ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
31020001 อนุบาลกระสัง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020002 วัดบ้านหนองแขม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020003 บ้านตะเคียน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020004 บ้านระโยงใหญ่ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020005 บ้านขามตาเบ้า สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020006 บ้านถนน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020007 บ้านหนองตระเสก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020008 วัดชุมพลมณีรัตน์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020009 วัดบ้านกันทรารมย์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020010 บ้านระกาเสม็ด สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020011 บ้านหนองขอน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020012 บ้านดอนยาว สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020013 บ้านโคกยาง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020014 วัดบ้านชุมแสง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020015 บ้านก้านเหลือง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020016 บ้านไม้แดง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020017 บ้านสวายสอ 'ไกรปัญญานุเคราะห์' สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020018 บ้านไผ่ลวก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020019 วัดปทุมคงคา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020020 บ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020021 บ้านตาสะดำ (สุรวุฒิอนุเคราะห์) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020022 บ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020023 บ้านระกา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020024 วัดอินทบูรพา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020025 บ้านนารา'กัลยาประชาสรรค์' สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020026 บ้านเมืองไผ่ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020027 บ้านสวายสอ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020028 วัดธรรมถาวร สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020029 บ้านอโณทัย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020030 บ้านลำดวน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020031 วัดบ้านหนองพลวง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020032 บ้านยาง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020033 บ้านแสลงพันกระเจา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020034 บ้านแซวประดู่ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020035 บ้านโนนสว่าง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020036 บ้านขามสามัคคี สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020037 บ้านศรีภูมิสามัคคี สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020038 บ้านโคกสูง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020039 บ้านนาราใหญ่ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020040 บ้านตาราม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020041 ชุมชนบ้านสองชั้น สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020042 วัดบ้านจอม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020043 บ้านเสม็ด สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020044 บ้านหนองรักษ์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020045 บ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020046 บ้านโคลด สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020047 บ้านสูงเนิน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020048 บ้านทุ่งสว่าง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020049 บ้านบัวถนน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020050 บ้านจะเนียงสามัคคี สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020051 บ้านตะครองใต้ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020052 วัดบ้านปราสาท สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020053 บ้านละลูน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020054 บ้านชำแระ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020055 บ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020056 วัดหนองตะครอง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020057 บ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร' สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020058 บ้านโนนแดง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020059 บ้านจาน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020060 บ้านหนองเหล็ก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020061 บ้านกุดใหญ่ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020062 บ้านห้วยสำราญ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020063 บ้านกุดโคลน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020064 บ้านน้ำอ้อม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020065 บ้านตะครอง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020066 บ้านตาเป้า สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020067 บ้านประดู่ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31022001 กระสังพิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31022002 ลำดวนพิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31022003 ชุมแสงพิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31022004 สูงเนินพิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31040001 บ้านกอกโคกวิทยา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040002 บ้านโคกใหญ่ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040003 บ้านจิก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040004 บ้านโสกแต้ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040005 อนุบาลคูเมือง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040006 บ้านคูบอน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040007 บ้านหนองติ้ว สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040008 บ้านปะคำดง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040009 บ้านโนนเจริญ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040010 วัดบ้านสำราญราษฎร์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040011 บ้านหนองดุม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040012 บ้านหนองตาด สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040013 บ้านหนองบัว สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040014 บ้านตูม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040015 บ้านหนองกระทุ่ม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040016 บ้านปะคำสำโรง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040017 บ้านสวายสอ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040018 บ้านโนนกลาง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040019 บ้านโนนเพกา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040020 บ้านแพ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040021 บ้านหนองนางดำ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040022 วัดบ้านเบาน้อย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040023 บ้านวังปลัด สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040024 บ้านหนองขุนพรม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040025 บ้านหนองบัวแดง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040026 บ้านดงย่อ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040027 บ้านเขว้า สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040028 บ้านโจด สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040029 วัดบ้านปะเคียบ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040030 บ้านสระขี้ตุ่น สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040031 บ้านพรสำราญ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040032 วัดบัวทอง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040033 บ้านโนนยานาง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040034 บ้านหนองขวาง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040035 ไตรคามศรีอนุสรณ์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040036 บ้านสระปะคำถาวร สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040037 บ้านสระบัว สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040038 บ้านดงเค็ง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040039 บ้านหนองหว้า สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040040 ชุมชนบ้านหนองขมาร สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040041 บ้านหนองไทร สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040042 บ้านคูบัว สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040043 วัดบ้านโนนมาลัย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040044 บ้านโศกนาคท่าม่วง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040045 บ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040046 บ้านหนองรัก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040047 บ้านตาหล่ำ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040048 บ้านสาวเอ้ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040049 บ้านหินเหล็กไฟ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31042001 คูเมืองวิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31042002 ตูมใหญ่วิทยา สพม. สพม. เขต 32
31042003 มัธยมพรสำราญ สพม. สพม. เขต 32
31040175 อนุบาลแคนดง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040176 บ้านหนองการะโก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040177 วัดราษฏร์สามัคคี สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040178 บ้านยางทะเล สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040179 บ้านโนนกลาง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040180 บ้านกระทุ่มเครือ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040181 บ้านดงพลอง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040182 บ้านป่าหนาม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040183 บ้านกระทุ่มจานสามัคคี สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040184 บ้านขามพิมาย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040185 บ้านสระบัว สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040186 บ้านซาดหัวหนองแคน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040187 บ้านหนองสรวง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040188 บ้านงิ้ว สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040189 บ้านตะแบงสามัคคี สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040190 บ้านปอแดง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040191 บ้านขี้เหล็ก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040192 บ้านหนองหญ้าคา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040193 บ้านโคกสว่าง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040194 บ้านหัวฝาย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31042015 แคนดงพิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31042016 ดงพลองพิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31030198 บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030199 บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030200 บ้านสี่เหลี่ยม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030201 บ้านพูนสุข (ประชานุกูล) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030202 บ้านดอนไม้ไฟ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030203 บ้านบัวตะเคียน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030204 วัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030205 บ้านถาวร สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030206 ไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030207 บ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030208 บ้านยายคำ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030209 วัดสุขสำราญ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030210 อนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030211 บ้านโนนศิลา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030212 บ้านโนนทอง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030213 บ้านเขว้า สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030214 บ้านโคกยาง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030215 ไทยรัฐวิทยา 90 สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030216 บ้านตะโก'วันครู 2501' สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31032023 พนมรุ้ง สพม. สพม. เขต 32
31010170 บ้านโคกสนวน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010171 บ้านช่อผกา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010172 บ้านบุหนองเทา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010173 บ้านสำโรงโคกเพชร สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010174 บ้านหัวสะพาน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010175 บ้านโคกสะอาด สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010176 อนุบาลชำนิ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010177 บ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010178 บ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010179 บ้านประคอง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010180 บ้านกระโดนกะลันทา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010181 วัดละลวด สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010182 บ้านหนองพะอง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010183 บ้านหนองเพิก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010184 บ้านดอนหวาย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010185 วัดหนองปล่อง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010186 บ้านตาเหล็ง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31012016 ชำนิพิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31030001 วัดก้านเหลือง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030002 บ้านโคกยางหนองถนน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030003 บ้านหนองหญ้าวัว สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030004 บ้านหนองปรือ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030005 บ้านเสลา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030006 บ้านทุ่งโพธิ์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030007 บ้านโคกมะค่า สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030008 บ้านถนนหัก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030009 บ้านสวายสอ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030010 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030011 บ้านหนองม่วง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030012 บ้านตลาดแย้ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030013 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030014 บ้านเสลาโสรง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030015 บ้านโคกยางหนองตาสี สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030016 บ้านแท่นบัลลังก์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030017 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030018 บ้านทุ่งใหญ่ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030019 บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030020 บ้านหนองเสม็ด สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030021 บ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225 สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030022 บ้านหนองงิ้ว หนองไทร สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030023 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030024 บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030025 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030026 บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030027 บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030028 บ้านหนองกง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030029 บ้านหนองยาง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030030 บ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030031 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030032 วัดน้ำไหล สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030033 บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030034 บ้านหนองแช่ไม้ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030035 บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030036 บ้านสองพี่น้อง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030037 บ้านหนองพลวง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030038 บ้านบุตาเวสน์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030039 ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030040 บ้านหนองบัว สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030041 บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030042 บ้านนิคมเขต สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030043 บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030044 บ้านหนองกราด สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030045 บ้านสระประดู่หนองมะค่า สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030046 บ้านหนองโบสถ์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030047 บ้านหนองทองลิ่ม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030048 บ้านก้านเหลือง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030049 บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030050 บ้านบุตาสุ่มหนองโจด สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030051 บ้านจาน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030052 บ้านโคกตะโก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030053 บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030054 บ้านหนองโสน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030055 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030056 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030057 บ้านวังกระโดน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030058 บ้านหนองถั่วแปบ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31032008 ราชประชานุเคราะห์ 51 สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31032001 นางรอง สพม. สพม. เขต 32
31032002 สิงหวิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31032003 นางรองพิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31032004 ทุ่งแสงทองพิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31032005 พิมพ์รัฐประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 32
31032006 เหลืองพนาวิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31032007 ถนนหักพิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31040134 วัดฤๅษีสถิต สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040135 บ้านโคกกุง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040136 วัดโพธิ์ชัย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040137 วัดสิริมงคล สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040138 ชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040139 วัดบุปผาราม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040140 บ้านโศกกะฐิน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040141 วัดท่าเรียบ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040142 วัดพนมวัน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040143 บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040144 อมรสิริสามัคคี สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040145 วัดสระทอง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040146 วัดทรงสุวรรณ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040147 วัดธาตุ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040148 บ้านโนนตาล (ศีลาคุรุราษฎร์พัฒนา) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040149 สามัคคีเทพอำนวย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040150 ชุมชนบ้านนาแพง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040151 วัดชัยสมพร สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040152 สามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040153 บ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31042012 นาโพธิ์พิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31042013 อุดมอักษรพิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31030186 อนุบาลโนนดินแดง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030187 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030188 บ้านซับคะนิง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030189 บ้านคลองหิน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030190 บ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030191 บ้านป่าไม้สหกรณ์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030192 บ้านลำนางรอง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030193 บ้านหนองเสม็ด สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030194 บ้านคลองโป่ง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030195 บ้านน้อยสะแกกวน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030196 บ้านส้มป่อย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030197 บ้านหนองกกตะแบงสามัคคี สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31032022 ร่มเกล้า บุรีรัมย์ สพม. สพม. เขต 32
31030177 บ้านโกรกแก้ว สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030178 วราวัฒนา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030179 บ้านดงบังซับสมบูรณ์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030180 บ้านม่วงงาม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030181 บ้านดอนสมบูรณ์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030182 บ้านทุ่งจังหัน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030183 บ้านขลุงไผ่ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030184 บ้านอุบลสามัคคี สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030185 อนุบาลโนนสุวรรณ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31032020 โนนสุวรรณพิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31032021 สามัคคีพิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31020146 บ้านหว้า สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020147 บ้านเขาดินเหนือ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020148 บ้านศรีสุข สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020149 บ้านหลัก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020150 บัานตรุง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020151 นิคมสร้างตนเอง 4 สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020152 นิคมสร้างตนเอง 5 สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020153 นิคมสร้างตนเอง 6 สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020154 นิคมสร้างตนเอง 8 สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020155 บ้านนิคมสายโท 8 สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020156 บ้านสายโท ๔ ใต้ "อนุสรณ์ ๑๐๐ ปี กระทรวงศึกษาธิการ) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020157 นิคมสร้างตนเอง 2 สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020158 ชุมชนบ้านโนนเจริญ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020159 บ้านถนนโคกใหญ่ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020160 บ้านหนองแวง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020161 นิคมสร้างตนเอง 9 สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020162 อนุบาลบ้านกรวด สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020163 บ้านตาอี สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020164 บ้านโคกยาง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020165 บ้านเขาดินใต้ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020166 บ้านยาง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020167 บ้านหนองตะเคียน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020168 บ้านโคกเบง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020169 บ้านตัวอย่าง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020170 นิคมสร้างตนเอง 3 สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020171 นิคมสร้างตนเอง 7 สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020172 บ้านบึงเจริญ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020173 บ้านสายโท 1 สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020174 นิคมสร้างตนเอง 1 สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020175 บ้านโคกระเหย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020176 บ้านปราสาททอง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020177 บ้านละหอกตะแบง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020178 นิคมพัฒนาสายตรี 2 สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020179 นิคมพัฒนาสายโท 11 สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020180 บ้านนิคมสายโท 12 เหนือ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020181 กองทัพบกอุปถัมภ์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020182 เพียงหลวง ๒ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020183 บ้านโคกกะชาย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020184 บ้านหนองไม้งาม 1 สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020185 บ้านหนองไม้งาม 2 สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020186 บ้านตะลุมพุก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020187 บ้านสายตรี 9 สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020188 บ้านสายตรี 16 สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020189 บ้านหินลาด สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020190 บ้านละหานทรายใหม่ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020191 บ้านละหานทรายเก่า สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020192 บ้านถนนน้อย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31022010 บ้านกรวดวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 32
31022011 โนนเจริญพิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31010187 มหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010188 บ้านหนองแต้พัฒนา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010189 บ้านดงเย็น สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010190 บ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010191 บ้านสำโรงสันติภาพ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010192 สรีพรรณสันติภาพนาฝาย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010193 บ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010194 อนุบาลบ้านด่าน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010195 บ้านตะโคงสามัคคี สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010196 โนนสวรรค์วิทยา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010197 วัดบ้านปราสาท สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010199 บ้านบุมะขามป้อม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010200 วัดบ้านกะชาย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010201 บ้านตะโกตาเนตร สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010202 วัดบ้านกะหาด สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010203 วัดบ้านปลัดปุ๊ก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31012017 รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม. เขต 32
31040154 วัดสมณาวาส สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040155 บ้านโนนไฮ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040156 บ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040157 บ้านหนองเรือ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040158 วัดสุคันธารมย์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040159 วัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040160 วัดอิสาณ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040161 วัดชายอรัญ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040162 บ้านกอกดอนพยอม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040163 บ้านทองหลาง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040164 วัดพลสุวรรณ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040165 วัดเทพประดิษฐ์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040166 วัดเทพรังษี สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040167 วัดสระจันทร์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040168 บ้านกม.ศูนย์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040169 อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040170 บ้านหนองไผ่เบญจมิตร สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040171 วัดไพรงาม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040172 วัดศรีสุนทร สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040173 จุฬางกูรวิทยา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040174 วัดหลักศิลา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31042014 กู่สวนแตงพิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31020068 บ้านเขาคอก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020069 บ้านโคกกลอย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020070 บ้านสี่เหลี่ยมวิทยา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020071 บ้านหนองตะโก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020072 บ้านหนองเอียน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020073 บ้านละหอกกระสัง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020074 บ้านโนนศิลา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020075 บ้านไพรวัลย์น้อย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020076 บ้านหนองตะขบ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020077 บ้านโคกตูม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020078 บ้านราษฏร์นิยม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020079 บ้านหนองม่วงพัฒนา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020080 บ้านโคกรัง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020081 บ้านโคกมะขาม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020082 บ้านหนองอาแมะ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020083 บ้านโคกตะเคียนสามัคคี สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020084 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020085 บ้านโคกเพชร (บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020086 บ้านเกียรติเจริญ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020087 วัดตะลุงเก่า สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020088 บ้านโคกกลาง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020089 บ้านโคกย่าง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020090 บ้านเก็ม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020091 บ้านจรเข้มาก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020092 วัดบ้านเมืองต่ำ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020093 บ้านบุ (รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020094 บ้านบัว สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020095 บ้านหนองร้าน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020096 บ้านกระสังสามัคคี สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020097 บ้านชุมแสง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020098 บ้านโคกเห็ด สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020099 วัดบ้านตะโกตาพิ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020100 บ้านบาตร (ชัยทัตราษฏร์บำรุง) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020101 บ้านเกษตรสมบูรณ์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020102 วัดบ้านไทร (เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020103 วัดบ้านไพบูลย์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020104 บ้านโคกกี่ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020105 บ้านโคกสำโรง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020106 บ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020107 อนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020108 ประโคนชัยวิทยา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020109 วัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020110 บ้านศรีถาวร สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020111 บ้านหนองม่วง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020112 บ้านหัวตะแบก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020113 วัดบ้านปะทัดบุ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020114 บ้านหนองกระต่าย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020115 บ้านกระสัง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020116 บ้านหินกอง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020117 บ้านเขว้า สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020118 บ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020119 บ้านพาชี สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020120 บ้านโคกสะอาด สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020121 บ้านห้วยปอ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020122 บ้านหนองเก็ม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020123 บ้านกะโดนหนองยาง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020124 บ้านร่มเย็นวิทยา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020125 บ้านบ่อดิน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020126 บ้านไพศาลสามัคคี สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020127 บ้านละลมพนู สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020128 บ้านสังเคิล สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020129 บ้านไทรโยง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020130 บ้านโพธิ์ไทร สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020131 บ้านหนองคูณพิณทอง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020132 บ้านละเวี้ย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020133 บ้านจรอกใหญ่ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020134 บ้านปราสาทสามัคคี สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020135 บ้านหนองนา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020136 บ้านโคกเพชรไสยา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020137 บ้านสี่เหลี่ยม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020138 บ้านสารภี สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020139 บ้านหนองบอน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020140 บ้านแสลงโทน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020141 วัดบ้านยาง (ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020142 บ้านหนองบอนวิทยา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020143 บ้านห้วยเสลา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020144 บ้านหนองน้ำขุ่น สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020145 บ้านโนนเสน่ห์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31022005 ประโคนชัยพิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31022006 บ้านบุวิทยาสรรค์ สพม. สพม. เขต 32
31022007 ไพศาลพิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31022008 เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม. สพม. เขต 32
31022009 แสลงโทนพิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31030128 บ้านเทพพัฒนา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030129 บ้านปลื้มพัฒนา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030130 บ้านหินโคน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030131 บ้านโคกเขาพัฒนา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030132 ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030133 บ้านโคกลอย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030134 บ้านไทยเจริญ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030135 บ้านโคกสมบูรณ์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030136 บ้านกองพระทราย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030137 บ้านโคกงิ้ว สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030138 บ้านทุ่งไผ่ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030139 อนุบาลปะคำ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030140 บ้านหนองน้ำขุ่น สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030141 ชุมชนบ้านดอนนางงาม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030142 บ้านสุขสำราญ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030143 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030144 บ้านหูทำนบ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030145 บ้านหนองต้อ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31032016 ไทยเจริญวิทยา สพม. สพม. เขต 32
31032017 ปะคำพิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31020193 วัดบ้านแสลงคง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020194 บ้านโคกขมิ้น สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020195 บ้านตาแก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020196 เขว้าศึกษา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020197 วัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020198 บ้านปลัด สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020199 บ้านตะแบก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020200 บ้านแพงพวย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020201 บ้านโคกชุม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020202 บ้านปราสาท สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020203 วัดโคกเจริญ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020204 บ้านป่าชัน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020205 บ้านปะทัดบุวิทยา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020206 บ้านมะมัง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020207 อนุบาลบ้านสะเดา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020208 บ้านบุญช่วย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020209 วัดพลับพลา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020210 บ้านโคกโพธิ์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020211 วัดสำโรง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020212 บ้านตะโกรี สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020213 บ้านเสม็ด สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020214 บ้านประดู่ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020215 พุทธบารมี สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31022012 พลับพลาชัยพิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31040050 วัดโพธิ์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040051 บ้านบุ่งเบา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040052 บ้านข่อย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040053 บ้านเป้า(สุทธิสารอุทิศ) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040054 วัดสุวรรณาราม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040055 บ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040056 บ้านเพียแก้ว สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040057 วัดเทพรังสรรค์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040058 บ้านดอนตูม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040059 บ้านยางนกคู่ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040060 บ้านแคน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040061 วัดสระบัว สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040062 วัดธรรมประสิทธิ์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040063 ตงศิริราษฏร์อนุสรณ์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040064 บ้านแดง (สหราษฏร์วิทยา) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040065 วัดท่าเยี่ยม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040066 อนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040067 วัดหงษ์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040068 วัดวงษ์วารี สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040069 บ้านซาดศึกษา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040070 วัดวรดิษฐ์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040071 ชุมชนบ้านหายโศก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040072 บ้านดอน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31042005 พุทไธสง สพม. สพม. เขต 32
31010001 บ้านโพธิ์ดอนหวาย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010002 บ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010003 บ้านหนองม้า สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010004 บ้านกลันทาวิทยา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010005 บ้านท้องเรือ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010006 บ้านพระครูน้อย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010007 บ้านหนองปรือ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010008 บ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010009 วัดบ้านเสม็ด สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010010 ไตรภูมิวิทยา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010011 บ้านโกรกขี้หนู สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010012 บ้านหนองตราดน้อย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010013 สามัคคีมีชัยวิทยา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010014 บ้านหนองไผ่ใหญ่ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010015 บ้านตราดหนองพลวง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010016 บ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010017 วัดบ้านถลุงเหล็ก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010018 บ้านโนนศิลา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010019 บ้านหนองผักแว่น สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010020 บ้านพะไล สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010021 เขตการทางสงเคราะห์5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010022 อนุบาลบุรีรัมย์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010023 บ้านตะเคียน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010024 บ้านหนองเพชร สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010025 วัดบ้านสวายสอ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010026 วัดบ้านรุน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010027 บ้านหนองค่าย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010028 บ้านดอนใหญ่ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010029 บ้านปรุบุมะค่า สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010030 บ้านโคกระกา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010031 บ้านม่วงวิทยาคาร สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010032 อนุบาลเมืองบุรีรีมย์ (บ้านบัว) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010033 วัดโพธิ์ทอง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010034 บ้านหนองโสน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010035 บ้านมะค่า สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010036 บ้านง้าง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010037 บ้านตะโก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010038 บ้านหนองมะค่าแต้ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010039 บ้านหนองยาง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010040 บ้านสระเกษ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010041 บ้านหนองขวาง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010042 พระครูวิทยา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010043 บ้านม่วง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010044 วัดบ้านเมืองฝาง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010045 วัดบ้านเมืองดู่ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010046 บ้านโคกกลาง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010047 วัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010048 บ้านหนองทะลอก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010049 วัดสว่างบูรพา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010050 บ้านหนองไทร สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010051 บ้านสวายจีก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010052 บ้านโคกเปราะ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010053 บ้านพลวง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010054 บ้านฝ้าย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010055 เบญจคามวิทยา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010056 บ้านหนองปรือน้อย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010057 บ้านถาวร สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010058 บ้านโคกระกาน้อย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010059 บ้านหนองสองห้อง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010060 บ้านตลาดชัย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010061 บ้านกระเดื่อง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010062 บ้านร่มไทร สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010063 บ้านสารภี สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010064 ประชาสวัสดิ์วิทยา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010065 วัดบ้านสะแกซำ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010066 บ้านตลาดควาย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010067 บ้านฝังงา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010068 บ้านโนนแดง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010069 สะแกโพรงอนุสรณ์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010070 บ้านหนองมะเขือ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010071 บ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010072 บ้านสมสนุก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010073 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010074 ชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010075 บ้านเขากระโดง(ศิลาทองอุปถัมภ์) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010076 บ้านเสม็ดโคกตาล สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010077 โสภณวรวัฒน์วิทยา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010078 บ้านโคกหัวช้าง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010079 วัดบ้านเย้ยสะแก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010080 บ้านสำโรงโนนเค็ง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010081 บ้านม่วงโนนสูง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010082 บ้านนากลาง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010083 บ้านมาบสมอ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010084 วัดบ้านบัลลังก์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010085 บ้านหนองตราด สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010086 วัดสถานีหนองตาด สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010087 ไตรมิตรวิทยาคาร สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010088 วิมลวิทยา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010089 บ้านหลักเขต สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010090 บ้านโคกเก่า สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010091 ประกาศธรรมคุณวิทยา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010092 บ้านโคกสะอาดวิทยาคาร สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010093 คงชัยสิทธิ์วิทยา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010094 เสนศิริอนุสรณ์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010095 บ้านโคกวัด สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31012001 บุรีรัมย์พิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31012002 ภัทรบพิตร สพม. สพม. เขต 32
31012003 บัวหลวงวิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31012004 พระครูพิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31012005 สองห้องพิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31012006 กนกศิลป์พิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31012007 สวายจีกพิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31012008 หนองตาดพิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31012009 กลันทาพิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31030094 บ้านหนองหมี สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030095 ชุมชนบ้านโคกว่าน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030096 บ้านสมจิต สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030097 บ้านหนองถนน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030098 บ้านโคกขาม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030099 บ้านหนองโบสถ์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030100 บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030101 บ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030102 ชุมชนวัดชุมพร สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030103 บ้านบุ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030104 บ้านโคกตาพรม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030105 บ้านหนองยาง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030106 บ้านสว่างพัฒนา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030107 บ้านปรือพวงสำราญ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030108 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030109 บ้านหนองละหานทราย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030110 อนุบาลโคกใหม่ละหานทราย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030111 บ้านโคกไม้แดง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030112 บ้านโคกเฟือง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030113 บ้านสันติสุข สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030114 บ้านน้อยหนองหว้า สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030115 วัดกัลยาณธรรมาราม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030116 บ้านตากอง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030117 บ้านหนองกราด สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030118 บ้านหนองตะครอง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030119 บ้านปากช่อง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030120 บ้านหนองแวง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030121 บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030122 บ้านหนองตาเยา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030123 บ้านหนองหว้า สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030124 บ้านบาระแนะ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030125 บ้านราษฎร์รักแดน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030126 บ้านแท่นทัพไทย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030127 บ้านผไทรวมพล สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31032012 ร่วมจิตต์วิทยา สพม. สพม. เขต 32
31032013 ละหานทรายวิทยา สพม. สพม. เขต 32
31032014 ตาจงพิทยาสรรค์ สพม. สพม. เขต 32
31032015 ละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. สพม. เขต 32
31010096 บ้านโคกกลางอนุสรณ์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010097 บ้านกวางงอย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010098 วัดโกรกประดู่ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010099 บ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010100 วัดโคกล่าม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010101 บ้านลุงม่วง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010102 บ้านสระคูณ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010103 วัดโนนสำราญ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010104 เรืองทองสามัคคี สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010105 บ้านหนองกุงใหม่สามัคคี สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010106 บ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010107 บ้านหนองเฒ่ากา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010108 บ้านหนองปลิง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010109 วัดขี้ตุ่น สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010110 บ้านสนวน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010111 วัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010112 บ้านตลาดโพธิ์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010113 วัดชัยมงคลปราสาทวิทยา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010114 บ้านหนองไฮ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010115 บ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010116 บ้านหนองตาดน้อย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010117 บ้านหนองไทร สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010118 บ้านหนองบัว สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010119 บ้านหนองม่วง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010120 บ้านบริหารชนบท สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010121 บ้านทะเมนชัย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010122 บ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์' สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010123 วัดหนองกระทุ่ม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010124 บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010125 บ้านสระสี่เหลี่ยม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010126 บ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์5) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010127 บ้านนาศรีนวล สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010128 บ้านตูมหวาน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010129 วัดบ้านบุโพธิ์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010130 บ้านผไทรินทร์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010131 บ้านโคกสูง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010132 วัดบ้านโคกซาด สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010133 บ้านหนองหัวช้าง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010134 บ้านโคกสว่าง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010135 รวมมิตรวิทยา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010136 บ้านหนองแวง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010137 บ้านเมืองแฝก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010138 บ้านตูบช้าง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010139 วัดหนองเก้าข่า สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010140 วัดหนองครก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010141 วัดหนองสองห้อง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010142 บ้านห้วยมะไฟ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010143 วัดหนองขุนปราบ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010144 อนุบาลลำปลายมาศ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010145 จันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010146 บ้านแสลงพัน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010147 บ้านสี่เหลี่ยมน้อย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010148 วัดบ้านบุขี้เหล็ก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010149 บ้านโคกใหม่หนองสรวง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010150 บ้านหนองระนาม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010151 บ้านหนองผักโพด สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010152 จตุคามสามัคคีวิทยา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010153 วัดบ้านหนองกะทิง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010154 ไตรคามสามัคคีวิทยา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010155 วัดบ้านหนองปลาไหล สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010156 บ้านหนองซอแซ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010157 บ้านหนองเมืองต่ำ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010158 บ้านแท่นพระ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010159 บ้านหนองมันปลา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010160 บ้านบุตาวงษ์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010161 บ้านหนองโดนประสาทวิทย์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010162 ชุมชนบ้านหนองบัวโคก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010163 บ้านห้วยศาลา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010164 บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010165 วัดบ้านตะขบ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010166 วัดหัวสะพาน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010167 วัดบ้านหินโคน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010168 วัดกะทิง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010169 วัดโคกสะอาด สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31012010 ธารทองพิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31012011 ลำปลายมาศ สพม. สพม. เขต 32
31012012 ตลาดโพธิ์พิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31012013 จตุราษฎร์พิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31012014 เมืองแฝกพิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31012015 ทะเมนชัยพิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31040073 บ้านกระสัง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040074 บ้านหนองปุนสำโรง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040075 บ้านหนองยาง-หนองจาน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040076 บ้านหญ้าคา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040077 บ้านตามา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040078 บ้านชุมแสง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040079 บ้านโคกสิงห์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040080 บ้านสระกุด สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040081 บ้านเสม็ด สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040082 บ้านหนองหัวควาย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040083 ชุมชนบ้านดอนมนต์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040084 บ้านนาลาว สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040085 บ้านละกอ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040086 บ้านกุดน้ำขุ่น สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040087 บ้านท่าเรือ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040088 บ้านท่าม่วง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040089 บ้านสำโรงพิมาน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040090 บ้านโนนยาง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040091 บ้านโนนธาตุ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040092 บ้านหนองครก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040093 บ้านทุ่งวังสาขาบ้านโคกอะโตด สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040094 บ้านทุ่งวัง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040095 บ้านหนองแวง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040096 บ้านสระกอไทร สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040097 บ้านดงยายเภา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040098 อนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040099 บ้านหนองม่วง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040100 บ้านหัวช้าง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040101 บ้านโคกก่อง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040102 บ้านหนองบัวเจ้าป่า สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040103 บ้านเมืองแก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040104 บ้านหนองเชือก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040105 บ้านหนองปลาแดก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040106 บ้านหนองนกเกรียน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040107 บ้านหนองดุม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040108 บ้านร่อนทอง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040109 บ้านเสม็ด(สถาปัตย์อนุสรณ์ 1) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040110 บ้านขาม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040111 บ้านปรือเกียน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040112 บ้านหนองน้ำขุ่น สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040113 บ้านจะหลวย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040114 บ้านกระทุ่ม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040115 บ้านโคกสุพรรณ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040116 บ้านสตึก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040117 บ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040118 บ้านยางน้ำใส สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040119 บ้านคูขาด สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040120 บ้านตาโหงก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040121 บ้านหนองแคน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040122 บ้านพงแขม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040123 บ้านปลัดมุม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040124 บ้านปากช่องสนามชัย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040125 ชุมชนบ้านสะแก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040126 บ้านโนนค้อ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040127 วัดบ้านพลับ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040128 บ้านโคกเมือง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040129 บ้านโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040130 บ้านหนองใหญ่ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040131 บ้านหนองกับ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040132 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040133 วัดบ้านสวายตางวน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31042006 เมืองแกพิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31042007 จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. สพม. เขต 32
31042008 สะแกพิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31042009 สมเสม็ดวิทยา สพม. สพม. เขต 32
31042010 ร่อนทองพิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31042011 สตึก สพม. สพม. เขต 32
31030059 บ้านโคกสว่าง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030060 บ้านโคกลอย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030061 บ้านตะกรุมทอง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030062 บ้านโนนพะไล สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030063 บ้านสะเดาหวาน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030064 บ้านหนองหว้า สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030065 บ้านสระตะเคียน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030066 บ้านโคกสูงคูขาด สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030067 มิตรภาพโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030068 ชุมชนบ้านดอนอะราง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030069 บ้านโคกสะอาด สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030070 บ้านโนนขี้เหล็ก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030071 บ้านคูขาดน้อย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030072 บ้านหนองกราด สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030073 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030074 บ้านลุงขี้หนู สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030075 บ้านเพชรเจริญพัฒนา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030076 อนุบาลหนองกี่ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030077 บ้านหนองกี่สุขสำราญ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030078 บ้านหนองหัวหมู สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030079 บ้านสระขุด สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030080 ไตรคาม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030081 บ้านบุกระสัง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030082 บ้านหนองมัน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030083 บ้านสระสะแก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030084 บ้านสระขาม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030085 บ้านโคกกระชาย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030086 บ้านหนองม่วง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030087 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030088 บ้านนาจาน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030089 จตุคามราษฎร์วิทยา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030090 วัดเย้ยปราสาท สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030091 บ้านขามน้อย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030092 บ้านหนองตาดำ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030093 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31032010 หนองกี่พิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31032011 เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31030146 บ้านไทยสามัคคี สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030147 บ้านหนองบัวลี สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030148 วัดบ้านหนองตราดใหญ่ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030149 บ้านขามเสม็ดบำรุง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030150 บ้านชุมแสง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030151 บ้านหนองตะคร้อ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030152 บ้านโคกปราสาท สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030153 บ้านหนองย่างหมู สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030154 บ้านฝ้าย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030155 บ้านหนองกวางทอง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030156 อนุบาลหนองหงส์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030157 เบญจมาศกุญชร สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030158 บ้านหนองโคลน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030159 บ้านเสาเดียวอนุสรณ์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030160 บ้านหนองเต่า สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030161 บ้านนายาวสามัคคี สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030162 บ้านหนองกก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030163 บ้านไทรออ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030164 วัดโนนศรีคูณ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030165 บ้านห้วยก้อม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030166 บ้านกระเบื้อง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030167 บ้านศรีม่วงแดง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030168 บ้านโนนสูงน้อย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030169 บ้านศรีภูมิ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030170 ชุมชนวัดโคกกลาง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030171 วัดห้วยหิน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030172 บ้านหนองเพชร สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030173 บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030174 บ้านโพธิ์ทอง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030175 บ้านสำราญ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030176 บ้านโคกโสนทองวิทยา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31032018 หนองหงส์พิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31032019 ห้วยหินพิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31020216 วัดบ้านโคกเหล็ก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020217 บ้านกระสังสามัคคี สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020218 บ้านโคกขมิ้นพัฒนา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020219 วัดบ้านตาเสา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020220 บ้านมะขามทานตะวัน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020221 บ้านเกต 'สุตาประชาอุปถัมภ์' สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020222 บ้านตะโกบำรุง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020223 บ้านโชคกราด สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020224 วัดบ้านเมืองโพธิ์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020225 บ้านจบก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020226 วัดบ้านสวายจีกน้อย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020227 วัดบ้านสนวน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020228 วัดบ้านใหม่ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020229 บ้านเพชรประชาสามัคคี สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020230 อนุบาลห้วยราช สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020231 บ้านดวน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31022013 ห้วยราชพิทยาคม สพม. สพม. เขต 32