ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
35020026 ชุมชนบ้านกำแมด สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020027 บ้านกุดหิน สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020028 บ้านหนองตาไก้ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020029 บ้านหนองเหี่ย สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020030 บ้านโนนยาง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020031 บ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020033 บ้านหนองเมืองกลาง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020034 บ้านสองคร สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020035 บ้านเอราวัณ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020036 บ้านหนองบอน สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020037 บ้านหนองเรือ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020038 บ้านหนองแก สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020039 อนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020040 บ้านเหล่าตำแย สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020041 บ้านคำน้ำสร้าง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020042 บ้านเที่ยงนาเรียง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020043 บ้านดงสำราญ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020044 บ้านภูถ้ำพระพรเจริญ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020045 บ้านนาโส่ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020046 บ้านโสกท่าลาดพัฒนา สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020047 บ้านกุดแดง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020048 บ้านนาซึม สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020049 ชุมชนประชาสรรค์ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020050 ชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020051 บ้านผักกะย่า สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020052 บ้านหวายกุดสว่าง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020053 บ้านสุขเกษม สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020054 บ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่) สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020055 บ้านโพนงามเกี้ยงเก่า สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020056 บ้านแดงหนองแซง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020057 บ้านคำเลา สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020058 บ้านม่วง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020059 บ้านสร้างแต้นาประเสริฐ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020060 บ้านนาทม สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020061 บ้านโคกศรี สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020062 บ้านหนองหว้า สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020063 บ้านหนองหมี สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020064 บ้านกุดไกรสร สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020065 บ้านคำบอน สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020066 บ้านโพนดินแดง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020067 บ้านหนองแหน สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020068 บ้านคำผักหนาม สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020069 บ้านโนนประทาย สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020070 บ้านคำก้าว สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020071 บ้านโนนใหญ่ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020072 บ้านหัวนา สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020073 บ้านหนองบัวบาน สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020074 บ้านโสกน้ำขาว สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020075 บ้านห้วยแก้งหนองศาลา สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35022003 กุดชุมวิทยาคม สพม. สพม. เขต 28
35022008 กำแมดขันติธรรมวิทยาคม สพม. สพม. เขต 28
35022010 โพนงามพิทยาคาร สพม. สพม. เขต 28
35022013 เมืองกลางประชานุกูล สพม. สพม. เขต 28
35010179 บ้านติ้ว สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010180 บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010182 บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010183 บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010184 บ้านแจนแลน สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010185 สหประชาสรรค์ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010186 บ้านผิผ่วน สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010187 อนุบาลค้อวัง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010188 บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010189 บ้านดงมะหรี่ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010190 บ้านหมากมาย สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010191 บ้านน้ำอ้อม สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010192 บ้านโพนแบง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010193 วัดบ้านเปาะ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010194 บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010195 บ้านศิริพัฒนา สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010196 บ้านดวนบากน้อย สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010197 บ้านจานทุ่ง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010198 บ้านแข่โพนเมือง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010199 บ้านฟ้าห่วน สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35012014 ค้อวังวิทยาคม สพม. สพม. เขต 28
35010077 บ้านกุดกุง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010078 บ้านโนนม่วง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010079 บ้านเหล่ามะเขียว สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010080 บ้านทรายงาม สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010081 บ้านนาโพธิ์ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010082 ชุมชนกู่จาน สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010083 บ้านนาเวียงคำศิริ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010084 บ้านหนองเสียวชัยมงคล สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010085 ประชาสงเคราะห์ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010086 บ้านแคนน้อยหนองเลิง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010087 บ้านกลางนา สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010088 บ้านนาถ่ม สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010089 บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010090 ชุมชนดงแคนใหญ่ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010091 บ้านผักบุ้ง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010092 บ้านดงเจริญ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010093 บ้านคำแหลม สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010094 บ้านแหล่งหนู สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010095 บ้านทุ่งมน สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010096 โซงเหล่าโป่วิทยา สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010097 บ้านมะพริกดู่โพนสิม สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010098 บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010099 บ้านนาหลู่เหล่าตอง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010100 บ้านหนองเทา สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010101 บ้านปลาอีด สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010102 บ้านหัวขัว สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010104 บ้านนาห่อม สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010105 บ้านนาคำปักแฮด สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010106 บ้านน้ำเกลี้ยง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010107 บ้านสำโรง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010108 บ้านโพนทัน สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010109 ชุมชนย่อวิทยา สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010110 บ้านคำม่วง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010111 บ้านสว่างดอนดู่ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010112 บ้านโคกป่าจิก สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010113 อนุบาลลุมพุก(วันครู2503) สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010114 คำเขื่อนแก้ว สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010116 วุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010117 บ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์) สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010118 บ้านโนนหนองแฝก สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010119 บ้านแหล่งแป้น สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010120 บ้านเหล่าฝ้าย สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010122 บ้านดอนขะยอม สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010123 บ้านสงเปือย สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010124 บ้านบุ่งหวาย สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010125 บ้านกุดตากล้า สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010126 บ้านกุดเป่ง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010127 บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010128 บ้านเหล่าหุ่ง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35012010 ราชประชานุเคราะห์ 28 สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35012002 คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. สพม. เขต 28
35012004 สมเด็จพระญาณสังวร สพม. สพม. เขต 28
35012005 กู่จานวิทยาคม สพม. สพม. เขต 28
35012007 โพนทันเจริญวิทย์ สพม. สพม. เขต 28
35020001 บ้านดงมะไฟ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020002 บ้านคำครตา สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020003 บ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020004 บ้านกุดกว้าง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020005 บ้านคำแขนศอก สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020006 บ้านโคกกลางหนองแตะแหละ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020007 บ้านหนองลาดควาย สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020008 บ้านสีสุก สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020009 บ้านดู่ลาด สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020010 บ้านโสกผักหวาน สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020011 บ้านเสาเล้า สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020013 บ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฏร์) สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020014 ชุมชนบ้านโคกยาว สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020015 บ้านนาโป่ง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020016 บ้านเหล่าเมย สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020017 บ้านหนองไก่ขาว(ฉวีบรรณสารพิจิตรอุปถัมภ์) สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020018 บ้านดอนหวาย สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020019 บ้านนาเวียง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020020 บ้านโป่ง(คำประชานุกูล) สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020021 บ้านหนองแวง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020022 บ้านบะคอม สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020023 บ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020024 บ้านโคกกลาง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020025 บ้านนาเรียง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35022002 ทรายมูลวิทยา สพม. สพม. เขต 28
35022007 ดงมะไฟพิทยาคม สพม. สพม. เขต 28
35020171 บ้านคำเตย สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020172 บ้านหนองซ่งแย้ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020173 บ้านดงสวรรค์ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020174 บ้านหนองลุมพุก สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020175 บ้านหนองสนม สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020176 บ้านพืชคาม สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020177 บ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020178 บ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020179 บ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020180 บ้านโสกน้ำใส สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020181 บ้านหนองนกเขียน สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020182 บ้านป่าตาว สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020183 บ้านไทยเจริญ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020184 บ้านสามแยกภูกอย สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020185 บ้านห้วยยาง(คุรุประชาสรรค์) สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020186 บ้านไทยเจริญ(สาขาบ้านเทพเจริญ) สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020187 บ้านน้ำคำ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020188 บ้านคำสร้างช้าง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020189 บ้านโชคชัยพรตาดไฮ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020190 บ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020191 บ้านเหล่าหันทราย สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020192 บ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020193 บ้านส้มผ่อ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020194 บ้านนางาม สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35022015 คำเตยวิทยา สพม. สพม. เขต 28
35022016 น้ำคำวิทยาคม สพม. สพม. เขต 28
35020076 บ้านนิคม สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020077 บ้านหนองบาก สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020078 บ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020079 บ้านโคกพระเจ้าโนนรัง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020080 บ้านม่วงไข่ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020081 บ้านกระจาย สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020082 บ้านคำเกิด สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020083 บ้านหนองสำโรง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020084 บ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020085 บ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020086 บ้านดงสวาง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020087 บ้านหนองแข้ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020088 บ้านหนองชุม สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020089 บ้านโคกกลาง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020090 บ้านโคกสุวรรณ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020091 บ้านโคกนาโก สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020092 บ้านคำกลาง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020093 บ้านเซซ่งพัฒนา สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020094 บ้านท่าลาดโนนตูม สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020095 ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020096 บ้านเซโนนม่วง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020097 บ้านกลางสระเกษ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020098 ป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020099 บ้านหนองแสงโคกสะอาด สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020100 บ้านโพธิญาณ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020101 บ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020102 บ้านป่าตอง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020103 ชุมชนบ้านศรีฐาน สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020104 บ้านเตาไห สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020105 บ้านกุดสำโรง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35022004 ป่าติ้ววิทยา สพม. สพม. เขต 28
35022005 ศรีฐานกระจายศึกษา สพม. สพม. เขต 28
35010129 บ้านคุ้ม สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010130 บ้านขาม สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010131 บ้านคูเมือง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010132 ชุมชนบ้านสำโรง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010133 บ้านพลไว สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010134 บ้านราชมุนี สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010135 บ้านเลียบ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010136 บ้านยางกลาง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010137 บ้านแดง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010138 บ้านท่าช้าง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010139 ชุมชนบ้านดอนผึ้ง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010140 บ้านปอแดง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010141 บ้านบากเรือดอนเรือ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010142 บ้านดงยาง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010143 บ้านยางเครือ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010144 บ้านดงจงอาง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010145 บ้านยางน้อย สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010146 ชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010147 บ้านผือฮี สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010148 บ้านหัวดอน สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010149 บ้านเปือย สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010150 บ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง) สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010151 บ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา) สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010152 บ้านแดงประชาสรรค์ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010153 บ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010154 บ้านหัวดง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010155 บ้านโนนยาง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010156 บ้านขาทรายมะเขือสามัคคี สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010157 อนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010158 มหาชนะชัย สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010159 บ้านเหมือดป่าตอง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010160 บ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา) สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010161 บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม) สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010162 บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010163 บ้านบัวขาว สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010164 บ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010165 บ้านเหล่าใหญ่ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010166 บ้านเหมือดขาว สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010167 บ้านสร้างแป้น สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010168 บ้านสงยาง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010169 บ้านบ่อบึงโพนจาน สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010170 บ้านดงขวาง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010171 บ้านซำ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010172 ชุมชนบ้านหัวเมือง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010173 บ้านนาดีนาอุดม สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010175 บ้านหนองยาง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010176 บ้านหนองตุ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010177 บ้านคูสองชั้น สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010178 บ้านกุดพันเขียว สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35012012 มหาชนะชัยวิทยาคม สพม. สพม. เขต 28
35012013 ตระกูลประเทืองวิทยาคม สพม. สพม. เขต 28
35010001 บ้านเชือกน้อย สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010002 บ้านหนองบั่ว สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010003 บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010004 บ้านคำฮี สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010005 บ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว) สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010006 บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010007 บ้านขุมเงิน สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010008 บ้านหนองบัว สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010009 บ้านคุยตับเต่า สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010010 บ้านหนองหอย สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010011 บ้านกุดกง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010012 ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010013 บ้านเขื่องคำ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010014 บ้านกว้างท่าเยี่ยม สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010015 บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010016 บ้านดอนกลอย สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010017 บ้านคำน้ำสร้าง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010018 บ้านดอนยางกล้วยสำโรง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010019 บ้านท่าเยี่ยม สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010020 บ้านแจ้งน้อย สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010021 บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010022 บ้านสามเพียแสนจำปา สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010023 บ้านพลับหนองคำ(มหาชัยชิโนบล) สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010024 บ้านดุ่ทุ่งคำบอน สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010025 บ้านเชือก สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010026 บ้านนาคำ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010027 ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010028 บ้านเดิด สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010029 บ้านบาก สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010030 บ้านน้ำโผ่ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010031 บ้านใหม่ชุมพร สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010032 บ้านตาดทอง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010033 บ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร) สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010034 บ้านหนองแฝก สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010035 บ้านดอนมะยาง กม.3 สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010037 อนุบาลยโสธร สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010038 บ้านทุ่งแต้ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010039 บ้านคำเม็ก สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010040 บ้านคำน้ำเกี้ยง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010041 บ้านหนองเป้า สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010042 บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010043 บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010044 บ้านนาดีดอนจาน สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010045 บ้านนาสะไมย์ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010046 บ้านผือฮีนาลานาจาน สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010047 บ้านชาดศาลา สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010048 บ้านสมสะอาดหนองแวง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010049 บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010050 บ้านน้ำคำใหญ่(ประกาศราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010051 บ้านตับเต่า สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010052 บ้านน้ำคำน้อย สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010053 บ้านห้องข่าหนองเสือตาย สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010054 บ้านสำราญ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010055 บ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010056 บ้านสว่างเชียงหวาง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010057 บ้านกุดระหวี่ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010058 บ้านสิงห์ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010059 บ้านหนองขอนโพนสิม สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010060 บ้านหนองไร่จันทร์เกษม สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010061 บ้านหนองแสง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010062 บ้านโนนทรายงาม สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010063 ชุมชนบ้านหนองคู สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010064 บ้านดงบัง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010065 บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010066 บ้านโนนค้อ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010067 บ้านโต่งโต้น สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010068 บ้านนาสีนวลโนนสะอาด สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010069 บ้านดอนกลองหนองไฮ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010070 บ้านหนองสรวง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010071 บ้านหนองเรือ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010072 บ้านหนองทองหลางโนนกุง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010073 บ้านหนองบกโนนสวาท สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010074 บ้านหนองหิน สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010075 บ้านหนองเป็ด สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010076 บ้านหนองหงอก สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35012001 ยโสธรพิทยาคม สพม. สพม. เขต 28
35012003 สอนแก้วว่องไววิทยา สพม. สพม. เขต 28
35012006 ยโสธรพิทยาสรรค์ สพม. สพม. เขต 28
35012008 สิงห์สามัคคีวิทยา สพม. สพม. เขต 28
35012009 ศิลาทองพิทยาสรรค์ สพม. สพม. เขต 28
35020106 บ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020107 บ้านกุดเชียงหมี สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020108 บ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020109 บ้านห้วยยาง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020110 บ้านแก้งนาคำ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020112 บ้านกุดมะฮงดงสวาง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020113 บ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020114 บ้านดอนม่วงป่าโมง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020115 บ้านมันปลา สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020116 บ้านกุดแห่ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020117 บ้านสมสะอาด สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020118 บ้านคำเกิ่ง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020119 กุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020120 บ้านหินสิ่ว สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020121 บ้านหนองยางห้วยสะแบก สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020122 บ้านดอนมะซ่อม สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020123 น้อมเกล้า สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020124 บ้านหนองแคนน้อย สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020125 บ้านโคกก่อง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020126 บ้านช่องเม็ก สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020127 บ้านหนองเลิงคำ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020128 บ้านบุ่งค้า สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020129 บ้านป่าขี้ยาง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020131 บ้านโคกเจริญ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020132 บ้านหนองแคน สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020133 บ้านศรีแก้ว สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020134 บ้านโคกใหญ่ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020135 บ้านศรีสว่าง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020136 บ้านแสนสำราญ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020137 บ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020138 บ้านโนนหาด สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020139 บ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020141 บ้านคึมยาว สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020142 บ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020143 บ้านหนองโสน สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020145 บ้านดอนฮี สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020146 บ้านม่วงกาชัง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020147 บ้านกุดโจด สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020148 บ้านนาจาน สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020149 บ้านพรหมนิยม สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020150 บ้านแยประชาสรรค์ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020151 บ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020152 อนุบาลเลิงนกทา สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020153 บ้านด่าน สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020154 บ้านโป่งหนองสิม สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020155 บ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020156 บ้านสามัคคี สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020157 บ้านหวาย สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020158 บ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020159 บ้านนาเซแสงวิไล สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020160 นาจานเจริญวิทย์ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020161 บ้านป่าชาด สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020162 บ้านหนองบึง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020163 บ้านท่าศิลา สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020164 บ้านโสกสาน สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020165 ชุมชนห้องแซงวิทยา สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020166 บ้านห้องแซง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020167 บ้านดงยาง(คุรุราษฏร์บำรุง) สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020168 บ้านห้องคลองร่องคำ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020169 บ้านโพง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020170 บ้านโนนแดง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35022001 เลิงนกทา สพม. สพม. เขต 28
35022006 ห้องแซงวิทยาคม สพม. สพม. เขต 28
35022009 บุ่งค้าวิทยาคม สพม. สพม. เขต 28
35022012 ศรีแก้วประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 28
35022014 นาโปร่งประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 28