ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
34020134 บ้านกาบิน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020135 บ้านตุ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020136 บ้านป่าข่า สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020137 บ้านฟ้าห่วน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020138 บ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020139 บ้านแก่งเค็ง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020140 บ้านตาดโตนแก้งกกก่อ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020141 บ้านขุมคำ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020142 บ้านหนองบั่ว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020143 บ้านน้ำเกลี้ยง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020144 บ้านตาดแต้ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020145 บ้านโนนหอม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020146 ชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020147 บ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ 159) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020148 บ้านโคกก่องวังนอง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020149 ชุมชนบ้านโนนสวาง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020150 บ้านหนองหว้า สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020151 บ้านดงบัง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020152 บ้านคำแม่มุ่ย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020153 บ้านกุดกลอย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020154 บ้านแก้งลิงโคกสว่าง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020155 บ้านไชยชนะ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020156 บ้านแข็งขยัน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020157 บ้านบกหนองทันน้ำ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020158 บ้านโนนหินแร่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020159 บ้านแสนอุดม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020160 บ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020161 บ้านหนองลุมพุก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020162 บ้านศรีเชียงใหม่สองคอน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34022004 โนนสวางประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 29
34022007 ขุมคำวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 29
34022010 กุดข้าวปุ้นวิทยา สพม. สพม. เขต 29
34020001 บ้านนาขนัน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020002 บ้านแก้งเหนือ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020003 บ้านนาแมด สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020004 บ้านนาตาลเหนือ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020005 ชุมชนบ้านขามป้อม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020006 บ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020007 บ้านทรายพูล สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020008 บ้านนาสนามนาหว้าเกษม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020009 บ้านไทรย้อย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020010 บ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020011 เขมราฐ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020012 อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020013 บ้านหนองหลวง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020014 บ้านบุ่งซวยห้วยยาง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020015 ชุมชนบ้านเจียด สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020016 บ้านนานวน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020017 บ้านนาแวง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020018 บ้านบุ่งวิทยา สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020019 บ้านโบกม่วง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020020 บ้านลาดหญ้าคา สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020021 บ้านนาเมือง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020022 บ้านนายูง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020023 บ้านโนนสูง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020024 บ้านป่าติ้ว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020025 บ้านหนองนกทา สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020026 ตชด.ทองพูนพิทยา สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020027 บ้านหนองผือ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020028 บ้านพนมดี สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020029 บ้านแก้งหลักด่าน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020030 บ้านโคกสว่าง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020031 บ้านบาก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020032 บ้านบึงหอม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020033 บ้านคำหาด สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020034 บ้านนาหว้าเหนือ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020035 บ้านป่าข่า สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020036 ตชด.ป่งคอม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020037 บ้านม่วงเฒ่า สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020038 บ้านห้วยยาง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020039 บ้านอีเติ่ง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020040 บ้านนาชุมใต้ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34022002 เขมราฐพิทยาคม สพม. สพม. เขต 29
34010066 บ้านกลางใหญ่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010067 ประชานุเคราะห์วิทยา สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010068 บ้านไผ่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010069 บ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010070 บ้านพับ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010071 บ้านก่อ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010072 บ้านเอ้ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010073 บ้านโนนโพธิ์ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010074 บ้านดงยาง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010075 บ้านท่าลาด สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010076 บ้านนามน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010077 บ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010078 เขื่องใน(เจริญราษฎร์) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010079 บ้านกุดกะเสียน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010080 ไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010081 บ้านนาดูน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010082 บ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010083 บ้านนาโพธิ์ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010084 บ้านหนองขุ่น สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010085 บ้านหัวทุ่งประชาสรรค์ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010086 ชุมชนกลางแก้งส้มป่อย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010087 บ้านชีทวน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010088 บ้านหวาง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010089 บ้านหนองฮีหนองแคน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010090 บ้านหนองโนหนองดูน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010091 บ้านท่าศาลา สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010092 บ้านแดงหม้อ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010093 บ้านทุ่ง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010094 บ้านบุตร สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010095 บ้านโนนจานหนองแสง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010096 บ้านท่าค้อ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010097 บ้านท่าไห(ไหทอง) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010098 บ้านทัน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010099 บ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010100 บ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010101 บ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010102 บ้านแสงน้อย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010103 บ้านป่าข่า สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010104 บ้านโนนรัง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010105 บ้านนาผาย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010106 บ้านแก้งซาว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010107 บ้านกอก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010108 บ้านนาแก้วประชาสรรค์ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010109 บ้านชาติสามัคคี สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010110 บ้านไทยโพนทราย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010111 บ้านทุ่งใหญ่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010112 บ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010113 บ้านโนนดู่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010114 บ้านก่อแสนสำราญสามัคคี สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010115 บ้านโพนสิม(เสมาพิทยา) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010116 บ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010117 บ้านยางขี้นก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010118 บ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010119 บ้านศรีสุข สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010120 บ้านหนองห้างหนองกวาง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010121 บ้านอีต้อม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010122 บ้านเค็งนาดี สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010123 บ้านดู่น้อย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010124 ชุมชนสร้างถ่อสามัคคี สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010125 บ้านปลาฝา สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010126 ชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010127 บ้านศรีบัว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010128 บ้านหนองเซือม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010129 บ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010130 บ้านขามป้อม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010131 บ้านกุดตากล้า สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010132 สหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010133 บ้านคำหมีหนองข่า สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010134 บ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010135 บ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010136 บ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010137 บ้านป่าก่อ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010138 บ้านท่าวารี สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010139 บ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010140 บ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010141 บ้านวังถ้ำ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010142 บ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010143 ศรีศึกษา สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34012002 เขื่องในพิทยาคาร สพม. สพม. เขต 29
34012004 สหธาตุศึกษา สพม. สพม. เขต 29
34012006 ชีทวนวิทยาสามัคคี สพม. สพม. เขต 29
34012009 บ้านไทยวิทยาคม สพม. สพม. เขต 29
34012011 เสียมทองพิทยาคม สพม. สพม. เขต 29
34012014 เก่าขามวิทยา สพม. สพม. เขต 29
34030055 บ้านด่าน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030056 บ้านห้วยหมากใต้ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030057 บ้านเวินบึก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030058 บ้านห้วยสะคาม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030059 บ้านตุงลุง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030060 บ้านหัวเห่ว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030061 บ้านคันท่าเกวียน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030062 บ้านซะซอม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030063 บ้านนาโพธิ์กลาง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030064 บ้านนาโพธิ์ใต้ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030065 บ้านทุ่งนาเมือง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030066 บ้านหนองผือ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030067 บ้านหนองแสง-วังอ่าง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030068 บ้านกุดเรือคำ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030069 บ้านดงบาก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030070 บ้านดงมะไฟ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030071 บ้านหนองแสงใหญ่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030072 ชุมชนบ้านวังสะแบง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030074 บ้านตามุย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030075 บ้านกุ่ม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030076 ชุมชนห้วยไผ่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030077 เพียงหลวง 12 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030078 บ้านห้วยยาง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030079 บ้านดงดิบ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030080 บ้านนาบัว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030081 บ้านโพนแพง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030082 บ้านดงแถบ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030083 บ้านบะไห สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34032004 โขงเจียมวิทยาคม สพม. สพม. เขต 29
34010213 บ้านคำไฮใหญ่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010214 บ้านหนองแล้ง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010215 บ้านหนองหิน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010216 ดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010217 บ้านกุดกั่ว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010218 บ้านยาง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010219 บ้านวังพระวังไฮ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010220 บ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010221 บ้านท่าเมือง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010222 บ้านยางกะเดา สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010223 บ้านสว่างโนนสวาง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010224 บ้านโอดนาดี สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010225 บ้านยางกะเดา(สาขาบ้านนาคำภูฮี) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010226 บ้านกระบูน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010227 บ้านท่าศิลา สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010228 บ้านเหล่าแดง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010229 บ้านค้อ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010230 บ้านท่าลาด สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34012023 ดอนมดแดงวิทยาคม สพม. สพม. เขต 29
34012024 หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี สพม. สพม. เขต 29
34050001 บ้านกลาง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050002 บ้านหมากมาย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050003 บ้านเม็กใหญ่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050004 ดำรงสินสงเคราะห์ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050005 บ้านบัวเทียม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050006 บ้านโนนสวรรค์ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050007 บ้านสุขสมบูรณ์ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050008 บ้านนาทุ่ง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050009 บ้านอุดมสุข สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050010 บ้านดอนม่วย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050011 บ้านกุดประทาย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050012 บ้านโนนกอย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050013 บ้านโนนขาม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050014 บ้านแสนสุข สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050015 บ้านหนองคู สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050016 บ้านนาอุดม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050017 บ้านคำนาแซง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050018 บ้านแก้ง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050019 บ้านไฮตาก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050020 บ้านประหูต สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050021 บ้านห้วยสำราญ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050022 บ้านยาง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050023 บ้านนาประดู่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050024 บ้านนานวล สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050025 บ้านนาสมบูรณ์ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050026 บ้านคำครั่ง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050027 บ้านป่าตาว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050028 บ้านโนนแคน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050029 บ้านโนนกาเร็น สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050030 บ้านโพธิ์ไทร สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050031 บ้านคำสำราญ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050032 บ้านโนนแก้ง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050033 บ้านสองคอน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050034 บ้านโพนดวน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050035 บ้านท่าโพธิ์ศรี สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050036 บ้านวารีอุดม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050037 บ้านโพธิ์สง่า สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050038 บ้านโนนหลี่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050039 บ้านม่วงนาดี สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050040 บ้านทุ่งเทิง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050041 บ้านสว่างโนนทอง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050042 บ้านโนน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050043 บ้านบัวเจริญ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050044 บ้านหม้อทอง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050045 บ้านเตย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050046 บ้านดอนกลาง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050047 บ้านหนองไฮ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050048 บ้านหนองแต้ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050049 บ้านนากระแซง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050050 พิชัยศึกษา สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050051 บ้านโนนสวาง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050052 บ้านหนองเงินฮ้อย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050053 บ้านห่องเตย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050054 บ้านห่องคำ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050055 บ้านโชคชัย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050056 บ้านหนองบัวแดง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050057 บ้านโนนจิก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050058 บ้านนาเจริญ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050059 กระเบื้อง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050060 บ้านม่วงโนนกระแต สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050061 บ้านนาห้วยแคน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050062 บ้านนาส่วง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050063 บ้านเสาเล้า สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050064 บ้านหนองบัว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050065 บ้านโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050066 บ้านสวนสวรรค์ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050067 อุดมสามัคคี สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050068 บ้านนาแก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050069 บ้านบัวงาม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050070 บ้านหนองสนม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050071 บ้านโนนแฝก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050072 ประชานุเคราะห์ศึกษา สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050073 บ้านนาเลิง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050074 บ้านบัวทอง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050075 บ้านราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050076 บ้านโนนค้อ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050077 บ้านป่าหวาย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050078 บ้านป่าโมง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050079 นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050080 ชุมชนบ้านหนองยาว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050081 บ้านโนนสว่าง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050082 บ้านหนองแสง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050083 เมืองเดช สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050084 เวตวันวิทยา สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050085 อนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050086 บ้านแขมเจริญ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050087 ประชาสามัคคี สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050088 บ้านสมสะอาด สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050089 ดำรงสินอุทิศ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050090 บ้านหนองสำราญ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050091 สมสะอาดสวนฝ้าย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050092 บ้านหนองบัวหลวง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050093 บ้านโนนสนาม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050094 บ้านท่าหลวงนาคำ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34052001 เดชอุดม สพม. สพม. เขต 29
34052003 นาส่วงวิทยา สพม. สพม. เขต 29
34052006 นากระแซงศึกษา สพม. สพม. เขต 29
34052007 ท่าโพธิ์ศรีพิทยา สพม. สพม. เขต 29
34052008 ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา สพม. สพม. เขต 29
34020041 บ้านกระเดียน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020042 บ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020043 บ้านนาหว้า สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020044 บ้านกุดยาลวน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020045 บ้านคึม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020046 บ้านกาจับ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020047 บ้านกุศกร สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020048 บ้านลาดสมดี สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020049 บ้านศรีสุข สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020050 บ้านหนองเอาะหนองสิม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020051 บ้านคำสมิง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020052 บ้านเกษม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020053 เกษมบ้านนาคำ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020054 บ้านกึ่งพุทธกาล สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020055 บ้านขามเปี้ย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020056 ขามเปี้ยบ้านศรีสุข สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020057 บ้านดอนตะมุน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020058 บ้านนาตาหมุด สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020059 บ้านบ่อหิน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020060 บ้านดอนหมูวิทยา สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020061 ชุมชนบ้านท่าบ่อแบง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020062 บ้านนาคิแลน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020063 บ้านดอนทับช้าง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020065 บ้านดอนใหญ่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020066 บ้านคอนสาย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020067 บ้านสร้างโพน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020068 บ้านโป่งน้อย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020069 บ้านนาคำวิทยา สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020070 บ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020072 บ้านฮี สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020073 บ้านแพง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020074 บ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020075 บ้านคำไหล สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020076 บ้านแอมเจริญ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020077 บ้านโคกน้อย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020078 บ้านโคกใหญ่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020079 บ้านโคกจาน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020080 บ้านเสาธงใหญ่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020081 บ้านนาเดื่อ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020082 ชุมชนบ้านเซเป็ด สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020083 ตระการพืชผล สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020084 บ้านตระการ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020085 บ้านโพนเมือง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020086 บ้านเอ็นอ้า สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020087 บ้านดอนหมู สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020088 บ้านตากแดด สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020089 บ้านไผ่ล้อม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020090 บ้านถ้ำแข้(สาขาบ๋าหอย) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020091 บ้านถ้ำแข้ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020092 บ้านคำแคน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020093 บ้านห้วยที สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020094 บ้านโนนสูงโนนสำราญ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020095 บ้านนาส้มมอ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020096 บ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020097 บ้านแก้งอะฮวน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020098 บ้านท่าหลวง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020099 บ้านดอนจิก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020100 บ้านโหมน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020101 บ้านนาพิน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020102 บ้านนาไฮ(มิตรภาพที่ 145) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020103 บ้านหนองแดง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020104 บ้านสมบูรณ์ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020105 บ้านน้ำคำ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020106 น้ำคำพิทยา สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020107 บ้านนาห้วยแดง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020108 บ้านร่องข่า สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020109 บ้านโนนกุง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020110 บ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020111 บ้านเล้า สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020112 บ้านทม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020113 บ้านโนนสำราญ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020114 บ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020116 บ้านเป้า(รัฐราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020117 บ้านพอก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020118 ชุมชนบ้านสะพือ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020119 บ้านนางิ้ว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020120 บ้านสงยาง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020121 บ้านเขือง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020122 บ้านแหลไหล่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020123 บ้านหนองเต่า สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020124 บ้านนาดอกไม้ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020125 บ้านดอน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020126 บ้านห้วยฝ้าย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020127 บ้านดอนก่อ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020128 บ้านนาจ่าย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020129 บ้านไหล่ทุ่ง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020130 บ้านไหล่สูง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020131 บ้านดอนงัว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020132 บ้านดงไม้งาม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020133 บ้านคำข่า สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34022001 มัธยมตระการพืชผล สพม. สพม. เขต 29
34022003 สะพือวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 29
34022006 โนนกุงวิทยาคม สพม. สพม. เขต 29
34022008 เกษมสีมาวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 29
34030159 บ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030160 บ้านนาทม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030161 บ้านไฮหย่อง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030162 บ้านห้วยดู่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030163 ชุมชนบ้านเชียงแก้ว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030164 บ้านจิกลุ่ม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030165 บ้านจิกเทิง(วินัยสารประชานุกูล) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030166 บ้านนาห้วยแคน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030167 บ้านม่วงโคน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030168 บ้านแก่งกบ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030169 บ้านดอนตะลี สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030170 บ้านดอนพันชาด สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030171 บ้านนามน(สามัคคีวิทยาคาร) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030172 บ้านนาคาย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030173 บ้านดอนขวาง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030174 ไมตรีจิตไทย-อเมริกัน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030175 บ้านคำหนามแท่ง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030176 บ้านหนองโน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030177 บ้านสำโรง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030178 บ้านหนองกุง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030179 บ้านหนองกุงน้อย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030180 บ้านคำเตย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34032010 ตาลสุมพัฒนา สพม. สพม. เขต 29
34032011 เชียงแก้วพิทยาคม สพม. สพม. เขต 29
34050218 บ้านซำงู สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050219 บ้านกุดเรือ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050220 บ้านทุ่งช้าง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050221 บ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050222 บ้านโคกชำแระ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050223 บ้านหนองสนมพะลาน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050224 บ้านคำกลางวังม่วง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050225 นาเกษมเจริญวิทยา สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050226 บ้านโนนใหญ่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050227 บ้านหนองถาวร สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050228 บ้านนาห่อม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050229 บ้านโนนจานหนองสีขา สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050230 บ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050231 บ้านหนองบัวอารี สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050232 บ้านหนองอ้ม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050233 บ้านทองสวัสดิ์ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050234 บ้านโนนรังหนองบัวดง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050235 บ้านเบญจ์โนนดู่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050236 บ้านห่องปอ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050237 บ้านหนองขี้เห็น สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34052014 ทุ่งศรีอุดม สพม. สพม. เขต 29
34050095 นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050096 บ้านแก้งขี้เหล็ก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050097 บ้านโคกใหญ่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050098 ผอบ ณ นคร 2 สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050099 สมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050100 บ้านดงขวางคำโทน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050101 บ้านท่าก่อ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050102 บ้านป่าพอก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050103 บ้านกวางดีด สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050104 บ้านโคกเทียม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050105 บ้านโนนคูณแสนสุข สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050106 บ้านโนนบก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050107 บ้านป่าก้าว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050108 บ้านตบหู สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050109 บ้านโนนว่าน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050110 บ้านคำอุดม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050111 บ้านดอนยาว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050112 บ้านคำบอน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050113 ชุมชนบ้านโนนแดง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050114 บ้านทุ่งเงินโนนเจริญ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050115 บ้านโคกน้อย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050116 บ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050117 บ้านม่วง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050118 บ้านฝั่งเพ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050119 บ้านคุ้มแสนชะนี สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050120 บ้านบุ่งคำ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050121 บ้านแก้งขอ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050122 บ้านทุ่งเพียง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050123 บ้านโสกแสง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050124 บ้านคำม่วง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050125 บ้านดอนชัยชนะ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050126 บ้านทับไฮ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050127 บ้านโนนสว่าง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050128 บ้านป่าไร่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050129 บ้านโพนแอวขัน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34052002 นาจะหลวย สพม. สพม. เขต 29
34052004 ดงสว่างวิทยา สพม. สพม. เขต 29
34020198 บ้านค้อ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020199 บ้านนาชุม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020200 บ้านไทรงาม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020201 บ้านกองโพน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020202 บ้านไหล่ธาตุ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020203 บ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020204 บ้านคันพะลาน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020205 บ้านลุมพุก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020206 บ้านนาตาลใต้ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020207 บ้านนากลาง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020208 บ้านนาม่วง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020209 บ้านนาทราย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020210 บ้านปากแซง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020211 บ้านโพนแพง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020212 บ้านนาหินโหง่นนาดง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020213 บ้านพะลาน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020214 บ้านบก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020215 บ้านพังเคน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020216 บ้านโนนตูม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020217 บ้านโนนขุมคำ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020218 บ้านด่านหม่วน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020219 บ้านด่านฮัง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020220 บ้านหนองเต่าเพชรเจริญ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34022013 พังเคนพิทยา สพม. สพม. เขต 29
34022014 พะลานวิทยาคม สพม. สพม. เขต 29
34040116 บ้านขี้เหล็ก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040117 บ้านดอนยู สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040118 บ้านนาดี สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040119 บ้านนาดู่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040120 บ้านหนองแปน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040121 บ้านนาจาน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040122 บ้านนาประชุม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040123 ชุมชนบ้านนาเยีย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040124 บ้านแก้งยาง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040125 บ้านนาเรือง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040126 บ้านโนนงาม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040127 บ้านหนองกระบือ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040128 บ้านม่วงคำ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040129 บ้านหินลาด สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34042001 นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม. เขต 29
34050238 บ้านตาโอง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050239 บ้านโนนสวรรค์ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050240 บ้านหนองดินดำ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050241 บ้านขี้เหล็ก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050242 บ้านห้วยเสลา สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050243 บ้านหนองหัวลิงหนองขอน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050244 บ้านโนนยาง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050245 บ้านห้วยยาง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050246 ศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050247 บ้านตาเกาตาโกย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050248 บ้านหมากแหน่ง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050249 บ้านน้ำขุ่น สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050250 บ้านซำสะกวยน้อย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050251 บ้านแสนถาวร สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050252 บ้านดอนโมกข์ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050253 บ้านโนนสว่างวังเสือ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050254 บ้านไพบูลย์ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050255 บ้านหนองดุม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050256 บ้านหนองโด สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050257 บ้านอิสานเศรษฐกิจ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050130 โนนสูงโนนโฮมวิทยา สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050131 บ้านคำกลาง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050132 บ้านเก่าขาม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050133 บ้านหนองทัพ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050134 บ้านโซง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050135 บ้านดวน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050136 บ้านค้อ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050137 บ้านตาโม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050138 บ้านหนองเทา สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050139 บ้านหนองขอน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050140 บ้านแข้ด่อน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050141 ตชด.บ้านค้อ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050142 บ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050143 บ้านกุดเชียงมุน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050144 บ้านจันลา สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050145 บ้านแปดอุ้ม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050146 บ้านตายอย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050147 บ้านโพนทอง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050148 หนองโพดวิทยา สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050149 บ้านแก้งโตน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050150 ชุมชนบ้านบุเปือย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050151 บ้านเปือย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050152 ตชด.เกษตรสมบูรณ์ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050153 รัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050154 บ้านยางกลาง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050155 บ้านหนองคู สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050156 ชุมชนบ้านปลาขาว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050157 บ้านยางใหญ่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050159 บ้านโนนสวาง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050160 บ้านดงกระชู สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050161 บ้านห้วยแก้ว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050162 น้ำยืน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050163 บ้านนาสามัคคี สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050164 บ้านซำหวาย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050165 เจริญศึกษา สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34052009 น้ำยืนวิทยา สพม. สพม. เขต 29
34052010 โดมประดิษฐ์วิทยา สพม. สพม. เขต 29
34050166 บ้านดงเมย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050167 บ้านคอแลน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050168 บ้านขอนแป้น สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050169 บ้านหนองกบ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050170 บ้านป่าแขมหนองเรือ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050171 บ้านห้วยทราย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050172 บ้านแก้งยาง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050173 บ้านโนนสำราญ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050174 บ้านหนองบัว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050175 บ้านโนนเขืองจงเจริญ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050176 ชุมชนบ้านนาโพธิ์ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050177 บ้านโนนหมากเดือย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050178 บ้านหนองยู สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050179 บ้านโนนค้อ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050180 บ้านโนนสว่าง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050181 บ้านโนนสวรรค์ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050182 บ้านหัวแข้ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050183 บ้านห้วยปอ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050184 อนุบาลบุณฑริก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050185 บ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050186 บ้านดอนโจด สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050187 บ้านนาแคน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050188 บ้านหาดทรายคูณ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050189 บ้านโนนกาหลงน้อย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050190 บ้านดอนงัว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050191 บ้านแมด สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050192 บ้านป่าสน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050193 บ้านหนองแสงเจริญพัฒนา สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050194 บ้านโนนน้อย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050195 บ้านโนนสูง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050196 บ้านป่าเตี้ย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050197 บ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050198 บ้านโนนหุ่ง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050199 บ้านนาโดม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050200 บ้านอุดมชาติ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050201 บ้านโนนเลียง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050202 บ้านกรุงเจริญ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050203 บ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050204 บ้านโนนจิก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050205 ชุมชนบ้านหนองสะโน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050206 บ้านหนองม่วง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050207 บ้านสมพรรัตน์ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050208 บ้านแก้งสว่าง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050209 บ้านบก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050210 บ้านเก่ากลาง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050211 บ้านหนองแปน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050212 บ้านสร้างหอม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050213 บ้านคำบาก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050214 บ้านแก้งสมบูรณ์ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050215 บ้านห้วยข่า สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050216 บ้านหนองเม็ก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050217 บ้านหนองแปก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34052011 บุณฑริกวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 29
34052012 นาโพธิ์วิทยา สพม. สพม. เขต 29
34030084 บ้านกุดชมภู สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030085 บ้านแก่งเจริญ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030086 บ้านคำเม็กห้วยไผ่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030087 บ้านโชคอำนวย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030088 บ้านโนนม่วง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030089 บ้านยอดดอนชี สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030090 บ้านหินลาดแสนตอ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030091 ชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030092 บ้านแก่งยาง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030093 บ้านไทรงาม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030094 บ้านนาดี สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030095 บ้านม่วงฮี สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030096 บ้านนาเจริญ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030097 บ้านบุ่งคำ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030098 บ้านภูมะหรี่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030099 บ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030100 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030101 บ้านห้วยแดง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030102 บ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030103 บ้านท่าเสียวคันลึม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030104 บ้านชาด สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030105 บ้านนาโพธิ์ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030106 บ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030107 บ้านเลิงบาก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030108 บ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030109 บ้านโนนจันทน์ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030110 บ้านโดมประดิษฐ์ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030111 บ้านนกเต็น สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030112 บ้านราษฎร์เจริญ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030113 บ้านโนนกาหลง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030114 บ้านแก่งดูกใส สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030115 บ้านดอนโด่โคกเลียบ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030116 บ้านโนนคูณ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030117 บ้านนาชุม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030118 บ้านหนองคูณ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030119 บ้านแขมเหนือ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030120 บ้านแขมใต้ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030121 บ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030122 บ้านวังแคน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030123 บ้านท่าช้าง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030124 บ้านปากโดม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030125 บ้านถิ่นสำราญ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030126 บ้านสร้างแก้ว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030127 นางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030128 บ้านเดื่อสะพานโดม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030129 บ้านโพธิ์ศรี สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030130 บ้านนาหว้า สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030131 บ้านโนนข่าโนนยาง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030132 บ้านหนองโพธิ์ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030133 บ้านสะพือท่าค้อ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030134 บ้านสะพือใต้ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030135 บ้านวังพอก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030136 บ้านนาแก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030137 บ้านนาจาน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030138 บ้านคำผ่าน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030139 ชุมชนบ้านระเว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030140 บ้านไร่ใต้ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030141 บ้านผักหย่า สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030142 บ้านแก่งกอก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030143 บ้านโนนค้อลุคุ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030144 บ้านโนนสุข สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030145 บ้านหนองสองห้อง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030146 บ้านหนองบัวฮี สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030147 บ้านโนนยานาง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030148 บ้านดอนงัว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030149 บ้านบัวทอง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030150 บ้านหนองกอก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030151 บ้านบัวแดง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030152 บ้านดูกอึ่ง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030153 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030154 บ้านเม็ก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030155 บ้านอ่างหินน้อย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030156 บ้านโนนสว่าง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030157 บ้านดอนก่อ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030158 บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34032007 อ่างศิลา สพม. สพม. เขต 29
34020163 บ้านพะไล สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020164 บ้านเลาะ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020165 บ้านดอนเย็นใต้ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020166 เสาวนิต(บ้านวังแฮ) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020167 บ้านโพธิ์ไทร สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020168 บ้านคำมณี สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020169 บ้านแก้งใต้ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020170 บ้านดอนกะทอด สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020171 บ้านม่วงใหญ่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020172 บ้านนานางวาน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020173 บ้านโปร่ง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020174 บ้านดอนชาด สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020175 บ้านนาพะเนียงออ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020176 บ้านกะเตียด สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020177 บ้านสองคอน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020178 บ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020179 บ้านกะลึง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020180 บ้านโสกชัน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020181 บ้านไพรสวรรค์ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020182 บ้านหินห่อม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020183 บ้านสารภี(สาขาหนองผักแว่น) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020184 บ้านคำกลาง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020185 บ้านสารภี สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020186 บ้านพะลอง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020187 สมาคมจักรยานสมัครเล่น สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020188 บุญจิราธร สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020189 บ้านสำโรง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020190 บ้านนาหว้าใต้ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020191 บ้านนาขาม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020192 ผอบ ณ นคร 1 สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020193 บ้านปากห้วยม่วง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020194 บ้านดงตาหวัง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020195 บ้านหนองฟานยืน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020196 บ้านโป่งเป้า สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020197 บ้านโป่งเป้าสาขาบ้านคำจ้าว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34022011 โพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. สพม. เขต 29
34010144 บ้านดุมใหญ่ดงยาง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010145 บ้านบัวยาง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010146 ชุมชนบ้านหนองแสง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010147 บ้านท่าลาด สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010148 บ้านเตย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010149 บ้านหนองเค็ม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010150 บ้านโนนขวาวนายูง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010151 ชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010152 บ้านน้ำคำน้อย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010153 บ้านคำเกิ่งหนองจิก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010154 บ้านผาสุกหนองซองแมว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010155 บ้านหนองคูทรายมูล สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010156 บ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010157 บ้านนาเลิง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010158 บ้านหนองบัวดอนส้มป่อย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010159 บ้านผือ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010160 บ้านโนนรังใหญ่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010161 ประชาสามัคคี สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010162 บ้านหนองมะทอ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010163 บ้านไผ่ใหญ่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010164 บ้านแสงไผ่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010165 บ้านโพนแพง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010166 บ้านเป็ดฟากทุ่ง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010167 บ้านผึ้ง(สามัคคี) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010168 บ้านสมบูรณ์(เบญจานุเคราะห์) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010169 ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010170 บ้านเทพา สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010171 บ้านเหล่าข้าวดอนก่อ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010172 บ้านหนองขอน(ประชารัฐนุเคราะห์) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010173 บ้านตำแย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010174 บ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010175 บ้านโนนรังน้อย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010176 ชุมชนบ้านหนองขุ่น สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010177 บ้านยางโยภาพ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010178 บ้านน้ำอ้อมผักระย่า สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010179 บ้านหนองผำ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010180 บ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010181 บ้านหนองแฝกยางเครือ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010182 บ้านยางสักกระโพหลุ่ม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010183 บ้านยางเทิง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010184 บ้านนาดีทุ่งเจริญ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010185 บ้านแคน(ประชาสามัคคี) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010186 บ้านหนองบัวแดง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010187 บ้านก่อบึง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010188 บ้านบก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010189 บ้านหนองไข่นก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010190 บ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010191 บ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010192 บ้านหนองแสงหนองเม็ก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010193 บ้านไพบูลย์ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010194 บ้านสร้างมิ่ง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010195 บ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010196 บ้านหนองเมืองน้อย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010197 ราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010198 บ้านนาขามดอนติ้ว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010199 บ้านหนองหล่มหนองเหล่า สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010200 บ้านโพนเมืองมะทัน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010201 บ้านวังมนเดือยไก่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010202 บ้านดอนแดง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010203 บ้านทุ่งใต้ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010204 บ้านเหล่าบาก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010205 บ้านนาไร่ใหญ่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010206 บ้านหนองฮาง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010207 บ้านดอนประทาย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010208 บ้านเศรษฐี สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010209 บ้านหนองหลัก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010210 บ้านสงยางดอนไม้คูณ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010211 บ้านโนนชาติยูง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010212 บ้านขมิ้น สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34012019 ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา สพม. สพม. เขต 29
34012020 ศรีน้ำคำศึกษา สพม. สพม. เขต 29
34012021 ไผ่ใหญ่ศึกษา สพม. สพม. เขต 29
34012022 ดงยางวิทยาคม สพม. สพม. เขต 29
34010001 บ้านหมากมี่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010002 บ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010003 บ้านเค็ง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010004 บ้านโนนบ่อหวายดินดำ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010005 บ้านนาใต้ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010006 บ้านนาคำ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010007 บ้านค้อกุดลาด สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010008 บ้านปากน้ำ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010009 บ้านผาแก้ว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010010 ประชาสามัคคี สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010012 บ้านแคกลางหงษ์ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010014 บ้านหนองปลาปาก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010015 บ้านด้ามพร้า สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010016 บ้านนาดูน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010017 บ้านขามใหญ่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010018 บ้านหนองหว้า สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010019 บ้านหัวคำ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010020 บ้านหนองตอแก้ว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010021 บ้านขี้เหล็กคำเจริญ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010022 บ้านสว่างหนองเสือ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010023 บ้านหนองแต้ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010024 บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010025 บ้านท่าบ่อ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010026 บ้านคูเดื่อ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010027 บ้านทัพไทย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010028 บ้านหนองแก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010029 วัดท่าวังหิน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010031 เมืองอุบล สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010032 อุบลวิทยาคม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010033 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010034 อนุบาลอุบลราชธานี สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010035 ปทุมวิทยากร สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010036 บ้านปากห้วยวังนอง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010037 บ้านสร้างหมากแข้ง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010038 บ้านปะอาว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010039 บ้านข่าโคม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010040 บ้านนาเมือง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010041 บ้านนามึน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010042 วัดบ้านบาก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010043 กิตติญาณอุปถัมภ์ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010044 บ้านปลาดุก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010045 บ้านยางลุ่ม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010046 กองบินอุบลสงเคราะห์ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010047 บ้านทุ่งขุนใหญ่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010048 บ้านดอนชี สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010049 บ้านเชือก(ทวีปัญญา) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010050 บ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010051 บ้านหนองช้าง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010052 บ้านหนองไฮวิทยา สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010053 ชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010054 บ้านมะเขือ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010055 บ้านท่าสนามชัย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010056 บ้านจานตะโนน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010057 บ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010058 บ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010059 บ้านหนองก่านคำไผ่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010060 บ้านหนองมุก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010061 บ้านหนองยาง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010062 ชุมชนบ้านหัวเรือ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010063 บ้านหนองจำนัก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010064 บ้านอ้น สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010065 บ้านสำราญ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34012017 อุบลปัญญานุกูล สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34012018 ราชประชานุเคราะห์ 32 สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34012001 เบ็ญจะมะมหาราช สพม. สพม. เขต 29
34012003 นารีนุกูล สพม. สพม. เขต 29
34012005 ปทุมพิทยาคม สพม. สพม. เขต 29
34012008 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี สพม. สพม. เขต 29
34012010 หนองบ่อสามัคคีวิทยา สพม. สพม. เขต 29
34012012 หนองขอนวิทยา สพม. สพม. เขต 29
34012015 นารีนุกูล 2 สพม. สพม. เขต 29
34012016 อุบลราชธานีศรีวนาลัย สพม. สพม. เขต 29
34040001 บ้านแฮหนามแท่ง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040002 บ้านคำขวาง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040003 บ้านเกษตรพัฒนา สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040004 บ้านท่าข้องเหล็ก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040005 บ้านคำนางรวย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040006 บ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040007 บ้านศีรษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040008 วัดบ้านค้อหวาง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040009 บ้านโนนจิก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040010 บ้านดอนผอุง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040011 บ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040012 บ้านท่าลาด สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040013 บ้านโนนทรายน้อย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040014 บ้านถ่อน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040015 บ้านโนนเกษม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040016 บ้านบัววัด สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040017 บ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040018 บ้านหนองสองห้อง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040019 บ้านจั่น สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040020 บ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040021 บ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040022 บ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040023 บ้านคอนสาย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040024 บ้านนาโหนนน้อย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040025 บ้านท่างอย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040026 บ้านวังยาง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040027 บ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040028 บ้านบุ่งหวาย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040029 บ้านดอนชาด สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040030 บ้านห่องชัน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040031 บ้านกุดระงุม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040032 บ้านยางวังกางฮุง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040033 บ้านโนนแดง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040034 บ้านหนองฝาง(บัวค้ำวิทยา) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040035 บ้านโพธิ์ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040036 บ้านแมดคำลือชา(ราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040037 บ้านโนนชาดผดุงวิทย์ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040038 ชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040039 บ้านหาดสวนยา สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040040 บ้านท่าบ้งมั่ง(ทหารอากาศอเมริกันสงเคราะห์) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040041 ชุมชนบ้านกุดเป่ง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040042 บ้านกุดปลาขาว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040043 บ้านหนองตาปู่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040044 บ้านหนองบัวแดนเกษม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040045 บ้านบาก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040046 บ้านสระสมิง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040047 บ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040048 ประชารัฐสามัคคี(ธนาคารกรุงเทพ 13) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040049 บ้านโนนยาง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040050 บ้านคำเจริญ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040051 อนุบาลวารินชำราบ(ก่อวิทยาคาร) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040052 บ้านธาตุ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040053 บ้านปากกุดหวาย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040054 บ้านทางสาย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040055 บ้านขัวไม้แก่น(มหิดลอนุสรณ์ 3) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040056 บ้านคูสว่าง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040057 บ้านกุดชุม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040058 บ้านนาสะแบง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040059 บ้านหนองกินเพล สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040060 บ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040061 บ้านน้ำเที่ยง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34042004 ลือคำหาญวารินชำราบ สพม. สพม. เขต 29
34042005 ห้วยขะยุงวิทยา สพม. สพม. เขต 29
34042007 วารินชำราบ สพม. สพม. เขต 29
34042008 วิจิตราพิทยา สพม. สพม. เขต 29
34030001 บ้านแก้งกอก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030002 บ้านนาแค สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030003 บ้านสัน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030004 บ้านนาห้วยแดงดงสำโรง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030005 บ้านห้วยหมาก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030006 บ้านคำไหล สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030007 บ้านจุการ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030008 บ้านขัวแคน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030009 บ้านหนองเชือก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030010 บ้านดอนน้ำคำ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030011 บ้านหนองสองห้องดอนตูม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030012 บ้านโนนหนองบัว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030013 ชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030014 บ้านไร่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030015 บ้านหินโงม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030016 บ้านตุงลุงเหนือ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030017 บ้านโนนกุง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030018 บ้านฟ้าห่วน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030019 บ้านคำเตย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030020 อนุบาลศรีเมืองใหม่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030021 บ้านนาเอือด สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030022 บ้านหนองห้าง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030023 บ้านนาเลิน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030024 บ้านคำหมาไนร่องเข สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030025 บ้านสวาสดิ์ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030026 บ้านนาโป่งโพน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030027 บ้านป่ากุงน้อย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030028 บ้านป่ากุงใหญ่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030029 บ้านหนองผักแพว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030030 บ้านลาดควาย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030031 บ้านหนองหอย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030032 บ้านจันทัย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030033 บ้านโนนม่วงโนนจิก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030034 บ้านหนองขุ่น สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030035 บ้านดอนโพธิ์ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030036 บ้านภูหล่น สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030037 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030038 บ้านคำบง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030039 บ้านสระคำ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030040 บ้านสงยาง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030041 บ้านโนน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030042 บ้านโป่ง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030043 บ้านสิม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030044 บ้านหนามแท่ง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030045 บ้านชาด สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030046 บ้านนาทอย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030047 บ้านนาคอ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030048 บ้านสร้างถ่อ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030049 บ้านหุ่งหลวงพะเนียด สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030050 บ้านโหง่นขาม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030051 บ้านดงนา สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030052 บ้านงิ้ว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030053 บ้านเอือดใหญ่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030054 บ้านกุดก่วยโนนเจริญ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34032001 หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม. เขต 29
34032003 ศรีเมืองวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 29
34032006 เอือดใหญ่พิทยา สพม. สพม. เขต 29
34040130 บ้านโคกสมบูรณ์ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040131 บ้านผึ้งโดม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040132 บ้านแก่งโดม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040133 บ้านคำหมากอ่อน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040134 อนุบาลสว่างวีระวงศ์ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040135 บ้านสะพานโดม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040136 บ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040137 บ้านคำโพธิ์โคกก่อง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040138 บ้านบัวท่า สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040139 บ้านบัวเทิง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040140 บ้านบุ่งมะแลง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040141 บ้านป่าข่า สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040142 บ้านสุขสมบูรณ์ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040143 บ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040144 บ้านคำข่า สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040145 บ้านทุ่งเพียง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040146 บ้านคำสมิง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040147 บ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยาคาร(สาขาบ้านหนองแวง) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040148 บ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยาคาร สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040149 บ้านแพง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040150 บ้านสว่าง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34042003 สว่างวีระวงศ์ สพม. สพม. เขต 29
34040062 บ้านนางาม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040063 บ้านโนนแคน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040064 บ้านขามป้อม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040066 บ้านโปร่ง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040067 บ้านสร้างแก้ว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040068 บ้านทรายทอง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040069 บ้านหินแห่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040070 บ้านกระแอกน้อย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040071 บ้านสำโรงน้อย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040072 บ้านคำสว่าง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040073 บ้านค้อน้อย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040074 บ้านอาเลา สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040075 บ้านผำ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040076 บ้านโคกก่อง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040077 บ้านแกนาคำ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040078 บ้านโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040080 บ้านหนองจิกนาเรือง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040081 บ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040082 บ้านโนนสูงดอนพิกุล สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040083 บ้านวังคกอูบมุง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040084 บ้านโคกสว่าง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040085 บ้านคุ้ม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040086 บ้านกะแอก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040087 บ้านนาดี สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040088 บ้านสระดอกเกษ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040089 บ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040090 บ้านหนองหิน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040091 หนองมังโนนกลางห่องแดง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040092 บ้านโนนสัง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040093 บ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040094 บ้านดอนม่วง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040095 บ้านโพนเมือง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040096 บ้านเปือย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040097 บ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040098 บ้านโพนงาม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040099 บ้านหนองผือโปร่งคำ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040100 บ้านบุ่ง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040101 บ้านห่องขอน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040102 บ้านบอน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040103 บ้านค้อบอน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040104 บ้านห่องยูง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040105 บ้านหนองหัวงัว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040106 บ้านหนองเทา สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040107 บ้านหนองสองห้อง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040108 บ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040109 บ้านผับแล้ง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040110 บ้านหว้านแกเจริญ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040111 น้ำเกลี้ยง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040112 บ้านนาแก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040113 บ้านนานวล สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040114 บ้านสร้างโหง่น สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040115 บ้านหนองบัว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34042002 สำโรงวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 29
34042006 โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ สพม. สพม. เขต 29
34030181 บ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030182 บ้านโคกเที่ยง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030183 บ้านดอนชี สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030184 บ้านปากบุ่ง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030185 บ้านห้วยน้ำใส สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030186 บ้านคำเขื่อนแก้ว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030187 นิคมสร้างตนเอง 5 สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030188 นิคมสร้างตนเอง 6 สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030189 บ้านหนองชาด สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030190 หมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030191 บ้านห้วยไฮ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030192 บ้านคันเปือย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030193 บ้านลาดวารี สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030194 บ้านสุวรรณวารี สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030195 บ้านเหล่าอินทร์แปลง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030196 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17 สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030197 บ้านทุ่งหนองบัว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030198 บ้านหนองเม็ก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030199 บ้านหินสูง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030200 นิคมสร้างตนเอง 2 สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030201 นิคมสร้างตนเอง 3 สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030202 ไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030203 บ้านแหลมทอง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030204 บ้านโนนก่อ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030205 บ้านป่าเลา สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030206 บ้านพลาญชัย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030207 บ้านห้วยเดื่อ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030208 บ้านเหล่าคำ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030209 บ้านบากชุม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030210 บ้านคำก้อม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030211 บ้านโนนจิก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030212 บ้านฝางคำสามัคคี สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34032012 สิรินธรวิทยานุสรณ์ สพม. สพม. เขต 29
34010231 บ้านแพง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010232 บ้านจิก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010233 บ้านแสง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010234 บ้านหนองเป็ด สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010235 ชุมชนโพนเมืองวิทยา สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010236 บ้านขามน้อย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010237 บ้านคำไหล สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010238 บ้านหาด สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010239 บ้านหนองมะแซว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010240 บ้านสร้างถ่อ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010241 บ้านธรรมละ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010242 บ้านรังแร้ง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010243 บ้านดอนกลอย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010244 บ้านหนองบก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010245 บ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010246 บ้านแต้เก่า สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010247 บ้านคำไฮน้อย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010248 บ้านนาขมิ้น สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010249 บ้านดูน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010250 บ้านแต้ใหม่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010251 บ้านเหล่าคำ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010252 บ้านนาไผ่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010253 บ้านเหล่าเสือโก้ก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010254 บ้านเป้า สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010255 บ้านเหล่าแค สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1