ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
15010025 วัดมะขาม สพป. สพป.อ่างทอง
15010026 บ้านชะไว สพป. สพป.อ่างทอง
15010027 วัดชัยสิทธาราม สพป. สพป.อ่างทอง
15010028 วัดนางเล่ว สพป. สพป.อ่างทอง
15010029 วัดบางศาลา สพป. สพป.อ่างทอง
15010030 วัดมหานาม สพป. สพป.อ่างทอง
15010031 วัดโบสถ์ สพป. สพป.อ่างทอง
15010032 อนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์) สพป. สพป.อ่างทอง
15010033 วัดไชยภูมิ สพป. สพป.อ่างทอง
15010034 วัดไชโย สพป. สพป.อ่างทอง
15010035 วัดละมุด สพป. สพป.อ่างทอง
15010036 วัดบ้านป่า สพป. สพป.อ่างทอง
15010037 วัดเทวราช สพป. สพป.อ่างทอง
15010038 วัดไทรย์นิโครธาราม สพป. สพป.อ่างทอง
15010039 วัดเจ้าบุญเกิด สพป. สพป.อ่างทอง
15010040 วัดเยื้อง สพป. สพป.อ่างทอง
15010042 วัดวงษ์ภาศน์ สพป. สพป.อ่างทอง
15010044 วัดกำแพง สพป. สพป.อ่างทอง
15012005 ราชสถิตย์วิทยา สพม. สพม.เขต 5
15010045 ชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) สพป. สพป.อ่างทอง
15010046 วัดลาดเค้า สพป. สพป.อ่างทอง
15010047 ไทยรัฐวิทยา 6 สพป. สพป.อ่างทอง
15010048 วัดท่า สพป. สพป.อ่างทอง
15010049 วัดถนน สพป. สพป.อ่างทอง
15010050 วัดพิจารณ์โสภณ สพป. สพป.อ่างทอง
15010051 วัดศรีมหาโพธิ์ สพป. สพป.อ่างทอง
15010052 ชุมชนวัดพายทอง สพป. สพป.อ่างทอง
15010053 วัดเกตุ(ประชารัฐอุปถัมภ์) สพป. สพป.อ่างทอง
15010054 อนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง) สพป. สพป.อ่างทอง
15010055 วัดเอกราช สพป. สพป.อ่างทอง
15012001 ปาโมกข์วิทยาภูมิ สพม. สพม.เขต 5
15012006 บางเสด็จวิทยาคม สพม. สพม.เขต 5
15010056 วัดคำหยาด สพป. สพป.อ่างทอง
15010057 วัดโพธิ์ทอง สพป. สพป.อ่างทอง
15010058 วัดโคกพุทรา สพป. สพป.อ่างทอง
15010059 วัดจันทราราม สพป. สพป.อ่างทอง
15010060 วัดไตรรัตนาราม สพป. สพป.อ่างทอง
15010061 วัดทางพระ สพป. สพป.อ่างทอง
15010062 วัดท่าโขลง สพป. สพป.อ่างทอง
15010063 วัดยางทอง สพป. สพป.อ่างทอง
15010064 วัดโพธิ์ราษฎร์ สพป. สพป.อ่างทอง
15010065 วัดบ้านสร้าง สพป. สพป.อ่างทอง
15010066 อนุบาลโพธิ์ทอง สพป. สพป.อ่างทอง
15010067 วัดท่าอิฐ สพป. สพป.อ่างทอง
15010068 วัดสามประชุม สพป. สพป.อ่างทอง
15010069 วัดโบสถ์ สพป. สพป.อ่างทอง
15010070 วัดข่อย สพป. สพป.อ่างทอง
15010071 วัดบุญเกิด สพป. สพป.อ่างทอง
15010072 วัดศรีกุญชร สพป. สพป.อ่างทอง
15010073 วัดยางช้าย สพป. สพป.อ่างทอง
15010074 วัดงิ้วราย สพป. สพป.อ่างทอง
15010075 วัดลั่นทม สพป. สพป.อ่างทอง
15010076 วัดม่วงคัน สพป. สพป.อ่างทอง
15010077 วัดโพธิ์เอน สพป. สพป.อ่างทอง
15010078 วัดโพธิ์เกรียบ สพป. สพป.อ่างทอง
15010079 วัดสว่าง สพป. สพป.อ่างทอง
15010080 วัดสนธิธรรม สพป. สพป.อ่างทอง
15010082 วัดยางมณี สพป. สพป.อ่างทอง
15010083 วัดสุวรรณราชหงษ์ สพป. สพป.อ่างทอง
15010084 วัดทองกลาง(ประชากรอุปถัมภ์) สพป. สพป.อ่างทอง
15010085 วัดท่าสามัคคี สพป. สพป.อ่างทอง
15010086 วัดศีลขันธาราม สพป. สพป.อ่างทอง
15010087 วัดน้ำอาบ สพป. สพป.อ่างทอง
15010088 วัดบุญศิริวิทยาราม สพป. สพป.อ่างทอง
15010089 วัดป่ามุนี สพป. สพป.อ่างทอง
15010090 วัดท่าตลาด สพป. สพป.อ่างทอง
15012007 โพธิ์ทองพิทยาคม สพม. สพม.เขต 5
15012012 โพธิ์ทอง(จินดามณี) สพม. สพม.เขต 5
15010001 วัดโพธิวงษ์ สพป. สพป.อ่างทอง
15010002 วัดโคศุภราช สพป. สพป.อ่างทอง
15010003 วัดจำปาหล่อ สพป. สพป.อ่างทอง
15010004 วัดโพทูล สพป. สพป.อ่างทอง
15010005 วัดสุวรรณ สพป. สพป.อ่างทอง
15010006 วัดตาลเจ็ดช่อ สพป. สพป.อ่างทอง
15010007 อนุบาลวัดอ่างทอง สพป. สพป.อ่างทอง
15010008 กระทุ่มราย สพป. สพป.อ่างทอง
15010009 วัดรุ้ง สพป. สพป.อ่างทอง
15010010 วัดปลดสัตว์ สพป. สพป.อ่างทอง
15010011 บ้านน้ำผึ้ง สพป. สพป.อ่างทอง
15010012 วัดบ้านอิฐ สพป. สพป.อ่างทอง
15010013 วัดอรัญญิกาวาส สพป. สพป.อ่างทอง
15010014 วัดไทรย์ สพป. สพป.อ่างทอง
15010015 วัดราชปักษี สพป. สพป.อ่างทอง
15010016 อนุบาลเมืองอ่างทอง(วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร 3) สพป. สพป.อ่างทอง
15010017 วัดลิ้นทอง สพป. สพป.อ่างทอง
15010018 วัดมหาดไทย สพป. สพป.อ่างทอง
15010019 วัดโบสถ์ สพป. สพป.อ่างทอง
15010020 วัดจันทร์นิรมิตร สพป. สพป.อ่างทอง
15010021 วัดท้ายย่าน สพป. สพป.อ่างทอง
15010022 วัดไผ่ล้อม สพป. สพป.อ่างทอง
15010024 วัดเซิงหวาย สพป. สพป.อ่างทอง
15012004 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. สพม.เขต 5
15012010 สตรีอ่างทอง สพม. สพม.เขต 5
15012011 โยธินบูรณะ อ่างทอง สพม. สพม.เขต 5
15010112 วัดนางชำ สพป. สพป.อ่างทอง
15010113 วัดโพธิ์ศรี สพป. สพป.อ่างทอง
15010114 วัดตลาดใหม่ สพป. สพป.อ่างทอง
15010115 วัดโพธิ์ สพป. สพป.อ่างทอง
15010116 วัดลาดเป็ด สพป. สพป.อ่างทอง
15010117 วัดคลองพูล สพป. สพป.อ่างทอง
15010118 วัดบางจักร สพป. สพป.อ่างทอง
15010119 วัดขุมทอง สพป. สพป.อ่างทอง
15010120 วัดราชสกุณา สพป. สพป.อ่างทอง
15010121 วัดวันอุทิศ สพป. สพป.อ่างทอง
15010122 วัดไผ่วง สพป. สพป.อ่างทอง
15010123 วัดต้นทอง สพป. สพป.อ่างทอง
15010124 วัดยางมณี สพป. สพป.อ่างทอง
15010125 วัดศาลาดิน สพป. สพป.อ่างทอง
15010126 วัดน้อย สพป. สพป.อ่างทอง
15010127 วัดอบทม สพป. สพป.อ่างทอง
15010128 บ้านไผ่หมูขวิด สพป. สพป.อ่างทอง
15010130 วัดหลวง สพป. สพป.อ่างทอง
15010131 บ้านศาลาดิน สพป. สพป.อ่างทอง
15010132 วัดมะนาวหวาน สพป. สพป.อ่างทอง
15010133 อนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์) สพป. สพป.อ่างทอง
15010134 ชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ สพป. สพป.อ่างทอง
15010135 บ้านห้วยคล้า สพป. สพป.อ่างทอง
15010136 วัดสิทธาราม สพป. สพป.อ่างทอง
15010137 ชุมชนวัดน้ำพุ (น้ำพุพิทยาคาร) สพป. สพป.อ่างทอง
15010138 วัดสี่ร้อย สพป. สพป.อ่างทอง
15010139 วัดทำนบ สพป. สพป.อ่างทอง
15010140 วัดหลักแก้ว สพป. สพป.อ่างทอง
15010141 วัดลานช้าง สพป. สพป.อ่างทอง
15010142 วัดคลองสำโรง สพป. สพป.อ่างทอง
15010143 วัดใหม่ทางข้าม สพป. สพป.อ่างทอง
15010144 วัดห้วยโรง สพป. สพป.อ่างทอง
15010145 วัดห้วยคันแหลน (ประชารัฐรังสรรค์) สพป. สพป.อ่างทอง
15010146 วัดหัวตะพาน สพป. สพป.อ่างทอง
15010147 วัดแปดแก้ว สพป. สพป.อ่างทอง
15012003 วิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) สพม. สพม.เขต 5
15012008 วิเศษชัยชาญวิทยาคม สพม. สพม.เขต 5
15012009 ไผ่วงวิทยา สพม. สพม.เขต 5
15010148 วัดโบสถ์ สพป. สพป.อ่างทอง
15010149 วัดท่าชุมนุม สพป. สพป.อ่างทอง
15010150 บ้านหนองถ้ำ สพป. สพป.อ่างทอง
15010151 วัดมงคลธรรมนิมิต สพป. สพป.อ่างทอง
15010152 วัดหนองกร่าง สพป. สพป.อ่างทอง
15010153 วัดไผ่แหลม สพป. สพป.อ่างทอง
15010154 วัดเกษทอง สพป. สพป.อ่างทอง
15010155 วัดสามโก้ สพป. สพป.อ่างทอง
15010156 อนุบาลบ้านลำสนุ่น สพป. สพป.อ่างทอง
15010157 บ้านดอนตาวง สพป. สพป.อ่างทอง
15010158 วัดสามขาว สพป. สพป.อ่างทอง
15012014 สามโก้วิทยาคม สพม. สพม.เขต 5
15010091 วัดหัวสะแกตก สพป. สพป.อ่างทอง
15010092 วัดรัตนาราม สพป. สพป.อ่างทอง
15010093 ชุมชนวัดริ้วหว้า สพป. สพป.อ่างทอง
15010094 บ้านดอนกร่าง สพป. สพป.อ่างทอง
15010095 วัดวังน้ำเย็น สพป. สพป.อ่างทอง
15010096 วัดหมื่นเกลา สพป. สพป.อ่างทอง
15010097 วัดหนองยาง สพป. สพป.อ่างทอง
15010098 วัดรางฉนวน สพป. สพป.อ่างทอง
15010099 วัดจันทร์มณี สพป. สพป.อ่างทอง
15010100 วัดบ้านแก สพป. สพป.อ่างทอง
15010101 วัดบ้านพราน สพป. สพป.อ่างทอง
15010102 บ้านหนองเสือ สพป. สพป.อ่างทอง
15010103 วัดสีบัวทอง สพป. สพป.อ่างทอง
15010104 วัดแก้วกระจ่าง สพป. สพป.อ่างทอง
15010105 อนุบาลแสวงหา สพป. สพป.อ่างทอง
15010106 พวงทองอุปถัมภ์ สพป. สพป.อ่างทอง
15010107 วัดบ้านเพชร สพป. สพป.อ่างทอง
15010108 วัดทองเลื่อน สพป. สพป.อ่างทอง
15010109 วัดยาง สพป. สพป.อ่างทอง
15010110 ประสิทธิวิทยา สพป. สพป.อ่างทอง
15012002 แสวงหาวิทยาคม สพม. สพม.เขต 5
15012013 ริ้วหว้าวิทยาคม สพม. สพม.เขต 5