ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
81010065 บ้านร่าหมาด สพป. สพป.กระบี่
81010066 บ้านร่าปู สพป. สพป.กระบี่
81010067 บ้านคลองย่าหนัด สพป. สพป.กระบี่
81010068 บ้านลิกี สพป. สพป.กระบี่
81010069 บ้านปากคลอง สพป. สพป.กระบี่
81010070 บ้านนาทุ่งกลาง สพป. สพป.กระบี่
81010071 บ้านโละใหญ่ สพป. สพป.กระบี่
81010072 บ้านทุ่งวิทยพัฒน์ สพป. สพป.กระบี่
81010073 บ้านคลองโตนด สพป. สพป.กระบี่
81010074 บ้านหลังสอด สพป. สพป.กระบี่
81010075 บ้านคลองหิน สพป. สพป.กระบี่
81010076 วัดเกาะลันตา สพป. สพป.กระบี่
81010077 บ้านเจ๊ะหลี สพป. สพป.กระบี่
81010078 บ้านคลองนิน สพป. สพป.กระบี่
81010079 บ้านเกาะปอ สพป. สพป.กระบี่
81010080 บ้านสังกาอู้ สพป. สพป.กระบี่
81010081 บ้านเขาฝาก สพป. สพป.กระบี่
81010082 บ้านหลังโสด สพป. สพป.กระบี่
81010083 บ้านคลองยาง สพป. สพป.กระบี่
81010084 บ้านโคกยูง สพป. สพป.กระบี่
81010085 บ้านทุ่งหยีเพ็ง สพป. สพป.กระบี่
81010086 ชุมชนบ้านศาลาด่าน สพป. สพป.กระบี่
81010087 บ้านพระแอะ สพป. สพป.กระบี่
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศ สพม. สพม. เขต 13
81012002 คลองยางประชานุสรณ์ สพม. สพม. เขต 13
81010040 บ้านกอตง สพป. สพป.กระบี่
81010041 บ้านควนม่วง สพป. สพป.กระบี่
81010042 วัดภูมิบรรพต สพป. สพป.กระบี่
81010044 บ้านหนองน้ำแดง สพป. สพป.กระบี่
81010045 บ้านทับพล สพป. สพป.กระบี่
81010047 บ้านห้วยเสียด สพป. สพป.กระบี่
81010048 บ้านห้วยพลู สพป. สพป.กระบี่
81010049 บ้านเขาพนม สพป. สพป.กระบี่
81010050 บ้านโคกหาร สพป. สพป.กระบี่
81010051 บ้านหินลูกช้าง สพป. สพป.กระบี่
81010052 บ้านโคกกลาง สพป. สพป.กระบี่
81010053 วัดพรุเตียว สพป. สพป.กระบี่
81010054 บ้านบางเหรียง สพป. สพป.กระบี่
81010055 บ้านทุ่งปรือ สพป. สพป.กระบี่
81010056 บ้านห้วยสารสาขาบ้านช่องฉันทนา สพป. สพป.กระบี่
81010057 บ้านมะม่วงเอน สพป. สพป.กระบี่
81010058 บ้านห้วยสาร สพป. สพป.กระบี่
81010059 บ้านควนกลาง สพป. สพป.กระบี่
81010060 บ้านโคกคา สพป. สพป.กระบี่
81010061 บ้านถ้ำโกบ สพป. สพป.กระบี่
81010062 บ้านห้วยน้ำแก้ว สพป. สพป.กระบี่
81010063 บ้านเขาดิน สพป. สพป.กระบี่
81012014 ราชประชานุเคราะห์ 37 สพป. สพป.กระบี่
81012005 พนมเบญจา สพม. สพม. เขต 13
81012009 สินปุนคุณวิชญ์ สพม. สพม. เขต 13
81012012 เขาดินประชานุกูล สพม. สพม. เขต 13
81010088 คลองท่อมมิตรภาพที่160 สพป. สพป.กระบี่
81010089 อนุบาลคลองท่อม สพป. สพป.กระบี่
81010090 ไทยรัฐวิทยา53(บ้านคลองขนาน) สพป. สพป.กระบี่
81010091 บ้านเหนือ สพป. สพป.กระบี่
81010092 บ้านแชงเปิง สพป. สพป.กระบี่
81010093 บ้านคลองท่อมเหนือ สพป. สพป.กระบี่
81010094 บ้านบางคราม สพป. สพป.กระบี่
81010095 บ้านบางเตียว สพป. สพป.กระบี่
81010096 บ้านท่ามะพร้าว สพป. สพป.กระบี่
81010097 บ้านหินเพิง สพป. สพป.กระบี่
81010098 บ้านคลองปิ้ง สพป. สพป.กระบี่
81010099 บ้านดินนา สพป. สพป.กระบี่
81010100 บ้านหินเพิงสาขาพรุใหญ่ สพป. สพป.กระบี่
81010101 คลองพน สพป. สพป.กระบี่
81010102 บ้านทุ่งครก สพป. สพป.กระบี่
81010103 บ้านคลองไคร สพป. สพป.กระบี่
81010104 บ้านคลองแรด สพป. สพป.กระบี่
81010105 บ้านห้วยลึก สพป. สพป.กระบี่
81010106 บ้านห้วยพลูหนัง สพป. สพป.กระบี่
81010107 บ้านพรุพี สพป. สพป.กระบี่
81010108 บ้านบ่อมะม่วง สพป. สพป.กระบี่
81010109 บ้านทรายขาว สพป. สพป.กระบี่
81010110 บ้านทุ่งคา สพป. สพป.กระบี่
81010111 บ้านนางรอง สพป. สพป.กระบี่
81010113 บ้านทุ่งนุ้ย สพป. สพป.กระบี่
81010114 บ้านเขาสามหน่วย สพป. สพป.กระบี่
81010115 บ้านพรุดินนา สพป. สพป.กระบี่
81010116 บ้านทับไทร สพป. สพป.กระบี่
81010118 บ้านคลองชะมวง สพป. สพป.กระบี่
81010120 บ้านพรุเตย สพป. สพป.กระบี่
81010121 บ้านพรุเตียว สพป. สพป.กระบี่
81010122 บ้านบางใหญ่ สพป. สพป.กระบี่
81010123 บ้านท่าประดู่ สพป. สพป.กระบี่
81010124 บ้านควนใต้ สพป. สพป.กระบี่
81010125 บ้านน้ำร้อน สพป. สพป.กระบี่
81010126 บ้านห้วยน้ำขาว สพป. สพป.กระบี่
81010127 บ้านท่งเสม็ด สพป. สพป.กระบี่
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ สพม. สพม. เขต 13
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยา สพม. สพม. เขต 13
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ สพม. สพม. เขต 13
81010162 บ้านคลองปัญญา สพป. สพป.กระบี่
81010163 บ้านนาเทา สพป. สพป.กระบี่
81010164 วัดช่องแบก สพป. สพป.กระบี่
81010165 วิทยาประชาคม สพป. สพป.กระบี่
81010166 วัดเขาต่อ สพป. สพป.กระบี่
81010167 โคกยอ สพป. สพป.กระบี่
81010168 วัดบ้านนา สพป. สพป.กระบี่
81010169 บ้านบางโสก สพป. สพป.กระบี่
81010170 บ้านบางหอย สพป. สพป.กระบี่
81010171 สหกรณ์ประชาอุทิศ สพป. สพป.กระบี่
81010172 วัดบางเหลียว สพป. สพป.กระบี่
81010173 บ้านบกเก้าห้อง สพป. สพป.กระบี่
81010174 ชุมชนวัดหาดถั่ว สพป. สพป.กระบี่
81010175 วัดนทีมุขาราม สพป. สพป.กระบี่
81010176 บ้านบางเหียน สพป. สพป.กระบี่
81010177 บ้านปากหยา สพป. สพป.กระบี่
81010178 บ้านคลองพระยา สพป. สพป.กระบี่
81010179 บ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กระบี่
81010180 บ้านคลองพวนประทีปบำรุง สพป. สพป.กระบี่
81010181 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สพป. สพป.กระบี่
81010182 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สาขาบ้านควนเขียว สพป. สพป.กระบี่
81012015 ปลายพระยาวิทยาคม สพม. สพม. เขต 13
81010002 บ้านเขาตั้ง สพป. สพป.กระบี่
81010003 ทุ่งพะยอม สพป. สพป.กระบี่
81010004 บ้านนานอก สพป. สพป.กระบี่
81010005 บ้านน้ำจาน สพป. สพป.กระบี่
81010006 วัดโพธิ์เรียง สพป. สพป.กระบี่
81010007 บ้านหว่างคลอง สพป. สพป.กระบี่
81010008 บ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ) สพป. สพป.กระบี่
81010009 ชุมชนบ้านทุ่ง สพป. สพป.กระบี่
81010010 ทุ่งต้นปีก สพป. สพป.กระบี่
81010011 บ้านหนองจิก สพป. สพป.กระบี่
81010012 บ้านไหนหนัง สพป. สพป.กระบี่
81010013 บ้านเขาเทียมป่า สพป. สพป.กระบี่
81010014 บ้านคลองทราย 'ประชาอุทิศ' สพป. สพป.กระบี่
81010015 บ้านเขาทอง สพป. สพป.กระบี่
81010016 บ้านบางขนุน สพป. สพป.กระบี่
81010017 บ้านเกาะกลาง สพป. สพป.กระบี่
81010018 บ้านคลองกำ สพป. สพป.กระบี่
81010019 บ้านคลองประสงค์ สพป. สพป.กระบี่
81010020 วัดห้วยโต้ สพป. สพป.กระบี่
81010021 บ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 สพป. สพป.กระบี่
81010022 บ้านทับปริก สพป. สพป.กระบี่
81010023 บ้านคลองใหญ่ สพป. สพป.กระบี่
81010024 อนุบาลกระบี่ สพป. สพป.กระบี่
81010025 อุตรกิจ สพป. สพป.กระบี่
81010026 บ้านหนองกก สพป. สพป.กระบี่
81010027 บ้านอ่าวน้ำเมา สพป. สพป.กระบี่
81010028 บ้านแหลมโพธิ์ สพป. สพป.กระบี่
81010030 บ้านหนองทะเล สพป. สพป.กระบี่
81010031 บ้านคลองม่วง สพป. สพป.กระบี่
81010032 บ้านดินแดงน้อย สพป. สพป.กระบี่
81010033 ชุมชนบ้านเขากลม สพป. สพป.กระบี่
81010034 บ้านคลองแห้ง สพป. สพป.กระบี่
81010036 บ้านอ่าวนาง สพป. สพป.กระบี่
81010037 บ้านแหลมตง สพป. สพป.กระบี่
81010038 พระราชทานบ้านเกาะพีพี สพป. สพป.กระบี่
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูล สพม. สพม. เขต 13
81012008 เมืองกระบี่ สพม. สพม. เขต 13
81012011 หนองทะเลวิทยา สพม. สพม. เขต 13
81010183 บ้านดินแดง สพป. สพป.กระบี่
81010184 บ้านควนแดง สพป. สพป.กระบี่
81010185 บ้านเขาดินประชาพัฒน์ สพป. สพป.กระบี่
81010186 บ้านเสม็ดจวน สพป. สพป.กระบี่
81010187 บ้านหนองจูด สพป. สพป.กระบี่
81010188 บ้านสะพานพน สพป. สพป.กระบี่
81010189 บ้านเกาะไทร สพป. สพป.กระบี่
81010190 บ้านย่านอุดม สพป. สพป.กระบี่
81010191 บ้านลำทับ สพป. สพป.กระบี่
81010192 บ้านนาพรุ สพป. สพป.กระบี่
81010193 บ้านไร่พัฒนา สพป. สพป.กระบี่
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ สพม. สพม. เขต 13
81010194 บ้านเกาะจำ สพป. สพป.กระบี่
81010195 บ้านเกาะปู สพป. สพป.กระบี่
81010196 บ้านเกาะศรีบอยา สพป. สพป.กระบี่
81010197 บ้านเกาะฮั่ง สพป. สพป.กระบี่
81010198 บ้านคลองเตาะ สพป. สพป.กระบี่
81010199 บ้านติงไหร สพป. สพป.กระบี่
81010200 บ้านควน สพป. สพป.กระบี่
81010202 บ้านคลองหมาก สพป. สพป.กระบี่
81010203 บ้านคลองหวายเล็ก สพป. สพป.กระบี่
81010204 บ้านแหลมกรวด สพป. สพป.กระบี่
81010205 บ้านท่ายาง สพป. สพป.กระบี่
81010206 บ้านควนต่อ สพป. สพป.กระบี่
81010207 บ้านคลองเขม้า สพป. สพป.กระบี่
81010208 บ้านนาวง สพป. สพป.กระบี่
81010209 ราชประชานุเคราะห์2 สพป. สพป.กระบี่
81010210 บ้านควนเกาะจันทร์ สพป. สพป.กระบี่
81010211 บ้านควนนกหว้า สพป. สพป.กระบี่
81010212 วัดโคกยาง สพป. สพป.กระบี่
81010213 บ้านคลองรั้ว สพป. สพป.กระบี่
81010214 บ้านคลองยวน สพป. สพป.กระบี่
81010215 บ้านตลิ่งชัน สพป. สพป.กระบี่
81010216 บ้านปากหรา สพป. สพป.กระบี่
81010217 บ้านหาดยาว สพป. สพป.กระบี่
81010218 บ้านทุ่งสาคร สพป. สพป.กระบี่
81010219 บ้านเกาะไทร สพป. สพป.กระบี่
81010220 บ้านทุ่งประสาน สพป. สพป.กระบี่
81010221 วัดธรรมาวุธสรณาราม สพป. สพป.กระบี่
81010222 บ้านห้วยยูง สพป. สพป.กระบี่
81010223 วัดห้วยคราม สพป. สพป.กระบี่
81010224 บ้านห้วยมัด สพป. สพป.กระบี่
81010225 บ้านนาปง สพป. สพป.กระบี่
81010226 บ้านในทับ สพป. สพป.กระบี่
81010227 บ้านบกห้อง สพป. สพป.กระบี่
81010228 บ้านท่านุ่น สพป. สพป.กระบี่
81010229 บ้านนาออก สพป. สพป.กระบี่
81010230 ราชประชานุเคราะห์1 สพป. สพป.กระบี่
81010231 บ้านไร่ใหญ่ สพป. สพป.กระบี่
81010232 บ้านไสโป๊ะ สพป. สพป.กระบี่
81012017 เหนือคลองประชาบำรุง สพม. สพม. เขต 13
81010128 บ้านทุ่งสูง สพป. สพป.กระบี่
81010129 บ้านเขาล่อม สพป. สพป.กระบี่
81010130 วัดไพรสณฑ์ สพป. สพป.กระบี่
81010131 บ้านเขาแก้ว สพป. สพป.กระบี่
81010132 บ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.กระบี่
81010133 สหกรณ์นิคมอ่าวลึก2 สพป. สพป.กระบี่
81010134 สหกรณ์นิคมอ่าวลึก๓ สพป. สพป.กระบี่
81010135 บ้านช่องไม้ดำ สพป. สพป.กระบี่
81010136 บ้านป่างาม สพป. สพป.กระบี่
81010137 บ้านศาลาพระม่วง สพป. สพป.กระบี่
81010138 บ้านคลองหิน สพป. สพป.กระบี่
81010139 วัดบางโทง สพป. สพป.กระบี่
81010140 ชุมชนวัดนาเหนือ สพป. สพป.กระบี่
81010141 บ้านบางเจริญ สพป. สพป.กระบี่
81010142 บ้านหนองหลุมพอ สพป. สพป.กระบี่
81010143 บ้านกลางมิตรภาพที่44 สพป. สพป.กระบี่
81010144 บ้านเขางาม สพป. สพป.กระบี่
81010145 บ้านหินราว สพป. สพป.กระบี่
81010146 บ้านคลองแรด สพป. สพป.กระบี่
81010147 วัดสถิตโพธาราม สพป. สพป.กระบี่
81010148 บ้านแหลมสัก สพป. สพป.กระบี่
81010149 บ้านอ่าวน้ำ สพป. สพป.กระบี่
81010150 อ่าวลึก สพป. สพป.กระบี่
81010152 บ้านถ้ำเสือ สพป. สพป.กระบี่
81010153 บ้านห้วยปริศนา สพป. สพป.กระบี่
81010154 บ้านอ่าวลึกน้อย สพป. สพป.กระบี่
81010155 บ้านควนโอ สพป. สพป.กระบี่
81010156 บ้านบากัน สพป. สพป.กระบี่
81010157 ชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ สพป. สพป.กระบี่
81010158 บ้านทุ่ง สพป. สพป.กระบี่
81010160 บ้านถ้ำเพชร สพป. สพป.กระบี่
81010161 บ้านในยวน สพป. สพป.กระบี่
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 13
81012010 คลองหินพิทยาคม สพม. สพม. เขต 13
92020001 บ้านแตะหรำ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020002 บ้านกันตังใต้ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020003 บ้านเกาะเคี่ยม สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020004 บ้านจุปะ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020005 บ้านหาดยาว สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020006 บ้านบาตูปูเต๊ะ สาขาบ้านหลังเขา สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020007 บ้านมดตะนอย สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020008 บ้านเกาะมุกด์ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020009 บ้านเกาะลิบง สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020010 บ้านบาตูปูเต๊ะ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020011 บ้านคลองชีล้อม สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020012 บ้านหนองเสม็ด สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020013 บ้านคลองลุ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020014 บ้านบางเตา สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020015 บ้านนาเหนือ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020016 วัดควนธานี สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020017 บ้านบางหมากน้อย สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020018 บ้านโคกยาง สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020020 บ้านน้ำฉา สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020021 บ้านท่าโต๊ะเมฆ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020022 บ้านพระม่วง สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020023 บ้านนาเกลือ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020025 บ้านท่าส้ม สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020027 บ้านท่าปาบ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020029 บ้านบางเป้า สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020030 บ้านป่าเตียว สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020031 วัดสีหราษฎร์ศรัทธา สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020032 บ้านควนตุ้งกู สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020033 บ้านน้ำราบ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020035 บ้านบางสัก สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020036 บ้านพรุใหญ่ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020037 บ้านบางหมาก สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020038 บ้านตะเคียนหลบฟ้า สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020039 บ้านไร่ใหญ่ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020040 บ้านทุ่งอิฐ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020041 บ้านย่านซื่อ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020043 วัดวารีวง สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020044 บ้านแหลม สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020045 บ้านปาเต สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92022001 กันตังพิทยากร สพม. สพม. เขต 13
92022002 กันตังรัษฎาศึกษา สพม. สพม. เขต 13
92010136 วัดไทรทอง สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010137 วัดนางประหลาด สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010138 บ้านไร่หลวง สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010139 บ้านช่อง สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010140 วัดช่องเปี่ยมราษฎร์ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010141 บ้านห้วยลึก สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010142 วัดธรรมาราม สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010143 บ้านเกาะปุด สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010144 วัดควนสีนวล สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010147 บ้านหนองไทร สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010148 วัดจอมไตร สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010149 ไทรงาม สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010150 บ้านควนสวรรค์ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010151 บ้านคลองลำปริง สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010152 บ้านหนองยวน สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010153 บ้านทุ่งส้มป่อย สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010154 วัดมงคลสถาน สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม. สพม. เขต 13
92012016 นาโยงวิทยาคม สพม. สพม. เขต 13
92010095 หาดทรายทอง สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010096 บ้านแหลม สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010098 บ้านสามแยก สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010099 บ้านทอนหาน สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010100 บ้านท่าข้าม สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010101 บ้านหยงสตาร์ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010102 ทุ่งรวงทอง สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010103 วัดท่าพญา สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010104 บ้านทุ่งยาว สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010105 บ้านหนองหว้า สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010107 บ้านทุ่งมะขามป้อม สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010108 บ้านยวนโปะ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010109 บ้านป่าแก่ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010110 บ้านบางด้วน สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010111 วัดควนวิไล สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010113 บ้านหนองยายแม็ม สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010114 บ้านหนองโต๊ะ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010115 บ้านห้วยม่วง สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010116 บ้านหินคอกควาย สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010117 บ้านหัวควน สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010118 บ้านวังศิลา สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010119 บ้านควนไม้ดำ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010121 บ้านลำปลอกเหนือ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010122 บ้านหาดเลา สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010123 บ้านปะเหลียน สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010124 บ้านลำแคลง สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010125 บ้านเขาติง สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010126 บ้านลิพัง สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010127 บ้านทุ่งปาหนัน สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010128 บ้านสุโสะ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010129 บ้านท่าคลอง สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010130 ทุ่งไทรทอง สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010131 บ้านท่าเทศ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010132 หนองผักฉีด สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010133 บ้านหนองเจ็ดบาท สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010134 บ้านแหลมสอม สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010135 บ้านนาทุ่ง สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ สพม. สพม. เขต 13
92012013 คันธพิทยาคาร สพม. สพม. เขต 13
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ สพม. สพม. เขต 13
92010001 บ้านควนปริง สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010002 บ้านนาป้อ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010004 วัดนิคมประทีป สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010005 วัดสาริการาม สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010006 มิตรภาพที่ 31 สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010007 วัดควนวิเศษ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010008 อนุบาลตรัง สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010009 วัดไทรงาม สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010010 วัดไพรสนฑ์ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010011 ไทยรัฐวิทยา ๓๙ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010015 บ้านควนสระแก้ว สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010016 วัดศรีสุวรรณาราม สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010017 วัดนานอน สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010023 บ้านบางยาง สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010024 บ้านโคกมะม่วง สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010025 บ้านคลองเต็ง สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010026 วัดสันติวัน สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010028 วัดทุ่งหินผุด สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010029 บ้านโคกชะแง้ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010031 บ้านหนองเรี้ย สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010032 ต้นบากราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010033 วัดขุนสิทธิ์ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010034 เพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ ฯ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010036 วัดโคกพิกุล สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010037 วัดน้ำผุด สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010038 บ้านห้วยเร็จ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010039 บ้านปากห้วย สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010040 บ้านไร่พรุ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010041 บ้านทุ่งนา สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010042 บ้านเขาหลัก สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010043 บ้านด่าน สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010044 วัดแจ้ง สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010045 วัดเกาะมะม่วง สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010047 บ้านห้วยไทร สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010048 วัดโพธาราม สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010049 บ้านคลองขุด สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010050 วัดเชี่ยวชาญกิจ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010051 บ้านปากไพ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010052 บ้านกลางนา สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92012001 วิเชียรมาตุ สพม. สพม. เขต 13
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรัง สพม. สพม. เขต 13
92012003 น้ำผุด สพม. สพม. เขต 13
92012004 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สพม. สพม. เขต 13
92012005 สภาราชินี 2 สพม. สพม. เขต 13
92012006 วิเชียรมาตุ 3 สพม. สพม. เขต 13
92010053 บ้านโพรงจระเข้ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010054 วัดโหละคล้า สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010056 วัดอัมพวัน สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010057 บ้านคลองทรายขาว สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010058 บ้านทุ่งนา สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010059 บ้านหนองชวด สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010061 บ้านนาโตง สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010062 บ้านนานิน สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010063 บ้านคลองปะเหลียน สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010064 บ้านท่าบันได สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010065 บ้านควนอินทนินงาม สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010066 บ้านควนเคี่ยม สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010067 บ้านควนยาง สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010068 บ้านควนยวน สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010070 บ้านทุ่งค่าย สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010071 บ้านเขาไม้แก้ว สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010072 บ้านยูงงาม สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010073 วัดหนองเป็ด สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010074 บ้านหนองชุมแสง สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010075 วัดควนนิมิตศิลา สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010076 บ้านไทรงาม สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010077 บ้านลำพิกุล สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010078 บ้านทอนพลา สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010079 บ้านทุ่งศาลา สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010080 บ้านห้วยด้วน สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010081 บ้านในควน สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010082 บ้านทุ่งหนองแห้ง สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010083 วัดโพรงจระเข้ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010086 บ้านโคกทราย สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010087 บ้านย่านตาขาว สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010088 บ้านนายายหม่อม สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010089 บ้านควนโพธิ์ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010091 วัดชลวาปีวิหาร สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010093 บ้านปากคลอง สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010094 บ้านทุ่งเกาะญวน สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ สพม. สพม. เขต 13
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 13
92012010 วิเชียรมาตุ 2 สพม. สพม. เขต 13
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ สพม. สพม. เขต 13
92020148 บ้านทอนเหรียน สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020149 บ้านลำช้าง สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020150 บ้านโพธิ์น้อย สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020151 วัดโคกเลียบ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020152 วัดเขาพระ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020153 บ้านควนหนองกก สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020154 บ้านทุ่งสมอ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020155 บ้านหนองมวง สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020156 วัดควนเมา สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020157 บ้านไร่ใหญ่ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020158 บ้านหนองบัว สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020159 วัดถ้ำพระพุทธ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020160 บ้านหนองศรีจันทร์ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020161 บ้านต้นไทร สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020162 บ้านควนหนองยาง สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020163 บ้านหนองบัวน้อย สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020164 บ้านคลองมวน สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020165 บ้านไทรบ่วง สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92022012 รัษฎา สพม. สพม. เขต 13
92020128 วัดเขาวิเศษ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020129 บ้านเขาโอน สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020130 บ้านคลองโตน สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020131 บ้านหนองคล้า สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020132 บ้านหน้าเขา สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020133 บ้านหลังเขา สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020134 บ้านทุ่งยาง สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020135 วัดทุ่งใหญ่ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020136 บ้านจิจิก สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020138 สวนป่าประชาอุปถัมภ์ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020139 วัดน้ำฉ่า สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020140 บ้านบางพระ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020141 บ้านช่องลม สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020142 บ้านช่องหาร สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020143 บ้านต้นปรง สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020144 บ้านไชยภักดี สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020145 บ้านบางคราม สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020146 บ้านในปง สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020147 บ้านหนองชุมแสง สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92022010 วังวิเศษ สพม. สพม. เขต 13
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ สพม. สพม. เขต 13
92020046 วัดเจริญร่มเมือง สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020047 บ้านโตน สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020049 บ้านพรุเตย สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020050 กมลศรี สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020051 บ้านสายควน สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020052 บ้านแหลมไทร สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020053 บ้านแหลมมะขาม สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020054 บ้านทุ่งขี้เหล็ก สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020055 บ้านเขาไม้แก้ว สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020056 บ้านบางค้างคาว สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020058 บ้านกลิ้งกลอง สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020059 บ้านนาเมืองเพชร สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020060 บ้านห้วยไทร สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020062 บ้านไร่ออก สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020063 บ้านบ่อหิน สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020064 บ้านดุหุน สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020065 บ้านไสต้นวา สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020066 บ้านหัวหิน สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020067 บ้านพรุจูด สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020068 หาดปากเมง สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020069 บ้านฉางหลาง สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020070 วัดไม้ฝาด สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020071 บ้านผมเด็น สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020072 บ้านห้วยต่อ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์ สพม. สพม. เขต 13
92020074 วัดคีรีวิหาร สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020075 บ้านหนองปรือ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020076 บ้านเขากอบ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020079 บ้านหนองยูง สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020080 วัดกาญจน์บริรักษ์ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020082 บ้านควนตัง สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020084 ท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020085 บ้านไสมะม่วง สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020086 วัดเขา สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020088 บ้านทุ่งต่อ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020091 บ้านหนองหมอ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020092 บ้านป่ากอ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020093 บ้านไสบ่อ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020095 บ้านเกาะเต่า สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020096 บ้านทุ่งศาลา สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020097 บ้านควนพญา สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020098 วัดนาวง สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020099 บ้านเหนือคลอง สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020103 บ้านควนอารี สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020104 บ้านทุ่งยางงาม สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020105 วัดบางดี สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020106 บ้านซา สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020107 บ้านน้ำพราย สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020108 วัดควนไทร สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020110 วัดปากแจ่ม สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020111 บ้านท่ามะปราง สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020112 บ้านคลองคุ้ย สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020113 บ้านลำแพะ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020114 บ้านลำภูรา สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020115 วัดสิทธิโชค สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020116 บ้านวังลำ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020117 บ้านเขาพรุเสม็ด สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020118 วัดไตรสามัคคี สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020120 วัดศรีรัตนาราม สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020121 บ้านห้วยน้ำเย็น สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020122 บ้านหนองสองพี่น้อง สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020123 บ้านควนเลียบ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020124 บ้านวังหลาม สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020125 บ้านหนองราโพ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020126 วัดห้วยนาง (วันครู2501) สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020127 ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92022004 ห้วยยอด สพม. สพม. เขต 13
92022005 สามัคคีศึกษา สพม. สพม. เขต 13
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุง สพม. สพม. เขต 13
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ สพม. สพม. เขต 13
92022008 ในเตาพิทยาคม สพม. สพม. เขต 13
92022009 บางดีวิทยาคม สพม. สพม. เขต 13
92010155 บ้านตะเสะ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010156 บ้านนาทะเล สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010157 บ้านโคกรัก สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010158 บ้านทุ่งกอ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010159 บ้านบ้าหวี สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010160 บ้านบกหัก สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010161 หาดสำราญ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010162 วัดหนองสมาน สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010163 บ้านปากปรน สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010164 วัดปากปรน สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92012017 หาดสำราญวิทยาคม สพม. สพม. เขต 13
82010035 บ้านกะปง สพป. สพป.พังงา
82010037 กะปง สพป. สพป.พังงา
82010038 บ้านปากถัก สพป. สพป.พังงา
82010039 บ้านปากพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์) สพป. สพป.พังงา
82010040 บ้านรมณีย์ สพป. สพป.พังงา
82010041 บ้านท่าหัน สพป. สพป.พังงา
82010042 บ้านปากคลอง สพป. สพป.พังงา
82010043 บ้านสะพานเสือ สพป. สพป.พังงา
82010044 บ้านบางแก้ว สพป. สพป.พังงา
82010046 บ้านช้างเชื่อ สพป. สพป.พังงา
82010047 วัดนารายณิการาม สพป. สพป.พังงา
82012002 กะปงพิทยาคม สพม. สพม. เขต 14
82010022 เกาะยาว สพป. สพป.พังงา
82010023 บ้านน้ำจืด สพป. สพป.พังงา
82010024 บ้านริมทะเล สพป. สพป.พังงา
82010025 บ้านท่าเขา สพป. สพป.พังงา
82010026 บ้านช่องหลาด สพป. สพป.พังงา
82010027 บ้านคลองเหีย สพป. สพป.พังงา
82010028 บ้านคลองบอน สพป. สพป.พังงา
82010029 บ้านย่าหมี สพป. สพป.พังงา
82010030 อ่าวมะม่วง สพป. สพป.พังงา
82010031 บ้านท่าเรือ สพป. สพป.พังงา
82010032 บ้านพรุใน สพป. สพป.พังงา
82010033 อ่าวกะพ้อ สพป. สพป.พังงา
82010034 บ้านคลองดินเหนียว สพป. สพป.พังงา
82012001 เกาะยาววิทยา สพม. สพม. เขต 14
82010103 เกียรติประชา สพป. สพป.พังงา
82010106 บ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ 61 สพป. สพป.พังงา
82010107 บ้านสวนใหม่ สพป. สพป.พังงา
82010108 บ้านเตรียม สพป. สพป.พังงา
82010109 บ้านบางหว้า สพป. สพป.พังงา
82010110 บ้านหินลาด สพป. สพป.พังงา
82010112 คุระบุรี สพป. สพป.พังงา
82010113 บ้านบางติบ สพป. สพป.พังงา
82010114 บ้านทุ่งละออง สพป. สพป.พังงา
82010115 บ้านบางวัน สพป. สพป.พังงา
82010116 บ้านตำหนัง สพป. สพป.พังงา
82010117 บ้านบางครั่ง สพป. สพป.พังงา
82010118 บ้านคุรอด สพป. สพป.พังงา
82010119 บ้านทับช้าง สพป. สพป.พังงา
82010120 บ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ สพป. สพป.พังงา
82010121 บ้านคุระ สพป. สพป.พังงา
82010122 โชคอำนวย สพป. สพป.พังงา
82012010 คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม สพม. สพม. เขต 14
82010048 บ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) สพป. สพป.พังงา
82010049 วัดสุวรรณคูหา สพป. สพป.พังงา
82010050 บ้านหินสามก้อน สพป. สพป.พังงา
82010051 บ้านเขาเปาะ สพป. สพป.พังงา
82010052 บ้านกะไหล สพป. สพป.พังงา
82010053 วัดศรีรัตนาราม สพป. สพป.พังงา
82010054 บ้านป่ายาง สพป. สพป.พังงา
82010055 บ้านบางนุ สพป. สพป.พังงา
82010056 บ้านสามช่อง สพป. สพป.พังงา
82010057 บ้านเกาะกลาง สพป. สพป.พังงา
82010058 บ้านคลองเคียน สพป. สพป.พังงา
82010059 บ้านคลองไส สพป. สพป.พังงา
82010060 บ้านอ่าวมะขาม สพป. สพป.พังงา
82010061 บ้านหินร่ม สพป. สพป.พังงา
82010062 บ้านติเตะ สพป. สพป.พังงา
82010063 บ้านเจ้าขรัว สพป. สพป.พังงา
82010064 บ้านย่านสะบ้า สพป. สพป.พังงา
82010065 วัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ สพป. สพป.พังงา
82010066 บ้านดอน สพป. สพป.พังงา
82010068 บ้านเขาปิหลาย สพป. สพป.พังงา
82010069 บ้านท่านุ่น สพป. สพป.พังงา
82010070 บ้านท่าปากแหว่ง สพป. สพป.พังงา
82010071 วัดราษฎร์สโมสร สพป. สพป.พังงา
82010072 บ้านลำวะ สพป. สพป.พังงา
82010073 วัดตรัยรัตนากร สพป. สพป.พังงา
82010074 วัดดิตถาราม สพป. สพป.พังงา
82010075 บ้านบางหลาม สพป. สพป.พังงา
82010076 บ้านบากัน สพป. สพป.พังงา
82010077 บ้านบางจัน สพป. สพป.พังงา
82010078 บ้านควน สพป. สพป.พังงา
82010079 บ้านทองหลาง สพป. สพป.พังงา
82010080 บ้านแหลมหิน สพป. สพป.พังงา
82010081 บ้านในหยง สพป. สพป.พังงา
82010082 วัดนากลางมิตรภาพที่ 163 สพป. สพป.พังงา
82012003 ตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม สพม. สพม. เขต 14
82012004 คลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ สพม. สพม. เขต 14
82012005 ทุ่งโพธิ์วิทยา สพม. สพม. เขต 14
82010083 บุญสูงอุปถัมภ์ สพป. สพป.พังงา
82010084 บ้านนอกนา สพป. สพป.พังงา
82010085 บ้านบางเนียง สพป. สพป.พังงา
82010086 วัดคมนียเขต สพป. สพป.พังงา
82010087 บ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124 สพป. สพป.พังงา
82010088 บ้านทุ่งใหญ่ สพป. สพป.พังงา
82010089 บ้านบางกรัก สพป. สพป.พังงา
82010090 วัดควรนิยม สพป. สพป.พังงา
82010091 บ้านดอกแดง สพป. สพป.พังงา
82010094 บ้านบางใหญ่ สพป. สพป.พังงา
82010095 บ้านบางด้ง สพป. สพป.พังงา
82010096 บ้านบางนายสี สพป. สพป.พังงา
82010097 บ้านท่าจูด สพป. สพป.พังงา
82010098 บ้านโคกยาง สพป. สพป.พังงา
82010099 บ้านบางม่วง สพป. สพป.พังงา
82010100 บ้านบางมรวน สพป. สพป.พังงา
82010101 บ้านน้ำเค็ม สพป. สพป.พังงา
82010102 ราชประชานุเคราะห์ 35 สพป. สพป.พังงา
82012007 ตะกั่วป่า(เสนานุกูล) สพม. สพม. เขต 14
82012009 ตะกั่วป่าคีรีเขต สพม. สพม. เขต 14
82010123 บ้านโคกเจริญ สพป. สพป.พังงา
82010124 วัดโคกสวย สพป. สพป.พังงา
82010125 บ้านทุ่งต่อเรือ สพป. สพป.พังงา
82010126 บ้านถ้ำทองหลาง สพป. สพป.พังงา
82010127 บ้านในวัง สพป. สพป.พังงา
82010129 บ้านทุ่งไทรงาม สพป. สพป.พังงา
82010131 วัดนิโครธาราม สพป. สพป.พังงา
82010132 อนุบาลทับปุด สพป. สพป.พังงา
82010133 บ้านคอกช้าง สพป. สพป.พังงา
82010134 วัดราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. สพป.พังงา
82010135 ไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด) สพป. สพป.พังงา
82010136 บ้านบ่อแสน สพป. สพป.พังงา
82010137 บ้านท่าสนุก สพป. สพป.พังงา
82010138 วัดนิโครธคุณากร สพป. สพป.พังงา
82010139 วัดศรัทธาราม สพป. สพป.พังงา
82012011 ทับปุดวิทยา สพม. สพม. เขต 14
82010141 บ้านพอแดง สพป. สพป.พังงา
82010142 วัดเหมืองประชาราม สพป. สพป.พังงา
82010143 วัดปัตติการาม สพป. สพป.พังงา
82010144 บ้านลำปี (พิบูลสงครามอุปถัมภ์) สพป. สพป.พังงา
82010145 บ้านเขาน้อย สพป. สพป.พังงา
82010146 ชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์) สพป. สพป.พังงา
82010147 วัดประชุมศึกษา สพป. สพป.พังงา
82010148 วัดอินทนิน สพป. สพป.พังงา
82010149 บ้านฝ่ายท่า สพป. สพป.พังงา
82010150 บ้านนาใน สพป. สพป.พังงา
82010151 บ้านเกาะนก สพป. สพป.พังงา
82010152 บ้านควนแรด สพป. สพป.พังงา
82010153 นิคมสร้างตนเอง 1 สพป. สพป.พังงา
82010154 บ้านท่าแตง สพป. สพป.พังงา
82010155 วัดประชาธิการาม สพป. สพป.พังงา
82010156 บ้านห้วยทราย สพป. สพป.พังงา
82010157 วัดลุมพินี สพป. สพป.พังงา
82010158 บ้านบางคลี สพป. สพป.พังงา
82010159 บ้านนาแฝก สพป. สพป.พังงา
82010160 บ้านบ่อดาน สพป. สพป.พังงา
82010161 บ้านในไร่ สพป. สพป.พังงา
82010162 วัดสุวรรณาวาส สพป. สพป.พังงา
82010163 บ้านทุ่งดอน สพป. สพป.พังงา
82010164 บ้านใหญ่ สพป. สพป.พังงา
82010165 บ้านบางทอง สพป. สพป.พังงา
82010166 บ้านท่าดินแดง สพป. สพป.พังงา
82010167 พระราชทานทับละมุ สพป. สพป.พังงา
82010168 บ้านลำแก่น สพป. สพป.พังงา
82010169 นิคมสร้างตนเอง 2 สพป. สพป.พังงา
82010170 บ้านคลองห้าง สพป. สพป.พังงา
82010171 วัดช้างนอน สพป. สพป.พังงา
82010172 บ้านบกปุย สพป. สพป.พังงา
82012012 ท้ายเหมืองวิทยา สพม. สพม. เขต 14
82012013 ทุ่งมะพร้าววิทยา สพม. สพม. เขต 14
82010001 เกาะปันหยี สพป. สพป.พังงา
82010002 เกาะหมากน้อย สพป. สพป.พังงา
82010003 เกาะไม้ไผ่ สพป. สพป.พังงา
82010004 บ้านตากแดด สพป. สพป.พังงา
82010005 อนุบาลพังงา สพป. สพป.พังงา
82010006 บ้านทุ่งเจดีย์ สพป. สพป.พังงา
82010007 บ้านบางกัน สพป. สพป.พังงา
82010008 วัดปัจจันตคาม สพป. สพป.พังงา
82010009 บ้านบางม่า สพป. สพป.พังงา
82010011 บ้านปริง (วันครู 2500) สพป. สพป.พังงา
82010012 เมืองพังงา สพป. สพป.พังงา
82010013 วัดชนาธิการาม สพป. สพป.พังงา
82010014 บ้านเขาเฒ่า สพป. สพป.พังงา
82010016 เกาะเคี่ยม สพป. สพป.พังงา
82010017 วัดบางเสียด สพป. สพป.พังงา
82010018 บ้านกลาง สพป. สพป.พังงา
82010019 วัดมงคลสถิต สพป. สพป.พังงา
82010021 วัดสองแพรก สพป. สพป.พังงา
82012006 ดีบุกพังงาวิทยายน สพม. สพม. เขต 14
82012008 สตรีพังงา สพม. สพม. เขต 14
83010022 ราชประชานุเคราะห์ 36 สพป. สพป.ภูเก็ต
83010023 ไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้) สพป. สพป.ภูเก็ต
83010024 บ้านบางทอง สพป. สพป.ภูเก็ต
83010025 วัดเก็ตโฮ่ สพป. สพป.ภูเก็ต
83010028 บ้านกะหลิม สพป. สพป.ภูเก็ต
83010029 วัดสุวรรณคีรีวงก์ สพป. สพป.ภูเก็ต
83012004 กะทู้วิทยา สพม. สพม. เขต 14
83010031 บ้านบางเทา สพป. สพป.ภูเก็ต
83010032 บ้านเชิงทะเล สพป. สพป.ภูเก็ต
83010033 บ้านแหลมทราย สพป. สพป.ภูเก็ต
83010034 บ้านพรุจำปา สพป. สพป.ภูเก็ต
83010035 บ้านป่าครองชีพ สพป. สพป.ภูเก็ต
83010036 วัดเมืองใหม่ สพป. สพป.ภูเก็ต
83010037 ถลางพระนางสร้าง สพป. สพป.ภูเก็ต
83010038 วัดเทพกระษัตรี สพป. สพป.ภูเก็ต
83010039 บ้านโคกวัดใหม่ สพป. สพป.ภูเก็ต
83010040 บ้านอ่าวปอ สพป. สพป.ภูเก็ต
83010041 สิทธิ์สุนทรบำรุง สพป. สพป.ภูเก็ต
83010042 บ้านป่าคลอก สพป. สพป.ภูเก็ต
83010043 บ้านพารา สพป. สพป.ภูเก็ต
83010044 บ้านบางโรง สพป. สพป.ภูเก็ต
83010045 เกาะนาคา สพป. สพป.ภูเก็ต
83010046 บ้านไม้ขาว สพป. สพป.ภูเก็ต
83010047 หงษ์หยกบำรุง สพป. สพป.ภูเก็ต
83010048 บ้านหมากปรก สพป. สพป.ภูเก็ต
83010049 บ้านคอเอน สพป. สพป.ภูเก็ต
83010050 ท่าฉัตรไชย สพป. สพป.ภูเก็ต
83010051 บ้านม่าหนิก สพป. สพป.ภูเก็ต
83010052 วัดศรีสุนทร สพป. สพป.ภูเก็ต
83010053 บ้านท่าเรือ สพป. สพป.ภูเก็ต
83010054 บ้านลิพอน สพป. สพป.ภูเก็ต
83010055 วัดมงคลวราราม สพป. สพป.ภูเก็ต
83010056 บ้านสาคู สพป. สพป.ภูเก็ต
83010057 บ้านในทอน สพป. สพป.ภูเก็ต
83012008 ภูเก็ตปัญญานุกูล สพป. สพป.ภูเก็ต
83012005 เมืองถลาง สพม. สพม. เขต 14
83012006 เชิงทะเลวิทยาคม 'จุติ-ก้อง อนุสรณ์' สพม. สพม. เขต 14
83012007 วีรสตรีอนุสรณ์ สพม. สพม. เขต 14
83010001 บ้านกะตะ(ตรีทศยุทธอุปถัมภ์) สพป. สพป.ภูเก็ต
83010002 วัดสุวรรณคีรีเขต สพป. สพป.ภูเก็ต
83010003 บ้านบางคู สพป. สพป.ภูเก็ต
83010004 บ้านสะปำ 'มงคลวิทยา' สพป. สพป.ภูเก็ต
83010005 เกาะมะพร้าว สพป. สพป.ภูเก็ต
83010006 บ้านฉลอง สพป. สพป.ภูเก็ต
83010007 วัดลัฎฐิวนาราม สพป. สพป.ภูเก็ต
83010009 อนุบาลภูเก็ต สพป. สพป.ภูเก็ต
83010011 บ้านกู้กู สพป. สพป.ภูเก็ต
83010012 เกาะสิเหร่ สพป. สพป.ภูเก็ต
83010013 บ้านทุ่งคา สพป. สพป.ภูเก็ต
83010014 เกาะโหลน สพป. สพป.ภูเก็ต
83010016 วัดสว่างอารมณ์ สพป. สพป.ภูเก็ต
83010017 วิชิตสงคราม สพป. สพป.ภูเก็ต
83010019 บ้านอ่าวน้ำบ่อ สพป. สพป.ภูเก็ต
83010020 วัดเทพนิมิตร สพป. สพป.ภูเก็ต
83010021 แหลมพันวา สพป. สพป.ภูเก็ต
83012001 ภูเก็ตวิทยาลัย สพม. สพม. เขต 14
83012002 สตรีภูเก็ต สพม. สพม. เขต 14
83012003 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สพม. สพม. เขต 14
85010054 นิคมสงเคราะห์ สพป. สพป.ระนอง
85010055 บ้าน จ.ป.ร. สพป. สพป.ระนอง
85010056 บ้านหินวัว สพป. สพป.ระนอง
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าว สพป. สพป.ระนอง
85010058 บ้านน้ำขาว สพป. สพป.ระนอง
85010059 บ้านรังแตน สพป. สพป.ระนอง
85010060 บ้านดอนกลาง สพป. สพป.ระนอง
85010061 บ้านปลายคลอง สพป. สพป.ระนอง
85010062 บ้านบกกราย สพป. สพป.ระนอง
85010063 บ้านบางกุ้ง สพป. สพป.ระนอง
85010064 กระบุรี สพป. สพป.ระนอง
85010065 บ้านน้ำจืดน้อย สพป. สพป.ระนอง
85010066 บ้านน้ำแดง สพป. สพป.ระนอง
85010067 บ้านบางสองรา สพป. สพป.ระนอง
85010068 บ้านทับจาก สพป. สพป.ระนอง
85010069 วัดสุวรรณคีรี สพป. สพป.ระนอง
85010070 บ้านหนองจิก สพป. สพป.ระนอง
85010071 บ้านหาดจิก สพป. สพป.ระนอง
85010072 บ้านคลองเงิน สพป. สพป.ระนอง
85010073 บ้านปลายคลองวัน สพป. สพป.ระนอง
85010075 บ้านสองพี่น้อง สพป. สพป.ระนอง
85010076 มัชฌิมวิทยา สพป. สพป.ระนอง
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์ สพป. สพป.ระนอง
85010078 บ้านลำเลียง สพป. สพป.ระนอง
85010079 บ้านสองแพรก สพป. สพป.ระนอง
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) สพป. สพป.ระนอง
85012006 กระบุรีวิทยา สพม. สพม. เขต 14
85012007 ปากจั่นวิทยา สพม. สพม. เขต 14
85010041 ประชาอุทิศ สพป. สพป.ระนอง
85010042 ชนม์พัฒนา สพป. สพป.ระนอง
85010043 บ้านบางปรุ สพป. สพป.ระนอง
85010044 บ้านห้วยเสียด สพป. สพป.ระนอง
85010045 อนุบาลบ้านด่าน สพป. สพป.ระนอง
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียง สพป. สพป.ระนอง
85010047 บ้านชนะบำรุง สพป. สพป.ระนอง
85010048 บ้านบางหิน สพป. สพป.ระนอง
85010049 บ้านชาคลี สพป. สพป.ระนอง
85010050 บ้านทองหลาง สพป. สพป.ระนอง
85010051 บ้านนา สพป. สพป.ระนอง
85010052 บ้านบางเบน สพป. สพป.ระนอง
85010053 บ้านสำนัก สพป. สพป.ระนอง
85012005 กะเปอร์วิทยา สพม. สพม. เขต 14
85010001 บ้านเกาะพยาม สพป. สพป.ระนอง
85010002 บ้านเกาะช้าง สพป. สพป.ระนอง
85010003 อนุบาลระนอง สพป. สพป.ระนอง
85010004 ชาติเฉลิม สพป. สพป.ระนอง
85010005 บ้านน้ำตก สพป. สพป.ระนอง
85010006 บ้านหินดาด สพป. สพป.ระนอง
85010007 บ้านทรายแดง สพป. สพป.ระนอง
85010008 บ้านบางสีกิ้ม สพป. สพป.ระนอง
85010009 บ้านบางนอน สพป. สพป.ระนอง
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา สพป. สพป.ระนอง
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 สพป. สพป.ระนอง
85010012 บ้านบางริ้น สพป. สพป.ระนอง
85010013 บ้านบางกลาง สพป. สพป.ระนอง
85010014 บ้านทุ่งหงาว สพป. สพป.ระนอง
85010015 บ้านเกาะสินไห สพป. สพป.ระนอง
85010016 บ้านเขานางหงส์ สพป. สพป.ระนอง
85010017 บ้านเกาะเหลา สพป. สพป.ระนอง
85010018 บ้านปากน้ำ สพป. สพป.ระนอง
85010019 บ้านหินช้าง สพป. สพป.ระนอง
85010021 บ้านนกงาง สพป. สพป.ระนอง
85010022 บ้านราชกรูด สพป. สพป.ระนอง
85010023 บ้านขจัดภัย สพป. สพป.ระนอง
85010024 บ้านคลองของ สพป. สพป.ระนอง
85010025 บ้านละออง สพป. สพป.ระนอง
85010026 บ้านท่าฉาง สพป. สพป.ระนอง
85010027 บ้านหาดทรายดำ สพป. สพป.ระนอง
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก) สพป. สพป.ระนอง
85010029 วัดหาดส้มแป้น สพป. สพป.ระนอง
85012003 ราชประชานุเคราะห์ 38 สพป. สพป.ระนอง
85012001 พิชัยรัตนาคาร สพม. สพม. เขต 14
85012002 สตรีระนอง สพม. สพม. เขต 14
85010030 บ้านเขาฝาชี สพป. สพป.ระนอง
85010031 ทับไชยาพัฒนา สพป. สพป.ระนอง
85010032 วัดช่องลม สพป. สพป.ระนอง
85010033 ทุ่งตาพลวิทยา สพป. สพป.ระนอง
85010036 ระวิราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ระนอง
85010037 ทอนเสียดวิทยาคาร สพป. สพป.ระนอง
85010038 บ้านบางขุนแพ่ง สพป. สพป.ระนอง
85010039 บ้านละอุ่นใต้ สพป. สพป.ระนอง
85010040 บ้านปากแพรก สพป. สพป.ระนอง
85012004 ละอุ่นวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 14
85010081 บ้านภูเขาทอง สพป. สพป.ระนอง
85010082 บ้านทะเลนอก สพป. สพป.ระนอง
85010083 บ้านกำพวน สพป. สพป.ระนอง
85010084 บ้านสุขสำราญ สพป. สพป.ระนอง
85010085 บ้านบางมัน สพป. สพป.ระนอง
85010086 บ้านแหลมนาว สพป. สพป.ระนอง
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ) สพป. สพป.ระนอง
85010088 บ้านควนไทรงาม สพป. สพป.ระนอง
85010089 บ้านบางกล้วยนอก สพป. สพป.ระนอง
85012008 สุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ สพม. สพม. เขต 14