ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
96020121 บ้านจะแนะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020122 บ้านตือกอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020123 บ้านละหาร สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020124 บ้านปารี สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020125 บ้านไอกรอส สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020126 บ้านยะออ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020127 บ้านน้ำวน สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020128 พิทักษ์วิทยากุมุง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020129 ร่วมจิตต์ประชา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020130 บ้านไอร์โซ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020131 บ้านน้ำหอม สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020132 บ้านรือเปาะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020133 บ้านกาแย สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020134 บ้านดุซงยอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020135 บ้านแมะแซ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020136 บ้านบูเก๊ะบือแต สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020137 บ้านริแง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020138 ผดุงมาตร สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96022008 สวนพระยาวิทยา สพม. สพม. เขต 15
96020139 บ้านยานิง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020140 บ้านเจาะไอร้อง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020141 บ้านโคก สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020142 บ้านบาโงดุดุง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020143 บ้านลูโบ๊ะเยาะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020144 บ้านบูกิต สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020145 บ้านไอสะเตียร์ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020146 บ้านบาตาปาเซ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020147 บ้านบำรุงวิทย์ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020148 บ้านเจาะเกาะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020149 บ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020150 บ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020151 บ้านจูโวะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020152 ราชพัฒนา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020153 ราชประสงค์ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020154 บ้านตาโงะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96022010 บูกิตประชาอุปถัมภ์ สพม. สพม. เขต 15
96020001 บ้านปูยู สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020002 บ้านศรีพงัน สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020003 บ้านตะเหลี่ยง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020004 บ้านเกาะสะท้อน สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020005 บ้านปะลุกา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020006 บ้านสะหริ่ง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020007 บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020008 บ้านปลักปลา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020009 วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020010 บ้านตาบา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020011 บ้านหัวคลอง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020012 บ้านแฆแบ๊ะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020013 บ้านปะดะดอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020014 วัดเกษตรธิการาม สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020015 บ้านโคกงู สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020016 บ้านบางขุนทอง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020018 ราชประชานุเคราะห์ 44 วัดฉัททันต์สนาน สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020019 วัดโคกมะม่วง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020020 วัดพระพุทธ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020021 วัดสิทธิสารประดิษฐ์ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020022 บ้านกูบู สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020023 บ้านสะปอม สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020024 บ้านโคกยามู สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020025 บ้านไพรวัน สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020026 วัดเกาะสวาด สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020027 วัดทรายขาว สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020028 บ้านตอหลัง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020029 วัดโคกมะเฟือง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020030 บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020031 บ้านคลองตัน สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020032 บ้านศาลาใหม่ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96022001 ตากใบ สพม. สพม. เขต 15
96010043 บ้านยะลูตง(ประชุมวิทยาสาร) สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010044 บ้านกาเยาะมาตี สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010045 บ้านยือลอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010046 บ้านแป๊ะบุญ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010047 บ้านบือเจ๊าะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010048 น้ำตกปาโจ (วันครู 2501) สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010049 บ้านปะลุกานากอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010050 บ้านดูกู สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010051 บ้านบือเระ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010052 บ้านบูเกะสูดอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010053 บ้านคลอแระ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010054 บ้านตันหยง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010055 บ้านฮูแตยือลอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010056 บ้านกะลูแป สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010057 บ้านอีโยะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010058 บ้านอาตะบือเระ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010059 บ้านบือแนปีแย สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010060 บ้านปะลุกาสาเมาะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010061 วัดเชิงเขา(แดงอุทิศ) สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010062 บ้านมะยูง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010063 บ้านบาตูฯ มิตรภาพที่ 66 สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010064 บ้านปะลุกาแปเราะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010065 บ้านตะโละบาลอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010066 บ้านสุไหงบาตู สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010067 ราชประชานุเคราะห์ 9 สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010068 บ้านปูซูตีฆอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010069 ราชประชานุเคราะห์ 10 สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96012004 บาเจาะ สพม. สพม. เขต 15
96010001 วัดกําแพง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010002 บ้านยาบี สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010003 บ้านไร่พญา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010004 บ้านกาแนะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010006 บ้านกูแบสาลอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010007 บ้านโคกศิลา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010008 บ้านบางมะนาว สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010009 บ้านค่าย สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010010 บ้านปูลากาป๊ะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010011 บ้านเขาตันหยง(มิตรภาพที่ 153) สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010012 บ้านหัวเขา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010013 ไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่) สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010014 บ้านโคกสยา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010015 บ้านเปล สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010016 วัดพนาสณฑ์ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010017 บ้านโคกเคียน สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010018 บ้านโคกพยอม สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010019 บ้านบือราเปะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010020 บ้านฮูแตทูวอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010021 บ้านทอน สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010022 บ้านทรายขาว สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010023 อนุบาลนราธิวาส สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010024 เมืองนราธิวาส สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010025 บ้านทุ่งโต๊ะดัง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010026 บ้านจืองา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010027 บ้านตะโละแน็ง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010028 บ้านยารอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010029 บ้านโคกตีเต สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010030 บ้านโคกสุมุ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010031 บ้านแคนา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010032 บ้านโต๊ะนอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010033 บ้านจูดแดง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010034 บ้านโคกแมแน สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010035 บ้านจะแลเกาะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010036 บ้านมะนังกาหยี สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010037 บ้านสุไหงบาลา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010038 วัดโคกโก สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010039 บ้านรามา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010040 บ้านทำเนียบ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010041 บ้านปลักปลา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010042 วัดลําภู สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96012001 นราธิวาส สพม. สพม. เขต 15
96012002 นราสิกขาลัย สพม. สพม. เขต 15
96012003 เฉลิมพระเกียรติ์ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอป สพม. สพม. เขต 15
96010070 บ้านต้นตาล สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010071 บ้านแยะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010072 บ้านนากอ(มะดากะอุทิศ) สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010073 บ้านลุโบะปาเระ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010074 บ้านจอเบาะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010075 บ้านตะโละมีญอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010076 บ้านบูเกะบากง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010077 บ้านบลูกาสนอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010078 บ้านกูยิ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010079 บ้านยี่งอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010080 บ้านกูเล็ง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010081 บ้านบูเกะกอตอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010082 บ้านกาบุ๊ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010083 บ้านกาเด็ง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010084 บ้านศาลาลูกไก่ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010085 บ้านทุ่งคา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010086 บ้านปูตะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010087 บ้านกูแว สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010088 บ้านลูโบะบายะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010089 บ้านปาลอบาต๊ะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010090 บ้านกำปงปีแซ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010091 บ้านลูโบะดาโต๊ะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010092 บ้านกาแร สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96012005 ร่มเกล้า สพม. สพม. เขต 15
96010093 บ้านกาลิซา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010094 บ้านกาหนั๊วะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010095 บ้านฮูลู สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010096 บ้านกาเด็ง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010097 บ้านสะโล สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010098 บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010099 บ้านบาโง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010100 บ้านสิโป สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010101 บ้านกูจิงลือปะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010102 บ้านทํานบ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010103 อนุบาลระแงะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010104 บ้านเขาพระ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010105 วัดร่อน สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010106 บ้านบือนังกือเปาะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010107 บ้านบ่อทอง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010108 บ้านกอแนะเหนือ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010109 วัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010110 บ้านตะโละ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010111 บ้านแกแม สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010112 บ้านไอปาเซ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010113 บ้านตันหยงลิมอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010114 บ้านลูโบะดีแย สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010115 ชุมชนสหพัฒนา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010116 บ้านบองอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010117 บ้านบาโงกูโบ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010118 บ้านสาเมาะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010119 บ้านลาไม สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010120 บ้านปาเซ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010121 ประชาบํารุง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010122 บ้านบละแต สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010123 บ้านลูโบ๊ะบาตู สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010124 บ้านเจ๊ะเก สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010125 บ้านเขาน้อย สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010126 บ้านบาโงสะโต สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010127 บ้านตราแด๊ะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010128 ไอยรานุสรณ์ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010129 บ้านบระเอ็ง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010130 บ้านเขาแก้ว สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010131 บ้านมะรือโบตก สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010132 บ้านบาโงระนะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010133 บ้านนิบง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96033001 ราชประชานุเคราะห์ 39 สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96012006 ตันหยงมัส สพม. สพม. เขต 15
96010134 บ้านบาโงปะแต สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010135 บ้านสายน้ำทิพย์ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010136 บ้านสวนพลู สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010137 บ้านธรรมเจริญ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010138 บ้านบลูกาฮีเล สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010139 ประชาพัฒนา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010140 บ้านพนาทักษิณ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010141 บ้านบาตง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010142 วัดราษฎร์สโมสร (ไพโรจน์วิทยา) สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010143 บ้านนาดา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010144 บ้านรือเสาะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010145 บ้านยาแลเบ๊าะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010146 บ้านบากง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010147 บ้านนาโอน สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010148 บ้านบูกิ๊ตยือแร สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010149 บ้านบลูกา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010150 บ้านยะบะ(อุปการวิทยา) สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010151 บ้านกาโดะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010152 บ้านลาเมาะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010153 บ้านลาเมาะฮีเล สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010154 บ้านสะแนะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010155 บ้านสุเป๊ะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010156 บ้านซือเลาะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010157 บ้านลูโบะบูโละ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010158 บ้านอีนอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010159 บ้านกูยิ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010160 บ้านบริจ๊ะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010161 บ้านบือแรง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010162 ชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010163 บ้านมะนังปันยัง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010164 บ้านบาโงปูโละ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010165 บ้านละหาน สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010166 บ้านดือแย สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010167 บ้านสาวอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010168 บ้านจือแร สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010169 บ้านมือและห์ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010170 บ้านตายา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010171 บ้านยือลาแป สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010172 บ้านดือแยหะยี สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010173 บ้านบือเล็งใต้ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96012007 รือเสาะชนูปถัมภ์ สพม. สพม. เขต 15
96012008 เรียงราษฏร์อุปถัมภ์ สพม. สพม. เขต 15
96020033 บ้านสามแยก สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020034 บ้านบาโง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020036 บ้านไม้ฝาด สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020037 บ้านศาลาอูมา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020038 บ้านตอออ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020039 บ้านจะมาแกะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020040 บ้านบางขุด สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020041 บ้านตําเสาพัฒนา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020042 นิคมสร้างตนเองแว้ง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020043 บ้านแม่ดง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020044 บ้านตอแล สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020045 บ้านยะหอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020046 บ้านบูเกะตา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020047 นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2 สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020048 บ้านนูโร๊ะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020049 บ้านเจ๊ะยอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020050 เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง) สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020051 เทพประทานไทยยืนยง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020052 บ้านฆอเลาะทูวอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020053 บ้านกูวา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020054 บ้านกรือซอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020055 บ้านเจ๊ะเหม สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020056 บ้านแว้ง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020057 บ้านแอแว สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020058 บ้านตือมายู สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020059 เพลินพิศ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020060 บ้านแขยง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96022003 ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96022002 เวียงสุวรรณวิทยาคม สพม. สพม. เขต 15
96010174 ประชาวิทยรังสรรค์ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010175 บ้านป่าไผ่ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010176 บ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010177 บ้านลาเวง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010178 บ้านตามุง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010179 สว่างวัฒนา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010180 บ้านดาฮง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010181 บ้านสาคร สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010182 บ้านกลูบี สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010183 ชุมชนบ้านซากอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010184 บ้านตะมะยูง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010185 สามัคคีวิทยา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010186 บ้านตอหลัง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010187 บ้านบือแนนากอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010188 บ้านลูโบ๊ะบาตู สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010189 บ้านไอร์แยง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010190 บ้านปาหนัน สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010191 บ้านคอลอกาเว สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96012009 ศรีวารินทร์ สพม. สพม. เขต 15
96020061 นิคมพัฒนา2 สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020062 บ้านน้ำใส สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020063 รักไทย สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020064 บ้านภูเขาทอง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020065 สุคิริน สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020066 นิคมพัฒนา 4 สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020067 นิคมพัฒนา10 สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020068 บ้านน้ำทุเรียน สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020069 บ้านบาลูกายาอิง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020070 บ้านร่วมใจ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020071 นิคมพัฒนา5 สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020072 นิคมพัฒนา6 สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020073 บ้านจุฬาภรณ์ 12 สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020074 นิคมพัฒนา7 สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020075 นิคมพัฒนา9 สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96022004 สุคิรินวิทยา สพม. สพม. เขต 15
96020076 บ้านซรายอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020077 บ้านตือระ มิตรภาพที่ 172 สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020078 บ้านลูโบ๊ะซามา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020079 บ้านกวาลอซีรา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020080 บ้านมือบา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020081 บ้านลาแล สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020082 บ้านโต๊ะเวาะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020083 บ้านกูแบอีแก สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020084 บ้านมูโนะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020085 บ้านปาดังยอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020086 บ้านลูโบะลือซง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020087 บ้านปูโป๊ะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020088 บ้านสุไหงโก-ลก สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96022005 สุไหงโกลก สพม. สพม. เขต 15
96020089 บ้านกาวะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020090 บ้านสายะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020091 ไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา) สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020092 บ้านบาโงฮูมอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020093 บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020094 บ้านไอบาตู สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020095 บ้านบือราแง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020096 บ้านโคกโก สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020097 บ้านโผลง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020098 บ้านโต๊ะเด็ง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020099 อิสลามบํารุง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020100 บ้านปะลุรู สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020101 บ้านปอเนาะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020102 บ้านละหาน สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020103 บ้านโคกตา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020104 บ้านตาเซะใต้ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020105 บ้านกูวา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020106 บ้านดอเหะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020107 บ้านบาโงกือเต สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020108 บ้านตะโละบูเก๊ะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020109 บ้านสากอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020110 บ้านไม้แก่น สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020111 บ้านกลูบี สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020112 บ้านจือแร สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020113 บ้านบอเกาะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020114 บ้านบาโงมาแย สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020115 บ้านตาเซะเหนือ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020116 วัดโบราณสถิตย์ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020117 วัดประดิษฐ์บุปผา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020118 บ้านตลิ่งสูง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020119 ราชภักดี สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020120 วัดประชุมชลธารา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96022006 ธัญธารวิทยา สพม. สพม. เขต 15
96022007 มัธยมสุไหงปาดี สพม. สพม. เขต 15
94010141 บ้านวังกะพ้อ 'เพียรอนุสรณ์' สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010142 บ้านกะรุบี สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010143 บ้านบาโงยือแบ็ง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010144 บ้านอุแตบือราแง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010145 บ้านตะโละดารามัน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010146 บ้านบีติง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010147 บ้านบือแต สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010148 บ้านปล่องหอย สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010149 บ้านมือลอ (มะ อาแดอุทิศ) สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010150 บ้านมะกอ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010151 บ้านมะแนดาแล สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010152 บ้านโลทู สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94012008 วังกะพ้อพิทยาคม สพม. สพม. เขต 15
94020001 บ้านควนโนรี สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020002 บ้านตุปะ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020003 บ้านป่าไร่ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020004 วัดภมรคติวัน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020005 บ้านโคกโพธิ์ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020006 บ้านสามยอด สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020007 บ้านท่าคลอง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020008 บ้านทุ่งยาว สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020010 วัดบันลือคชาวาส สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020011 บ้านควนลังงา สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020012 วัดทรายขาว สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020014 บ้านท่าเรือ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020015 บ้านควนแตน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020017 วัดอรัญวาสิการาม สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020018 บ้านเกาะตา สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020019 บ้านนาเกตุ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020020 บ้านคลองช้าง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020021 บ้านควนลาแม สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020022 บ้านบาโงฆาดิง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020023 บ้านชะเมา สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020024 วัดนาประดู่ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020025 บ้านนาประดู่ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020026 บ้านควนประ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020027 บ้านยางแดง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020028 วัดนิคมสถิต สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020029 วัดสุนทรวารี สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020030 บ้านล้อแตก สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020031 วัดธนาภิมุข สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020032 บ้านคลองหิน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020033 บ้านโผงโผง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020034 บ้านบาเงง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020035 บ้านป่าบอน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020036 บ้านนาค้อเหนือ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020037 บ้านนาค้อกลาง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020038 บ้านดอนเค็ด สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020039 บ้านนาค้อใต้ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020041 วัดมะกรูด สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94022001 ราชมุนีรังสฤษฏ์ สพม. สพม. เขต 15
94022002 โพธิ์คีรีราชศึกษา สพม. สพม. เขต 15
94020115 บ้านแลแวะ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94020116 บ้านตะโละแมะนา สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94020117 บ้านน้ำดำ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94020118 บ้านปากู สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94020119 พระราชประสงค์บ้านทรายขาว สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94020120 ชุมชนบ้านปาแดปาลัส สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94020121 บ้านมะนังยง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94020122 บ้านเขาดิน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94020123 บ้านพิเทน(วันครู 2502) สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94020124 บ้านโต๊ะชูด สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94020125 บ้านตือเบาะ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94020126 บ้านบือจะ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94022006 ทุ่งยางแดงพิทยาคม สพม. สพม. เขต 15
94010029 วัดควน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010030 วัดมหิงษาราม สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010031 บ้านมะรวด สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010032 บ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010033 บ้านราวอ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010034 บ้านคลอง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010035 บ้านทุ่ง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010036 บ้านท่าข้าม สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010037 บ้านท่าน้ำ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010038 บ้านท่าน้ำตะวันออก สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010039 บ้านท่าน้ำตะวันตก สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010040 บ้านบางมะรวด สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010041 บ้านท่าชะเมา สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010042 บ้านบ่ออิฐ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010043 วัดศรีสุดาจันทร์ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010044 บ้านกลาง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010045 บ้านนอก สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010046 บ้านปุลามาวอ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010047 บ้านหัวคลอง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010048 บ้านน้ำบ่อ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010049 บ้านเตราะหัก สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010050 บ้านท่าสู สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010051 บ้านบางหมู สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010052 บ้านคลองต่ำ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010053 บ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ) สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010054 บ้านคาโต สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010055 บ้านพ่อมิ่ง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010056 บ้านเคียน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94012003 ท่าข้ามวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 15
94012004 วุฒิชัยวิทยา สพม. สพม. เขต 15
94020085 บ้านกระเสาะ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020086 บ้านลางสาด สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020087 บ้านกระหวะ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020088 บ้านราวอ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020089 บ้านแขนท้าว สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020090 บ้านเกาะจัน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020091 บ้านคลองช้าง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020092 บ้านตรัง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020093 บ้านเขาวัง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020094 บ้านดูวา สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020095 บ้านถนน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020096 บ้านมะหุด สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020097 บ้านควนหยี สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020098 บ้านบูดน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020099 บ้านบาโง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020100 บ้านปานัน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020102 บ้านปาลัส สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020103 บ้านด่าน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020104 บ้านบาละแต สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020107 บ้านน้ำใส สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020108 บ้านเจาะบาแน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020109 บ้านบูเกะกุง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020110 บ้านสะกำ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020112 บ้านกูวิง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020113 บ้านสมาหอ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020114 บ้านบาตะกูโบ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94022005 ศิริราษฏร์สามัคคี สพม. สพม. เขต 15
94013001 ราชประชานุเคราะห์ 40 สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010001 บ้านกาแลบือซา สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010002 ชุมชนบ้านกะมิยอ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010003 บ้านสระมาลา สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010004 บ้านคลองมานิง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010005 ชุมชนบ้านตะลุโบะ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010006 บ้านจะรังบองอ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010007 บ้านตันหยงลุโละ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010008 ชุมชนบ้านกรือเซะ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010009 เมืองปัตตานี สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010010 บ้านกูวิง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010011 ชุมชนบ้านยูโย สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010012 บ้านบานา สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010013 บ้านจือโระ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010014 บ้านปาเระ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010015 ชุมชนบ้านสะนิง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010016 บ้านลดา สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010017 บ้านกาฮง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010018 บ้านปะกาลิมาปุโระ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010019 บ้านกือยา สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010020 บ้านกอแลบีเละ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010021 บ้านปะกาฮะรัง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010022 บ้านบาราเฮาะ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010023 ชุมชนบ้านปูยุด สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010024 บ้านรามง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010025 บ้านรูสะมิแล สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010026 อนุบาลปัตตานี สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010027 บ้านบางปลาหมอ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010028 บ้านสะบารัง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. สพม. เขต 15
94012002 เดชะปัตตนยานุกูล สพม. สพม. เขต 15
94020163 บ้านต้นโตนด สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020164 บ้านวังกว้าง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020165 บ้านควนแปลงงู สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020166 บ้านม่วงเตี้ย สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020167 บ้านปลักปรือ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020168 บ้านคูระ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020169 บ้านตันหยง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020170 วัดบุพนิมิต สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020171 บ้านโคกเหรียง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020172 วัดป่าสวย สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020173 บ้านคลองทราย สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94022009 แม่ลานวิทยา สพม. สพม. เขต 15
94010090 บ้านป่าไหม้ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010091 บ้านละเวง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010092 บ้านรังมดแดง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010093 บ้านตะโละไกรทอง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010094 บ้านท่าช้าง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010095 วัดสารวัน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010096 บ้านโคกนิบง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010097 บ้านปลักแตน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010098 วัดโชติรส สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010100 บ้านกระจูด สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94012006 ไม้แก่นกิตติวิทย์ สพม. สพม. เขต 15
94020127 ตลาดปรีกี สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020128 บ้านกระโด สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020129 บ้านสายชล สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020130 บ้านละหารยามู สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020134 บ้านอินทนิล สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020136 บ้านบินยา สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020137 บ้านกาแลสะนอ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020138 วัดโคกหญ้าคา สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020140 บ้านบูโกะ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020141 บ้านบราโอ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020143 บ้านประจัน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020146 บ้านต้นแซะ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020150 บ้านต้นทุเรียน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020151 บ้านกรือเซะ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020152 อนุบาลยะรัง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020153 บ้านระแว้ง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020154 ต้นพิกุล สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020155 วัดเกาะหวาย สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020156 บ้านศาลาสอง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020157 บ้านสิเดะ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020158 บ้านอีบุ๊ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020159 บ้านบากง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020160 บ้านอาโห สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020162 บ้านคางา สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94022007 ประตูโพธิ์วิทยา สพม. สพม. เขต 15
94022008 สะนอพิทยาคม สพม. สพม. เขต 15
94010101 บ้านมะปริง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010102 บ้านจะรัง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010103 บ้านตูเวาะ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010104 บ้านดูซงปาแย สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010105 บ้านตะโละ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010106 ชุมชนวัดป่าศรี สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010107 ชุมชนวัดปิยาราม สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010108 ชุมชนบ้านปาตา สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010109 บ้านท่ากุน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010110 บ้านท่าด่าน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010111 บ้านท่าพง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010112 บ้านยือริง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010113 บ้านตันหยงดาลอ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010114 บ้านตือระ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010115 บ้านเฑียรยา สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010116 บ้านฝาง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010117 บ้านบากง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010118 บ้านใหม่ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010119 บ้านตาลีอายร์ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010120 ชุมชนบ้านตาแกะ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010121 บ้านบางปู สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010122 บ้านบือเจาะ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010123 บ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010124 บ้านโต๊ะตีเต สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010125 บ้านบาโลย สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010126 บ้านตาหมน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010127 บ้านปุลากง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010128 บ้านตันหยง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010129 บ้านดาลอ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010130 บ้านชะเอาะ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010131 ยะหริ่ง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010132 บ้านยามูเฉลิม สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010133 บ้านมูหลง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010134 ชุมชนบ้านสาบัน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010135 บ้านหนองแรต สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010136 บ้านแบรอ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010137 บ้านลางา สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010138 บ้านบูดี สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010139 บ้านตะโละสะมีแล สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010140 บ้านดาโต๊ะ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94012007 สุวรรณไพบูลย์ สพม. สพม. เขต 15
94010057 บ้านปายอ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010058 บ้านโตะบาลา สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010059 บ้านละอาร์ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010060 บ้านแซะโมะ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010061 บ้านลานช้าง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010062 บ้านเจาะกือแย สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010063 บ้านตะบิ้ง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010064 บ้านกะลาพอ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010065 บ้านสือดัง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010066 บ้านชะเมาสามต้น สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010067 บ้านบาโงมูลง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010068 บ้านพอเหมาะ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010069 ชุมชนบ้านทุ่งคล้า สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010070 ชุมชนบ้านบางเก่า สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010071 บ้านป่าทุ่ง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010072 บ้านบาโงยือริง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010073 บ้านบือเระ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010074 บ้านบน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010075 บ้านบาเลาะ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010076 บ้านทุ่งเค็จ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010077 บ้านจ่ากอง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010078 ชุมชนวัดถัมภาวาส สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010079 บ้านจะเฆ่ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010080 วัดโบกขรณี สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010081 ชุมชนบ้านแป้น สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010082 บ้านละหาร สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010083 บ้านกาหงษ์ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010084 บ้านทุ่งกินนร สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010085 ชุมชนบ้านมะนังดาลำ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010086 บ้านป่าม่วง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010087 ชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010088 บ้านช่องแมว สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010089 บ้านวังไชย สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94012005 สายบุรี 'แจ้งประชาคาร' สพม. สพม. เขต 15
94010153 พระราชดำริ(ศูนย์ครูใต้)จังหวัดปัตตานี สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020042 บ้านเกาะเปาะ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020043 บ้านใหม่พัฒนวิทย์ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020044 บ้านคอลอตันหยง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020045 บ้านกาแลกุมิ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020046 บ้านตลาดนัดต้นสะท้อน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020047 บ้านโคกโตนด สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020048 บ้านดอนรัก สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020049 บ้านปะกาจินอ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020050 บ้านเปียะ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020051 บ้านบาโงกาเซาะ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020052 บ้านโคกหมัก สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020053 วัดมุจลินทวาปีวิหาร(เพชรานุกูลกิจ) สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020054 ประชาอุทิศบ้านโคกม่วง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020055 บ้านปะกาลือสง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020056 บ้านปากบางตาวา สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020057 บ้านปรัง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020058 บ้านเกาะหม้อแกง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020059 บ้านท่ายามู สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020060 บ้านบางราพา สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020061 บ้านท่ากำชำ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020062 บ้านตันหยงเปาว์ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020063 วัดสุวรรณากร สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020064 บ้านควนดิน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020065 บ้านปะแดลางา สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020066 บ้านไผ่มัน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020067 กองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020068 บ้านควนคูหา สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020069 บ้านบางทัน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020070 บ้านดอนนา สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020071 รัชดาภิเษก สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020072 บ้านตลาดนัดคลองขุด สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020073 บ้านสายหมอ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020074 บ้านแคนา สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020075 วัดสถิตย์ชลธาร สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020076 บ้านกาหยี สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020077 พัฒนศึกษา สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020078 บ้านค่าย สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020079 บ้านยาบี สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020080 บ้านน้ำดำ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020082 บ้านคลองช้าง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020083 บ้านมะพร้าวต้นเดียว สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020084 บ้านทุ่งโพธิ์ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94022003 ปทุมคงคาอนุสรณ์ สพม. สพม. เขต 15
94022004 ยาบีบรรณวิทย์ สพม. สพม. เขต 15
95010103 บ้านกรงปินัง สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010104 บ้านตะโละซูแม สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010105 บ้านลือมุ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010106 บ้านปุโรง สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010107 บ้านโฉลง สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010108 สันติวิทยา สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010109 บ้านสะเอะ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010110 บ้านสะเอะใน สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010111 บ้านกูวา สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010112 บ้านแบหอ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95020094 บ้านบันนังดามา สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020095 บ้านนิบง สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020096 บ้านลูโบ๊ะปันยัง สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020097 บ้านยือนัง สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020098 บ้านลาแล สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020099 บ้านบาละ สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020100 บ้านคชศิลา สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020101 บ้านคลองน้ำใส สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95022006 กาบังพิทยาคม สพม. สพม. เขต 15
95020053 บ้านศรีนคร สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020054 บ้านไทยพัฒนา สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020055 บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020056 นิคมสร้างตนเองธารโต 5 สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020057 บ้านศรีท่าน้ำ สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020058 นิคมสร้างตนเองธารโต 6 สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020059 บ้านแหร สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020060 บ้านวังศิลา สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020061 บ้านบัวทอง สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020062 บ้านบ่อหิน สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020063 บ้านปะเด็ง สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020064 บ้านเยาะ สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020065 บ้านโต สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020066 บ้านจุโป สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95022004 ธารโตวัฑฒนวิทย์ สพม. สพม. เขต 15
95020020 เขื่อนบางลาง สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020021 บ้านสันติ สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020022 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9 สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020023 บ้านฉลองชัย สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020024 บ้านตะบิงติงงี สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020025 บ้านกือลอง สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020026 บ้านทรายแก้ว สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020027 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020028 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5 สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020029 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6 สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020030 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020031 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020032 บ้านตะบิงติงงีสามัคคี สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020033 บ้านคีรีลาดพัฒนา สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020034 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3 สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020035 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13 สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020036 บ้านทำนบ สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020037 บ้านตาเนาะปูเต๊ะ สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020038 บ้านตาเนาะปูเต๊ะใน สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020039 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020040 บ้านรานอ สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020041 บ้านตังกาเด็ง สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020042 บันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020043 บ้านป่าหวัง สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020044 บ้านวังหิน สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020045 บ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020046 บ้านบันนังกูแว สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020047 บ้านเจาะปันตัง สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020048 บ้านกาโสด สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020049 บ้านธารทิพย์ สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020050 บ้านบางลาง สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020051 บ้านบาเจาะ สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020052 บ้านสาคู สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95022003 บันนังสตาวิทยา สพม. สพม. เขต 15
95022007 นิคมพัฒนวิทย์ สพม. สพม. เขต 15
95020001 บ้านจาเราะปะไต สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020002 ไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020003 บ้านตาเนาะแมเราะ สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020004 บ้านด่านสันติราษฎร์ สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020005 บ้านจาเราะซูซู สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020006 บ้านบาแตตูแง สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020007 บ้านธารน้ำทิพย์ สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020008 มาลาศีตะจิตต์ สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020009 อนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020010 บ้านมาลา สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020011 สังวาลย์วิท 5 สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020012 บ้านยะรม สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020013 บ้านธารน้ำใส สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020014 บ้านราโมง สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020015 บ้านนาข่อย สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020016 บ้านอัยเยอร์เวง สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020017 บ้านใหม่ (วันครู 2503) สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020018 บ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020019 บ้านธารมะลิ สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95022001 เบตง'วีระราษฎร์ประสาน' สพม. สพม. เขต 15
95022002 จันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ สพม. สพม. เขต 15
95010001 บ้านเบญญา (บุญชอบ สาครินทร์) สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010002 บ้านตาเซะ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010003 ศรีพัฒนาราม สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010004 วังธราธิปวิทยา สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010005 บ้านท่าสาป สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010006 บ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์) สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010007 บ้านสาคอ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010008 บ้านบันนังบูโย สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010009 บ้านกะตูปะ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010010 ประชาอุทิศ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010011 บ้านพงยือไร สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010012 บ้านรั้วตะวัน สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010013 บ้านจือนือแร สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010014 บ้านบุดี สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010015 บ้านบูเกะคละ (บุญชอบ สาครินทร์) สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010016 สามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล) สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010017 สลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134 สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010018 บ้านไทรงาม สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010019 คุรุชนพัฒนา สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010020 บ้านพร่อน สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010021 บ้านตาสา สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010022 บ้านจาหนัน สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010023 บ้านปาโจ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010024 บ้านยะลา สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010025 บ้านยุโป (รุ่งวิทยา) สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010026 วัดชมพูสถิต สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010027 บ้านคลองทราย สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010028 บ้านทุ่งเหรียง สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010029 บ้านบาโด สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010030 วัดลำพะยา (มิ่งชูชาติ ขวัญราษฎร์นารี) สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010031 บ้านต้นหยี สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010032 บ้านเหนือ (วัดลำพะยา 2) สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010033 วัดลำใหม่ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010034 บ้านตลาดลำใหม่ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010035 บ้านทุ่งคา สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010036 บ้านป่าพ้อ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010037 บ้านปอเยาะ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010038 บ้านบาตัน (ฟลอยด์รอสอนุสรณ์) สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010039 บ้านตาโละ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010040 บ้านบุรินทร์ (บุญชอบ สาครินทร์) สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010041 อนุบาลยะลา สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010042 นิบงชนูปถัมภ์ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010043 บ้านเบอเส้ง สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010044 บ้านธารน้ำผึ้ง สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010045 ไทยรัฐวิทยา 24 (บาโงยบาแด) สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010046 บ้านนิบงพัฒนา สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010047 บ้านถ้ำศิลป์ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010048 วัดหน้าถ้ำ (พุทธไสยานุสรณ์) สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95012001 คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. สพม. เขต 15
95012004 คณะราษฎรบำรุง 2 สพม. สพม. เขต 15
95012005 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา สพม. สพม. เขต 15
95012006 สตรียะลา สพม. สพม. เขต 15
95020067 บ้านปาแดรู สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020068 บ้านเจาะตาแม สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020069 บ้านบูเก๊ะฆลูโฆ สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020070 บ้านกาตอง สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020071 บ้านตาชี สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020072 บ้านบาโงยซิแน สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020073 บ้านซีเยาะ สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020074 ราษฎร์อุทิศ(ปูแล) สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020075 บ้านตันหยง สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020076 บ้านลีตอ สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020077 บ้านเกล็ดแก้ว(ซีเซะ) สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020078 บ้านตันหยง สาขาบ้านเตียง สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020079 บ้านปะแต สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020080 บ้านบายอ สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020081 บ้านลือเน็ง สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020082 บ้านบาจุ สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020083 ท่าละมัย สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020084 สามัคคี สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020085 บ้านหลักเขต สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020086 บ้านลากอ สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020087 บ้านรัตนา สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020088 อาสินศึกษา สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020089 บ้านยะหา สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020090 บ้านพงกูแว สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020091 บ้านละแอ สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020092 บ้านวังสำราญ สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020093 บ้านเตรียมปัญญา สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95022005 ยะหาศิรยานุกูล สพม. สพม. เขต 15
95010049 บ้านกอตอตือระ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010050 บ้านคูวอ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010051 บ้านกาดือแป สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010052 บ้านรามัน สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010053 บ้านบือยอง สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010054 บ้านพอแม็ง สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010055 บ้านกาลอ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010056 ธารแร่ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010057 บ้านกาลูปัง สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010058 คุรุประชาสรรค์ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010059 บ้านปาแตรายอ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010060 บ้านแหลมทราย สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010061 บ้านพะปูเงาะ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010062 บ้านเกะรอ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010063 บ้านนาเตย สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010064 บ้านโกตาบารู สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010065 บ้านจะกว๊ะ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010066 บ้านกำปงบือแน สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010067 บ้านต้นแซะ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010068 บ้านบือเล็ง สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010069 บ้านปาดาฮัน สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010070 บ้านบึงน้ำใส สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010071 บ้านตะโละหะลอ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010072 บ้านจำปูน สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010073 บ้านโต๊ะพราน สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010074 บ้านพรุ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010075 บ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175 สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010076 วัดรังสิตาวาส สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010077 บ้านไม้แก่น สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010078 บ้านเกียรติ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010079 บ้านกือแล สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010080 บือดองพัฒนา สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010081 บ้านยือโระ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010082 บ้านบาโงย สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010083 บ้านปูลัย สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010084 พัฒนาบาลอ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010085 บ้านละแอ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010086 บ้านบือมัง สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010087 บ้านเจาะบือแม สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010088 บ้านมาแฮ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010089 บ้านปงตา สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010090 บ้านยะต๊ะ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010091 คีรีบูรวัฒนา (ตีบุ) สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010092 บ้านอาเหอูโต๊ะ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010093 บ้านตะโละ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010094 บ้านวังพญา สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010095 บ้านอูเป๊าะ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010096 บ้านโต๊ะปาแก๊ะ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010097 บ้านบูเกะจือฆา สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010099 บ้านบูเกะบือราแง สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010100 บ้านตะโละสดาร์ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010101 บ้านกือเม็ง สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010102 บ้านสะโต สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95013001 ราชประชานุเคราะห์ 41 สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95012002 รามันห์ศิริวิทย์ สพม. สพม. เขต 15
90010095 วัดโตนดด้วน สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010096 วัดทุ่งบัว สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010097 วัดแหลมบ่อท่อ สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010098 วัดอ่าวบัว สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010099 บ้านแหลมหาด สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010100 ชุมชนวัดเชิงแส สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010101 บ้านรัดปูน สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010102 บ้านโคกแห้ว สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010103 วัดกาหรํา สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010104 วัดโรง (ขาวประชาสรรค์) สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90012013 กระแสสินธุ์วิทยา สพม. สพม. เขต 16
90020125 วัดเลียบ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020126 บ้านต้นส้าน สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020127 บ้านควนกบ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020128 บ้านคลองหอยโข่ง สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020129 บ้านหน้าวัดโพธิ์ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020130 บ้านเก่าร้าง สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020131 วัดโคกม่วง สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020132 บ้านปลักคล้า สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020133 วัดโคกเหรียง สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020134 บ้านโคกพยอม สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020135 วัดบางศาลา สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020136 วัดปรางแก้ว สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90022015 รัตนพลวิทยา สพม. สพม. เขต 16
90020087 วัดโพธิธรรมาราม สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020088 บ้านควนโส สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020089 บ้านบ่อหว้า สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020090 บ้านกรอบ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020091 วัดปากจ่า สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020092 วัดบางทีง สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020093 บ้านบางเหรียง สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020094 บ้านคลองคล้า สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020095 บ้านโคกเมือง สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020096 บ้านเกาะใหญ่ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020097 บ้านคลองช้าง สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020098 บ้านเกาะนํ้ารอบ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020099 บ้านหน้าควน สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020100 วัดคงคาวดี(ศรีสุวรรณโณศึกษา) สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020101 บ้านควนเนียง สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020103 บ้านยางงาม สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020104 บ้านควนเนียงใน สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020105 บ้านหนองปลิง สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020106 บ้านหัวไทร สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020107 วัดท่าหยี สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020108 บ้านหัวปาบ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020109 บ้านห้วยลึก สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90022012 ควนเนียงวิทยา สพม. สพม. เขต 16
90022013 ปากจ่าวิทยา สพม. สพม. เขต 16
90030001 วัดขุนตัดหวาย สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030002 บ้านทุ่งนาเคียน สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030003 ชุมชนวัดควนมีด สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030004 วัดช่องเขา สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030005 บ้านควนหัวช้าง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030006 บ้านคูศักดิ์สิทธิ์ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030007 วัดนาปรือ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030008 บ้านโหนด สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030009 บ้านทุ่งครก สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030010 บ้านแค สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030011 บ้านคูนายสังข์ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030012 บ้านเขาจันทร์ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030013 ชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ 222 สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030014 ชุมชนบ้านทางควาย สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030015 บ้านปากช่อง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030016 บ้านป่างาม สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030017 บ้านตลิ่งชัน สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030018 บ้านนนท์ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030019 บ้านสุเหร่า สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030020 บ้านช้างคลอด สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030021 บ้านท่าหมาก สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030022 บ้านสะพานหัก สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030023 กระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ ฯ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030024 เหมืองควนกรด สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030025 บ้านแพร้ว สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030026 ชุมชนบ้านนาทับ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030027 บ้านท่าคลอง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030028 บ้านปากบางนาทับ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030029 บ้านม้างอน สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030030 วัดประจ่า สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030031 บ้านเกาะทาก สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030032 บ้านควนขี้แรด สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030033 บ้านหว้าหลัง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030034 บ้านนาหว้า(นิคมอุทิศ) สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030035 บ้านควนไม้ไผ่ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030036 บ้านคลองแงะ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030037 ชุมชนวัดน้ำขาว สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030038 บ้านนํ้าเค็ม สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030039 บ้านนา สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030040 บ้านโคกม้า สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030041 บ้านลางา สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030042 วัดบ้านไร่ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030043 บ้านป่าชิง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030044 วัดทุ่งพระ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030045 บ้านเลียบ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030046 บ้านบ่อโชน สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030047 บ้านปากบาง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030048 บ้านสะกอม สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030049 ชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030050 บ้านทรายขาว สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030051 วัดเกษมรัตน์ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90032002 จะนะวิทยา สพม. สพม. เขต 16
90032004 จะนะชนูปถัมภ์ สพม. สพม. เขต 16
90032010 ไม้แก่นประชาอุทิศ สพม. สพม. เขต 16
90032011 จะโหนงพิทยาคม สพม. สพม. เขต 16
90030084 บ้านพรุตู สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030085 บ้านบ่อนํ้าส้ม สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030086 วัดนิคมประสาท(บุญชอบ สาครินทร์)มิตรภาพที่ 149 สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030087 บ้านโคกพยอม สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030088 บ้านกรงอิตำ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030089 บ้านใหม่ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030090 บ้านควนหรัน สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030091 บ้านนาจวก สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030092 บ้านกระอาน สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030093 บ้านโคกกอ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030094 ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030095 นิคมสร้างตนเองเทพา 2 สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030096 นิคมสร้างตนเองเทพา 3 สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030097 บ้านหนองสาหร่าย สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030098 บ้านท่าม่วง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030099 บ้านพรุชิง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030100 บ้านเทพา สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030101 วัดเทพาไพโรจน์ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030102 บ้านพระพุทธ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030103 บ้านป่ากอ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030104 บ้านป่าโอน สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030105 นิคมสร้างตนเองเทพา 4 สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030106 บ้านคลองขุด สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030107 บ้านตาแปด สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030108 บ้านควนตีหมุน สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030109 บ้านตูหยง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030110 บ้านบ่อเตย สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030111 บ้านเกาะแลหนัง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030112 บ้านคลองประดู่ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030113 บ้านแม่ที สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030114 บ้านลำไพล สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030115 บ้านลำเปา สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030116 บ้านทุ่งโพธิ์ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030117 บ้านท่าไทร สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030118 วัดปริก สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030119 บ้านควนเจดีย์ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030120 ลําไพลราษฎร์อุทิศ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030121 บ้านควนหมาก สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030122 บ้านวังใหญ่ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030123 วัดคลองยอ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030124 บ้านม่วงถํ้า สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030125 วัดคงคาสวัสดิ์ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030126 บ้านแซะ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030127 บ้านเขาน้อย สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030128 บ้านพรุหลุมพี สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030129 บ้านปากบางสะกอม สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030130 บ้านสวรรค์ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90032001 เทพา สพม. สพม. เขต 16
90032006 เทพพิทยาภาณุมาศ สพม. สพม. เขต 16
90030053 บ้านเก่า สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030054 อายุรกิจโกศล สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030055 วัดลําพดจินดาราม สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030056 บ้านลำชิง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030057 บ้านโต้นนท์ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030058 ชุมชนวัดปลักชะเมา สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030059 บ้านวังบวบ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030060 วัดวังไทร สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030061 บ้านกะทิง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030062 วัดบ้านลุ่ม สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030063 วัดท่าประดู่ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030064 วัดทุ่งข่า สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030065 บ้านพอบิด สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030066 บ้านลําลอง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030067 บ้านนาทวี สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030068 บ้านทุ่งนํ้าขาว สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030069 บ้านเคลียง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030070 บ้านวังใหญ่ปลายรํา สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030071 วัดนาหมอศรี สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030072 บ้านโมย สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030073 ทองอยู่นุตกุล สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030074 บ้านพรุหวา สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030075 บ้านประกอบ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030076 บ้านคลองกวางเขาวัง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030077 บ้านสม็อง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030078 บ้านป่าเร็ด สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030079 บ้านนาปรัง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030080 ชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503) สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030081 บ้านสะพานเคียน สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030082 บ้านป็อง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030083 ประสิทธิ์ทวีสิน 2 สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030197 ราชประชานุเคราะห์ 43 สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90032003 นาทวีวิทยาคม สพม. สพม. เขต 16
90032005 ทับช้างวิทยาคม สพม. สพม. เขต 16
90010105 วัดแม่เปียะ สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010106 บ้านต้นปริง สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010107 บ้านนาทองสุก สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010108 วัดโพธาราม สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010109 บ้านควนจง สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010110 วัดทุ่งโตนด สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010111 วัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010112 วัดนาหม่อม สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010113 วัดพรหมประดิษฐ์ สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010114 วัดเนินพิจิตร สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90012014 ธรรมโฆสิต สพม. สพม. เขต 16
90020110 บ้านโคกเมา สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020111 บ้านคลองนกกระทุง สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020112 วัดเนินพิชัย สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020113 บ้านดินลาน สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020114 บ้านป่ายาง สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020115 บ้านยางงาม สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020116 วัดท่าช้าง สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020117 บ้านบางกลํ่า สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020118 วัดท่าเมรุ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020119 วัดบางหยี สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020120 บ้านยวนยาง สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020121 บ้านหาร สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020122 บ้านหนองม่วง สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020123 วัดนารังนก สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020124 บ้านแม่ทอม สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90022014 บางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม. เขต 16
90010001 วัดสามกอง สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010002 ชุมชนบ้านด่าน สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010003 บ้านบ่ออิฐ สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010004 วัดท้ายยอ สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010006 วัดแหลมพ้อ สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010008 วัดเกาะถํ้า สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010009 วัดแช่มอุทิศ สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010010 วัดทุ่งหวังใน สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010011 บ้านยางงาม (ศุภรธรรมนิวิฏฐ์) สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010012 วัดอ่างทอง สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010013 วัดทรายขาว สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010014 วิเชียรชม สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010015 อนุบาลสงขลา สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010016 บ้านบางดาน สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010017 อนุบาลบ้านท่าสะอ้าน สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010018 บ้านน้ำกระจาย สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010019 บ้านดอนขี้เหล็ก สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010020 บ้านกลาง สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90012007 สงขลาพัฒนาปัญญา สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90012001 มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. สพม. เขต 16
90012004 วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สพม. สพม. เขต 16
90012005 นวมินทราชูทิศ ทักษิณ สพม. สพม. เขต 16
90010049 ราชประชานุเคราะห์ 11 สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010050 วัดหัวคุ้ง สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010051 บ้านมาบหัวทีง สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010052 วัดทุ่งสงวน สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010053 วัดบางหรอด สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010054 บ้านแม่ใหญ่ สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010055 วัดเกษตรชลธี(เลื่อนประชาคาร) สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010056 บ้านดอนแบก สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010058 บ้านมาบบัว สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010059 วัดศาลาหลวงบน สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010060 ท่าบอนมิตรภาพที่ 90 สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010061 บ้านรับแพรก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010062 วัดคลองเป็ด สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010063 วัดศาลาหลวงล่าง สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010064 บ้านบ่อตรุ(นิยมประชาคาร) สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010065 วัดเจดีย์งาม สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010066 วัดสีหยัง สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010067 วัดประดู่(สุทธิ พานิชพงศ์ ชนูปถัมภ์) สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010068 วัดคูวา สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010069 ชุมชนวัดบ้านขาว สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010070 วัดหัวป่า(รักเมืองไทย 38) สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010071 วัดหัววัง สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010073 วัดผักกูด สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010074 บ้านขี้นาก(ศรีธรรมวัฒน์ราษฎร์อนุกูล) สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010075 วัดปากแตระ สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010076 วัดตะพังหม้อ สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010077 วัดหน้าเมือง สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010078 วัดพังยาง สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010079 วัดสามี(ปุญญมุนีอุทิศ) สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010080 ไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010082 วัดหัวเค็ด สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010083 วัดบ้านใหม่ สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010084 วัดมหาการ สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010085 บ้านระโนต (ธัญเจริญ) สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010086 บ้านมหาการ - เฉียงพง สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010087 วัดจาก สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010088 วัดเถรแก้ว สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010089 วัดใหญ่ สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010090 วัดแจ้ง สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010091 บ้านหน้าทอง สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010092 วัดพังตรี สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010093 ชุมชนวัดสามบ่อ สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010094 วัดสน สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90012008 ตะเครียะวิทยาคม สพม. สพม. เขต 16
90012009 ระโนด สพม. สพม. เขต 16
90012010 สามบ่อวิทยา สพม. สพม. เขต 16
90012011 คลองแดนวิทยา สพม. สพม. เขต 16
90012012 ระโนดวิทยา สพม. สพม. เขต 16
90020001 บ้านเขารักเกียรติ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020002 บ้านห้วยโอน สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020003 บ้านควนนา สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020004 บ้านคลองต่อ (ทวีรัตน์อุปถัมภ์) สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020005 บ้านห้วยสมบูรณ์ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020006 บ้านม่วง สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020007 วัดทุ่งคา สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020008 บ้านชายคลอง สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020009 บ้านปลายละหาน สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020010 บ้านทุ่งคมบาง สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020011 ชุมชนบ้านนาสีทอง สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020012 บ้านคลองกั่ว สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020013 บ้านเขาพระ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020014 บ้านคลองเขาล้อน สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020015 บ้านควนดินแดง สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020016 บ้านนาลึก สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020017 วัดไทรใหญ่ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020018 ชุมชนบ้านโคกค่าย สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020019 บ้านไสท้อน สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020020 วัดจังโหลน สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020021 บ้านควนขัน สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020022 บ้านกองอิฐ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020023 สํานักสงฆ์ศรีวิชัย สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020024 วัดเจริญภูผา สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020025 วัดคูหาใน สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020026 บ้านทุ่งมะขาม สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020027 บ้านกําแพงเพชร สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020028 บ้านลานควาย สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020029 บ้านท่ามะปราง สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020030 บ้านเนินนิมิต สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020031 บ้านพรุพ้อ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020032 บ้านควนสะตอ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020033 นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020034 วัดรัตนวราราม สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90022001 รัตภูมิวิทยา สพม. สพม. เขต 16
90022004 มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา สพม. สพม. เขต 16
90010021 วัดกลาง สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010022 วัดกระดังงา สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010023 บ้านท่าคุระ สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010024 วัดโคกโพธิ์ สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010025 ชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่220 สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010026 วัดประดู่หอม สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010027 วัดธรรมประดิษฐ์(ลือวิทยาสิทธิ์) สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010028 วัดศรีไชย(สังข์วิทยาคาร) สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010029 วัดคูขุด(เพื่อมประชานุกูล) สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010030 วัดแหลมวัง(จันทรมุขประชา) สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010031 ในเมือง สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010032 บ้านจะทิ้งพระ(วิจารณ์ศีลคุณ) สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010033 บ้านพังเภา สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010034 วัดนางเหล้า สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010035 สมเด็จเจ้าพะโคะ สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010036 วัดดีหลวง สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010037 บ้านชะแม สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010038 วัดโพธิ์กลาง สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010039 วัดท่าหิน สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010040 วัดห้วยลาด สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010041 วัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา) สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010042 บ้านวัดใหม่ สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010043 วัดบ่อแดง(จอกประชานุกูล) สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010044 ชุมชนบ้านบ่อประดู่ สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010045 วัดจันทน์ สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010046 วัดพังกก สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010047 วัดประเจียก สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010048 วัดสนามไชย สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90012002 สทิงพระวิทยา สพม. สพม. เขต 16
90012003 สทิงพระชนูปถัมภ์ สพม. สพม. เขต 16
90030162 วัดเขามีเกียรติ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030163 บ้านสํานักหว้า สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030164 ไทยรัฐวิทยา 80 (วังปริงเพ็ชรไพศาล) สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030165 บ้านท่าโพธิ์ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030166 วัดสองพี่น้อง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030167 บ่อเกดวิจิตรวิทยา สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030168 ชาติตระการโกศล สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030169 วัดยางทอง (รัตนประชานุกูล) สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030170 บ้านปริกใต้ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030171 บ้านตะเคียนเภา สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030172 บ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030173 บ้านใหม่ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030174 บ้านควนเสม็ด สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030175 บ้านหัวถนน สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030176 บ้านยางเกาะ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030177 สังวาลย์วิท ๒ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030178 บ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030179 บ้านท่าข่อย สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030180 บ้านไร่ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030181 ชุมชนบ้านปาดัง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030182 สมาคมไทยผลิตยา 2 สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030183 บ้านพังลา สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030184 บ้านระตะ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030185 บ้านคลองแงะ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030186 วัดม่วงก็อง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030187 วัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030188 บ้านพรุเตียว สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030189 บ้านสํานักขาม สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030190 บ้านหน่ำฮั้ว สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030191 บ้านทับโกบ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030192 บ้านนํ้าลัด สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030193 บ้านม่วง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030194 วัดห้วยคู สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030195 บ้านเกาะค่าง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030196 บ้านควนตานี สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90032008 กอบกุลวิทยาคม สพม. สพม. เขต 16
90032009 ปาดังติณสูลานนท์ สพม. สพม. เขต 16
90032013 สะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์) สพม. สพม. เขต 16
90030131 บ้านทุ่งไพล สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030132 บ้านถํ้าตลอด สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030133 มหิดล สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030134 บ้านทัพหลวง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030135 บ้านห้วยเต่า สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030136 บ้านคูหา สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030137 บ้านล่องควน สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030138 บ้านทับยาง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030139 บ้านคอลอมุดอ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030140 บ้านมุนี สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030141 บ้านนาจะแหน สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030142 บ้านโคกตก สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030143 บ้านโคกสิเหรง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030144 บ้านฉลุง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030145 บ้านตะเคียนทอง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030146 บ้านเมาะลาแต สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030147 บ้านสุโสะ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030148 บ้านนาม่วง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030149 ชุมชนบ้านนากัน สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030150 บ้านห้วยบอน สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030151 ธรรมศาสตร์ - จุฬา 1 สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030152 บ้านบาโหย สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030153 บ้านท่า สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030154 อุทยานอุทิศ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030155 บ้านควนหรัน สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030156 บ้านเก่า สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030157 สะบ้าย้อย สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030158 บ้านทําเนียบ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030159 บ้านบ่อทอง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030160 บ้านไร่ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030161 บ้านปลักบ่อ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90032007 เขาแดงกุศลวิทยา สพม. สพม. เขต 16
90032012 สะบ้าย้อยวิทยา สพม. สพม. เขต 16
90010115 วัดชะแล้ สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010116 วัดตาหลวงคง สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010117 วัดเปรมศรัทธา สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010118 วัดเลียบ สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010119 วัดบ่อสระวิทยาทาน สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010120 วัดดีหลวงนอก สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010121 วัดประตูไชย สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010122 วัดบ้านพร้าว สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010123 วัดทํานบตางหน สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010124 บ้านคลองท่าแตง สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010125 บ้านท่าแคง(เสริมอุทิศ) สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010126 วัดบางเขียด สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010127 บ้านแหลมจาก (รักเมืองไทย 27) สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010128 วัดบ่อทรายเจริญธรรม สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010129 บ้านบางไหน สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010130 วัดป่าขาด สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010131 วัดสว่างอารมณ์ สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010132 บ้านม่วงงาม(สังฆสันติคุรุราษฎร์) สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010133 วัดมะขามคลาน สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010134 วัดปะโอ (พรพิทยาคม) สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010135 บ้านม่วงพุ่ม สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010136 วัดประตูเขียน สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010137 วัดป่าขวาง สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010138 วัดห้วยพุด สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010139 วัดหนองหอย สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010140 วัดขนุน สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010141 บ้านขนุน สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010142 วัดวาส สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010143 วัดสถิตย์ชลธาร สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010144 วัดธรรมโฆษณ์ สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010145 วัดโลกา สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010146 วัดบ่อปาบ สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010147 บ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010148 วัดบ่อทรัพย์ สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010149 บ้านหัวเขา สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90012015 สงขลาวิทยาคม สพม. สพม. เขต 16
90012016 ชะแล้นิมิตวิทยา สพม. สพม. เขต 16
90020036 บ้านทุ่งนํ้า สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020037 บ้านหนองนายขุ้ย สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020038 บ้านเกาะหมี สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020039 บ้านท่าไทร สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020040 วัดคลองแห สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020041 วัดท่าแซ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020042 วัดควนลังมิตรภาพที่ 11 สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020043 บ้านวังหรัง(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020044 บ้านบางแฟบ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020045 บ้านบึงพิชัย สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020046 บ้านหน้าควนลัง สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020047 วัดม่วงค่อม สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020048 เสนาณรงค์วิทยา สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020049 บ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บํารุง) สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020050 บ้านคลองเปล สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020051 บ้านใต้ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020052 วัดชลธารประสิทธิ์ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020053 วัดดอน สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020054 บ้านเกาะนก สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020055 บ้านควน สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020056 วัดบางลึก สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020057 บ้านฉลุง สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020058 วัดเจริญราษฏร์ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020059 วัดเขากลอย สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020060 วัดแม่เตย สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020061 วัดท่าข้าม สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020062 วัดหินเกลี้ยง สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020063 บ้านวังพา สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020064 วัดหูแร่ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020065 บ้านทุ่งตําเสา สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020066 รักเมืองไทย 6 (โตนงาช้าง) สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020067 บ้านนาแสน สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020068 บ้านทุ่งเลียบ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020069 บ้านท่าหมอไชย สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020070 บ้านหินผุด สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020071 วัดพรุเตาะ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020072 บ้านทุ่งใหญ่ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020073 บ้านทุ่งงาย สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020074 วัดศีรษะคีรี สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020075 ท่าจีนอุดมวิทยา สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020076 วัดท่านางหอม สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020077 ชุมชนบ้านน้ำน้อย สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020078 วัดเทพชุมนุม สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020079 บ้านโปะหมอ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020080 บ้านไร่ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020081 บ้านคลองปอม สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020082 ทุ่งปรือพิทยาคม สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020083 วัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020084 บ้านทุ่งจัง สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020085 วัดควนเนียง สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020086 วัดโคกสมานคุณ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90022011 โสตศึกษาจังหวัดสงขลา สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90022002 หาดใหญ่วิทยาลัย สพม. สพม. เขต 16
90022003 หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สพม. สพม. เขต 16
90022005 หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 16
90022006 คูเต่าวิทยา สพม. สพม. เขต 16
90022007 หาดใหญ่พิทยาคม สพม. สพม. เขต 16
90022008 หาดใหญ่วิทยาลัย 2 สพม. สพม. เขต 16
90022009 หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา สพม. สพม. เขต 16
90022010 พะตงประธานคีรีวัฒน์ สพม. สพม. เขต 16
91010055 อนุบาลควนกาหลง สพป. สพป.สตูล
91010056 นิคมซอย 10 สพป. สพป.สตูล
91010057 บ้านเหนือคลอง สพป. สพป.สตูล
91010058 บ้านเขาใคร สพป. สพป.สตูล
91010059 บ้านควนล่อน สพป. สพป.สตูล
91010060 บ้านห้วยน้ำดำ สพป. สพป.สตูล
91010061 บ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ สพป. สพป.สตูล
91010062 นิคมพัฒนาภาคใต้ 1 สพป. สพป.สตูล
91010063 บ้านน้ำหรา สพป. สพป.สตูล
91010064 บ้านโตนปาหนัน สพป. สพป.สตูล
91010065 บ้านหัวกาหมิง สพป. สพป.สตูล
91010066 บ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 สพป. สพป.สตูล
91010067 บ้านค่ายรวมมิตร สพป. สพป.สตูล
91010068 บ้านทุ่งตำเสา ชูสินอุปถัมภ์ สพป. สพป.สตูล
91010069 บ้านน้ำร้อน สพป. สพป.สตูล
91010070 นิคมพัฒนาภาคใต้ 2 สพป. สพป.สตูล
91010071 นิคมพัฒนาภาคใต้ 3 สพป. สพป.สตูล
91010072 บ้านอุได สพป. สพป.สตูล
91010073 นิคมพัฒนาผัง 120 สพป. สพป.สตูล
91010074 นิคมพัฒนาผัง 42 สพป. สพป.สตูล
91012003 ควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา) สพม. สพม. เขต 16
91010042 อนุบาลควนโดน สพป. สพป.สตูล
91010043 บ้านดูสน สพป. สพป.สตูล
91010044 บ้านบูเกตยามู สพป. สพป.สตูล
91010045 บ้านถ้ำทะลุ สพป. สพป.สตูล
91010046 บ้านควนโต๊ะเหลง สพป. สพป.สตูล
91010047 บ้านควนสตอ สพป. สพป.สตูล
91010048 บ้านกุบังปะโหลด สพป. สพป.สตูล
91010049 บ้านทุ่งพัฒนา สพป. สพป.สตูล
91010050 บ้านทางงอ สพป. สพป.สตูล
91010051 บ้านปันจอร์ สพป. สพป.สตูล
91010052 บ้านย่านซื่อ มิตรภาพ 147 สพป. สพป.สตูล
91010053 บ้านวังประจัน สพป. สพป.สตูล
91010054 บ้านทุ่งมะปรัง สพป. สพป.สตูล
91012008 ควนโดนวิทยา สพม. สพม. เขต 16
91010075 บ้านท่าแพ สพป. สพป.สตูล
91010076 อนุบาลท่าแพ สพป. สพป.สตูล
91010077 บ้านสายควน สพป. สพป.สตูล
91010078 บ้านท่าน้ำเค็มใต้ สพป. สพป.สตูล
91010079 บ้านนาแก้ว สพป. สพป.สตูล
91010080 บ้านแป-ระใต้ สพป. สพป.สตูล
91010081 บ้านปลักหว้า สพป. สพป.สตูล
91010082 บ้านวังปริง สพป. สพป.สตูล
91010083 บ้านไร่ สพป. สพป.สตูล
91010084 บ้านสวนเทศ สพป. สพป.สตูล
91010085 บ้านแป-ระเหนือ สพป. สพป.สตูล
91010086 บ้านควนเก สพป. สพป.สตูล
91010087 บ้านสาคร สพป. สพป.สตูล
91010088 บ้านสาครเหนือ สพป. สพป.สตูล
91010089 บ้านทางยาง สพป. สพป.สตูล
91010090 บ้านทุ่งริ้น สพป. สพป.สตูล
91010091 สมาคมเลขานุการสตรี 3 สพป. สพป.สตูล
91010092 บ้านคลองสองปาก สพป. สพป.สตูล
91012002 ท่าแพผดุงวิทย์ สพม. สพม. เขต 16
91012009 สาครพิทยาคาร สพม. สพม. เขต 16
91010137 บ้านขอนคลาน สพป. สพป.สตูล
91010138 บ้านราไว สพป. สพป.สตูล
91010139 บ้านทุ่งบุหลัง สพป. สพป.สตูล
91010140 บ้านทุ่งสะโบ๊ะ สพป. สพป.สตูล
91010141 บ้านมะหงัง สพป. สพป.สตูล
91010142 อนุบาลทุ่งหว้า สพป. สพป.สตูล
91010143 วัดชมพูนิมิต สพป. สพป.สตูล
91010144 บ้านคีรีวง สพป. สพป.สตูล
91010145 บ้านราวปลา สพป. สพป.สตูล
91010146 บ้านนาทอน สพป. สพป.สตูล
91010147 บ้านท่าข้ามควาย สพป. สพป.สตูล
91010148 บ้านวังตง สพป. สพป.สตูล
91010149 บ้านท่าศิลา สพป. สพป.สตูล
91010150 บ้านบารายี สพป. สพป.สตูล
91010151 บ้านช่องไทร สพป. สพป.สตูล
91010152 บ้านป่าแก่บ่อหิน สพป. สพป.สตูล
91010153 วรรธนะสาร สพป. สพป.สตูล
91010154 บ้านทุ่งดินลุ่ม สพป. สพป.สตูล
91012005 ทุ่งหว้าวรวิทย์ สพม. สพม. เขต 16
91012011 ท่าศิลาบำรุงราษฎร์ สพม. สพม. เขต 16
91010155 อนุบาลมะนัง สพป. สพป.สตูล
91010158 นิคมพัฒนาผัง 20 สพป. สพป.สตูล
91010159 บ้านวังพระเคียน สพป. สพป.สตูล
91010160 ผังปาล์ม 1 สพป. สพป.สตูล
91010161 ผังปาล์ม 2 สพป. สพป.สตูล
91010162 ผังปาล์ม 4 สพป. สพป.สตูล
91010163 ผังปาล์ม 7 สพป. สพป.สตูล
91010164 บ้านมะนัง สพป. สพป.สตูล
91010165 บ้านป่าพน สพป. สพป.สตูล
91010166 ผังปาล์ม 3 สพป. สพป.สตูล
91012006 ปาล์มพัฒนวิทย์ สพม. สพม. เขต 16
91010001 บ้านเกตรี สพป. สพป.สตูล
91010002 บ้านวังพะเนียด สพป. สพป.สตูล
91010003 บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา สพป. สพป.สตูล
91010004 บ้านตันหยงกลิง สพป. สพป.สตูล
91010005 บ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา สพป. สพป.สตูล
91010006 บ้านเกาะอาดัง สพป. สพป.สตูล
91010007 บ้านเกาะยะระโตดนุ้ย สพป. สพป.สตูล
91010008 วัดหน้าเมือง สพป. สพป.สตูล
91010010 บ้านนาแค สพป. สพป.สตูล
91010011 บ้านคลองขุด สพป. สพป.สตูล
91010012 บ้านเขาจีน สพป. สพป.สตูล
91010013 บ้านไทรงาม สพป. สพป.สตูล
91010014 บ้านท่าหิน สพป. สพป.สตูล
91010015 บ้านนาลาน สพป. สพป.สตูล
91010016 บ้านควนขัน สพป. สพป.สตูล
91010017 บ้านเนินสูง สพป. สพป.สตูล
91010018 บ้านใหม่ สพป. สพป.สตูล
91010020 ไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควนโพธิ์) สพป. สพป.สตูล
91010021 บ้านเจ๊ะบิลัง สพป. สพป.สตูล
91010022 บ้านฉลุง สพป. สพป.สตูล
91010023 บ้านกาลันยีตัน สพป. สพป.สตูล
91010024 บ้านบันนังปุเลา สพป. สพป.สตูล
91010025 บ้านปาเต๊ะ สพป. สพป.สตูล
91010026 บ้านทุ่ง สพป. สพป.สตูล
91010027 บ้านโคกประดู่ สพป. สพป.สตูล
91010028 บ้านกุบังจามัง สพป. สพป.สตูล
91010029 อนุบาลเมืองสตูล สพป. สพป.สตูล
91010030 บ้านตันหยงโป สพป. สพป.สตูล
91010031 บ้านหาดทรายยาว สพป. สพป.สตูล
91010032 บ้านตำมะลังเหนือ สพป. สพป.สตูล
91010033 บ้านตำมะลังใต้ สพป. สพป.สตูล
91010035 บ้านกาลูบี สพป. สพป.สตูล
91010036 บ้านกาเนะ สพป. สพป.สตูล
91010037 บ้านทุ่งวิมาน สพป. สพป.สตูล
91010038 บ้านควน สพป. สพป.สตูล
91010039 บ้านเกาะยาว สพป. สพป.สตูล
91010040 บ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา สพป. สพป.สตูล
91010041 อนุบาลสตูล สพป. สพป.สตูล
91013001 ราชประชานุเคราะห์ 42 สพป. สพป.สตูล
91012001 จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. สพม. เขต 16
91012007 สตูลวิทยา สพม. สพม. เขต 16
91012012 พิมานพิทยาสรรค์ สพม. สพม. เขต 16
91010093 อนุบาลละงู สพป. สพป.สตูล
91010094 บ้านไสใหญ่ สพป. สพป.สตูล
91010095 บ้านปิใหญ่ สพป. สพป.สตูล
91010096 บ้านโกตา สพป. สพป.สตูล
91010097 บ้านปากปิง สพป. สพป.สตูล
91010098 บ้านป่าฝาง สพป. สพป.สตูล
91010099 บ้านท่าแลหลา สพป. สพป.สตูล
91010100 บ้านทุ่งเสม็ด มิตรภาพที่ 114 สพป. สพป.สตูล
91010101 บ้านอุไร สพป. สพป.สตูล
91010102 บ้านตูแตหรำ สพป. สพป.สตูล
91010103 บ้านควนฟ้าแลบ สพป. สพป.สตูล
91010104 บ้านบ่อหิน สพป. สพป.สตูล
91010105 บ้านดาหลำ สพป. สพป.สตูล
91010106 บ้านนาข่า สพป. สพป.สตูล
91010107 บ้านหาญ สพป. สพป.สตูล
91010108 บ้านนางแก้ว สพป. สพป.สตูล
91010109 บ้านทุ่งไหม้ สพป. สพป.สตูล
91010110 บ้านหนองหอยโข่ง สพป. สพป.สตูล
91010111 บ้านวังสายทอง สพป. สพป.สตูล
91010112 บ้านหัวควน สพป. สพป.สตูล
91010113 บ้านตะโละใส สพป. สพป.สตูล
91010114 บ้านปากบารา สพป. สพป.สตูล
91010115 บ้านบ่อเจ็ดลูก สพป. สพป.สตูล
91010116 บ้านท่ายาง สพป. สพป.สตูล
91010117 บ้านท่าพยอม สพป. สพป.สตูล
91010118 บ้านเกาะบูโหลน สพป. สพป.สตูล
91010119 บ้านโคกพยอม สพป. สพป.สตูล
91010120 บ้านลาหงา สพป. สพป.สตูล
91010121 บ้านนาพญา สพป. สพป.สตูล
91010122 บ้านห้วยมะพร้าว สพป. สพป.สตูล
91010123 บ้านเกาะยวน สพป. สพป.สตูล
91010124 บ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550 สพป. สพป.สตูล
91010125 บ้านคลองน้ำเค็ม สพป. สพป.สตูล
91010126 บ้านห้วยไทร สพป. สพป.สตูล
91010127 บ้านปากละงู สพป. สพป.สตูล
91010128 บ้านในเมือง สพป. สพป.สตูล
91010129 บ้านปากบาง สพป. สพป.สตูล
91010130 บ้านท่าชะมวง สพป. สพป.สตูล
91010131 บ้านบากันโต๊ะทิด สพป. สพป.สตูล
91010132 เพียงหลวง 4ฯ สพป. สพป.สตูล
91010133 บ้านบุโบย สพป. สพป.สตูล
91010134 บ้านสนกลาง สพป. สพป.สตูล
91010135 บ้านตันหยงละไน้ สพป. สพป.สตูล
91010136 บ้านกาแบง สพป. สพป.สตูล
91012004 กำแพงวิทยา สพม. สพม. เขต 16
91012010 ละงูพิทยาคม สพม. สพม. เขต 16