ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
23010110 บ้านคลองเจ้า สพป. สพป.ตราด
23010111 บ้านอ่าวพร้าว สพป. สพป.ตราด
23010112 อนุบาลเกาะกูด สพป. สพป.ตราด
23010113 บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) สพป. สพป.ตราด
23012017 เกาะกูดวิทยาคม สพม. สพม. เขต 17
23010114 บ้านคลองพร้าว สพป. สพป.ตราด
23010115 อนุบาลเกาะช้าง สพป. สพป.ตราด
23010116 วัดคลองสน สพป. สพป.ตราด
23010117 บ้านบางเบ้า สพป. สพป.ตราด
23010118 วัดวัชคามคชทวีป สพป. สพป.ตราด
23010119 วัดสลักเพชร สพป. สพป.ตราด
23010053 ชุมชนบ้านเขาสมิง สพป. สพป.ตราด
23010054 ชุมชนบ้านเขาสมิงสาขาวัดลำภูราย สพป. สพป.ตราด
23010055 บ้านดงกลาง สพป. สพป.ตราด
23010056 วัดสลัก สพป. สพป.ตราด
23010057 บ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.ตราด
23010058 บ้านอ่างกะป่อง สพป. สพป.ตราด
23010059 วัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ตราด
23010060 บ้านตามาง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์) สพป. สพป.ตราด
23010062 บ้านเกษมสุข สพป. สพป.ตราด
23010063 บ้านเจียรพัฒนา สพป. สพป.ตราด
23010064 บ้านมณฑล สพป. สพป.ตราด
23010065 บ้านดอนสูง สพป. สพป.ตราด
23010066 วัดดินแดง สพป. สพป.ตราด
23010067 วัดเสนาณรงค์ สพป. สพป.ตราด
23010068 วัดประณีต สพป. สพป.ตราด
23010069 วัดฆ้อ สพป. สพป.ตราด
23010070 บ้านโป่ง สพป. สพป.ตราด
23010071 บ้านหนองบัว สพป. สพป.ตราด
23010072 วัดตาพลาย สพป. สพป.ตราด
23010073 ชุมชนวัดแสนตุ้ง สพป. สพป.ตราด
23010074 วัดท่าหาด สพป. สพป.ตราด
23010075 บ้านห้วงพัฒนา สพป. สพป.ตราด
23010076 บ้านเนินตะบก สพป. สพป.ตราด
23010077 วัดพนมพริก สพป. สพป.ตราด
23012010 เขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์) สพม. สพม. เขต 17
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม. เขต 17
23012012 ประณีตวิทยาคม สพม. สพม. เขต 17
23010042 อนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป. สพป.ตราด
23010043 บ้านคลองจาก สพป. สพป.ตราด
23010044 บ้านเนินตาล สพป. สพป.ตราด
23010045 บ้านตาหนึก สพป. สพป.ตราด
23010046 บ้านคลองมะนาว สพป. สพป.ตราด
23010047 บ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) สพป. สพป.ตราด
23010048 บ้านหนองม่วง สพป. สพป.ตราด
23010049 วัดห้วงโสม สพป. สพป.ตราด
23010050 บ้านโขดทราย สพป. สพป.ตราด
23010051 บ้านคลองมะขาม สพป. สพป.ตราด
23010052 บ้านหาดเล็ก สพป. สพป.ตราด
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม สพม. สพม. เขต 17
23010078 บ้านหนองแฟบ สพป. สพป.ตราด
23010079 วัดช้างทูน สพป. สพป.ตราด
23010080 บ้านด่านชุมพล สพป. สพป.ตราด
23010081 บ้านปะเดา สพป. สพป.ตราด
23010082 บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล สพป. สพป.ตราด
23010083 เพียงหลวง ๖ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริว สพป. สพป.ตราด
23010084 บ้านสระใหญ่ สพป. สพป.ตราด
23010085 ไทยรัฐวิทยา ๔๔ (บ้านนนทรีย์) สพป. สพป.ตราด
23010086 บ้านมะนาว สพป. สพป.ตราด
23010087 บ้านคลองแอ่ง สพป. สพป.ตราด
23010088 บ้านตางาม สพป. สพป.ตราด
23010089 บ้านจัดสรร สพป. สพป.ตราด
23010090 บ้านปะอา สพป. สพป.ตราด
23010091 ชุมชนบ้านตากแว้ง สพป. สพป.ตราด
23010092 ชุมชนวัดบ่อไร่ สพป. สพป.ตราด
23010093 อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ สพป. สพป.ตราด
23010094 อัมพรจินตกานนท์ สพป. สพป.ตราด
23010095 คีรีศรีสาครวิทยา สพป. สพป.ตราด
23010096 บ้านหนองบอน สพป. สพป.ตราด
23012015 ราชประชานุเคราะห์ 49 สพป. สพป.ตราด
23012013 บ่อไร่วิทยาคม สพม. สพม. เขต 17
23012014 หนองบอนวิทยาคม สพม. สพม. เขต 17
23010001 บ้านนาเกลือ สพป. สพป.ตราด
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัตน์ อุปถัมภ์) สพป. สพป.ตราด
23010003 วัดตะกาง สพป. สพป.ตราด
23010005 คลองขวาง สพป. สพป.ตราด
23010006 บ้านทุ่งไก่ดัก สพป. สพป.ตราด
23010007 วัดวรุณดิตถาราม สพป. สพป.ตราด
23010009 ชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์) สพป. สพป.ตราด
23010010 วัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) สพป. สพป.ตราด
23010011 บ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์) สพป. สพป.ตราด
23010012 บ้านไร่ป่า สพป. สพป.ตราด
23010013 อนุบาลตราด สพป. สพป.ตราด
23010014 อนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ตราด
23010015 บ้านท่าประดู่ สพป. สพป.ตราด
23010016 บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) สพป. สพป.ตราด
23010017 บ้านเนินตาแมว สพป. สพป.ตราด
23010018 บ้านสวนใน สพป. สพป.ตราด
23010019 วัดบุปผาราม(คุณวุฒิอุปถัมภ์)มิตรภาพที่100 สพป. สพป.ตราด
23010020 วัดวัง(กิ่ม - บุญอยู่ อุทิศ) สพป. สพป.ตราด
23010021 วัดแหลมหิน สพป. สพป.ตราด
23010022 วัดหนองคันทรง สพป. สพป.ตราด
23010023 วัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์) สพป. สพป.ตราด
23010024 วัดสุวรรณมงคล สพป. สพป.ตราด
23010025 วัดไทรทอง สพป. สพป.ตราด
23010026 บ้านปากคลองน้ำเชี่ยว สพป. สพป.ตราด
23010028 วัดห้วงน้ำขาว สพป. สพป.ตราด
23010029 บ้านเปร็ดใน สพป. สพป.ตราด
23010030 บ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) สพป. สพป.ตราด
23010031 บ้านบางปรง สพป. สพป.ตราด
23010033 วัดคลองขุด สพป. สพป.ตราด
23010035 วัดบางปรือ สพป. สพป.ตราด
23010036 วัดแหลมกลัด สพป. สพป.ตราด
23010037 บ้านคลองประทุน สพป. สพป.ตราด
23010038 วัดสะพานหิน สพป. สพป.ตราด
23010039 วัดอ่าวใหญ่ สพป. สพป.ตราด
23010040 บ้านแหลมพร้าว สพป. สพป.ตราด
23010041 ชุมชนวัดอ่าวช่อ สพป. สพป.ตราด
23012001 ตราษตระการคุณ สพม. สพม. เขต 17
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ สพม. สพม. เขต 17
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม สพม. สพม. เขต 17
23012004 คีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ สพม. สพม. เขต 17
23012005 เขาน้อยวิทยาคม สพม. สพม. เขต 17
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร สพม. สพม. เขต 17
23012007 เนินทรายวิทยาคม สพม. สพม. เขต 17
23010097 บ้านคลองใหญ่ สพป. สพป.ตราด
23010098 บ้านเนินดินแดง สพป. สพป.ตราด
23010099 บ้านธรรมชาติล่าง สพป. สพป.ตราด
23010100 วัดทองธรรมชาติ สพป. สพป.ตราด
23010101 อนุบาลวัดน้ำเชี่ยว สพป. สพป.ตราด
23010102 ชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ตราด
23010104 บ้านอ่าวตาลคู่ สพป. สพป.ตราด
23010105 วัดบางปิดบน สพป. สพป.ตราด
23010106 วัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์) สพป. สพป.ตราด
23010107 วัดแหลมมะขามสาขาบ้านแหลมทองหลาง สพป. สพป.ตราด
23010108 วัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา) สพป. สพป.ตราด
23010109 ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) สพป. สพป.ตราด
23012016 แหลมงอบวิทยาคม สพม. สพม. เขต 17