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020052 บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020053 ชุมชนภูมิวิทยา สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020054 วัดลำประดาใต้ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020057 วัดลำประดากลาง สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020059 วัดห้วยเรียงใต้ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020060 วังกรดนุกูลศึกษา สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020061 วัดห้วยเรียงกลาง สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020062 วัดวังตะกู สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020063 วัดมะกอกงอ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020064 วัดลำประดาเหนือ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020067 วังสำโรง 'ราษฎร์บำรุงวิทย์' สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020068 วัดหนองกอไผ่ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020069 บ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020070 อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020071 วัดหอไกร สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66022004 บางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
66022005 วังตะกูราษฎร์อุทิศ สพม. สพม. เขต 41
66020143 วัดบ้านบางลายเหนือ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020144 บ้านทุ่งพรหมทอง (ราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020146 วัดบ้านบางลายใต้ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020147 วัดบ้านคลองข่อย สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020148 บ้านหนองแขม สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020149 วัดบ้านบึงนาราง'แก้ววิทยาคาร' สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020150 บ้านห้วงปลาไหล 'สิงหะวิทยา' สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020151 บ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020152 บ้านทุ่งทอง สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020153 บ้านบึงลี สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020154 อนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020155 บ้านวังพร้าว สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020156 บ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020157 บ้านบึงทับจั่น'ทศอุปถัมภ์' สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020158 บ้านโป่งวัวแดง สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66022013 แหลมรังวิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
66022014 โพธิ์ไทรงามวิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
66020073 บ้านน้ำผึ้ง'วิจิตรวุฒิกรอุปถัมภ์' สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020074 ชุมชนทะนงบ้านไร่ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020075 บ้านหนองตะแบก สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020076 ชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020077 วัดบ้านท่าขมิ้น สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020078 บ้านทุ่งใหญ่ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020080 วัดบ้านห้วยยาว สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020081 บ้านวังแดง สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020082 บ้านเนินแค สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020083 วัดบ้านท่านั่ง สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020084 บ้านท่าบัว สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020085 วัดหลวง สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020086 วัดทับทิม สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020087 บ้านปากน้ำ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020088 บ้านเนินโพธิ์ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020089 วัดบ้านท้ายน้ำ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020090 บ้านหนองบัว สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020091 วัดบ้านท่ามะไฟ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020092 วัดบ้านหนองดง สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020093 วัดบ้านพังน้อย สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020094 บ้านบางพล้อ-ยางหลวง สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020095 บ้านยี่มุ่ย สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020096 ชุมชนบ้านทุ่งน้อย 'พิพัฒน์โสภณวิทยา' สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020097 บ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020098 ชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020099 วัดคงคาราม สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020100 บ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020101 บ้านวังตายศ 'ราษฎ์สามัคคี' สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020102 อนุบาลโพทะเล สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020103 วัดโพทะเล สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020104 วัดบ้านตาล 'ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร' สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020105 บ้านคลองตางาว สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020106 วัดขวาง สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020107 วัดพร้าว สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020176 บ้านไร่ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66022006 โพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. สพม. เขต 41
66022007 พิบูลธรรมเวทวิทยา สพม. สพม. เขต 41
66022008 ท่าเสาพิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
66022009 ห้วยยาวพิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
66010081 บ้านดงเสือเหลือง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010082 บ้านหนองขานาง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010083 บ้านนาพิบูลพิทยา สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010084 วัดเนินพยอม สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010085 บ้านหนองพงสาขาบ้านบ่อบิ้งเกลือ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010086 บ้านหนองพง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010087 บ้านห้วยคำตาล สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010088 อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010089 บ้านทุ่งประพาส สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010090 บ้านห้วยน้อย สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010091 บ้านเนินขวาง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010092 บ้านเนินพลวงวิทยา สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010093 บ้านหนองสะแก สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010095 บ้านมาบมะไฟ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010096 บ้านหนองคล้า สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010097 วัดใหม่แสงมรกต สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010098 วัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010099 วัดบ้านลำนัง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010102 วัดไผ่รอบ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010103 วัดหนองหลวง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010104 วัดเกาะแก้ว สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010105 วัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010106 บ้านหนองหัวปลวก สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010107 บ้านหนองไม้แดง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010108 บ้านใดโพธิ์ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010109 วัดท่าบัวทอง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010110 บ้านโพธิ์ประทับช้าง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010111 บ้านบึงโพธิ์ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010113 บ้านโพธิ์ประทับช้าง สาขาบ้านวังกระโดน สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010114 ชุมชนวัดวังจิก สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010115 ชุมชนวัดวังจิก สาขาวัดราษฎร์บูรณะ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66012008 สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
66012009 ดงเสือเหลืองพิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
66010001 ชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010002 วัดดงชะพลู สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010004 วัดคลองโนน สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010005 บ้านสวนแตง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010006 วัดฆะมัง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010008 วัดสามขา สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010009 วัดดงป่าคำ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010010 วัดดงกลาง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010012 วัดบ้านวังไร่ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010013 วัดวังหูทิพย์ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010015 วัดเขารูปช้าง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010016 บ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ 1) สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010017 บึงสีไฟ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010018 วัดวังมะเดื่อ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010019 บ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010020 อนุบาลพิจิตร สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010021 อนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010022 ชุมชนบ้านวังกลม สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010023 วัดบ้านบุ่ง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010024 บ้านไดชุมแสง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010025 วัดหนองไผ่ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010026 วัดราชช้างขวัญ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010027 วัดยางคอยเกลือ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010028 บ้านคลองอุดม สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010029 บ้านหนองถ้ำ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010030 วัดเนินสมอ(พินิจวิทยา) สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010031 บ้านท่ามะไฟ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010032 วัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010033 วัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) สาขาบ้านสระสาลี สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010034 วัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010035 บ้านเมืองเก่า สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010036 พิจิตรอนุสรณ์ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010038 วัดขนุน สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010039 วัดท่าข่อย สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010041 วัดหาดมูลกระบือ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010042 บ้านวังกระดี่ทอง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010043 วัดหงษ์ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010044 วัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010046 บ้านวังทับยา สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010047 บ้านสายคำโห้ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010048 บ้านน้อย สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010050 วัดหนองไผ่ สาขาบ้านดงสว่าง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010051 บ้านเนินยาว สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010053 บ้านหัวดง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010054 บ้านหัวดง สาขาวัดเขาพระ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010055 วัดลำชะล่า สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010056 วัดหนองนาดำพิทยา สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66012006 พิจิตรปัญญานุกูล สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66012001 พิจิตรพิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
66012002 หัวดงรัฐชนูปถัมภ์ สพม. สพม. เขต 41
66012003 วังกรดพิทยา สพม. สพม. เขต 41
66012004 เมธีพิทยา สพม. สพม. เขต 41
66012005 สระหลวงพิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
66010168 วัดบ้านนา สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010169 บ้านปลวกสูง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010170 วัดโนนสะเดา สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010173 บ้านหนองหูช้าง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010174 บ้านนิคม สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010175 บ้านหนองขาว สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010176 บ้านยางตะพาย สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010177 บ้านมาบฝาง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010178 บึงบัวพิทยาคม สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010179 บ้านยางสุขวัฒน์ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010180 บ้านโนนทอง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010181 บ้านหนองริ้น สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010182 วัดวังตะขบ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010183 ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010184 บ้านสระบรเพ็ด สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010185 บ้านบัวยาง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010186 วัดหนองหลุม สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010187 วัดกลางวงศ์มณี สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010188 อนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่) สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010189 วัดโนนป่าแดง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010190 บ้านยางนกกระทุง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66012015 วชิรบารมีพิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
66012016 วังโมกข์พิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
66010057 อนุบาลวังทรายพูน สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010059 เนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010060 บ้านทุ่งโม่ง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010062 อนุบาลวังทรายพูน สาขาบ้านบุ่งมะกรูด-วังพลับ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010063 วัดหนองจิกเภา สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010064 วัดหนองปล้อง สาขาวัดหนองปลาหมอ(มิตรภาพ 215) สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010065 วัดหนองปล้อง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010066 วัดใหม่สามัคคีธรรม สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010068 บ้านหนองปลาไหล สาขาบ้านใหม่เนินสวรรค์ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010070 บ้านท่ากระดาน สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010071 บ้านหนองปลาไหล สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010072 บ้านคลองสะแกป่าหวาย สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010075 บ้านยางสามต้น สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010076 บ้านหนองพระ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010079 ชุมชนวัดหนองลากฆ้อน สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010080 บ้านยางสามต้น สาขาบ้านดงพลับ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66012007 วังทรายพูนวิทยา สพม. สพม. เขต 41
66010151 บ้านหนองจั่ว สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010152 บ้านหนองตะเคียน สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010153 บ้านหนองสาหร่าย สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010154 บ้านท่าเยี่ยม สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010155 บ้านวังอ้อ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010156 บ้านวังทับไทร สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010157 บ้านตลุกหิน สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010158 บ้านหนองสองห้อง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010159 บ้านสายดินแดง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010160 บ้านท่าพิกุล สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010161 บ้านทุ่งสำราญ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010162 อนุบาลสากเหล็ก สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010163 บ้านถ้ำคะนอง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010164 บ้านปากดง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010165 บ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ สาขาบ้านหนองต้นพลวง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010166 บ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010167 บ้านคลองทรายใหญ่ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66012014 สากเหล็กวิทยา สพม. สพม. เขต 41
66010118 ชุมชนบ้านกำแพงดิน สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010119 ชุมชนบ้านกำแพงดิน สาขาบ้านท่าแห สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010121 วัดศรีศรัทธาราม สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010123 วัดเนินปอ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010124 บ้านมาบแฟบ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010125 บ้านยางห้าหลุม สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010126 สระยายชีมิตรภาพที่ 79 สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010127 บ้านเนินพยอม สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010128 บ้านหนองโสน สาขาบ้านเนินพลวง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010129 บ้านยางห้าหลุม สาขาบ้านปลายห้วย สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010130 บ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) สาขาบ้านเนินยุ้ง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010131 วัดบ้านใหม่ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010132 บ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010133 วัดจระเข้ผอม สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010134 บ้านหนองน้ำเขียว สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010135 บ้านโนนไผ่ขุย สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010137 วัดใหม่ราษฎร์บำรุง สาขาบ้านวังลูกช้าง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010139 วัดบ้านไร่ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010141 วัดวังแดง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010142 อนุบาลสามง่าม สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010144 วัดใหม่ราษฎร์บำรุง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010145 บ้านหนองโสน สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010146 บ้านป่าแซง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010147 บ้านมาบกระเปา สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010148 บ้านสุขสำราญ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010149 บ้านไผ่ใหญ่ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010150 บึงเฒ่าวิทยา สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66012010 สามง่ามชนูปถัมภ์ สพม. สพม. เขต 41
66012011 กำแพงดินพิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
66012012 เนินปอรังนกชนูทิศ สพม. สพม. เขต 41
66012013 หนองโสนพิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
61010031 ชุมชนบ้านโคกหม้อ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010034 บ้านโป่งเก้ง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010035 บ้านวังเตย สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010036 บ้านวังเตย สาขาบ้านสาลี สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010037 บ้านหนองจิกยาว สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010038 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010039 วัดเขาปฐวี สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010040 วัดตลุกดู่ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010041 วัดหนองนกยูง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010042 บ้านสวนขวัญ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010043 อนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010044 วัดทุ่งนาไทย สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010046 บ้านคอดยาง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010048 บ้านหัวดง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010049 บ้านหนองขุย (นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010050 บ้านหนองแห้ว สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010051 บ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010052 บ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์) สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010053 วัดวังสาริกา สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010054 วัดดงพิกุล สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010057 วัดหนองเรือโกลน สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010058 บ้านหนองเมน สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010059 วัดท่ามะขามป้อม สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010060 วัดหนองสระ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010061 บ้านท่าดาน สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61012001 ทัพทันอนุสรณ์ สพม. สพม. เขต 42
61012006 ตลุกดู่วิทยาคม สพม. สพม. เขต 42
61010154 บ้านใหม่คลองอังวะ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010155 บ้านอีมาดอีทราย สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010156 บ้านคลองหวาย สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010157 บ้านดง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010158 วัดทองหลาง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010159 บ้านน้ำพุ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010160 บ้านทุ่งน้อย สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010161 บ้านบุ่ง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010162 วัดพุ่มบำเพ็ญธรรม สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010163 บ้านใหม่ร่มเย็น สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010164 บ้านเจ้าวัด สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010165 วัดทัพคล้าย สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010166 วัดทัพหมัน สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010167 วัดทัพหลวง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010168 วัดทัพหลวง สาขาบ้านป่าอูสามัคคี สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010169 บ้านพุต่อ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010170 บ้านใหม่หนองแก สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010171 บ้านห้วยบง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010172 บ้านหน้าฝายบึงตาโพ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010173 บ้านวังตอสามัคคี สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010174 บ้านพุบอน สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010175 อนุบาลบ้านไร่ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010176 บ้านศาลาคลอง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010177 บ้านห้วยป่าปก สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010178 วัดสะนำ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010179 บ้านหินตุ้ม สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010180 สง่ารวมราษฎร์ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010181 บ้านใหม่คลองเคียน สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010182 บ้านเขาลูกโล่ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010183 บ้านหนองอาสา สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010184 บ้านคลองโป่ง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010185 ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ 52 สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010186 บ้านตะกรุด สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010187 บ้านหนองแกเชียงราย สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010189 บ้านคลองตะขาบ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010191 บ้านวังพง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010192 บ้านวังหิน สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010193 บ้านจัน สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010195 บ้านหนองจอก สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010196 บ้านหนองไม้แก่น สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010197 บ้านหนองบ่มกล้วย สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010198 บ้านหินงามสามัคคี สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010199 บ้านลานคา สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010200 บ้านทุ่งนาสวน สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010201 บ้านห้วยพลู สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010202 บ้านนาทุ่งเชือก สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010203 วัดผาทั่ง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010204 วัดห้วยแห้ง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010205 บ้านร่องมะดูก สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010206 บ้านหนองฝาง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010207 บ้านหูช้าง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010208 บ้านซับสุราษฎร์ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61012013 บ้านไร่วิทยา สพม. สพม. เขต 42
61012014 การุ้งวิทยาคม สพม. สพม. เขต 42
61012015 ทองหลางวิทยาคม สพม. สพม. เขต 42
61012016 หนองจอกประชานุสรณ์ สพม. สพม. เขต 42
61012017 วังหินวิทยาคม สพม. สพม. เขต 42
61010001 บ้านเกาะเทโพ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010002 วัดอัมพวัน (ประชาชนูทิศ) สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010005 วัดหนองสลิด สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010006 วัดหนองตางู สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010007 บ้านท่าซุง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010008 บ้านดงยางใต้ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010010 บ้านภูมิธรรม สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010011 ชุมชนวัดท่าซุง (เลิศ-สินอุปถัมภ์) สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010013 วัดสังกัสรัตนคีรี สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010014 วัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010015 วัดบุญลือ (อุเทสประชาสรรค์) สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010016 วัดตานาด สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010017 วัดโนนเหล็ก(อุทัยประชาสรรค์) สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010018 วัดอุโปสถาราม สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010019 วัดจักษา สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010020 บ้านเนินตูม สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010021 วัดหนองแก สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010023 อนุบาลวัดหนองเต่า สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010024 บ้านหนองโพธิ์ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010026 วัดหนองพังค่า (ประชานุกูล) สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010027 วัดเนื้อร้อน สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010028 วัดหาดทนง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010029 วัดสะพานหิน สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010030 อนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61012004 อุทัยวิทยาคม สพม. สพม. เขต 42
61012005 หนองเต่าวิทยา สพม. สพม. เขต 42
61012009 พุทธมงคลวิทยา สพม. สพม. เขต 42
61010209 บ้านบุ่งฝาง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010210 บ้านน้ำวิ่ง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010211 บ้านเขาน้ำโจน สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010212 บ้านห้วยโศก สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010213 ชุมชนบ้านทุ่งนางาม สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010214 บ้านน้ำรอบ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010215 บ้านโกรกลึก สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010216 บ้านบุ่งกะเซอร์ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010217 วัดเขาผาแรต สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010218 บ้านเนินมะค่า สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010220 บ้านห้วยทราย สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010221 บ้านหนองม่วง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010222 ชุมชนบ้านประดู่ยืน สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010223 บ้านทุ่งสามแท่ง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010224 บ้านหนองผักกาด สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010225 บ้านทัพยายปอน สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010226 บ้านป่าอ้อ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010227 วัดเขาฆ้องชัย สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010228 รัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010229 บ้านคลองชะนี สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010230 บ้านเขาวง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010231 บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010232 ห้วยขาแข้งวิทยาคม สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010234 บ้านโป่งสามสิบ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010235 บ้านห้วยเปล้า สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010236 บ้านปางไม้ไผ่ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010237 บ้านนาไร่เดียว สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010238 วัดเขาพระยาสังฆาราม สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010239 บ้านร่องตาที สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010240 บ้านเพชรน้ำผึ้ง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010241 อนุบาลลานสัก สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61012018 ลานสักวิทยา สพม. สพม. เขต 42
61012019 ร่องตาทีวิทยา สพม. สพม. เขต 42
61010066 วัดดอนหวาย สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010068 บ้านบ่อยาง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010069 บ้านหนองตะเคียน สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010070 บ้านหนองรัก สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010071 บ้านวังเกษตร สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010072 บ้านเขาทองหลาง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010073 บ้านทุ่งมน สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010074 บ้านหนองเข้ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010076 วัดวังบุญ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010078 ชุมชนบ้านทุ่งสงบ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010079 บ้านคลองข่อย สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010081 บ้านเขาผาลาด สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010083 บ้านหนองกี่ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010084 บ้านหนองแขวนกูบ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010085 บ้านหนองสมบูรณ์ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010086 วัดเขาหินเทิน สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010087 บ้านหนองชุมเห็ด สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010088 อนุบาลสว่างอารมณ์ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010089 บ้านเนินก้าว สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010090 บ้านหนองยายดา สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010091 วัดดงแขวน สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010092 บ้านสระนารายณ์ สาขาบ้านหนองตะคลอง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010093 บ้านหนองแว่น สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010094 วัดเขาดาวเรือง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010096 บ้านสระนารายณ์ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61012002 สว่างอารมณ์วิทยาคม สพม. สพม. เขต 42
61012007 บ่อยางวิทยา สพม. สพม. เขต 42
61010135 วัดทุ่งปาจาน สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010136 ชุมชนวัดดงขวาง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010137 วัดดอนกลอย สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010139 วัดท่าโพ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010141 วัดทุ่งพึ่ง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010142 วัดหนองเขื่อน สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010143 อนุบาลหนองขาหย่าง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010144 วัดหนองแฟบ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010145 วัดหนองไผ่ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010146 วัดหนองระแหงเหนือ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010150 บ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ 117 สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010151 บ้านปากดง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010153 วัดห้วยรอบ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61012011 หนองขาหย่างวิทยา สพม. สพม. เขต 42
61012012 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี สพม. สพม. เขต 42
61010097 บ้านท่าชะอม สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010099 บ้านเขาน้อย สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010100 บ้านหนองกระทุ่ม สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010101 บ้านดงประดาพระ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010102 บ้านประดาหัก สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010103 บ้านเขากวางทอง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010104 ชุมชนบ้านทุ่งนา สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010105 บ้านป่าเลา สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010106 บ้านวังผาลาด สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010107 วัดเทพนิมิต สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010108 วัดทุ่งหลวง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010109 บ้านเนินพยอม สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010111 บ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010113 ชุมชนบ้านหนองงาแซง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010114 วัดทุ่งโพ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010115 วัดป่าช้า (สิริราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010116 บ้านเนินสาธารณ์ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010117 วัดห้วยพระจันทร์ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010118 วัดหนองมะกอก สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010120 บ้านห้วยไผ่ขุย สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010122 วัดปทุมทอง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010123 บ้านงิ้วงาม สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010124 วัดหนองยาง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010125 วัดหนองบัว สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010126 บ้านล่อมเสือโฮก สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010127 วัดห้วยขานาง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010128 บ้านทุ่งใหญ่ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010129 อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010131 บ้านบ่อทับใต้ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010132 วัดหัวเมือง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010133 บ้านหนองจิกยาว สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010134 วัดหนองเต่า สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61012003 หนองฉางวิทยา สพม. สพม. เขต 42
61012008 บ้านทุ่งนาวิทยา สพม. สพม. เขต 42
61012010 ทุ่งโพวิทยา สพม. สพม. เขต 42
61010242 บ้านโป่งข่อย สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010243 บ้านสมอทอง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010244 บ้านคลองแห้งวิทยา สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010245 บ้านตลิ่งสูง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010246 บ้านหนองผักแพว สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010248 บ้านหนองลันราษฎร์บำรุง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010249 ชุมชนวัดสุวรรณบรรพต สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010250 บ้านหนองมะสัง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010252 อนุบาลห้วยคต (บ้านชุมทหารวิทยา) สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010253 อนุบาลห้วยคต สาขาบ้านหนองจอกพัฒนา สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010254 บ้านหินโหง่น สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010255 ไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010256 บ้านกลาง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61012020 ห้วยคตพิทยาคม สพม. สพม. เขต 42
61012021 สมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ สพม. สพม. เขต 42