ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
11020001 สุเหร่าคลองใหม่ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020002 เฉลิมมณีฉายวิทยาคาร สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020003 วัดมงคลโคธาวาส สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020004 วัดสร่างโศก สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020005 วัดสว่างอารมณ์ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020006 วัดสีล้ง สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020007 ไทยรัฐวิทยา ๗๑ (ก่อสร้างคลองด่าน) สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020008 วัดปานประสิทธาราม สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020009 บ้านท้องคุ้ง สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020010 วัดนิยมยาตรา สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020011 ตลาดคลองสวน สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020012 คลองกระแชงเตย สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020013 คลองพระยานาคราช สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020014 วัดสุคันธาวาส สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020015 วัดคอลาด สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020016 คลองหลุมลึก สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020017 คลองสะบัดจาก สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020018 ปากคลองชวดใหญ่ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020019 วัดบางบ่อ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020020 อนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020021 คลองกันยา สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020022 วัดบางพลีน้อย สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020023 วัดเกาะแก้ว สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020024 วัดนาคราช สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020025 ธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020026 วัดโคธาราม สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020027 วัดลาดหวาย สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020028 วัดบางเพรียง สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020029 ตลาดบางพลีน้อย สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020030 คลองบ้านระกาศ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020031 วัดบางนางเพ็ง สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020032 ชุมชนวัดบ้านระกาศ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020033 ตลาดปากคลองเจ้า สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020035 วัดกาหลง สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020036 วัดเปร็งราษฎร์บำรุง (ศรีวรพินิจวิทยาคาร) สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11022001 บางบ่อวิทยาคม สพม. สพม.เขต 6
11022002 เปร็งวิสุทธาธิบดี สพม. สพม.เขต 6
11022003 หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ สพม. สพม.เขต 6
11022004 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. สพม.เขต 6
11020037 คลองปลัดเปรียง สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020038 วัดสลุด สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020039 วัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020040 วัดบางโฉลงนอก สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020041 วัดบางโฉลงใน สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020042 หนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020043 คลองบางน้ำจืด สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020044 วัดราษฎร์บูรณะ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020045 คลองบางกะอี่ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020046 คลองบางกะสี สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020047 สุเหร่าบางปลา สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020048 สุเหร่าบางกะสี สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020049 วัดราษฎร์นิยมธรรม สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020050 คลองบางแก้ว สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020051 คลองบางกระบือ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020052 ธนสิทธิ์อนุสรณ์ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020053 เตรียมปริญญานุสรณ์ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020054 วัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020055 วัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020056 วัดกิ่งแก้ว สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020057 คลองลาดกระบัง สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020058 เทวะคลองตรง สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020059 พรหมพิกุลทอง สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020060 ราชวินิตสุวรรณภูมิ สพม. สพม.เขต 6
11022005 บางพลีราษฎร์บำรุง สพม. สพม.เขต 6
11022006 พูลเจริญวิทยาคม สพม. สพม.เขต 6
11022007 ราชวินิตบางแก้ว สพม. สพม.เขต 6
11022008 บางแก้วประชาสรรค์ สพม. สพม.เขต 6
11020061 ละมูลรอดศิริ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020062 วัดบัวโรย สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020063 วัดเสาธงกลาง สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020064 วัดเสาธงนอก สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020065 วัดมงคลนิมิตร สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020066 สุเหร่าบ้านไร่ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020067 อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปี สปช.) สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020068 รัตนโกสินทร์ 9 สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020069 คลองเจริญราษฎร์ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020070 วัดหัวคู้ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020071 ปากคลองมอญ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020072 วัดจรเข้ใหญ่ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020073 วัดศรีวารีน้อย สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11022009 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สพม. สพม.เขต 6
11010029 วัดคันลัด สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010030 วัดป่าเกด สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010031 วัดบางกระสอบ(เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010032 วัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ) สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010033 วัดราษฎร์รังสรรค์ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010034 พลอยจาตุรจินดา สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010035 วัดครุนอก สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010036 วัดครุใน (ปีตะนีลานนทศึกษา) สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010038 อนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010039 วัดชมนิมิตร สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010040 บ้านบางจาก สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010041 วัดบางน้ำผึ้งใน สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010042 วัดบางน้ำผึ้งนอก สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010043 วัดกลาง(ธรรมวิธานราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010044 วัดรวก(สายราษฎร์สงเคราะห์) สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010045 วัดบางกะเจ้ากลาง(ศิลาทิราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010046 วัดกองแก้ว(ผาดกาบแก้ว) สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010047 วัดบางขมิ้น(คำปุ่นราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010048 วัดบางหญ้าแพรก สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010049 วัดท้องคุ้ง สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010050 ฉัตรทิพย์เทพวิทยา สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010051 วัดแหลม สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010052 วัดบางฝ้าย สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010053 วัดบางหัวเสือ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010054 วัดโยธินประดิษฐ์ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010055 วัดมหาวงษ์ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010056 วัดสำโรงเหนือ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010057 วัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010058 วัดสวนส้ม(สุขประนุกูล) สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11012008 วัดทรงธรรม สพม. สพม.เขต 6
11012009 ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ สพม. สพม.เขต 6
11012010 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สพม. สพม.เขต 6
11012011 วิสุทธิกษัตรี สพม. สพม.เขต 6
11010059 ชุมชนวัดสาขลา สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010060 วัดศรีคงคาราม สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010061 บ้านขุนสมุทรไทย สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010062 วัดคู่สร้าง สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010063 คลองนาเกลือน้อย(กลิ่นอยู่อุปถัมภ์) สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010064 วัดใหญ่ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010065 วัดแค สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010066 วัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010067 วัดคลองมอญ(บัญญัติราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010068 คลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถัมภ์) สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010069 อนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010071 วัดไตรมิตรวราราม สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010072 ป้อมพระจุลจอมเกล้า สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010073 วัดแหลมฟ้าผ่า สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010075 บ้านขุนสมุทร สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11012012 สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ สพม. สพม.เขต 6
11012013 ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สพม. สพม.เขต 6
11012014 มัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม สพม. สพม.เขต 6
11010001 วัดราษฎร์โพธิ์ทอง สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010002 คลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง) สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010003 บ้านคลองหลวง สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010004 คลองสำโรง สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010005 วัดบางด้วน สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010006 วัดบางนางเกรง สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010007 วัดสุขกร สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010008 คลองเสาธง สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010009 คลองบางปู สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010010 ชุมชนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010011 พิบูลประชาบาล สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010012 วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010013 เอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010014 นิลรัตน์อนุสรณ์ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010015 วัดบางโปรง สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010016 คลองมหาวงก์ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010017 คลองบางปิ้ง สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010018 วัดไตรสามัคคี สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010019 อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010020 พร้านีลวัชระ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010021 อนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010022 วัดแพรกษา สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010023 นาคดีอนุสรณ์ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010024 คลองใหม่ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010025 วัดคลองเก้า สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010026 วัดด่านสำโรง สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010027 มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010028 คลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11012001 สมุทรปราการ สพม. สพม.เขต 6
11012002 สตรีสมุทรปราการ สพม. สพม.เขต 6
11012003 มัธยมวัดด่านสำโรง สพม. สพม.เขต 6
11012004 เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สพม. สพม.เขต 6
11012005 หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา สพม. สพม.เขต 6
11012006 นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สพม. สพม.เขต 6
11012007 มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ สพม. สพม.เขต 6
11012015 ปทุมคงคา สมุทรปราการ สพม. สพม.เขต 6