ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
12020042 วัดคลองขุนศรี สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020043 บ้านคลองพระพิมล สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020044 วัดยอดพระพิมล สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020045 บ้านคลองโต๊ะนุ้ย สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020046 วัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020047 สมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020048 วัดมะสงมิตรภาพที่ 55 สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020049 วัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020050 ชุมชนวัดไทรน้อย สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020051 วัดคลองตาคล้าย สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020052 บ้านคลองฝรั่ง (บัวเอี่ยมพิทยากร) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020053 วัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020054 ดีมากอุปถัมภ์ สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020057 บ้านคลองหนึ่ง สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020058 บ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020059 ชุมชนวัดราษฎร์นิยม สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020060 วัดลากค้อน สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020061 วัดเพรางาย สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020062 บ้านหนองเพรางาย สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020063 วัดเสนีวงศ์ สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12022003 ไทรน้อย สพม. สพม.เขต 3
12022005 ราษฎร์นิยม สพม. สพม.เขต 3
12010030 วัดจันทร์(ผาดไสวประชาอุทิศ) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010032 วัดเชิงกระบือ สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010033 วัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010037 วัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010038 ชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010039 วัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010048 อนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010049 มหาสวัสดิ์(ราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010053 วัดใหม่ผดุงเขต สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010054 นุ่มประสงค์วิทยา สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12012011 ศึกษาสงเคราะห์บางกรวย สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12012009 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี สพม. สพม.เขต 3
12012010 เทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. สพม.เขต 3
12020023 คล้ายสอนศึกษา สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020024 ชุมชนไมตรีอุทิศ สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020025 ประชารัฐบำรุง สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020026 แสงประเสริฐ สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020028 ชุมชนวัดบางไผ่ สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020029 วัดลาดปลาดุก สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020030 วัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020031 วัดโมลี(นันทวิมล) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020035 สุเหร่าปากคลองลำรี สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020036 สุเหร่าเขียว สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020037 ประสานสามัคคีวิทยา สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020038 แสงประทีปรัฐบำรุง สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020040 วัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020041 เจริญรัฐอุปถัมภ์ สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12023001 โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12022011 บางบัวทอง สพม. สพม.เขต 3
12020002 วัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020003 วัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020006 ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020007 อนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020008 วัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020009 ชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020012 วัดเอนกดิษฐาราม สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020013 บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020017 เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020019 วัดอินทร์ สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020020 แก้วอินทร์สุธาอุทิศ สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12022010 ราชวินิต นนทบุรี สพม. สพม.เขต 3
12020064 วัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020066 วัดศาลากุล สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020067 คลองเกลือ สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020068 วัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020069 สามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020070 วัดศรีเขตนันทาราม สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020071 วัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020072 วัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020073 รุ่งเรืองวิทยา สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020075 วัดเชิงเลน สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020076 ชลประทานสงเคราะห์ สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020077 ประเสริฐอิสลาม สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020078 วัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020079 วัดตาล สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020082 วัดผาสุกมณีจักร สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020083 วัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020086 ไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020087 วัดกลางเกร็ด สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020089 วัดบางพูดใน (นนทวิทยา) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12022004 ปากเกร็ด สพม. สพม.เขต 3
12022006 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. สพม.เขต 3
12022007 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี สพม. สพม.เขต 3
12022008 โพธินิมิตวิทยาคม สพม. สพม.เขต 3
12022009 นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. สพม.เขต 3
12010001 วัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010002 วัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010003 ท่าทรายประชาอุปถัมภ์ สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010004 วัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010005 ทานสัมฤทธิ์วิทยา สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010006 ประชาอุปถัมภ์ สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010008 ชุมชนวัดไทรม้า สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010010 วัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010011 ชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010012 อนุราชประสิทธิ์ สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010013 วัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010015 วัดปราสาท (ปราสาทพิทยา) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010017 ไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010019 วัดฝาง สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010020 วัดทางหลวงโพธิ์ทอง สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010021 วัดโชติการาม สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010024 ป่าไม้อุทิศ 9 สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010025 วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010026 วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010027 อนุบาลนนทบุรี สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010028 กลาโหมอุทิศ สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010029 วัดปากน้ำ(พิบูลสงคราม) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12012001 วัดเขมาภิรตาราม สพม. สพม.เขต 3
12012002 ศรีบุณยานนท์ สพม. สพม.เขต 3
12012003 สตรีนนทบุรี สพม. สพม.เขต 3
12012004 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. สพม.เขต 3
12012005 เบญจมราชานุสรณ์ สพม. สพม.เขต 3
12012006 นนทบุรีพิทยาคม สพม. สพม.เขต 3
12012008 รัตนาธิเบศร์ สพม. สพม.เขต 3