ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
16020117 อนุบาลโคกเจริญ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020118 บ้านทะเลทอง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020119 บ้านดินแดง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020120 บ้านโคกแสมสาร สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020121 บ้านเขาราบ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020122 บ้านวังตาอินทร์ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020123 บ้านสระเพลง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020125 บ้านยางราก สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020127 บ้านพุกะชัด สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020128 บ้านห้วยสาราม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020129 บ้านลำโป่งเพชร สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020131 บ้านแหลมชนแดน สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020132 บ้านหนองมะค่า สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16022009 โคกเจริญวิทยา สพม. สพม.เขต 5
16022010 ยางรากวิทยา สพม. สพม.เขต 5
16010081 วัดวังหัวแหวน สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010083 บ้านหนองชนะชัย สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010084 บ้านชอนบอน สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010085 บ้านคลองเกตุ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010086 บ้านโคกสะอาด สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010087 บ้านหัวดง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010088 บ้านเขาดิน สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010089 บ้านหนองบัว สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010090 วัดหนองพิมาน สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010091 โคกสำโรง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010092 วัดรัตนาราม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010093 บ้านเนินจันทร์ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010094 บ้านดงมะรุม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010095 บ้านวังไผ่ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010096 บ้านตะกุดหว้า สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010097 บ้านถลุงเหล็ก สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010098 บ้านหนองปล้อง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010099 อนุบาลบ้านเพนียด สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010100 บ้านนกเขาเปล้า สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010101 บ้านวังขอนขว้าง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010102 วัดดงแก้ว สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010103 บ้านวังจั่น สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010104 บ้านโป่งยอ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010105 บ้านวังเพลิง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010106 บ้านมะม่วงเจ็ดต้น สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010107 บ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010108 บ้านพุม่วง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010109 บ้านทุ่งทอง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010110 วัดสะพานคง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010111 วัดสะแกราบ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010112 บ้านหนองสำโรง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010114 วัดหนองแขม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010115 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010116 บ้านท่าม่วง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010118 บ้านหลุมข้าว สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010119 บ้านพรมทิน สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010120 วัดหนองหอย สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010121 บ้านเขาสะพานนาค สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010122 บ้านเขาทับควาย สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010123 วัดห้วยโป่ง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010124 วัดสัมพันธมิตร สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010125 วัดหนองคู สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16012001 โคกสำโรงวิทยา สพม. สพม.เขต 5
16012004 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. สพม.เขต 5
16020034 บ้านเกาะรัง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020035 บ้านหนองบง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020036 บ้านลังกาประชาสรรค์ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020037 บ้านหนองปล้อง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020038 บ้านเขาแหลม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020040 บ้านเขายายกะตา สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020041 บ้านโกรกรกฟ้า สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020042 วัดศิริบรรพต สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020043 ชุมชนบ้านชัยบาดาล สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020044 บ้านลำโกฎิทอง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020045 บ้านท่ามะกอก สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020047 บ้านหนองโกวิทยา สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020048 บ้านเขาตะแคง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020050 บ้านท่าดินดำ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020051 บ้านวังก้านเหลือง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020052 บ้านหนองปลาไหล สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020053 บ้านท่ามะนาว สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020054 บ้านสันตะลุง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020055 บ้านนาโสม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020056 บ้านซับงูเหลือม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020057 บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020058 นิคมลำนารายณ์ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020059 บ้านไร่พัฒนา สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020060 บ้านโค้งรถไฟ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020061 บ้านบัวชุม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020062 บ้านเขาสมโภชน์ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020063 บ้านซับเค้าแมว สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020065 บ้านธงชัยสามัคคี(ศรีสยามอุปถัมภ์) สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020066 บ้านซับหินขวาง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020067 บ้านใหม่สามัคคี สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020068 บ้านห้วยนา สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020069 บ้านม่วงค่อม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020070 วัดสว่างอารมณ์ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020071 บ้านมะกอกหวาน สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020072 อนุบาลลำนารายณ์ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020075 วัดสุนทรเทพคีรี สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020076 บ้านซับไทร สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020077 บ้านซับผาสุก สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020078 บ้านดงน้อย สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020080 วัดโพธิ์งาม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020081 บ้านบ่อน้ำ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020082 บ้านทุ่งตาแก้ว สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020083 บ้านห้วยดีเลิศ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16022002 ชัยบาดาลวิทยา สพม. สพม.เขต 5
16022004 ชัยบาดาลพิทยาคม สพม. สพม.เขต 5
16022006 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี สพม. สพม.เขต 5
16010126 สมอคอนวิทยาคาร สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010127 วัดถ้ำตะโก สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010128 วัดเขาสมอคอน สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010129 วัดคลองเม่า สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010131 วัดเกตุ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010132 ท่าวุ้ง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010133 วัดปากคลองบางคู้ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010134 อนุบาลท่าวุ้ง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010135 วัดโพธิ์ศรี(สังวรราษฎร์นุสรณ์) สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010136 วัดหนองมน สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010137 บ้านบางงา(รัฐประชาสรรค์) สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010138 บ้านบางลี่ (สุขรัฐราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010139 สิงหฤกษ์ประสิทธิ์ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010140 วัดหนองปลาดุก สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010141 วัดหนองหลวง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010142 บ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010143 วัดโพธิ์ตรุ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010144 วัดเกาะวิมุตตาราม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010145 วัดบ้านลาด สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010146 วัดสนามไชย สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010147 บ้านดอนทอง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010148 วัดมุจลินท์ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010149 วัดลาดสาลี่ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010150 วัดยวด สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010151 วัดหัวสำโรง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010152 วัดมะค่า สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010153 วัดคงคาราม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010154 วัดโพธิ์เกษตร สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16012010 ท่าวุ้งวิทยาคาร สพม. สพม.เขต 5
16012011 บ้านเบิกวิทยาคม สพม. สพม.เขต 5
16020084 บ้านท่ากรวด สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020085 บ้านเนินทอง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020086 บ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020087 บ้านทรัพย์เจริญ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020088 บ้านซับจำปา สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020089 บ้านทะเลวังวัด สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020090 บ้านบ่อคู่ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020091 บ้านท่าตะโก สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020092 บ้านท่าหลวง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020093 อนุบาลท่าหลวง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020094 บ้านหนองประดู่ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020095 บ้านหนองหัวช้าง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020099 ทรัพย์ราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020100 บ้านทุ่งดินแดง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020101 บ้านหัวลำ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020102 บ้านหนองจาน สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16022007 ท่าหลวงวิทยาคม สพม. สพม.เขต 5
16010155 บ้านดงกลาง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010156 อนุบาลบ้านหมี่ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010157 วัดดงพลับ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010158 วัดโป่งแค สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010159 บ้านกระเบากลัก สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010160 บ้านดอนดึง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010161 วัดบางกะพี้(พสกอำรุง) สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010163 วัดเทพอำไพ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010164 วัดธรรมิการาม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010165 วัดคุ้งท่าเลา สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010166 บ้านกล้วย สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010167 วัดท่าช้าง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010168 วัดท้องคุ้ง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010169 บ้านเกริ่นกฐิน สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010171 วัดบ้านทราย สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010172 บ้านหนองนางาม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010173 บ้านหัวบึง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010174 วัดน้ำจั้น สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010175 วัดหนองน้ำทิพย์ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010177 วัดบ้านหมี่ใหญ่ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010178 วัดทุ่งทะเลหญ้า สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010179 วัดมหาสอน 'ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์' สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010180 วัดบางพึ่ง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010181 วัดห้วยแก้ว สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010182 พิบูลปัทมาคม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010184 วัดเขาวงกฎ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010186 วัดสายห้วยแก้ว สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010187 วัดหนองกระเบื้อง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010188 บ้านไผ่ใหญ่ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010189 วัดหนองโพธิ์ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010190 วัดท้ายลาด สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010191 วัดหนองคู สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010192 วัดหนองกระเบียน สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010193 วัดพานิชธรรมิการาม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010194 บ้านโคกสุข สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010196 วัดสระกระเบี้อง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010197 บ้านสระเตย สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010201 บ้านน้ำบ่า สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010202 บ้านหนองแก สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010203 วัดหนองเมือง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010204 วัดห้วยกรวด สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010205 ชุมชนตำบลหินปัก สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16013001 โสตศึกษาปานเลิศ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16012012 บ้านหมี่วิทยา สพม. สพม.เขต 5
16012013 ปิยะบุตร์ สพม. สพม.เขต 5
16012014 บ้านชีวิทยา สพม. สพม.เขต 5
16020001 วัดโคกสลุง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020002 วัดหนองตามิ่ง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020003 ไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน) สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020004 บ้านเขาขวาง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020005 บ้านห้วยสะอาด สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020007 วัดดำรงบุล สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020008 วัดมณีศรีโสภณ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020009 ช่องสาริกา สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020010 บ้านหนองโพธิ์ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020012 ซอย 19 สาย 2 ขวา สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020013 บ้านดีลัง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020014 พรหมรังษี สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020015 ซอย 12 สาย 4 ซ้าย สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020016 น้ำสุดวิไลประชาสรรค์ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020017 บ้านคลองสาริกา สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020019 วัดหนองนา สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020021 ซอย 17 สาย 2 ซ้าย สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020022 ซอย 16 สาย 3 ซ้าย สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020023 อนุบาลพัฒนานิคม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020024 ซอย 26 สาย 4 ซ้าย สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020025 บ้านมะนาวหวาน สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020027 ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020028 บ้านสหพันธ์อ่างทอง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020029 บ้านสวนมะเดื่อ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020030 บ้านซับโศก สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020031 วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020032 บ้านคลองกลุ่ม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020033 บ้านหนองปีกนก สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16022001 พัฒนานิคม สพม. สพม.เขต 5
16022003 โคกสลุงวิทยา สพม. สพม.เขต 5
16022005 ขุนรามวิทยา สพม. สพม.เขต 5
16010002 วัดดงน้อย สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010003 วัดใหม่ขุนนวน สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010005 วัดบ้านดาบ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010006 วัดโบสถ์ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010007 วัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล) สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010008 กองบินโคกกะเทียม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010009 วัดทุ่งสิงห์โต สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010010 ศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010012 ชุบศร(ร.31 พัน 1 รอ.อุปถัมภ์) สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010013 วัดสระมะเกลือ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010014 วัดดงสวอง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010015 วัดหนองบัวขาว สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010016 บ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010017 วัดคอกกระบือ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010018 วัดหนองปลิง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010019 ซอย 3 สาย 4 ซ้าย สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010020 บ้านห้วยส้ม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010022 ซอย 7 สาย 4 ซ้าย สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010023 ซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010024 บ้านโคกตูม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010026 โคกลำพานวิทยา สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010027 วัดธรรมเจดีย์ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010029 วัดชีแวะ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010030 บ้านไทรย้อย สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010031 วัดดอนโพธิ์ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010032 วัดใดใหญ่ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010033 วัดใดยาว สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010034 วัดหลวงสุวรรณาราม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010035 วัดโคกโพธิกุญชร สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010036 วัดยาง ณ รังสี สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010037 วัดตะลุง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010039 วัดถนนแค สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010041 อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010042 อนุบาลลพบุรี สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010043 เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010044 วัดตองปุ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010045 บ้านหนองแขม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010046 วัดท่าแค สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010047 วัดป่ากล้วย สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010049 วัดหลวงท้ายตลาด สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010050 วัดตะเคียน สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010051 วัดท่าข้าม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010052 วัดเขาหนีบ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010053 ไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010054 บ้านหนองถ้ำ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010055 วัดซับเสือแมบ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010056 พิบูลสงเคราะห์1 สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010057 วัดนิคมสามัคคีชัย สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010058 วัดใหม่จำปาทอง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010060 ซอย 5 สาย 2 ซ้าย สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010062 วัดหนองแก้ว สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010063 วัดโพธิ์ระหัต สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010064 วัดสิงห์ทอง 'บุญมีประชานุเคราะห์' สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010065 วัดอัมพวัน สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010066 วัดทองแท่งนิสยาราม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010067 วัดข่อยกลาง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010068 วัดข่อยใต้ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010069 พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010070 วัดเทพกุญชรวราราม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010071 บ้านสามเรือน(วันครู ๒๕๐๐) สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010072 วัดพรหมาสตร์ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010073 วัดโพธิ์เก้าต้น สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010074 วัดบ่อเงิน สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010076 วัดสำราญ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010078 วัดโคกหม้อ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010079 วัดไผ่แตร สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010080 วัดคุ้งนาบุญ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16012009 ลพบุรีปัญญานุกูล สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16012002 พิบูลวิทยาลัย สพม. สพม.เขต 5
16012003 โคกกะเทียมวิทยาลัย สพม. สพม.เขต 5
16012005 ดงตาลวิทยา สพม. สพม.เขต 5
16012006 พระนารายณ์ สพม. สพม.เขต 5
16012007 บ้านข่อยวิทยา สพม. สพม.เขต 5
16012008 โคกตูมวิทยา สพม. สพม.เขต 5
16020133 บ้านกุดตาเพชร สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020134 บ้านราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020135 หมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020136 บ้านเหวตาบัว สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020137 บ้านปรางค์น้อย สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020138 บ้านเขารวก สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020139 บ้านวังทอง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020140 บ้านศรีเมือง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020141 บ้านด่านไทยล้อม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020143 บ้านท่าเยี่ยม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020144 บ้านลำสนธิ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020145 บ้านหนองเกตุ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020146 อนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี) สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020147 ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16022011 ลำสนธิวิทยา สพม. สพม.เขต 5
16020104 บ้านทุ่งท่าช้าง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020106 บ้านด่านจันทร์ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020108 บ้านเขาหมูมัน สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020109 บ้านดงน้อย สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020110 บ้านห้วยเขว้า สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020111 บ้านวังแขม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020112 บ้านคลอง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020113 บ้านมหาโพธิ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020114 อนุบาลสระโบสถ์ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020116 บ้านห้วยใหญ่ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16022008 สระโบสถ์วิทยาคาร สพม. สพม.เขต 5
16020148 บ้านหนองขาม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020150 บ้านชอนสมบูรณ์ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020151 บ้านหนองไทร สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020153 ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020156 บ้านป่าเขว้า สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020157 บ้านหนองสำราญ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020158 บ้านโคกกลาง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020159 บ้านบ่อดินสอพอง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020160 บ้านดงดินแดง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020161 บ้านหนองเสมา สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020163 บ้านใหม่โสพิมพ์ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020164 บ้านหนองไก่ห้าว สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020165 บ้านไร่ทรัพย์เจริญ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020166 บ้านหนองตะแบก สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020167 บ้านยางโทน สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020168 อนุบาลวัดหนองม่วง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16022013 ราชประชานุเคราะห์ 33 สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16022012 หนองม่วงวิทยา สพม. สพม.เขต 5