ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
32030076 กาบเชิงมิตรภาพที่ 190 สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030077 บ้านปราสาทเบง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030078 บ้านบักจรัง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030080 หวลถวิลวิทยา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030081 บ้านคูตัน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030082 บ้านโคกสะอาด สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030083 บ้านหนองโยโคกปืด สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030084 บ้านราวนคร สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030085 บ้านโคกตะเคียน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030086 บ้านจารย์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030087 เกษตรอีสานสามัคคี สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030088 บ้านโนนสวรรค์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030089 บ้านถนนชัย สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030090 บ้านโนนทอง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030091 บ้านกู่ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030092 บ้านโพนทอง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030094 บ้านโจรก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030095 บ้านด่าน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030096 บ้านเกษตรถาวร สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030097 เรืองเจริญพัฒนา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030098 บ้านสกล สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030099 บ้านตะเคียน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2 สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030101 บ้านสระทอง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030102 ประชาสามัคคี สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030103 บ้านแนงมุด สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32032008 กาบเชิงวิทยา สพม. สพม. เขต 33
32032009 แนงมุดวิทยา สพม. สพม. เขต 33
32032010 โคกตะเคียนวิทยา สพม. สพม. เขต 33
32032011 ปราสาทเบงวิทยา สพม. สพม. เขต 33
32010278 อนุบาลเขวาสินรินทร์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010279 บ้านนาโพธิ์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010280 บ้านสดอ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010281 บ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010282 บ้านตากูก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010283 บ้านโชค สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010284 บ้านอำปึลสนวน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010285 บ้านตากแดด สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010286 บ้านภูดินหนองตะครอง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010287 บ้านบึง-เบาะอุ่น สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010288 บ้านกันเตรีย็ง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010289 บ้านพระปืด สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010290 บ้านตลาดตาโหมก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010291 บ้านโคกกรวด สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010292 บ้านบึง(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 253) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010293 บ้านกันตรง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010294 บ้านสนวนนางแก้ว สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010295 บ้านบุญโลก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010296 บ้านแสรออ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010297 บ้านสามโค สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010298 บ้านฉันเพล สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010299 บ้านพะเนา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32012038 สินรินทร์วิทยา สพม. สพม. เขต 33
32012039 แร่วิทยา สพม. สพม. เขต 33
32012040 บึงนครประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 33
32010108 บ้านกันโจรง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010109 บ้านเวียย สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010110 บ้านอันโนง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010111 อนุบาลจอมพระ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010112 บ้านขามราษฎร์วิทยาคม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010113 บ้านจอมพระ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010114 ไตรมิตรวิทยาสรรค์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010115 ทวีคามวิทยา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010116 บ้านโคกเพร็ดโนนจำปา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010117 บ้านหนองขวาว สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010118 บ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010119 บ้านชุมแสง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010120 บ้านจบก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010121 บ้านบุอาไร สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010122 บ้านผือ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010123 บ้านม่วง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010124 สามัคคีวิทยา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010126 บ้านขามศึกษาคาร สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010127 บ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010128 บ้านว่าน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010129 บ้านอาคตหนองขอนประชาวิทย์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010130 บ้านอาแวะ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010131 บ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010132 บ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010133 บ้านดินแดง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010134 บ้านระวี สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010135 บ้านกรูดหนองซำ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010136 บ้านดงเค็ง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010137 บ้านทวารไพร สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010138 บ้านทุ่งนาค สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010139 บ้านเมืองลีง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010140 บ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010141 บ้านตากวน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010142 ลุ่มระวีวิทยา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010143 บ้านหนองพลวง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010144 บ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010145 บ้านโนนงิ้ว สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010146 บ้านวารไพรศรี สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010147 บ้านสำโรง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010148 บ้านหนองกับ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010149 บ้านหนองสนิท สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32012020 จอมพระประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 33
32012021 เมืองลีงวิทยา สพม. สพม. เขต 33
32012022 บุแกรงวิทยาคม สพม. สพม. เขต 33
32012023 หนองสนิทวิทยา สพม. สพม. เขต 33
32020001 บ้านกระเบื้องใหญ่ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020002 บ้านหนองพิมาน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020003 บ้านหัวนาคำ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020004 บ้านทิพย์เนตร สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020005 บ้านขุนหาญ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020006 อนุบาลชุมพลบุรี สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020007 บ้านชุมพลบุรี สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020008 บ้านตึกชุม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020009 บ้านโคกสูง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020010 บ้านระหาร สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020011 บ้านแคนดำ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020012 บ้านสวนหม่อน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020013 โพนทองพิทยาคม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020014 บ้านดู่นาหนองไผ่ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020015 บ้านกระเบื้อง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020016 บ้านขวาวโค้ง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020017 บ้านกระสัง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020018 บ้านยางบ่อภิรมย์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020019 บ้านทิพย์นวด สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020020 บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020021 บ้านโพนม่วง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020022 บ้านขามโพนทัน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020023 บ้านโนนตาลหนามแท่ง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020024 บ้านโนนสมบูรณ์> สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020025 ชุมชนบ้านซาด สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020026 บ้านโนนสัง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020027 บ้านกะทะ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020028 บ้านยางบ่ออี สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020029 บ้านบุตาโสม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020030 บ้านเมืองไผ่กระท่ม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020031 บ้านโพธิ์ห้วย สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020032 บ้านขี้เหล็กโนนจาน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020033 บ้านงิ้ว สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020034 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020035 สามัคคีศึกษา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020036 บ้านแสนสุข สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020037 บ้านยางชุม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020038 บ้านสำโรง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020039 สนวนโคกเม็ก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020040 บ้านเบงท่าลาด สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020041 บ้านศรีณรงค์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020042 บ้านสายสนอง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020043 บ้านม่วงน้อย สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020044 สระขุดดงสำราญวิทยา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020045 บ้านตั้งใจ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020046 บ้านอ้อตลิ่งชัน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020047 บ้านตลุงโนนกอก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020048 บ้านหนองเรือ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020049 บ้านขุนไชยทอง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020050 บ้านยางขามเฒ่า สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32022001 ชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. สพม. เขต 33
32022002 เมืองบัววิทยา สพม. สพม. เขต 33
32022003 ลำพลับพลาวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 33
32020051 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020052 บ้านตระมูง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020053 บ้านบอน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020054 บ้านอาคุณ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020055 บ้านโคกกุง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020056 บ้านศาลา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020057 บ้านหนองอีดำ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020058 บ้านภูดิน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020059 บ้านหนองบึง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020060 บ้านโนนโพ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020061 บ้านตาทิตย์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020062 บ้านบัว สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020063 บ้านตากลาง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020064 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020065 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020066 บ้านปราสาท สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020067 บ้านลุงปุง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020068 บ้านโพนทา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020069 บ้านบัลลังก์พงสวาย สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020070 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020071 บ้านหมากมี่ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020072 บ้านเอือด สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020073 บ้านตาฮะ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020074 บ้านปอหมัน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020075 บ้านตานบ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020076 บ้านโนนระเวียง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020077 บ้านน้ำอ้อม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020078 บ้านเฉนียง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020079 บ้านปรีง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020080 บ้านบะ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020081 บ้านโนนสูง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020082 บ้านบัวโคก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020083 บ้านธรรมษา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020084 บ้านจันทร์งาม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020085 บ้านหนองแสง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020086 บ้านพิงพวย สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020087 บ้านโสมน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020088 ไตรคามสามัคคี สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020090 บ้านยางกระจับ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020091 บ้านเหล่า สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020092 บ้านชายทุ่ง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020093 บ้านหัวพี สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020094 บ้านสาโรช สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020095 บ้านโพนครก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020096 บ้านขี้เหล็ก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020097 บ้านโพนขวาว สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020098 บ้านสะเอิง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020099 บ้านสำโรง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020100 บ้านกุดมะโน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020101 บ้านท่าศิลา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020102 บ้านหนองตาด สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020104 บ้านเมืองแก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020105 บ้านหนองคูน้อย สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020106 บ้านหนองแวง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020107 บ้านโพนงอย สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020109 บ้านม่วงมูล สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020110 บ้านไกลเสนียด สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020112 บ้านทุ่งโก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020113 บ้านบุผาง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020115 บ้านนานวล สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32022004 ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. สพม. เขต 33
32022005 ลานทรายพิทยาคม สพม. สพม. เขต 33
32022006 เมืองแกพิทยาสรรค์ สพม. สพม. เขต 33
32022007 พรมเทพพิทยาคม สพม. สพม. เขต 33
32022008 ช้างบุญวิทยา สพม. สพม. เขต 33
32022009 ทุ่งกุลาพิทยาคม สพม. สพม. เขต 33
32022010 โนนแท่นพิทยาคม สพม. สพม. เขต 33
32022011 ศรีปทุมพิทยาคม สพม. สพม. เขต 33
32020201 บ้านคำผง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020202 บ้านเซียงซิน-โนนดู่ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020203 บ้านม่วงหนองตาด สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020204 บ้านอาพืด สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020206 บ้านขี้เหล็ก 'คุรุราษฎร์บำรุง' สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020207 บ้านหนองบัวงาม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020208 บ้านผักไหม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020209 บ้านหนองไม้งาม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020210 บ้านม่วงหวาน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020211 บ้านค้อ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020212 บ้านก้านเหลือง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020213 บ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา" สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020215 บ้านหนองหว้า "คุรุราษฎร์เสริมวิทย์" สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020216 บ้านหนองเทพ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020218 บ้านผำ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020219 บ้านสำโรง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020220 บ้านหนองแวง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020221 บ้านขุมดิน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020222 บ้านหนองหลวง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020223 โนนนารายณ์วิทยา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32022021 นารายณ์คำผงวิทยา สพม. สพม. เขต 33
32022022 โนนเทพ สพม. สพม. เขต 33
32022023 ประดู่แก้วประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 33
32030168 บ้านโชค สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030169 บ้านจรัส สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030170 กลาโหมราชเสนา 2 สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030171 บ้านโอทะลัน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030172 บ้านตาวัง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030173 บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030174 บ้านนา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030175 บ้านจบก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030176 บ้านหนองโจงโลง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030177 บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030178 บ้านออดราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030179 บ้านบัวเชด สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030180 บ้านระมาดค้อ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030181 บ้านโนนสังข์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030182 บ้านสะเดา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030183 บ้านสน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030184 บ้านสำเภาลูน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030185 บ้านไทยเดิม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030186 บ้านโคกสมอง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030187 บ้านสวาท สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030188 บ้านอาโพน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030189 บ้านสะแร สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32032019 บัวเชดวิทยา สพม. สพม. เขต 33
32032020 มัธยมศรีลำเภาลูน สพม. สพม. เขต 33
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคาร สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030003 บ้านตาเสาะ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030004 บ้านสีโค สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030005 ปราสาท สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030007 บ้านทำนบ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030008 อมรินทราวารี สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030009 บ้านจบก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030010 บ้านโคกทม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030011 บ้านสวายซอ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030012 บ้านกะดาด สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030013 บ้านโคลด สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030014 บ้านจรูกแขวะ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030015 บ้านกูน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030016 บ้านรันเดง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030017 บ้านตายัวะ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030018 บ้านตาวร สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030019 บ้านกาบกระบือ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3 สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030021 รัฐประชาสามัคคี สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030022 บ้านโพธิ์กอง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030023 บ้านเชื้อเพลิง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030024 บ้านโชคนาสาม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030025 บ้านเจ้าคุณ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030026 บ้านมะเมียง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030027 มหาราช ๔ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030029 บ้านจีกแดก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030030 บ้านหนองปรือ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030031 บ้านนาครอง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030032 บ้านตานี สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030033 บ้านโคกจำเริญ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030034 บ้านตาเตียว สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030035 บ้านสวาย สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030036 บ้านลำพุก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030037 บ้านโชค สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030038 บ้านตาเบา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030039 บ้านตะคร้อ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030043 บ้านเจริญสุข สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030044 บ้านหนองหรี่ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030045 บ้านกำไสจาน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030046 บ้านสะพานหัน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030048 บ้านลำดวนพัฒนา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030049 วันเจริญสามัคคี สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030050 บ้านไทร สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030051 บ้านอำปึลกง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030053 เจริญราษฎร์วิทยา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030054 บ้านพนม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030055 บ้านบุอันโนง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030057 บ้านปราสาท สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030058 บ้านคลอง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1 สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาท สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030061 บ้านละลมระไซ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030062 บ้านบักดอก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030064 บ้านสองสะโกม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030065 ไพลศึกษาคาร สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030067 บ้านสมุด สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030068 บ้านหนองยาว สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030069 บ้านหนองใหญ่ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030070 บ้านปลัด สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030072 บ้านก็วล สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030073 บ้านเสกกอง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030074 บ้านลังโกม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030075 บ้านกระวัน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32033001 โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32032001 ประสาทวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 33
32032002 โคกยางวิทยา สพม. สพม. เขต 33
32032003 ตานีวิทยา สพม. สพม. เขต 33
32032004 ไทรแก้ววิทยา สพม. สพม. เขต 33
32032005 ทุ่งมนวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 33
32032006 เชื้อเพลิงวิทยา สพม. สพม. เขต 33
32032007 ตาเบาวิทยา สพม. สพม. เขต 33
32030190 บ้านโคกกลาง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030191 บ้านสระแก้ว สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030192 บ้านโคกโบสถ์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030193 บ้านโคกกรม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030194 บ้านตาลวก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030195 บ้านศรีสวาย สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030196 บ้านจีกแดก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030197 บ้านละเอาะ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030198 บ้านพนมดิน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030199 บ้านตาเมียง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030200 บ้านหนองคันนา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030201 บ้านหนองจูบ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030202 บ้านอำปึล สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030203 บ้านรุน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030204 นิคมสร้างตนเองปราสาท 4 สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030205 บ้านไทยสันติสุข สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030206 บ้านไทยนิยมพัฒนา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030207 บ้านอุโลก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32032021 พนมดงรักวิทยา สพม. สพม. เขต 33
32010001 บ้านขนาด สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010002 บ้านกาเกาะ(แหลมราษฎร์นุเคราะห์) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010003 บ้านโคกอารักษ์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010004 บ้านขามระกา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010005 บ้านแกใหญ่ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010006 บ้านแกน้อย สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010007 บ้านนาเกา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010009 บ้านจักจรูก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010010 บ้านตระแบกน้อย สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010011 บ้านคอโค สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010012 บ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010013 บ้านดงมัน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010014 ราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010015 พรหมประสาทราษฎร์นุกูล สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010016 บ้านกะทม(ร่วนวิทยา) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010017 บ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010018 บ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010019 บ้านหนองเต่า สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010020 อุปัชฌาย์พวนอุทิศ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010021 บ้านใหม่ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010022 บ้านตระแสง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010023 บ้านโคกเพชร สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010024 รุ่งรัฐวิทยา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010025 บ้านตั้งใจ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010026 บ้านระกาสังแก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010027 บ้านปะตาเมาะ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010028 บ้านหนองกระดาน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010029 บ้านระไซร์(เด่นพัฒนา) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010030 บ้านปราสาทตราดมิตรภาพที่ 58 สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010031 บ้านขยอง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010032 เสกวิทยาคม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010033 บ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010034 บ้านตาอ็อง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010035 บ้านจันรม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010036 บ้านแจรน(ปอเกีย-พลินอุทิศ 1) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010037 บ้านใต้ฆ้องโนนจิก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010038 บ้านกาเกาะ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010039 บ้านโคกยาง(บุญรอด-บอนอุทิศ) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010040 บ้านเขวา(เทพอนุสรณ์) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010041 บ้านระเภาว์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010042 บ้านกาเกาะระโยง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010043 บ้านสำโรง-โคกเพชร สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010044 บ้านท่าสว่าง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010045 บ้านส้มป่อย สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010046 บ้านตาเพชร สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010047 บ้านอำปึล(ปอเกียพลินอุทิศ 3) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010048 บ้านโคกปราสาท สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010049 บ้านคาบ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010050 บ้านเทนมีย์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010051 บ้านระหาร สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010052 บ้านไถงตรง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010053 บ้านตะตึงไถง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010054 บ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010055 บ้านหนองกง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010056 บ้านพันธุลี สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010057 บ้านโคกกระเพอ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010058 หนองโตง"สุรวิทยาคม" สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010059 บ้านโคกพระ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010060 บ้านประทัดบุอาลอ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010061 บ้านตำปูง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010062 บ้านโดนออง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010063 บ้านสำโรงนาดี สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010064 บ้านระไซร์สองชั้น สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010065 บ้านโคกวัด สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010066 บ้านลุมพุก(จันทรศึกษา) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010067 บ้านนาเสือก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010068 บ้านละหุ่งหนองกก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010069 บ้านโดนโอก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010070 บ้านนาบัว สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010071 บ้านนาสาม(เกียรติประชา) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010072 บ้านกะทม(คุณรสนิมิต) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010073 เมืองสุรินทร์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010074 อนุบาลสุรินทร์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010075 วัดประสพ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010076 บ้านบุฤาษี สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010077 บ้านอังกัญ - โคกบรรเลง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010078 บ้านรัตนะ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010079 บ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010080 บ้านระกา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010081 บ้านหัวตะพาน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010082 บ้านเพี้ยราม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010083 บ้านหนองกัว สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010084 บ้านตาเปาว์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010085 บ้านทะนงชัย สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010086 บ้านบุทม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010087 บ้านประปืด สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010088 เมืองที สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010089 บ้านโคกสำโรง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010090 บ้านราม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010091 บ้านบรมสุข สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010092 บ้านเล้าข้าว สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010093 บ้านกันแสง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010094 บ้านสลักได สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010095 บ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010096 บ้านตระแบก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010097 บ้านตะบัล สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010098 บ้านโคกเมือง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010099 บ้านสวาย สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010100 บ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010101 บ้านสำโรง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010102 บ้านทัพกระบือ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010103 บ้านแสลงพันธ์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010104 บ้านประสิทธิ์ธนู(ปอเกีย-พลินอุทิศ 2) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010105 บ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010106 บ้านโสน(พิทยศึกษา) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010107 บ้านแสลงพันบุณเยิง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32012001 สุรวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 33
32012002 สิรินธร สพม. สพม. เขต 33
32012003 สวายวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 33
32012004 นาดีวิทยา สพม. สพม. เขต 33
32012005 ศรีไผทสมันต์ สพม. สพม. เขต 33
32012006 รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม. เขต 33
32012007 สุรินทร์ภักดี สพม. สพม. เขต 33
32012008 พญารามวิทยา สพม. สพม. เขต 33
32012009 สุรินทร์ราชมงคล สพม. สพม. เขต 33
32012010 โชคเพชรพิทยา สพม. สพม. เขต 33
32012011 สุรินทร์พิทยาคม สพม. สพม. เขต 33
32012012 วีรวัฒน์โยธิน สพม. สพม. เขต 33
32012013 มหิธรวิทยา สพม. สพม. เขต 33
32012014 นาบัววิทยา สพม. สพม. เขต 33
32012015 ศรีรามประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 33
32012016 ตั้งใจวิทยาคม สพม. สพม. เขต 33
32012017 ท่าสว่างวิทยา สพม. สพม. เขต 33
32012018 แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 33
32012019 เทนมีย์มิตรประชา สพม. สพม. เขต 33
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020119 บ้านดงเค็ง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020120 บ้านแก'แกศึกษาวิทยา' สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020121 บ้านหนองบัวน้อย สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020122 บ้านม่วงบุญมี สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020123 บ้านหาญฮี สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020125 บ้านหนองหิน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020127 บ้านโนนทราย สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020128 บ้านดอนแรด(จินดาวิทยาคาร) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020129 บ้านจาน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020130 บ้านทับน้อย สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020132 บ้านแต้ - หนองบก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020133 บ้านม่วงหมาก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020134 บ้านน้ำคำ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020136 บ้านโนนจำปา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020137 บ้านธาตุ (ธาตุศึกษาวิทยา) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020139 บ้านอาจญา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020140 บ้านน้ำเขียว สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020141 บ้านหนองคู สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020143 บ้านเบิด สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020144 ไตรคามวิทยา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020147 บ้านหนองผือ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020148 บ้านนาวอง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020149 บ้านช่องยางชุม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020150 บ้านคอนสวรรค์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020152 บ้านนาอุดม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020154 บ้านยาง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020155 บ้านนางเข็ม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020156 บ้านขะยูง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020157 บ้านผือน้อย สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020158 รัตนวิทยาคม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020159 อนุบาลรัตนบุรี สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020161 บ้านหนองกา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020162 บ้านโคกล่าม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020164 บ้านหนองบัวทอง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020165 ปทุมมาศวิทยา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020166 บ้านหนองบัวบาน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020167 บ้านขาม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020168 บ้านสร้างบก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020170 บ้านดู่ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32022012 รัตนบุรี สพม. สพม. เขต 33
32022013 ดอนแรดวิทยา สพม. สพม. เขต 33
32022014 เบิดพิทยาสรรค์ สพม. สพม. เขต 33
32022015 ธาตุศรีนคร สพม. สพม. เขต 33
32022016 แกศึกษาพัฒนา สพม. สพม. เขต 33
32022017 ทับโพธิ์พัฒนวิทย์ สพม. สพม. เขต 33
32010226 บ้านภูมิสตึง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010227 บ้านโชกเหนือ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010228 บ้านตระเปียงเตีย สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010229 บ้านหนองคู สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010230 อมรินทร์ราษฎร์วิทยา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010231 ดรุณวิทยากร สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010232 บ้านตรำดม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010233 บ้านระไซร์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010234 บ้านหนองยาง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010235 ศิริราษฎร์วิทยา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010236 บ้านตาเมาะ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010237 บ้านจรวย สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010238 อนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010239 วัดทักษิณวารี สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010240 บ้านอู่โลก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010241 บ้านตะเคียน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010242 บ้านโชกใต้ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010243 บ้านโคกเกาะ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010244 บ้านมะลูจรุงหนองปรีง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32012034 สุรพินท์พิทยา สพม. สพม. เขต 33
32012035 พนาสนวิทยา สพม. สพม. เขต 33
32030208 บ้านเกาะแจนแวน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030209 บ้านแดง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030210 บ้านตะโนน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030211 บ้านสำโรง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030212 บ้านพะเนาว์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030213 ศรีณรงค์วิทยาคาร สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030214 บ้านละมงค์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030215 รัฐราษฎร์พัฒนา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030216 บ้านมหาชัย สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030217 บ้านโสน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030218 บ้านณรงค์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030219 บ้านตรวจ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030220 บ้านฉลีกหนองมะแซว สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030221 บ้านเตาแดก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030222 บ้านโนนทอง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030223 บ้านเกาะตรวจ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030224 บ้านหนองหว้า สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030225 บ้านน้อย สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030226 ไพลอำนวยวิทย์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030227 บ้านกล้วย สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030228 พระจันทร์ศรีสุข สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030229 บ้านขยูงทองยางภิรมย์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030230 วิทยาราษฎร์นุกูล สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030231 บ้านหนองแวง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030232 บ้านกุง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030233 บ้านคูขาด สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030234 บ้านตราด สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32032022 ศรีณรงค์พิทยาลัย สพม. สพม. เขต 33
32010150 บ้านกุดหวาย สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010151 บ้านโคกสนวน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010152 บ้านสมบูรณ์(ปัญจวิทยา) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010153 บ้านดงถาวร สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010154 บ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010155 บ้านกุดหวาย(สาขาบ้านแก่นเมธี) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010156 บ้านไพรษรสำโรง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010157 บ้านขวาวใหญ่ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010158 บ้านคาละแมะ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010159 บ้านหนองจอก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010160 บ้านบึงขวาง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010162 บ้านจารพัต สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010163 บ้านเปรียง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010164 บ้านกันจารย์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010165 บ้านพม่า สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010166 บ้านพันษี สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010167 บ้านช่างปี่ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010168 บ้านตะคร้อ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010169 บ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010170 บ้านหัวแรตนาโพธิ์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010171 บ้านโคกลาวหนองเหล็ก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010172 บ้านโคกอาโพน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010173 บ้านหนองผือโนนแคน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010174 บ้านข่า สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010175 บ้านตรมไพร สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010176 จตุรมิตรวิทยา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010177 บ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010178 บ้านตะเคียน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010179 บึงวิทยาคาร สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010180 บ้านกาเจาะหนองไผ่ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010181 บ้านหัวแรต สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010182 บ้านม่วงทรัพย์โกฎิ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010183 บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010184 บ้านหนองหิน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010185 บ้านบ่อน้ำใส สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010186 บ้านแตล สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010187 บ้านประทุนอายอง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010188 บ้านสวาย สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010189 บ้านนาท่มหนองผักบุ้ง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010190 บ้านหนองท่ม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010191 บ้านโนนถ่อน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010192 บ้านสังแกหนองคู สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010193 บ้านอาวุธ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010194 บ้านดู่อาราง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010195 บ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010196 บ้านผักไหม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010197 บ้านก้านเหลือง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010198 บ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010199 บ้านทุ่งรูง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010200 บ้านสว่างโนนแดง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010201 บ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010202 บ้านกะลัน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010203 บ้านอนันต์(ชูศรีราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010204 บ้านกางของ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010205 บ้านระเวียง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010206 บ้านยางเตี้ย สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010207 อนุบาลศีขรภูมิ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010208 บ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010209 บ้านขะเนก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010210 บ้านแกสระใหญ่ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010211 บ้านกรวดนาฮัง(เข็มแก้วบำรุง) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010212 บ้านหนองขามวิทยาคม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010213 บ้านสะโน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010214 บ้านหนองบัว สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010215 บ้านหนองจิก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010216 บ้านหนองกุง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010217 บ้านหนองขนาด สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010218 บ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010219 บ้านลุมพุกหนองกุง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010220 บ้านโคกลำดวน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010221 บ้านห้วยโนนเจริญ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010222 บ้านปะนอยไถง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010223 บ้านหนองเหล็ก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010224 บ้านจารย์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010225 บ้านกระดาน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32012024 ศีขรภูมิพิสัย สพม. สพม. เขต 33
32012025 แตลศิริวิทยา สพม. สพม. เขต 33
32012026 ห้วยจริงวิทยา สพม. สพม. เขต 33
32012027 กุดไผทประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 33
32012028 จารย์วิทยาคาร สพม. สพม. เขต 33
32012029 มัธยมจารพัตวิทยา สพม. สพม. เขต 33
32012030 หนองแวงวิทยาคม สพม. สพม. เขต 33
32012031 ขวาวใหญ่วิทยา สพม. สพม. เขต 33
32012032 วังข่าพัฒนา สพม. สพม. เขต 33
32012033 ยางวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 33
32020171 บ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020173 บ้านแคนน้อย สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020174 บ้านโนนจาน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020175 บ้านหนองขุนศรี สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020176 บ้านสร้างแก้ว สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020177 บ้านนานวน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020178 บ้านหัวนา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020179 บ้านตาเพชร สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020180 บ้านหนองบัวแดง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020181 บ้านโนนเปือย สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020182 บ้านโพนโก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020183 บ้านเป้า สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020184 บ้านโพนดวน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020185 บ้านทัพไทย สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020186 สนมศึกษาคาร สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020187 บ้านนาศรีสุข "ศรีสุขศึกษาคาร" สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020188 วัดบึงบ้านสนม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020189 บ้านโสกแดง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020190 บ้านสำโรง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020191 บ้านหนองระฆัง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020192 บ้านนาดี สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020193 บ้านสะทืด สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020194 บ้านหนองอียอ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020195 บ้านอาเลา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020196 บ้านโนนเซียง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020197 ผาแดงวิทยา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020198 บ้านกาพระ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020199 บ้านหนองครก'สลากินแบ่งสงเคราะห์ 687' สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020200 บ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32022018 หนองอียอวิทยา สพม. สพม. เขต 33
32022019 หนองขุนศรีวิทยา สพม. สพม. เขต 33
32022020 สนมวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 33
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146 สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030106 บ้านโนนสบาย สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030107 บ้านถนน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030108 บ้านโคกรัมย์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030109 สหราษฎร์วิทยา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030110 บ้านขอนแตก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030111 บ้านอาวอก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030112 บ้านโตงน้อย สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030113 บ้านตอกตรา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030114 หนองโสนวิทยา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030116 บ้านศรีมงคล สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030117 ดมวิทยาคาร สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030118 บ้านสนบ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030119 บ้านเถกิง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030120 บ้านกะปู สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030121 บ้านตาคง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030122 จตุคามวิทยา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030123 บ้านห้วยปูน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030124 บ้านสนวน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030125 บ้านขนาดมอญ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030126 บ้านตาแตรวทัพดัด สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030127 บ้านปวงตึก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030128 บ้านห้วยสิงห์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030129 บ้านภูมินิยมพัฒนา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030130 สตรีวิทยาสมาคม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030131 บ้านคะนา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030132 บ้านทัพทัน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030133 บ้านเลิศอรุณ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030134 บ้านเสรียง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030135 บ้านร่มเย็น สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030136 บ้านลำหาด สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030137 บ้านโนนเจริญ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030138 บ้านวังปลัด สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030139 บ้านตาพราม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030140 บ้านศาลา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030141 บ้านชำเบง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030142 บ้านลันแต้ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030143 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030144 บ้านโคกไทร สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030145 บ้านโพธิ์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030146 บ้านอังกอล สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030147 บ้านจารย์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030148 บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030149 บ้านโพนชาย สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030150 บ้านชำสมิง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030151 บ้านศาลาสามัคคี สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030152 บ้านพรหมสะอาด สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030153 ราษฎร์พัฒนา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030154 บ้านหนองขี้เหล็ก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030155 บ้านพระแก้ว สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030156 บ้านกระสัง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030157 บ้านแสนกาง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030158 สหมิตรวิทยา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030159 บ้านสะกาด สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030160 บ้านตาโมม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030161 บ้านจังเอิล สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030162 บ้านหลัก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030163 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030164 สังขะวิทยาคม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030165 บ้านสังขะ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030166 บ้านศรีนวล สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030167 บ้านโดง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32032012 สังขะ สพม. สพม. เขต 33
32032013 กระเทียมวิทยา สพม. สพม. เขต 33
32032014 ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม. เขต 33
32032015 ขนาดมอญพิทยาคม สพม. สพม. เขต 33
32032016 มัธยมทับทิมสยาม 04 สพม. สพม. เขต 33
32032017 พระแก้ววิทยา สพม. สพม. เขต 33
32032018 เทพอุดมวิทยา สพม. สพม. เขต 33
32010245 บ้านกระออม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010246 หนองเหล็กเบญจวิทยา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010247 บ้านหนองอีเลิง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010248 บ้านเกาะแก้ว สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010249 บ้านโนนสวรรค์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010250 บ้านตะมะหนองกระจาน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010251 บ้านตางมาง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010252 บ้านขนวน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010253 บ้านดู่ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010254 บ้านหนองพญา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010255 บ้านศรีราชา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010256 บ้านหนองดุม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010257 บ้านสะโน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010258 บ้านกุง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010259 บ้านตะเคียนกูยวิทยา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010260 อนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010261 การุญวิทยา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010262 บ้านสังแก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010263 บ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010264 บ้านจังเอิดหนองแมว สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010265 บ้านหนองคูสะแบะ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010266 บ้านหนองแคน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010267 บ้านหนองแล้ง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010268 บ้านหนองหว้า สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010269 บ้านโนนลี สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010270 บ้านขอนแก่น สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010271 บ้านค้อ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010272 บ้านดู่โศกโคกสะอาด สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010273 บ้านหนองฮะ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010274 บ้านกะเลา - ศรีพัฒนา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010276 หมื่นศรีประชาสรรค์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010277 บ้านหมื่นศรีน้อย สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32012036 ศรีสุขวิทยา สพม. สพม. เขต 33
32012037 สำโรงทาบวิทยาคม สพม. สพม. เขต 33