ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
71010107 วัดยางเกาะ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010108 บ้านกลอนโด สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010110 วัดหนองบัว สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010111 บ้านแหลมทอง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010112 บ้านทุ่งมะขามเฒ่า สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010113 วัดจรเข้เผือก สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010114 บ้านท่ามะเฟือง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010115 บ้านท่าเสด็จ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010116 วัดถ้ำอ่างหิน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010117 บ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010118 บ้านหนองกวาง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010119 บ้านทุ่งยาว สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010120 บ้านหนองโสน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010121 บ้านไทรทอง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010122 บ้านโป่งโก สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010123 บ้านท่ามะไฟ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010124 บ้านเนินไพร สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010125 บ้านหนองหิน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010126 บ้านหนองปล้อง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010127 บ้านท่าแย้ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010128 ช่างกลอนุสรณ์ 3 (บ้านหนองหวาย) สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010129 บ้านท่าพุ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010131 อนุบาลด่านมะขามเตี้ย สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010132 บ้านหนองผู้เฒ่า สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010133 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010134 บ้านหนองปากดง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010135 บ้านหินแด้น สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71012005 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. สพม.เขต 8
71030063 บ้านห้วยเสือ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030064 วัดป่าถ้ำภูเตย สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030065 บ้านเกริงกระเวีย สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030066 บ้านทุ่งเสือโทน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030067 บ้านเหมืองสองท่อ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030068 อนุบาลทองผาภูมิ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030069 วัดปรังกาสี สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030070 บ้านจันเดย์ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030071 บ้านเสาหงษ์ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030072 บ้านอูล่อง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030073 บ้านหินแหลม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030075 เพียงหลวง 3 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030076 บ้านกุยแหย่ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030077 บ้านลิ่นถิ่น สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030078 บ้านนามกุย สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030079 บ้านหนองเจริญ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030080 บ้านดินโส สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030081 บ้านป่าไม้สะพานลาว สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030082 บ้านท่ามะเดื่อ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030083 สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030084 บ้านไร่ป้า สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030085 บ้านไร่ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030086 บ้านประจําไม้ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030087 บ้านห้วยเขย่ง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030088 บ้านปากลําปิล็อก สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030089 คุรุสภา สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030090 บ้านวังผาตาด สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030091 บ้านดงโคร่ง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030092 วัดหินดาด สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030093 บ้านหินดาด สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71032003 ทองผาภูมิวิทยา สพม. สพม.เขต 8
71032006 ร่มเกล้า กาญจนบุรี สพม. สพม.เขต 8
71010063 บ้านถ้ำ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010064 บ้านดอนคราม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010065 วัดหนองตะโก สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010066 บ้านห้วยน้ำโจน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010067 วัดท่าตะคร้อ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010068 วัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010069 อนุบาลท่าม่วง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010070 วัดท่าล้อ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010071 เขาดินวิทยาคาร สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010072 บ้านห้วยนาคราช สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010073 วัดศรีสุวรรณาราม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010074 วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010075 บ้านหนองมงคล สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010076 บ้านหนองน้ำขุ่น สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010077 บ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010078 บ้านสระเศรษฐี สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010079 วัดลําสำรอง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010080 บ้านรางสะเดา สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010081 ตลาดสํารอง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010082 วัดหนองพังตรุ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010083 บ้านห้วยไร่ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010084 บ้านหนองเป็ด สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010085 วัดม่วงชุม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010086 วัดชุกพี้ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010087 วัดขุนไทยธาราราม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010088 บ้านรางสาลี่ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010089 วัดสระกลอยสามัคคีธรรม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010090 บ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010091 วัดวังขนายทายิการาม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010093 บ้านหนองตาบ่ง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010094 วัดวังศาลา สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010095 วัดหนองเสือ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010096 บ้านหนองสะแก สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010097 วัดโพธิ์ศรีสุขาราม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010098 บ้านรางจิก สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010099 วัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010100 บ้านห้วยตลุง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010101 วัดหนองตะครอง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010102 บ้านโกรกตารอด สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010103 ดิศกุล สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010104 บ้านหนองอีเห็น สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010105 บ้านหนองสองห้อง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010136 จํารูญเนติศาสตร์ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71012002 ท่าม่วงราษฎร์บำรุง สพม. สพม.เขต 8
71012003 หนองขาวโกวิทพิทยาคม สพม. สพม.เขต 8
71012004 พังตรุราษฎร์รังสรรค์ สพม. สพม.เขต 8
71012006 วิสุทธรังษี สพม. สพม.เขต 8
71012009 หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง สพม. สพม.เขต 8
71012010 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. สพม.เขต 8
71020035 วัดเขาสามสิบหาบ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020036 บ้านหนองหิน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020037 บ้านเขาช่อง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020038 วัดเขาใหญ่ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020039 บ้านชายธูป สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020040 วัดเขาตะพั้น สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020041 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020042 วัดดอนขมิ้น สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020043 วัดทุ่งมะกรูด สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020044 บ้านทุ่งประทุน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020045 วัดดอนชะเอม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020046 บ้านบึงวิทยา สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020047 บ้านหนองตาแพ่ง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020048 บ้านรางกระต่าย สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020049 บ้านหนองตาคง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020050 วัดตะคร้ำเอน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020051 วัดสำนักคร้อ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020052 บ้านหนองลาน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020054 บ้านท่ามะกา สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020055 วัดคร้อพนัน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020056 วัดกระต่ายเต้น สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020057 วัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร' สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020058 วัดใหม่เจริญผล สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020059 บ้านท่าพะเนียง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020060 ดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020061 วัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร) สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020062 เกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง) สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020063 วัดดงสัก สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020064 วัดพระแท่นดงรัง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020065 บ้านไร่ร่วมวิทยาคาร สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020066 บ้านดอนรัก สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020067 บ้านหนองกรด สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020068 วัดห้วยตะเคียน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020069 วัดหนองโรง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020070 วัดเขาสะพายแร้ง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020071 วัดสนามแย้ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020072 บ้านดอนเขว้า สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020073 วัดหนองพลับ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020074 วัดท่ากระทุ่ม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020075 วัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร) สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020076 วัดหนองลาน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020077 บ้านจันทร์ลาดวิทยา สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020078 วัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142 สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020079 วัดหนองไม้แก่น สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020080 วัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา' สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020081 บ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020082 ประชาวิทยาคาร สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020083 บ้านแจงงาม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020084 บ้านดอนตาลเสี้ยน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020085 บ้านอุโลกสี่หมื่น สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71022002 ท่ามะกาวิทยาคม สพม. สพม.เขต 8
71022005 พระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. สพม.เขต 8
71022007 นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. สพม.เขต 8
71022008 ท่ามะกาปุญสิริวิทยา สพม. สพม.เขต 8
71022009 ท่าเรือพิทยาคม สพม. สพม.เขต 8
71030001 บ้านวังใหญ่ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030002 บ้านพุม่วง-พุพง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030003 บ้านหาดงิ้ว สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030004 บ้านพุเตย สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030005 อนุบาลไทรโยค สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030006 บ้านพุองกะ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030007 พุทธวิมุติวิทยา สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030008 บ้านช่องแคบ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030009 บ้านทุ่งก้างย่าง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030010 บ้านแก่งประลอม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030011 ไทรโยคใหญ่ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030012 วัดใหม่ดงสัก สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030013 บ้านท่าทุ่งนา สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030014 บ้านแก่งจอ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030015 บ้านถ้ำดาวดึงส์ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030016 บ้านบ้องตี้ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030017 ตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030018 บ้านเขาสามชั้น สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030019 หลุงกัง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030020 สามัคคีธรรมานุสรณ์ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030021 บ้านหนองขอน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030022 บ้านวังโพธิ์ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030023 บ้านลุ่มผึ้ง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030024 บ้านแก่งระเบิด สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030025 บ้านเขาช้าง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030026 บ้านเขาพัง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030027 บ้านสารวัตร สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030028 บ้านวังกระแจะ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030029 สมาคมไทย-ออสเตรเลียน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030030 บ้านท่ามะเดื่อ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030031 บ้านหินดาด สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030032 บ้านยางโทน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030033 บ้านทุ่งเรือโกลน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030034 บ้านหนองปลาซิว สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030035 บ้านห้วยกะทะทอง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030036 บ้านพุปลู สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030037 บ้านท่าตาเสือ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030038 บ้านวังสิงห์ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030039 บ้านหนองปรือ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030040 วัดปากกิเลน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71032007 สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71032001 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม. สพม.เขต 8
71032005 ไทรโยคน้อยวิทยา สพม. สพม.เขต 8
71020001 บ้านหนองหว้า สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020002 บ้านช่องด่าน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020003 บ้านวังใหญ่ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020004 บ้านหนองเข้ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020005 บ้านเขาแดง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020006 บ้านสามยอด สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020007 บ้านหนองเตียน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020008 บ้านหนองโพธิ์ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020009 บ้านบึงหัวแหวน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020010 อนุบาลบ่อพลอย สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020011 บ้านหนองย่างช้าง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020012 บ้านท่าว้า สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020013 บ้านหนองกร่าง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020014 บ้านหลังเขา สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020015 บ้านพุรวก สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020016 บ้านหนองหวาย สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020017 บ้านเสาหงส์ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020019 บ้านวังด้ง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020020 บ้านพุพรหม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020021 วังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020022 บ้านหนองกระทุ่ม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020023 บ้านหนองกุ่ม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020024 วัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020025 บ้านรางขาม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020026 บ้านหนองรี สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020027 บ้านหนองแกใน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020028 บ้านลําอีซู สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020029 บ้านหนองสำโรง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020030 ชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020031 บ้านหนองหมู สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020032 ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020033 บ้านยางสูง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020034 บ้านไร่เจริญ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71022001 บ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. สพม.เขต 8
71022004 หนองรีประชานิมิต สพม. สพม.เขต 8
71020086 วัดดอนเจดีย์ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020087 วัดบ้านน้อย สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020090 วัดสาลวนาราม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020091 บ้านบ่อหว้า สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020092 บ้านหนองโพธิ์ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020093 บ้านดอนมะขาม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020094 วัดทุ่งสมอ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020095 บ้านดอนสระ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020097 วัดบ้านทวน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020098 วัดพังตรุ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020099 บ้านบ่อระแหง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020100 บ้านโป่งกูป สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020102 บ้านกระเจา สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020103 วัดเบญพาด สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020104 อนุบาลพนมทวน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020105 บ้านโคราช สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020106 บ้านดอนเตาอิฐ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020107 บ้านหนองจอก สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020108 บ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020109 วัดห้วยสะพาน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020110 วัดนาพระยา สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020111 บ้านรางยอม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020113 บ้านห้วยด้วน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020114 บ้านวังรัก สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020115 บ้านหลุมหิน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020116 บ้านหนองขุย สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020117 บ้านสระลุมพุก สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020118 เกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71022010 ราชประชานุเคราะห์ 45 สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71022003 พนมทวนชนูปถัมภ์ สพม. สพม.เขต 8
71022006 พนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์) สพม. สพม.เขต 8
71010001 บ้านเขาตก'ไตรเดชวิทยา' สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010002 บ้านแก่งหลวง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010003 วัดถ้ำมังกรทอง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010005 วัดท่าน้ำตื้น สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010006 ท่าพะเนียดกุญชร สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010007 บ้านหนองสองตอน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010010 บ้านเกาะแก้ว(การไฟฟ้าอุปถัมภ์) สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010011 บ้านทับศิลา สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010012 บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010013 บ้านช่องกระทิง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010014 บ้านหัวหิน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010015 วัดบ้านยาง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010016 วัดท่ามะขาม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010017 พัฒน์พงศ์ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010018 บ้านห้วยน้ำขาว สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010019 หนองบ้านเก่าสามัคคี สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010020 บ้านตะเคียนงาม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010022 บ้านทุ่งศาลา สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010023 วัดท่าโป๊ะ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010025 วัดบ้านเก่า สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010026 วัดพุน้อย สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010027 ตชด.บ้านประตูด่าน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010028 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010030 บ้านหัวนา สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010031 บ้านวังสารภี สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010032 วัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา' สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010033 วัดกาญจนบุรีเก่า 'อุดมราษฎร์วิทยา' สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010034 บ้านท่าหวี สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010035 บ้านจันอุย สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010037 บ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา) สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010038 บ้านทุ่งนานางหรอก'เพ็ญชาติอุปถัมภ์' สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010039 บ้านหนองสามพราน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010040 บ้านท่ามะนาว สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010041 บ้านวังด้ง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010042 บ้านท่าทุ่ม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010043 บ้านท่าโป่ง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010044 บ้านหนองหอย สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010045 วัดเขาน้อย สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010046 บ้านนากาญจน์ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010047 บ้านดงยาง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010048 บ้านวังตะเคียน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010049 บ้านหนองกลางพง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010050 ลุ่มโป่งเสี้ยว สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010051 บ้านวังเย็น สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010052 วัดศรีอุปลาราม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010053 บ้านพุประดู่ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010054 สมาคมนักเรียนเก่าราชินี สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010055 บ้านหนองบัว สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010056 บ้านพุเลียบ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010058 บ้านทุ่งนาคราช สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010059 บ้านเขาปูน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010060 บ้านวังปลาหมู สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010061 บ้านวังลาน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010062 วัดไทยวิวัฒนาราม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71012012 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71012001 เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี สพม. สพม.เขต 8
71012007 กาญจนานุเคราะห์ สพม. สพม.เขต 8
71012008 เทพมงคลรังษี สพม. สพม.เขต 8
71020119 บ้านน้ำลาด สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020120 บ้านทุ่งกระบ่ำ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020121 หมู่บ้านป่าไม้ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020122 ราษฎร์บํารุงธรรม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020123 บ้านหนองหวาย สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020125 อนุบาลวัดเลาขวัญ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020126 บ้านหนองแสลบ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020127 บ้านพุบอน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020128 บ้านเขานางสางหัว สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020129 บ้านหนองผือ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020130 บ้านรางพยอม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020132 บ้านหนองนกแก้ว สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020133 บ้านช่องกลิ้งช่องกรด สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020134 บ้านหนองเค็ด สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020136 บ้านหนองจั่น สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020137 บ้านหนองไก่เหลือง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020138 บ้านหนองประดู่ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020139 บ้านน้ำโจน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020140 บ้านตลุงเหนือ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020141 บ้านโป่งไหม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020142 บ้านหนองปรือ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020143 บ้านหนองตาก้าย สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020144 บ้านหนองปลิง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020145 บ้านพรหมณี สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020146 ประชาพัฒนา สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020147 บ้านหนองใหญ่ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020148 บ้านบะลังกา สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020149 บ้านหนองกะหนาก สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020150 บ้านตรอกสะเดา สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020151 บ้านหนองมะสัง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020153 บ้านกรับใหญ่ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020154 บ้านชุมนุมพระ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020155 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020156 เขาวงพระจันทร์ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020157 บ้านหนองงูเห่า สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020158 บ้านหนองไผ่ล้อม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020159 วัดใหม่ภูมิเจริญ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020160 บ้านสระเตยพัฒนา สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020161 บ้านหนองไก่ต่อ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020162 บ้านหนองม่วง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020163 บ้านหนองโสน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020164 บ้านน้ำคลุ้ง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71022011 เลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม. สพม.เขต 8
71030041 บ้านน้ำพุ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71030042 บ้านสามหลัง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71030044 บ้านดงเสลา สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71030045 บ้านโป่งหวาย สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71030046 บ้านพุน้ำเปรี้ยว สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71030047 บ้านท่าสนุ่น สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71030048 บ้านบนเขาแก่งเรียง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71030049 ชุมชนบ้านท่ากระดาน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71030050 บ้านหม่องกระแทะ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71030051 บ้านเจ้าเณร สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71030054 วัดถ้ำองจุ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71030055 บ้านองหลุ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71030056 บ้านปากนาสวน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71030057 บ้านองสิต สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71030058 บ้านนาสวน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71030059 บ้านน้ำมุด สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71030060 บ้านต้นมะพร้าว สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71030061 อนุบาลศรีสวัสดิ์ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71030062 บ้านทุ่งนา สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71032002 ศรีสวัสดิ์พิทยาคม สพม. สพม.เขต 8
71030094 บ้านท่าดินแดง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030095 บ้านยางขาว สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030096 บ้านหินตั้ง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030097 บ้านกองม่องทะ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030098 บ้านซองกาเรีย สาขาพระเจดีย์สามองค์ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030099 บ้านซองกาเรีย สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030100 อนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ) สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030101 วัดวังก์วิเวการาม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030102 บ้านห้วยมาลัย สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030103 บ้านใหม่พัฒนา สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030104 บ้านห้วยกบ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71032004 อุดมสิทธิศึกษา สพม. สพม.เขต 8
71020165 บ้านหนองผักแว่น สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020166 บ้านเขาหินตั้ง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020167 ป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020168 บ้านเขาแหลม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020169 อนุบาลหนองปรือ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020170 บ้านหนองขอน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020171 บ้านทุ่งโป่ง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020172 เสรี-สมใจ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020173 บ้านหนองใหญ่ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020174 วัดหนองไม้เอื้อย สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020175 บ้านเขามุสิ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020176 บ้านหนองสาหร่าย สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020177 บ้านหนองตาเดช สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020178 บ้านพยอมงาม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020179 บ้านหนองขอนเทพพนม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020180 บ้านห้วยหวาย สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020181 บ้านหนองปลาไหล สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020182 บ้านหนองแกประชาสรรค์ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71022012 หนองปรือพิทยาคม สพม. สพม.เขต 8
71022013 ประชามงคล สพม. สพม.เขต 8
71020183 วัดดอนแสลบ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020185 วัดหนองปลิง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020186 วัดเขารักษ์ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020187 บ้านตลุงใต้ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020188 บ้านพนมนาง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020189 บ้านหนองนางเลิ้ง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020190 บ้านวังไผ่ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020191 บ้านหนองตายอด สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020192 บ้านอ่างหิน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020193 บ้านนาใหม่ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020194 บ้านไผ่สี สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020195 บ้านห้วยยาง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020196 บ้านสระจันทอง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020197 วัดสระลงเรือ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020198 บ้านหนองเจริญสุข สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020199 เมตตาจิตต สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020200 บ้านห้วยลึก สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020201 บ้านเขาศาลา สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020202 บ้านทุ่งมังกะหร่า สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020203 บ้านทัพพระยา สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020204 บ้านเขากรวด สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020205 อนุบาลห้วยกระเจา สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020206 บ้านซ่อง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020207 บ้านไพรงาม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71022014 ห้วยกระเจาพิทยาคม สพม. สพม.เขต 8
73010053 วัดโพธิ์งาม สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010054 วัดทะเลบก สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010055 ประถมฐานบินกำแพงแสน สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010056 อนุบาลกำแพงแสน สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010058 วัดทุ่งกระพังโหม สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010059 วัดบ่อน้ำจืด สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010060 บ้านดอนทอง สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010061 วัดสระพัง สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010062 วัดหนองปลาไหล สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010063 อินทรศักดิ์ศึกษาลัย(บ้านยาง) สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010064 บ้านห้วยขวาง สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010065 บ้านรางอีเม้ย สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010066 บ้านอ้อกระทิง สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010067 วัดสองห้อง สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010068 วัดลาดหญ้าไทร สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010069 บ้านสระน้ำส้ม สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010070 บ้านหลักเมตร สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010071 วัดปลักไม้ลาย สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010072 บ้านหนองขาม สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010073 บ้านบ่อน้ำพุ สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010074 เมืองเก่ากำแพงแสน สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010075 วัดนิยมธรรมวราราม สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010076 บ้านหนองไม้งาม สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010077 วัดหนองศาลา สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010078 บ้านหนองกร่าง สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010079 บ้านห้วยรางเกตุ สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010080 วัดไร่แตงทอง สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010081 วัดหนองจิก สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010082 วัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010083 บ้านอ้อกระทุง สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010084 วัดห้วยผักชี สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010085 วัดประชาราษฎร์บำรุง สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010086 บ้านห้วยด้วน สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010088 บ้านดอนซาก สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010089 บ้านคลองตัน สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010090 วัดวังน้ำเขียว สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010091 บ้านหนองพงนก สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010092 วัดสระสี่มุม สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010093 บ้านสามัคคี สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010094 วัดราษฎร์วราราม สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010095 บ้านหนองพงเล็ก สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010096 วัดดอนเตาอิฐ สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010097 บ้านหนองเขมร สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010098 วัดหนองกระทุ่ม สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010099 วัดห้วยม่วง สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010100 วัดปทุมทองสุทธาราม สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010101 วัดท่าเสา สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010102 บ้านบัวแดง สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010103 วัดกำแพงแสน สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010104 บ้านหนองโสน สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010105 วัดหนองโพธิ์ (ศิลปวิทยาคม) สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73012009 กำแพงแสนวิทยา สพม. สพม.เขต 9
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. สพม.เขต 9
73012011 ศาลาตึกวิทยา สพม. สพม.เขต 9
73010106 บ้านปากหว้า สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010107 บ้านหนองบอน สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010108 ละเอียดอุปถัมภ์ สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010109 บ้านหัวถนน สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010110 วัดสระสี่เหลี่ยม สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010111 วัดสุขวราราม สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010112 วัดบ้านหลวง สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010113 วัดหนองกระพี้ สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010114 วัดลำลูกบัว สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010115 บ้านแหลมกะเจา สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010116 วัดลำเหย สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010117 วัดทุ่งสีหลง สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010118 บ้านใหม่ สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010119 บ้านรางมูก สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010120 วัดแหลมมะเกลือ สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010121 วัดตะโกสูง สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010122 บ้านดอนกลาง สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010123 วัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์) สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010124 วัดทุ่งผักกูด สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010125 วัดกงลาด สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010126 วัดห้วยพระ สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010127 บ้านแจงงาม สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010128 วัดเลาเต่า สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010129 วัดทุ่งพิชัย สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010130 บ้านสามแก้ว สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73012012 คงทองวิทยา สพม. สพม.เขต 9
73012013 บ้านหลวงวิทยา สพม. สพม.เขต 9
73020001 วัดประชานาถ สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020002 วัดสว่างอารมณ์ สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020003 วัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา) สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020004 วัดงิ้วราย สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020005 บ้านคลองบางกระจัน สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020006 วัดไทร สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020007 คลองทางหลวง สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020008 วัดท่าตำหนัก สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020009 วัดน้อย สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020010 วัดไทยาวาส สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020011 วัดกลางบางแก้ว สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020012 วัดตุ๊กตา สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020013 วัดบางพระ สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020014 วัดกลาง สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020015 วัดบ่อตะกั่ว สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020016 วัดห้วยตะโก สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020017 วัดลานตากฟ้า สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020018 วัดพุทธธรรมรังษี สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020019 วัดสัมปทวน สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020020 วัดละมุด สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020021 บ้านลานแหลม สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020022 วัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020023 วัดสำโรง สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020024 วัดศรีมหาโพธิ์ สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020025 วัดศีรษะทอง สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020026 วัดเสถียรรัตนาราม สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020027 วัดกลางครูเวียง สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020028 วัดกกตาล สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020030 บ้านห้วยพลู สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020031 วัดท้องไทร สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020032 บ้านห้วยกรด สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020033 วัดโคกเขมา สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020034 วัดทุ่งน้อย สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73022007 โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ สพม. สพม.เขต 9
73022002 ภัทรญาณวิทยา สพม. สพม.เขต 9
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม สพม. สพม.เขต 9
73022004 พลอยจาตุรจินดา สพม. สพม.เขต 9
73022005 แหลมบัววิทยา สพม. สพม.เขต 9
73022006 เพิ่มวิทยา สพม. สพม.เขต 9
73020035 วัดบางภาษี สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020036 บ้านคลองนกกระทุง สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020037 วัดลานคา สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020038 วัดดอนยอ สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020039 วัดลาดสะแก สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020040 วัดไผ่สามตำลึง สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020041 วัดโพธิ์ สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020042 วัดไผ่จรเข้ สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020043 วัดเกษตราราม สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020044 วัดพระมอพิสัย สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020045 บ้านนราภิรมย์ สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020046 วัดสว่างอารมณ์ สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020047 วัดนราภิรมย์ สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020048 วัดนิลเพชร สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020049 วัดบัวปากท่า สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020050 บ้านหนองปรงกาญจนา สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020051 วัดบอนใหญ่ สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020052 ตลาดเจริญสุข สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020053 วัดบัวหวั่น สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020054 วัดบางไผ่นารถ สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020055 วัดผาสุการาม สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020056 วัดบางปลา สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020057 วัดเกาะแรต สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020058 ตลาดเกาะแรต สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020059 วัดรางกำหยาด สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020060 ตลาดรางกระทุ่ม สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020061 บ้านรางกระทุ่ม สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020062 บ้านรางปลาหมอ สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020063 บ้านคลองพระมอพิสัย สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020064 วัดบึงลาดสวาย สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020065 วัดสุขวัฒนาราม สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020066 ไทยรัฐวิทยา 4 สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020067 บ้านหนองปรง สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020068 วัดเกษมสุริยัมนาจ สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020069 บ้านประตูน้ำพระพิมล สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020070 บ้านบางเลน สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020071 บ้านไผ่คอกวัว สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020072 วัดบางหลวง สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020073 วัดบางน้อยใน สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020074 วัดราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020075 วัดลัฎฐิวนาราม สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020077 บ้านหนองมะม่วง สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020078 บ้านไผ่ล้อม สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020079 วัดไผ่หูช้าง สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020080 วัดลำพญา สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020081 วัดเวฬุวนาราม สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020082 วัดศิลามูล สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020083 บ้านไผ่หลวง สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73022008 บางเลนวิทยา สพม. สพม.เขต 9
73022009 บางหลวงวิทยา สพม. สพม.เขต 9
73022010 สถาพรวิทยา สพม. สพม.เขต 9
73022011 บัวปากท่าวิทยา สพม. สพม.เขต 9
73020120 บุณยศรีสวัสดิ์ สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020121 บ้านคลองสว่างอารมณ์ สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020122 วัดมะเกลือ สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020123 บ้านคลองโยง สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020124 บ้านคลองมหาสวัสดิ์ สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020125 วัดสาลวัน สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020126 วัดสุวรรณาราม สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020127 พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ สพม. สพม.เขต 9
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. สพม.เขต 9
73010001 วัดดอนยายหอม สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010002 วัดดอนขนาก สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010003 วัดตาก้อง สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010004 บ้านมาบแค สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010005 วัดเกาะวังไทร สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010006 วัดทัพหลวง สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010007 วัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010008 วัดทุ่งรี สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010009 บ้านทุ่งน้อย สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010010 บ้านลำท่าโพ สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010011 วัดธรรมศาลา สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010012 บ้านต้นสำโรง สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010013 บ้านนาสร้าง สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010014 บ้านบ่อพลับ สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010015 หลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010016 วัดดอนเสาเกียด สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010017 วัดบางแขม สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010018 วัดลาดปลาเค้า สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010019 บ้านคลองยาง สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010020 วัดบ้านยาง สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010021 บ้านหนองกะโดน สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010022 บ้านคอวัง สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010023 วัดพระปฐมเจดีย์ สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010024 อนุบาลนครปฐม สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010025 วัดไผ่ล้อม สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010026 วัดพระประโทณเจดีย์ สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010027 วัดหว้าเอน สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010028 วัดโพรงมะเดื่อ สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010029 วัดหุบรัก สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010030 วัดศรีวิสารวาจา สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010031 วัดพะเนียงแตก สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010033 บ้านลำพยา สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010034 บ้านหนองหิน สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010035 วัดวังตะกู สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010036 วัดวังเย็น สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010037 บ้านไร่ต้นสำโรง สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010038 บ้านหนองขาหยั่ง สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010039 วัดใหม่ดอนทราย สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010040 วัดสระกะเทียม สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010041 วัดลาดหญ้าแพรก สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010042 วัดรางปลาหมอ สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010043 วัดใหม่ห้วยลึก สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010044 วัดสามควายเผือก สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010045 บ้านรางมะเดื่อ สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010046 บ้านหนองงูเหลือม สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010047 บ้านหนองแก สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010048 วัดหนองดินแดง สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010049 วัดหนองเสือ สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010050 บ้านทุ่งหัวพรหม สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010051 วัดทัพยายท้าว สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010052 บ้านหนองปากโลง สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73012001 พระปฐมวิทยาลัย สพม. สพม.เขต 9
73012002 ราชินีบูรณะ สพม. สพม.เขต 9
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ สพม. สพม.เขต 9
73012004 ศรีวิชัยวิทยา สพม. สพม.เขต 9
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม สพม. สพม.เขต 9
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. สพม.เขต 9
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคม สพม. สพม.เขต 9
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัย สพม. สพม.เขต 9
73020084 บ้านกระทุ่มล้ม สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020085 บ้านเพลินวัฒนา สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020086 วัดปรีดาราม สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020087 บ้านคลองจินดา สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020088 บ้านพาดหมอน สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020089 วัดวังน้ำขาว สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020090 บ้านฉาง สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020091 วัดบางช้างเหนือ สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020092 บ้านดอนทอง สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020093 บ้านคลองใหม่ สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020094 วัดราษฎร์ศรัทธาราม สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020095 หลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020096 บ้านตากแดด สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020097 วัดจินดาราม สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020098 วัดทรงคนอง สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020099 วัดท่าข้าม สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020100 บ้านท่าตลาด สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020101 วัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020102 คลองบางกระทึก สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020103 บ้านหัวอ่าว สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020104 วัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์) สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020105 วัดบางช้างใต้ สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020106 บ้านบางม่วง สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020107 บ้านบางเตย สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020109 บ้านบางประแดง สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020110 วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020111 วัดเดชานุสรณ์ สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020112 วัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020113 วัดท่าพูด สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020115 บ้านดงเกตุ สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020116 วัดหอมเกร็ด สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020117 บ้านหอมเกร็ด สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020119 บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73022012 สามพรานวิทยา สพม. สพม.เขต 9
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย สพม. สพม.เขต 9
73022014 วัดไร่ขิงวิทยา สพม. สพม.เขต 9
73022015 ปรีดารามวิทยาคม สพม. สพม.เขต 9
73022018 ฟ้าใสวิทยา สพป. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
70010057 บ้านหนองกระทุ่ม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010058 มหาราช 7 สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010059 บ้านพุม่วงราษฎรบำรุง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010060 บ้านหนองปากชัฎ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010061 บ้านรางเฆ่ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010062 บ้านพุตะเคียน สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010063 บ้านทุ่งแฝก สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010064 บ้านสันดอน สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010065 บ้านทุ่งแจง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010066 บ้านวังปลา สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010067 บ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010068 วันครู 2503 (บ้านหนองบัว) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010069 อนุบาลจอมบึง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010070 บ้านรางม่วง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010071 บ้านตลาดควาย(ประชานุกูล) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010072 บ้านหนองขนาก สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010073 วัดด่านทับตะโก สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010074 บ้านห้วยท่าช้าง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010075 บ้านทุ่งกระถิน สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010076 บ้านหนองสีนวล สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010077 บ้านหุบพริก สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010078 บ้านโกรกสิงขร สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010079 บ้านหนองไก่เถื่อน สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010080 บ้านหนองศาลเจ้า สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010081 วัดป่าเขาสัมมะงา สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010082 บ้านหนองปรือ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010083 บ้านเบิกไพร สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010084 วัดสูงเนินราษฎรบำรุง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010085 บ้านหนองตาเนิด สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010086 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010087 บ้านพุแค สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010088 วัดเขาปิ่นทอง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010089 วัดปากช่อง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010090 วัดนาสมอ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010091 บ้านห้วยยาง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010092 วัดชัฎใหญ่ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010093 ชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010094 บ้านหนองแร้ง(แหลมสุขประชานุกูล) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010095 วัดหนองบัวค่าย สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010096 บ้านหนองนกกะเรียน สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70012004 คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม. สพม.เขต 8
70012005 ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. สพม.เขต 8
70020001 บ้านดอนฟักทอง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020004 อนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020005 วัดสนามไชย(สนามไชยประชานุกูล) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020006 บ้านหนองสลิด สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020007 ชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178 สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020008 บ้านดอนไผ่ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020009 วัดเวฬุวนาราม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020010 ชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020011 วัดโชติทายการาม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020012 วัดปรกเจริญ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020013 บ้านรางสีหมอก สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020014 วัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020015 วัดบัวงาม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020016 วัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020017 วัดบ้านไร่ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020018 วัดชาวเหนือ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020019 ชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020020 วัดท่าเรือ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020021 บ้านหนองไก่แก้ว(เพิ่มเจริญประชานุกูล) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020022 วัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020023 วัดเนกขัมมาราม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020024 วัดอุบลวรรณา สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020025 วัดหลักหกรัตนาราม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020026 วัดใหม่สี่หมื่น สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020027 วัดคูหาสวรรค์ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70022001 สายธรรมจันทร์ สพม. สพม.เขต 8
70022003 ประสาทรัฐประชากิจ สพม. สพม.เขต 8
70022007 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี สพม. สพม.เขต 8
70022009 เนกขัมวิทยา สพม. สพม.เขต 8
70020081 วัดตากแดด(รอดประชานุกูล) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020082 วัดดอนคา(ชอบธรรมประชาสรรค์) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020083 วัดดอนพรม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020084 วัดลำน้ำ(กัลยาณราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020085 วัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020086 วัดตาลเตี้ย(สหประชาสรรค์) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020087 วัดดอนสาลี สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020088 อนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020089 วัดท่าราบ(วันชัยประชานุกูล) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020090 วัดเหนือ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020091 วัดดอนเซ่ง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020092 บ้านกุ่ม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020093 วัดสามัคคีธรรม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020094 ชุมชนวัดใหญ่โพหัก สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020095 ชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020096 วัดหนองม่วง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020097 วัดหลวง(คลึงวิทยาคม) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020098 วัดหนองเอี่ยน สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020099 วัดทำนบ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020100 วัดบ้านใหม่ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020101 วัดแก้ว(รัตนบินวิทยาคาร) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020102 วัดแหลมทอง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020103 วัดหัวโพ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020104 วัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70022005 โพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์) สพม. สพม.เขต 8
70022012 บางแพปฐมพิทยา สพม. สพม.เขต 8
70010178 บ้านลำพระ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010179 อนุบาลบ้านคา สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010180 บ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010181 บ้านโป่งเจ็ด สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010182 ประชาพัฒนาวิทย์ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010183 บ้านเก่าต้นมะค่า สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010184 บ้านโป่งกระทิงบน สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010185 บ้านโป่งกระทิงล่าง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010186 โรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน (สาขาบ้านพุหิน) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010187 บ้านพุบอนบน สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010188 บ้านร่องเจริญ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010189 น้ำตกห้วยสวนพลู สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010190 โรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010191 บ้านหนองโก สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010192 วัดหนองพันจันทร์ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010193 วัดยอดสุวรรณคีรี สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010194 บ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010195 วัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70012012 บ้านคาวิทยา สพม. สพม.เขต 8
70020028 วันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020029 วัดหนองประทุน สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020030 ชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020031 วัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020032 วัดอ้ออีเขียว(รัฐราษฎร์มิตรผลอนุกูล) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020033 วัดหนองกลางด่าน สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020034 วัดไผ่สามเกาะ(ปัญญาประชาสามัคคี) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020035 วัดสัมมาราม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020036 วัดเขาขลุง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020037 บ้านดอนไม้ลาย สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020038 บ้านหนองไก่ขัน สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020039 วัดสระสี่มุม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020040 วัดเขาแจง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020041 บ้านโป่งยอ(จำเริญ โฆสิตกุล) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020042 วัดเจริญธรรม(รัฐประชานุเคราะห์) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020043 บ้านห้วยยาง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020044 วัดตาล สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020046 วัดโพธิ์บัลลังก์ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020047 วัดลำพยอม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020048 วัดอริยวงศาราม(หนองน้ำขาว) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020049 ชุมชนวัดท่าผา สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020050 วัดโกสินารายน์ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020051 วัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020052 วัดยางหัก สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020053 วัดบ้านฆ้องน้อย สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020054 วัดหัวหิน สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020055 วัดใหญ่(บุญเอี่ยมอนุเคราะห์) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020056 วัดตาผา สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020057 วัดอัมพวนาราม(ดงมะม่วง) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020058 บ้านหนองคา สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020059 วัดม่วง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020060 วัดบัวงาม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020061 อนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020062 วัดหุบกระทิง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020064 วัดโคกหม้อ(ประชาสามัคคี) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020065 วัดโพธิ์รัตนาราม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020067 วัดลาดบัวขาว สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020068 วัดหนองหญ้าปล้อง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020069 ค่ายลูกเสือบ้านโป่ง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020070 วัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020071 วัดหนองปลาดุก สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020072 วัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020073 วัดหนองหิน(วิเชียรประชานุกูล) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020074 วัดสระตะโก(หันประชาสามัคคี) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020075 ชุมชนวัดหนองปลาหมอ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020076 วัดมาบแค สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020077 วัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020078 วัดหนองอ้อ(ธรรมธรใยประชาสามัคคี) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020079 วัดหัวโป่ง มิตรภาพที่ 224 สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020080 บ้านลาดใหญ่ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70022004 หนองปลาหมอพิทยาคม สพม. สพม.เขต 8
70022010 มัธยมวัดดอนตูม สพม. สพม.เขต 8
70022013 กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม สพม. สพม.เขต 8
70022014 รัตนราษฎร์บำรุง สพม. สพม.เขต 8
70010119 วัดดอนทราย(ไชยประชาสรรค์) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010120 บ้านเขาถ้ำ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010121 บ้านเขาอีส้าน สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010122 บ้านหนองบัวหิ่ง(สนิทราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010123 บ้านไพรสะเดา สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010124 บ้านเขาถ่าน สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010125 ชุมชนวัดทุ่งหลวง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010126 บ้านพุคาย สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010127 บ้านหนองน้ำใส สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010128 วัดสันติการาม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010129 บ้านเขาพระเอก สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010130 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010131 วัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010132 บ้านหนองวัวดำ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010134 วัดวิมลมรรคาราม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010135 วัดหนองบัว สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010136 บ้านบ่อตะคร้อ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010137 อนุบาลปากท่อ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010138 วัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010139 วัดโคกพระเจริญ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010140 ไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010141 วัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010142 บ้านหินสี สาขาบ้านลานคา สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010143 บ้านห้วยศาลา สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010144 บ้านแม่ประจัน สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010145 บ้านท่ายาง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010146 บ้านหินสี สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010147 บ้านยางคู่ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010148 สีวะรา สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010149 บ้านไทรงาม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010150 วัดสว่างอารมณ์ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010151 บ้านมณีลอย สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010152 วัดวังมะนาว สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010153 วัดยางงาม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010154 วัดหัวป่า สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010155 วัดวันดาว สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010157 บ้านเขาช้าง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010158 วัดราษฎร์สมานฉันท์ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010159 วัดโพธิศรี สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010160 วัดพิบูลวนาราม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010161 บ้านหนองลังกา สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010162 บ้านหัวเขาจีน สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010163 บ้านพุเกตุ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010164 บ้านห้วยยางโทน สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010165 บ้านโป่ง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010166 บ้านอ่างหิน สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010170 บ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104 สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70012002 ปากท่อพิทยาคม สพม. สพม.เขต 8
70012006 วัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ สพม. สพม.เขต 8
70012009 บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย สพม. สพม.เขต 8
70020105 วัดเขาชะงุ้ม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020106 วัดเขาส้ม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020107 วัดหนองมะค่า สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020108 บ้านพุลุ้ง(กรป.กลางอุปถัมภ์) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020109 วัดระฆังทอง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020110 บ้านเขาแหลม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020111 วัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020112 วัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020113 วัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020114 ธรรมาธิปไตย สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020115 วัดบ้านหม้อ(ประชารังษี) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020116 บ้านเกาะโพธิ์งาม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020117 บ้านหาดสำราญ มิตรภาพที่207 สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020118 ชุมชนวัดเจ็ดเสมียน สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020119 วัดสนามชัย สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020121 บ้านหนองสองห้อง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020122 วัดหนองกลางดง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020123 วัดดอนกระเบื้อง(ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020124 วัดดอนทราย สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020125 วัดท่ามะขาม(ท่ามะขามประชาอุทิศ) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020126 วัดบางลาน สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020127 วัดช่องพราน สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020128 วัดโคกทอง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020130 วัดเขาพระ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020131 วัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020132 วัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020133 ชุมชนวัดเฉลิมอาสน์ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020134 บ้านเนินม่วง(ประชาบำรุง) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020135 บ้านหนองตาพุด สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020136 วัดแก้วฟ้า สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020138 วัดนางแก้ว สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020139 วัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020140 วัดศรีประชุมชน สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020142 วัดบ่อมะกรูด สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020143 วัดบ้านฆ้อง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020144 วัดดีบอน สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020145 วัดพระศรีอารย์ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020146 วัดหุบมะกล่ำ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020147 วัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020148 ชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020149 ชุมชนวัดกำแพงใต้(กำแพงสังฆรักษ์วิทยา) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020150 วัดหนองอ้อ(คงคสุวรรณราษฎร์นุเคราะห์) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020151 อนุบาลโพธาราม(ชุมชนวัดบ้านสิงห์) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020152 วัดบางกะโด(สามัคคีวิทยาคาร) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020153 ชุมชนวัดหนองโพ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020155 วัดขนอน สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020156 วัดสร้อยฟ้า สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020157 บ้านหนองกวาง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020158 บ้านหนองใยบัว สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020159 บ้านหนองครึม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020160 บ้านหนองกระทุ่ม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70022002 โพธาวัฒนาเสนี สพม. สพม.เขต 8
70022006 หนองโพวิทยา สพม. สพม.เขต 8
70022008 ช่องพรานวิทยา สพม. สพม.เขต 8
70022011 ท่ามะขามวิทยา สพม. สพม.เขต 8
70010001 วัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010002 วัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010003 วัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010005 วัดโสดาประดิษฐาราม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010007 วัดศาลเจ้า(เรือง เล็บครุฑ) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010009 วัดเกตุน้อย สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010010 วัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคีอุทิศ) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010011 วัดเหนือวน สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010013 จันทคามวิทยา สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010014 วัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010015 ชุมชนวัดคูบัว สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010016 วัดบ้านโพธิ์ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010017 วัดหนามพุงดอ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010018 วัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010019 วัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010020 วัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010021 วัดเขางูสันติธรรม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010022 วัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010023 วัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010024 วัดใหม่นครบาล(น้อย ไววนิชกุลสงเคราะห์) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010025 วัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010026 วัดทุ่งหญ้าคมบาง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010027 วัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010029 วัดบ้านกล้วย(เฟื้อราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010030 บ้านหนองนางแพรว สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010031 บ้านชัฎเจริญ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010032 วัดน้ำพุ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010033 วัดอัมพวัน สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010034 วัดพเนินพลู สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010035 วัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010036 วัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010038 วัดท้ายเมือง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010039 วัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010040 วัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010041 วัดบางกระ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010042 วัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์วิทยา สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010043 บ้านเขากรวด สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010044 อนุบาลราชบุรี สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010045 วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010046 วัดท่าโขลง(พยุงประชานุกูล) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010047 วัดเขาถ้ำกุญชร สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010048 วัดห้วยไผ่ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010049 วัดอรุณรัตนคีรี สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010051 บ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที่ 12) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010052 วัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010053 วัดหนองตาหลวง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010054 วัดโพธิ์ดก สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010055 วัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010056 อนุบาลเมืองราชบุรี สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70012003 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. สพม.เขต 8
70012007 ราชโบริกานุเคราะห์ สพม. สพม.เขต 8
70012008 แคทรายวิทยา สพม. สพม.เขต 8
70012010 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. สพม.เขต 8
70010171 วัดเวียงทุน สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010172 วัดเกาะศาลพระ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010173 วัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010174 บ้านปากสระ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010175 จรูญศรีวิทยาประชานุกูล สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010176 อนุบาลวัดเพลง(หรีดศรัทธาฯ) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010177 วัดศรัทธาราษฎร์ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70012011 โสภณศิริราษฎร์ สพม. สพม.เขต 8
70010097 รุจิรพัฒน์ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010098 บ้านท่ามะขาม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010099 บ้านสวนผึ้ง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010100 กลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010101 บ้านมะขามเอน สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010102 วัดรางเสน่ห์นครจันทร์ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010103 วัดเขาไก่แจ้ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010104 สมนึกวิทิศวรการ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010105 วัดเขากลิ้ง(รุ่งเจริญธรรม) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010106 บ้านชัฎหนองหมี สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010107 บ้านหนองขาม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010108 บ้านหนองหม้อข้าว(ศิริทวีอุปถัมภ์) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010109 บ้านกล้วย สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010110 บ้านทุ่งศาลา สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010111 อนุบาลสวนผึ้ง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010112 ธรรมศาสตร์ - จุฬา 2 สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010113 บ้านห้วยผาก สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010114 สินแร่สยาม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010115 บ้านตะโกล่าง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010116 ชุมชนบ้านบ่อ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010117 วัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70012001 สวนผึ้งวิทยา สพม. สพม.เขต 8
72020001 อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020002 บ้านนเรศ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020003 วัดสระศรีเจริญ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020004 วัดราษฎรบำรุง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020005 วัดหนองหลอด สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020006 บ้านทะเลบก สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020007 บ้านสระหลวง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020008 บ้านบ่อสำราญ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020009 บ้านหนองแขม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020010 บ้านหนองสานแตร สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020011 วัดธัญญวารี สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020012 วัดชีธาราม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020013 บ้านหนองจิกรากข่า สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020014 บ้านดงกะเชา สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020015 วัดหนองแจง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020016 บ้านหนองฝ้าย สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020017 บ้านสระกระโจม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020018 บ้านยมเบือ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020019 บ้านหนองสลัดได สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020020 บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020021 บ้านหัวเขา สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020022 บ้านดอนกลาง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020023 บ้านห้วยม้าลอย สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020025 บ้านโคกหม้อ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020026 วัดสระด่าน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020028 วัดบ้านกรวด สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020029 วัดท่ากุ่ม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72022008 สระกระโจมโสภณพิทยา สพม. สพม.เขต 9
72022009 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. สพม.เขต 9
72030050 บ้านพุน้ำร้อน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030051 บ้านโป่งคอม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030052 บ้านหนองผือ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030053 สวนป่าองค์พระ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030054 บ้านวังน้ำเขียว สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030055 วัดดอนประดู่ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030056 อนุบาลด่านช้าง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030057 วัดด่านช้าง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030058 บ้านทุ่งนาตาปิ่น สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030059 วัดหนองเปาะ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030060 บ้านทับกระดาษ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030061 บ้านหนองกระดี่ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030062 นิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030063 บ้านรังงาม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030064 วัดวังคัน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030065 วัดทับผึ้งน้อย สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030067 บ้านทับละคร สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030069 บ้านละว้าวังควาย สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030070 บ้านวังยาว สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030071 บ้านห้วยหินดำ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030072 บ้านกล้วย สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030073 บ้านหนองอุโลก สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030074 ไทยรัฐวิทยา ๒๐ (บ้านหนองมะค่าโมง) สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030075 บ้านใหม่กิโล 8 สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030077 บ้านสระบัวก่ำ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030078 นิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030079 บ้านหนองยาว สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030080 วัดกกตาด สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030081 บ้านพุบ่องป่าขี สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030082 วัดกกเต็น สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030083 บ้านกกเชียง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030084 บ้านดงเสลา สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030085 บ้านทุ่งมะกอก สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030086 บ้านไผ่สีทอง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030087 วัดคอกช้าง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030143 บ้านดงเสลา สาขาบ้านวังโหรา สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72032001 บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. สพม.เขต 9
72032010 ด่านช้างวิทยา สพม. สพม.เขต 9
72030001 วัดกาบบัว สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030002 วัดปากดงท่าศาล สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030003 วัดกร่างสามยอด สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030004 อนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030005 วัดกำมะเชียร สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030006 วัดเขาพระ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030008 วัดวังกุลา สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030009 วัดหนองกรด สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030010 บ้านหนองตาแก้ว สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030011 วัดสามเอก สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030012 วัดเดิมบาง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030013 วัดท่าเตียน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030014 บ้านแหลมสะแก สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030016 วัดคูเมือง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030017 วัดวุ้งสุทธาวาส สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030018 วัดกุ่มโคก สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030021 บ้านเขาดิน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030022 วัดนางบวช สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030023 วัดวังสำเภาล่ม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030024 วัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030025 วัดทุ่งกฐิน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030026 บ้านลาด สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030028 วัดท่าทอง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030029 วัดประชุมสงฆ์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030030 วัดปากน้ำ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030031 พัฒนาปากน้ำ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030033 วัดป่าสะแก สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030034 วัดยางนอน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030035 วัดดงพิกุล สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030036 วัดท่ามะนาว สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030038 วัดหนองกระทุ่ม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030039 บ้านหนองนา สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030040 บ้านหนองอิงพิง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030041 บ้านหนองหิน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030042 วัดฉวาก สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030043 วัดไทร สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030044 บ้านปากดง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030045 วัดหัวเขา สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030046 วัดน้ำพุ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030047 วัดดอนตาล สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030048 วัดหัวนา สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030049 วัดอู่ตะเภา สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72032002 บ่อกรุวิทยา สพม. สพม.เขต 9
72032004 ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา สพม. สพม.เขต 9
72032006 บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 สพม. สพม.เขต 9
72032008 ธรรมโชติศึกษาลัย สพม. สพม.เขต 9
72010065 กฤษณา สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010067 วัดโคกโพธิ์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010068 วัดบางเลน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010070 วัดปากคลองกุ่ม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010071 บรรหารแจ่มใสวิทยา 2 สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010073 วัดลานคา สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010074 วัดจระเข้ใหญ่ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010075 วัดดารา สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010076 วัดชีปะขาว สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010077 บางปลาม้า สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010078 วัดศาลาท่าทราย สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010079 วัดลำบัว สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010080 บ้านโพธิ์ศรี สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010081 อนุบาลวัดสวนหงส์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010082 วัดบ้านหมี่ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010084 วัดเสาธง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010085 วัดโพธิ์ศรี สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010087 บางแม่หม้าย สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010088 วัดบางใหญ่ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010089 บ้านรางทอง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010090 วัดดอนกระเบื้อง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010091 วัดศุขเกษม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010093 วัดป่าพฤกษ์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010094 วัดช่องลม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010095 วัดราษฎร์บำรุง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010096 วัดโบสถ์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010097 วัดสุขเกษม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010098 วัดตปะโยคาราม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010099 วัดตะลุ่ม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010101 วัดไผ่มุ้ง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010102 วัดวังน้ำเย็น สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010104 วัดโพธิ์ตะควน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010105 วัดสังโฆสิตาราม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010106 วัดดาว สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010107 วัดดอนตาจีน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010108 วัดคูบัว สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010109 วัดดอนขาด สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010110 วัดดอนไข่เต่า สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010111 วัดไผ่เดี่ยว สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010113 วัดบางจิก สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010116 วัดสาลี สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010117 วัดลาดน้ำขาว สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010118 วัดบึงคา สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010119 วัดเสาธงทอง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010120 วัดทรงกระเทียม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010121 วัดองครักษ์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010122 วัดคลองโมง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010123 วัดสามัคคีธรรม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72012004 หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 สพม. สพม.เขต 9
72012009 บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) สพม. สพม.เขต 9
72012011 บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. สพม.เขต 9
72010001 วัดโคกโคเฒ่า สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010002 วัดหน่อสุวรรณ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010003 วัดนิเวศน์ธรรมาราม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010004 วัดวังพระนอน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010005 วัดพันตำลึง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010006 วัดอู่ยา สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010007 วัดดอนตาล สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010008 วัดไผ่เกาะโพธิ์งาม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010009 วัดดอนโพธิ์ทอง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010010 วัดไตรรัตนาราม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010011 วัดอุทุมพราราม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010012 วัดใหม่รัตนเจดีย์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010013 วัดลาดตาล สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010014 วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010015 วัดสกุณปักษี สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010016 วัดสามทอง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010017 วัดสุวรรณนาคี สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010018 เมืองสุพรรณบุรี สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010019 อินทร์ศรัทธาราษฎร์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010020 วัดสระประทุม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010021 วัดแก้ว สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010023 สุพรรณภูมิ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010024 อนุบาลสุพรรณบุรี สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010025 วัดมเหยงคณ์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010026 วัดโพคอย สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010027 วัดคันทด สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010028 บ้านบางกุ้ง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010029 วัดบ้านโพธิ์ตะวันตก สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010030 วัดศีรษะเกษ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010031 วัดประชุมชน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010032 วัดโพธิ์ท่าทราย สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010033 วัดบ้านโพธิ์ตะวันออก สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010034 วัดไผ่ขวาง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010035 วัดดอนกลาง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010036 บ้านรางกะทุ่ม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010037 วัดสว่างอารมณ์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010038 วัดพิหารแดง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010039 วัดวรจันทร์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010040 วัดวังกุ่ม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010041 วัดพร้าว สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010042 อนุบาลวัดป่าเลไลยก์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010045 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010046 วัดพระธาตุ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010047 วัดลาดกระจับ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010048 วัดจำปี สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010049 วัดหนองโสน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010050 บ้านหนองขาม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010051 วัดสำนักตะฆ่า สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010052 บ้านดอนโพ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010054 บรรหารแจ่มใสวิทยา 4 สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010055 บ้านท่าเสด็จ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010056 วัดเขาดิน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010057 บ้านหลักเมตร สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010058 บ้านหนองปรือ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010059 วัดสามัคคีธรรม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010060 บ้านหนองบอน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010061 วัดไผ่ลูกนก สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010062 บ้านไผ่แปลกแม่ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010063 วัดสวนแตง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010064 วัดสังฆจายเถร สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72013001 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72012001 ตลิ่งชันวิทยา สพม. สพม.เขต 9
72012002 กรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี สพม. สพม.เขต 9
72012003 สงวนหญิง สพม. สพม.เขต 9
72012007 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. สพม.เขต 9
72012010 สวนแตงวิทยา สพม. สพม.เขต 9
72010124 วัดห้วยสุวรรณวนาราม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010125 วัดดอนสุทธาวาส สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010126 วัดโพธิ์นฤมิตร สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010127 วัดสามจุ่น สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010128 บ้านหนองเพียน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010129 วัดบ้านกล้วย สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010130 วัดปู่เจ้า สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010131 วัดดอนบุบผาราม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010132 วัดบ้านกร่าง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010134 บ้านคลองชะอม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010135 บ้านหนองสรวง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010136 วัดป่าพระเจ้า สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010137 บ้านรางหางม้า สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010138 วัดเทพสุธาวาส สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010139 วัดเสาธงทอง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010140 วัดวังพลับเหนือ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010141 วัดวังพลับใต้ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010142 วัดเถรพลาย สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010143 วัดปลายนา สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010144 บ้านห้วยเจริญ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010145 วัดพังม่วง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010146 วัดบรรไดทอง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010147 วัดไก่เตี้ย สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010148 บ้านหนองจิก สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010149 วัดสัปรสเทศ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010150 วัดเกาะ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010151 บ้านตลาดวังหว้า สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010152 บ้านคลองชะโด สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010153 วัดดงขี้เหล็ก สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010154 วัดลาดปลาเค้า สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010155 วัดม่วงเจริญผล สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010157 อนุบาลศรีประจันต์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010158 วัดยาง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72012005 สรวงสุทธาวิทยา สพม. สพม.เขต 9
72012006 วังหว้าราษฎร์สามัคคี สพม. สพม.เขต 9
72012008 ศรีประจันต์(เมธีประมุข) สพม. สพม.เขต 9
72020030 วัดศรีเฉลิมเขต สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020031 วัดดอนมะนาว สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020032 วัดสองพี่น้อง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020033 บ้านโคกงูเห่า สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020034 บ้านบัวขาว สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020035 บ้านหนองวัลย์เปรียง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020036 วัดทุ่งคอก สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020037 วัดทุ่งเข็น สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020038 วัดเทพพิทักษ์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020039 บ้านโป่ง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020040 วัดเนินพระปรางค์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020041 วัดใหม่นพรัตน์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020042 บ้านหัววัง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020043 บ้านหนองเฝ้า สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020044 บ้านหนองกระดี่ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020045 บ้านดอนตำลึง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020046 วัดหัวกลับ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020047 วัดทับกระดาน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020048 วัดเวฬุวัน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020049 วัดหนองพันเทา สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020050 วัดบางสาม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020051 วัดสำเภาทอง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020052 บ้านโคก 7 ลูก สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020053 วัดใหม่บำรุงธรรม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020054 ตลาดขุนขยัน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020056 สองพี่น้อง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020057 วัดไชยนาราษฎร์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020058 วัดท่าข้าม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020059 บ้านไผ่ตาโม้ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020060 วัดไผ่โรงวัว สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020061 อนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์) สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020062 วัดท่าจัด สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020063 วัดใหม่พิบูลย์ผล สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020064 วัดทองประดิษฐ์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020065 วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020066 วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020067 วัดสว่างอารมณ์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020069 วัดลาดประทุมทอง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020070 อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020071 วัดย่านซื่อ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020072 วัดไผ่ขาด สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020073 วัดรางกร่าง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020074 วัดใหม่เพชรรัตน์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020075 บ้านหนองโพธิ์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020076 บ้านสะพังกร่าง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020077 อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020078 บ้านหนองกระทู้ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020079 บ้านหนองจิก สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020081 วัดพรสวรรค์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020082 วัดเขาพนมนาง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020083 วัดดอนสงวน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020084 วัดหัวโพธิ์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020085 บ้านประทุนทอง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020086 วัดท่าไชย(ประชานุกูล) สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020087 วัดบางบอน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72022001 บ่อสุพรรณวิทยา สพม. สพม.เขต 9
72022002 สองพี่น้องวิทยา สพม. สพม.เขต 9
72022006 บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 สพม. สพม.เขต 9
72022007 หนองวัลย์เปรียงวิทยา สพม. สพม.เขต 9
72022011 บางลี่วิทยา สพม. สพม.เขต 9
72030089 วัดโคกหม้อ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030091 บ้านหนองบัวทอง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030092 วัดบ้านสระ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030094 วัดใหม่สระพลอย สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030095 วัดลาดสิงห์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030096 วัดวังหว้า สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030097 วัดวังหิน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030098 บ้านหนองแขม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030099 วัดบางขวาก สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030100 บ้านทุ่งใหญ่ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030101 วัดทุ่งแฝก สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030102 วัดนางพิมพ์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030103 วัดวังจิก สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030104 วัดสามชุก สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030105 วัดคลองขอม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030106 อนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030107 วัดบ้านทึง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030108 วัดโป่งแดง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030109 วัดหนองโรง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030110 วัดหนองผักนาก สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030111 วัดหนองไผ่ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030112 วัดหนองสังข์ทอง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030113 วัดเนินมหาเชษฐ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030114 วัดดอนไร่ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030115 วัดหนองสะเดา สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030116 วัดสุวรรณตะไล สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72032003 ทุ่งแฝกพิทยาคม สพม. สพม.เขต 9
72032005 บรรหารแจ่มใสวิทยา 6 สพม. สพม.เขต 9
72032009 สามชุกรัตนโภคาราม สพม. สพม.เขต 9
72030117 บ้านดงเชือก สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030118 บ้านสระเตย สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030119 บ้านแจงงาม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030120 วัดโคกพระ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030121 บ้านทัพตาแทน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030122 บ้านทัพหลวง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030123 บ้านหนองกระถิน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030124 บ้านทุ่งหนองแก้ว สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030126 บ้านราษฎร์บำรุง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030127 บ้านหนองแหน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030128 บ้านหนองขาม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030129 บ้านหนองห้าง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030130 บ้านหนองจิกยาว สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030132 บ้านใหม่ไร่อ้อย สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030133 วัดลำพันบอง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030134 วัดสามัคคีธรรม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030135 บ้านหนองราชวัตร สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030136 วัดหนองทราย สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030137 บ้านมาบพะยอม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030138 บ้านหนองสำโรง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030139 อนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030140 วัดบัลลังก์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030141 วัดดอนสำโรง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030142 บ้านหนองโก สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72032007 หนองหญ้าไซวิทยา สพม. สพม.เขต 9
72020088 วัดยางยี่แส สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020089 วัดสามัคคีธรรม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020090 วัดจันทราวาส สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020091 บ้านจรเข้สามพัน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020092 บ้านเขาชานหมาก สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020093 วัดปทุมวนาราม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020094 บ้านรางโพธิ์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020095 วัดโคกยายเกตุ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020096 พานิชชีวะอุปถัมภ์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020097 วัดโภคาราม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020098 วัดคีรีรัตนาราม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020099 วัดสระกร่างเจริญธรรม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020100 บ้านเขากำแพง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020101 วัดห้วยคู้สามัคคี สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020102 บ้านโป่งพรานอินทร์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020103 วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020105 วัดจำปา สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020106 วัดโพธิ์เขียว สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020107 วัดกกม่วง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020108 บ้านสระบัวทอง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020109 บ้านทุ่งดินดำ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020110 วัดศรีสร้อยเพชร สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020111 บ้านหัวทำนบ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020112 วัดกลางบ้านดอน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020113 วัดยางสว่างอารมณ์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020114 วัดเขาดีสลัก สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020115 วัดคีรีเจริญผล สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020117 วัดโพธิ์ทองเจริญ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020118 พลับพลาไชย สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020119 บ้านหนองกุฏิ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020120 วัดโบสถ์วิทยาคาร สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020122 วัดใหม่สิทธาวาส สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020123 บ้านดอนพุทรา สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020124 วัดสระพังลาน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020125 วัดดอนสุโข สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020126 วัดนันทวัน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020127 หรรษาสุจิตต์วิทยา 1 สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020128 วัดบ่อคู่ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020129 วัดสระยายโสม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020130 วัดใหม่ปทุมสูตร สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020131 วัดคลองตัน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020132 วัดหนองยายทรัพย์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020133 บ้านห้วยหิน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020134 วัดหนองหลุม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020135 บ้านหนองแหน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020136 วัดโคกสำโรง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020137 วัดคอกวัว สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020138 วัดคณฑี สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020139 วัดบ้านหนองโอ่ง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020140 วัดปทุมสราวาส สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020141 วัดเขาพระ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020142 วัดหนองตาสาม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020143 วัดช่องลม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020144 อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72022003 อู่ทองศึกษาลัย สพม. สพม.เขต 9
72022004 สระยายโสมวิทยา สพม. สพม.เขต 9
72022005 ดอนคาวิทยา สพม. สพม.เขต 9
72022010 อู่ทอง สพม. สพม.เขต 9