ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
36020001 ศาลาสามัคคี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020002 บ้านระหัด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020003 บ้านขามป้อม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020004 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020005 บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020011 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020012 บ้านเมืองกลางวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020013 บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020014 บ้านโนนเห็ดไคล สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020015 บุปผาราม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020016 บ้านโนนเขวา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020017 บ้านโนนทอง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020018 บ้านโนนหนองไฮ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020019 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020020 บ้านกลาง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020021 บ้านแก้งตาดไซ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020022 บ้านหนองบัว สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020023 บ้านนาสีดา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020024 บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020025 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020026 บ้านหัวโสก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020027 บึงมะนาววิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020028 บ้านจมื่น สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020029 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020030 บ้านโนนงิ้ว สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020031 บ้านเขวา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020032 บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020033 บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020034 บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020035 บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020036 บ้านพรมห้วยข่าวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020037 บ้านโนนชาด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020039 ชุมชนบ้านเมืองเก่า สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020040 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020041 บ้านหนองแต้ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020042 เกษตรศิลปวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020043 ชุมชนบ้านหัน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020044 บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020045 บ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020046 บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020047 บ้านตลาดอุดมวิทย์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020048 สาลิกาวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020049 บ้านโสกคลอง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020050 สระโพนทอง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020051 บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020052 บ้านหนองคูวิทยาคม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020053 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020054 บ้านพีพวย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020055 บ้านโจดพิทยาคาร สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020056 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020057 บ้านฉนวน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020058 บ้านท่าคร้อ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020059 บ้านนาสมบูรณ์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020060 บ้านห้วยยางดำ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020061 บ้านหนองแดงกุดจิก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020062 บ้านหนองโพนงาม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020063 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020064 บ้านสารจอด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020065 บ้านวังม่วง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020066 บ้านโคกสง่า สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020067 บ้านทิกแล้ง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020068 บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020069 บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020070 บ้านสารจอดเก่า สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020071 บ้านดอนหัน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020182 บ้านหนองพีพ่วน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูล สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020188 บ้านโคกกุง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020189 บ้านตลุกหิน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020190 บ้านหนองแวง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020191 บ้านโปร่งสังข์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020193 ศรีแก้งคร้อ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020194 บ้านหนองแสงวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020195 บ้านหนองไฮ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020196 บ้านสระแต้ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020198 บ้านยางคำวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020199 บ้านท่ามะไฟหวาน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020201 บ้านท่าทางเกวียน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020202 บ้านทุ่งคำหลวง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020203 บ้านนกเขาทอง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020204 บ้านโคกล่าม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020205 บ้านโคกงาม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020206 บ้านดงพอง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020207 บ้านนาหนองทุ่ม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020208 บ้านนาแก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020209 บ้านหนองรวก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020212 หว้านไพรสามัคคี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวาน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020215 บ้านโนนสะอาด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020217 บ้านหนองขาม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020220 บ้านโนนงิ้วงาม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020221 บ้านหนองช้างเอก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020222 บ้านซำมูลนาก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020223 บ้านหนองสามขา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020224 บ้านโปร่ง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020225 บ้านโนนคูณ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020226 บ้านหนองแกหนองโน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020227 บ้านหนองสังข์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020228 บ้านหนองพอก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020229 บ้านหนองศาลาป่าชาด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020230 หนองแต้วรวิทย์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020231 โคกม่วงศึกษา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020233 บ้านก่าน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตร สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020236 บ้านเหล่ากาดย่า สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020237 บ้านภูดินหินกอง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020238 บ้านเลิงทุ่ม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020239 บ้านโคกไพรวัน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020241 บ้านหลุบคา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36022014 แก้งคร้อวิทยา สพม. สพม. เขต 30
36022016 นาหนองทุ่มวิทยา สพม. สพม. เขต 30
36022017 ท่ามะไฟหวานวิทยาคม สพม. สพม. เขต 30
36010145 ชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010146 บ้านคอนสวรรค์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010147 บ้านนาเสียวหนองชาติ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010148 บ้านโนนโพธิ์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010149 บ้านหนองทอนโนนขุนทิพย์วิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010151 สหราษฎร์นุเคราะห์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010152 บ้านหนองโนน้อย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010153 บ้านโคกมั่งงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010155 บ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010156 บ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010157 บ้านโคกก่องดอนทองวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010158 บ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010159 บ้านโนนพันชาติกุดโดน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010160 บ้านดอนหันวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010161 บ้านลำชี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010162 ชุมชนบ้านโสก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010163 บ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010164 บ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010165 ดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010166 บ้านโปร่งโก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010167 บ้านยางหวาย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010168 บ้านท่าฉาง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010169 โนนเขวาประสิทธิ์ศิลป์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010170 บ้านนาโจด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010171 หนองบัวบานเย็นวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010172 บ้านนามน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010173 บ้านสำราญ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010174 บ้านนาฮี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010175 บ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010176 บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010177 บ้านฝาย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010178 หนองตาไก้วิทยากร สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010179 บ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010180 ห้วยไร่วิทยานุกูล สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010181 บ้านห้วยยาง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010182 บ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010183 บ้านโสกมูลนาค สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010184 บ้านหนองไฮโคกสง่า สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36012016 คอนสวรรค์ สพม. สพม. เขต 30
36012017 สามหมอวิทยา สพม. สพม. เขต 30
36012018 โนนสะอาดวิทยา สพม. สพม. เขต 30
36012019 ปู่ด้วงศึกษาลัย สพม. สพม. เขต 30
36020242 บ้านคอนสาร สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020243 บ้านน้ำพุปางวัว สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020245 บ้านคลองบอน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020247 บ้านดงกลาง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020248 บ้านดงใต้ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020249 บ้านหนองตากล้า สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020250 บ้านกุดแคน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020251 บ้านท่าศาลา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020252 บ้านโคกนกทา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020254 บ้านดงบัง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020255 บ้านม่วง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020256 บ้านนาบัว สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020257 บ้านหินรอยเมย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020258 บ้านนาเกาะ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020259 บ้านน้ำอุ่น สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020260 บ้านนาวงเดือน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020261 บ้านน้ำพุหินลาด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020262 บ้านโนนหัวนา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020263 บ้านทุ่งพระ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020264 บ้านห้วยแก้ว สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020265 บ้านห้วยไห สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020266 บ้านท่าเริงรมย์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020267 บ้านห้วยทรายทอง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020268 ออป.19 (ส่วนป่าคอนสาร) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020269 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020270 บ้านน้ำทิพย์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020271 บ้านหนองหญ้าโก้ง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020272 บ้านหนองเชียงรอด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020273 บ้านโนนโจด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020274 บ้านโนนสง่า สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020275 บ้านโนนคูณ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020276 บ้านโสกมะตูม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020277 บ้านโจดกลาง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020278 บ้านดอนอุดม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020279 ชุมชนห้วยยาง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020280 บ้านหนองหล่มคลองเตย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020281 บ้านโนนเพิ่ม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020282 บ้านป่าว่าน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020283 บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020284 บ้านปากช่องผาเบียด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36022021 คอนสารวิทยาคม สพม. สพม. เขต 30
36022022 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม. เขต 30
36030001 บ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030002 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030003 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030004 บ้านร่วมมิตร สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030005 บ้านท่าแตง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030006 บ้านเดื่อ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030007 บ้านสำโรงโคก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030008 จัตุรัสวิทยานุกูล สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030009 บ้านมะเกลือโนนทอง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030010 บ้านสำโรงทุ่ง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030011 บ้านหลุบงิ้ว สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030012 บ้านสระสี่เหลี่ยม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030013 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030014 บ้านขามราษฎร์นุกูล สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030015 บ้านโนนคร้อ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030016 บ้านใหม่นาดี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030018 บ้านนา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030019 บ้านหนองลูกช้าง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030020 บ้านงิ้ว สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030021 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030022 บ้านห้วยยาง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030023 บ้านหนองหญ้าข้าวนก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030024 บ้านดอนละนาม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030025 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030026 กันกงบ้านลี่สามัคคี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030027 บ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030028 บ้านส้มป่อย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030029 บ้านโนนเชือก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030030 บ้านหนองม่วง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030031 บ้านห้วยบง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030032 บ้านห้วย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030033 บ้านหนองโดน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030034 บ้านยางเครือ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030035 บ้านร้านหญ้า สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030036 บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030037 บ้านโนนฝาย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030039 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030040 บ้านหนองลุมพุก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030041 บ้านโสกรวกหนองซึก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030042 บ้านหนองโสน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030043 บ้านทามจาน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030044 ชุมชนบัวบานสามัคคี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030045 บ้านโคกโต่งโต้น สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030046 บ้านหลักศิลา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030047 บ้านหนองบัวใหญ่ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030048 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030049 บ้านหนองไผ่ล้อม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030050 บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36032001 จัตุรัสวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 30
36032003 หนองบัวบานวิทยา สพม. สพม. เขต 30
36032004 ละหานเจริญวิทยา สพม. สพม. เขต 30
36030189 ซับใหญ่วิทยาคม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030191 บ้านซับเจริญสุข สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030192 บ้านวังพง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030193 บ้านบุฉนวน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030194 บ้านโนนสะอาด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030195 บ้านตลุกคูณพัฒนา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030197 บ้านเขื่อนลั่น สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030198 บ้านหนองนกเขียน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030199 บ้านซับใหม่ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030200 บ้านวังกุง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030201 บ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030202 บ้านท่ากูบ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030203 บ้านโป่งเกต สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030204 บ้านวังขอนสัก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030205 บ้านท่าชวน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030121 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030122 บ้านน้ำลาด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030123 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030124 บ้านวังตาท้าว สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030125 บ้านเสลี่ยงทอง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030126 บ้านหัวสะพาน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030127 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030128 หินฝนวิทยาคม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030129 บ้านโคกสะอาด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030130 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030131 บ้านวังอ้ายคง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030132 วังใหม่พัฒนา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030133 บ้านวังตาเทพ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030134 วังโพธิ์สว่างศิลป์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030135 บ้านไร่พัฒนา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030136 บ้านโคกกระเบื้องไห สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030137 บ้านหนองใหญ่ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030138 บ้านโนนสำราญ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030139 บ้านโนนสวรรค์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030140 บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030141 บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030142 บ้านสะพานหิน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030143 บ้านโป่งนกพิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030144 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030145 บ้านสะพานยาว สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030146 บ้านศิลาทอง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030147 บ้านบุ่งเวียนวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030148 บ้านไทรงาม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030149 ซับมงคลวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030150 บ้านวังมน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030151 ซับถาวรพัฒนา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030152 บ้านโคกไค สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030153 บ้านยางเกี่ยวแฝก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030155 บ้านซับหมี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030157 บ้านห้วยเกตุ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030158 บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030159 อนุบาลเทพสถิต สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030160 บ้านห้วยฝรั่ง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030161 บ้านดงลาน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030162 บ้านช่องสำราญ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030163 บ้านซับไทร สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030164 บ้านยางเตี้ยโคกรัง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030165 บ้านประดู่งาม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030166 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030167 บ้านหนองจะบก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030168 บ้านโนนมะกอกงาม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030169 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030170 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สาขาวังบายศรี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030171 บ้านวังคมคาย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36032012 เทพสถิตวิทยา สพม. สพม. เขต 30
36032013 นายางกลักพิทยาคม สพม. สพม. เขต 30
36030172 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030174 บ้านหนองดินดำ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030175 บ้านขี้เหล็ก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030176 บ้านหนองขาม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030177 บ้านหนองแขม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030178 บ้านโกรกกุลา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030179 บ้านสามหลักพัฒนา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030180 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030181 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030182 รังงามวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030183 บ้านหนองตอ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030184 ดอนเปล้าศึกษา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030185 บ้านโสกคร้อ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030186 บ้านหนองผักชี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030187 บ้านบะเสียว สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030188 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36010104 บ้านสงแคน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010105 บ้านกุดตะเคียน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010106 บ้านหินลาด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010107 บ้านวังกำแพง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010108 บ้านหนองกระทุ่ม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010109 ยางนาดีราษฎร์ดำรง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010110 บ้านหนองอ้อ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010111 บ้านหลุบโพธิ์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010112 บ้านกุดไผ่ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010113 บ้านห้วยหนองจันทิ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010114 บ้านโนนขี้ตุ่น สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010115 บ้านกุดยาง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010117 บ้านโนนเปลือย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010119 บ้านกุดหูลิง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010121 บ้านโนนแดง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010122 บ้านต้อน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010123 อนุบาลบ้านเขว้า สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010124 บ้านเขว้าศึกษา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010125 บ้านโนนตาด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010126 บ้านกุดฉนวน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010127 บ้านคลองไผ่งาม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010129 บ้านหนองโสมง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010130 บ้านหว้าเฒ่า สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010131 บ้านซับปลากั้ง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010132 บ้านแก้งยาว สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010133 บ้านนาอินทร์แต่ง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010134 บ้านห้วยน้ำคำ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010135 บ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010136 ท่าแกวิทยากร สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010137 โนนน้อยแผ่นดินทอง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010138 บ้านป่ายาง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010139 บ้านค่ายหางเรียง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010140 บ้านวังปลาฝา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010141 บ้านวังกุ่ม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010143 บ้านโนนโพธิ์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010144 บ้านห้วยหวาย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36012013 บ้านเขว้าวิทยายน สพม. สพม. เขต 30
36020149 บ้านหนองเม็ก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020150 บ้านหินลาดพัฒนา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020151 บ้านดอนดู่ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020153 บ้านหนองแฝก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020154 บ้านวังหิน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020155 ชัยชุมพลวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020156 บ้านสะเดาหนองไผ่ สาขาเสาเล้า สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020157 ชุมชนแท่นประจัน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020158 บ้านมอญ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020159 หัวนานคร สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020160 บ้านโนนคูณ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020161 บ้านนาดี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020162 บ้านหนองผักหลอด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020163 บ้านหนองบัว สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020164 บ้านข่าเชียงพิน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020166 ไตรมิตรพิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020167 บ้านถนนกลาง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020168 บ้านนายม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020170 บ้านหินลาด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020171 โคกสะอาดศึกษา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020173 บ้านหลุบค่าย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020174 สามสวนวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020175 บ้านโจดโนนข่า สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020176 บ้านหนองคู สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020177 บ้านหนองเรือ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020179 บ้านดอนเค็ง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020180 บ้านหนองดินดำ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020181 บ้านโนนสะอาด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36022013 บ้านแท่นวิทยา สพม. สพม. เขต 30
36030051 บ้านเกาะมะนาว สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030052 จอมแก้ววิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030053 โคกเพชรวิทยาคาร สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030054 โคกสำราญราษฎร์อำนวย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030055 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030056 บ้านซับยาง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030057 บ้านหนองตะครอง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030058 ปากจาบวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030059 บ้านโคกสะอาด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030060 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030061 บ้านโปร่งมีชัย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030062 บ้านกุดตาลาด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030063 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030064 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030065 บ้านหนองตะไก้ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030066 ชุมชนชวนวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030067 บ้านเสลาประชารัฐ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030068 หินตั้งพิทยากร สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030069 บ้านห้วยทราย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030070 บ้านกุดแคนสามัคคี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030071 บ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์Œ) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030072 บ้านตาล สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030073 วังกะอาม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030075 บ้านหนองอีหล่อ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030076 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030077 บ้านกลอยสามัคคี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030078 หนองกกสามัคคี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030079 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030080 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030081 บ้านหนองผักแว่น สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030082 บ้านทองคำพิงวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030083 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030084 หัวสระวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030085 เขาดินพิทยารักษ์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030086 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030087 บ้านหนองดง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030088 หนองประดู่วิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030089 บ้านโคกแสว สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36032007 บางอำพันธ์วิทยาคม สพม. สพม. เขต 30
36032008 เพชรพิทยาสรรค์ สพม. สพม. เขต 30
36032009 เริงรมย์วิทยาคม สพม. สพม. เขต 30
36010246 บ้านเจาทอง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010247 บ้านโนนม่วง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010248 บ้านลาดชุมพล สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010249 บ้านลาดไทรงาม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010250 บ้านนาอุดม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010251 บ้านพัฒนาสามัคคี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010252 บ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010253 แจ้งตราดคลองไทร สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010254 บ้านคลองจันลา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010255 บ้านนาระยะพัฒนา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010257 บ้านห้วยร่วม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010258 สหประชาสรร สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010259 บ้านซับชมภู สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010260 บ้านเจาเหนือ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010261 บ้านปรางค์มะค่า สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010262 แหลมทองผดุงวิทย์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010263 บ้านโนนผักหวาน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010264 หินเหิบซับภูทอง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010265 บ้านสามแยกดงสวรรค์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010266 บ้านวังตะกู สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36012023 ภักดีชุมพลวิทยา สพม. สพม. เขต 30
36012024 เจียงทองพิทยาคม สพม. สพม. เขต 30
36020072 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020073 บ้านสวนอ้อย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020074 บ้านหนองปอแดง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020075 บ้านกวางโจนโนนทอง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020077 คุรุราษฎร์วิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020078 บ้านดอนจำปา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020079 บ้านหนองกุง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020080 บ้านนาล้อม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020081 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020082 บ้านเรือ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020083 บ้านโนนสาทร สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020084 ม่วงราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020085 บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020086 บ้านกุดโคลน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020087 บ้านหนองไรไก่ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020089 บ้านกุดแดง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020090 บ้านโนนสาวเอ้ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020092 บ้านกุดจอก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020093 บ้านหนองปลา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020094 บ้านธาตุ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020095 บ้านหนองกุงใหม่ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020096 บ้านฝายพญานาค สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020097 บ้านตาดรินทอง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020098 บ้านหนองคัน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020099 บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020100 บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020101 บ้านนาหัวแรด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020102 บ้านโนนหินแร่ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020103 บ้านดอนเตาเหล็ก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020104 โคกสะอาดแก้งวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020105 บ้านนาหนองทุ่ม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020106 บ้านหนองแซง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020107 บ้านโป่งดินดำ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020108 บ้านหนองดินดำ (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020109 บ้านฉนวน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020110 บ้านห้างสูง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020111 บ้านดอนไก่เถื่อน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020112 บ้านกุดหมากเห็บ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020113 ฉิมพลีมา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020114 บ้านดงเมย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020115 เพชรราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020116 เพชรราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020117 บ้านหนองงูเหลือม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020118 บ้านโป่งโพธิ์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020119 บ้านกุดขอนแก่น สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020120 บ้านเมืองคง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020121 บ้านหนองขาม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020122 บ้านโนนดินแดง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020123 บ้านโนนสลวย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020124 บ้านหนองสองห้อง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020125 ภูมิวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020127 บ้านหว้าทอง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020129 บ้านโนนงาม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคาร สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020132 บ้านกุดหัวช้าง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020133 บ้านหนองบัวพรม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020134 หนองเบนประภากร สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020135 บ้านหนองคอนไทย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020136 บ้านมูลกระบือ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020137 บ้านสีปลาด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020138 บ้านโนนข่า สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020139 บ้านหัวหนอง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020140 โนนเสลาประสาทวิทย์ สาขาประชาสามัคคี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020142 หนองเมยสามัคคี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020143 บ้านแดงสว่าง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020145 เนรมิตศึกษา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020146 บ้านโนนดินจี่ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020147 บ้านหนองแวง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020148 บ้านห้วยพลวง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36022006 ภูเขียว สพม. สพม. เขต 30
36022008 หนองคอนไทยวิทยาคม สพม. สพม. เขต 30
36022009 พระธาตุหนองสามหมื่น สพม. สพม. เขต 30
36010001 บ้านผือวิทยายน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010002 สระไข่น้ำขุนีวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010003 บ้านหนองไผ่ล้อม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010004 บ้านหนองเขื่อง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010005 กุดตุ้มสามัคคีวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010006 บ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010007 โนนโพธิ์บะก่ามวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010008 โสกตลับราษฎร์อุทิศ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010009 ยางบ่ารัฐประชามิตร สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010010 โคกสูงราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010011 บ้านห้วยตะแคง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010012 บ้านห้วยยาง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010013 โนนหว้านไพล สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010014 วัดพุทโธวาท สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010015 หนองสระสำราญราษฎร์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010016 บ้านหนองบัวขาว สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010017 หนองปลาโดผดุงราษฎร์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010018 โป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010019 บ้านท่าหินโงม สาขาบ้านวังคำแคน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010020 บ้านท่าหินโงม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010021 บ้านห้วยหมากแดง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010022 บ้านวังโพน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010024 บ้านคร้อห้วยชัน(แย้มมงคลสินธุ์) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010025 บ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010026 บ้านนาฝาย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010027 บ้านช่อระกา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010028 บ้านกุดขมิ้น สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010029 บ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010030 บ้านหนองแวง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010031 นาเสียวศึกษาคาร สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010032 บ้านนาวัง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010033 บ้านซับรวงไทร สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010034 ไทรงามผดุงวิทย์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010035 บ้านนาสีนวล สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010036 บ้านแจ้งน้อย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010037 กะพี้ดอนขวางวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010038 โนนสำราญวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010039 ฉิมพลีวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010040 บ้านโสกหว้า สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010041 เมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010044 บ้านขี้เหล็กใหญ่ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010045 สุนทรวัฒนา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010046 อนุบาลชัยภูมิ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010048 ชุมพลสวรรค์วิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010049 โค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010050 วังก้านเหลืองดรุณกิจ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010051 กุดเวียนวิทย์ผดุง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010052 อนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010053 บ้านเล่าวิทยาคาร สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010054 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1 (บ้านโพธิ์น้อยกุดสว สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010056 บ้านโพธิ์ใหญ่ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010058 บ้านเสี้ยวใหญ่ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010059 บ้านเสี้ยวน้อย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010060 ชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010061 บ้านขวาน้อย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010062 บ้านหัวนา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010063 บ้านสัมพันธ์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010064 บ้านหนองฉิม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010065 บ้านโนนแดง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010066 บ้านกุดโง้ง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010067 บ้านซับพระไวย์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010068 บ้านหนองหญ้ารังกา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010069 บ้านซับม่วง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010070 โพนทองพิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010071 บ้านนางเม้ง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010072 บ้านโนนกอก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010075 บ้านลาดใหญ่ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010076 ดงบังราษฎร์นุเคราะห์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010077 บ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010079 บ้านโนนคูณ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010080 บ้านกุดเวียน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010081 บ้านกุดละลม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010082 หนองนาแซงวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010083 บ้านหนองโง้ง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010084 บ้านโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010085 บ้านดอนหัน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010086 บ้านหนองไผ่พัฒนา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010087 โนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010088 ไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010089 บ้านหนองแหนดอนกู่ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010090 ห้วยต้อนวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010091 บ้านโป่งคองเหนือ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010092 บ้านโป่งคองใต้ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010093 บ้านชีลองกลาง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010094 บ้านชีลองใต้ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010095 สามพันตาราษฎร์อุทิศ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010097 ไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคำน้อย) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010098 บ้านชีลองเหนือ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010099 บ้านม่วงเงาะ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010100 บ้านห้วยบงเหนือ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010101 บ้านหินกอง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010102 บ้านห้วยหว้า สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010103 บ้านห้วยบงใต้ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010267 บ้านซับสีทอง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010268 บ้านลาดผักหนาม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010269 บ้านห้วยผักหนาม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010270 บ้านหนองฉนวนวิทยาคม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010271 บ้านหนองแวง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36012012 โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36012001 ชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. สพม. เขต 30
36012002 สตรีชัยภูมิ สพม. สพม. เขต 30
36012003 เมืองพญาแลวิทยา สพม. สพม. เขต 30
36012004 กุดตุ้มวิทยา สพม. สพม. เขต 30
36012005 บ้านค่ายวิทยา สพม. สพม. เขต 30
36012008 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ สพม. สพม. เขต 30
36012009 ภูพระวิทยาคม สพม. สพม. เขต 30
36012011 ชีลองวิทยา สพม. สพม. เขต 30
36010186 บ้านนาคานหักประชานุสรณ์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010187 บ้านกุดชุมแสง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010188 บ้านนาทุ่งใหญ่ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010189 บ้านหนองหอย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010190 บ้านหนองลุมพุก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010191 บ้านหนองสะแก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010192 บ้านโชคอำนวย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010193 คุรุประชานุกูล สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010194 บ้านห้วยกนทา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010195 บ้านปากห้วยเดื่อ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010196 บ้านท่าข่อย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010197 หนองหอยปังบำเหน็จวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010198 บ้านหัวนาคำ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010199 บ้านโนนลาน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010200 บ้านโนนถาวร สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010201 บ้านหนองไห สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010202 บ้านบ่อทอง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010203 บ้านภูนกเขียน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010204 ราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010205 ศรีสว่างสามัคคี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010206 บ้านโนนสะอาด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010207 บ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010208 บ้านโนนศรีทอง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010209 บ้านห้วยข่าเฒ่า สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010210 บ้านโนนเหม่า สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010211 บ้านโหล่นสามัคคี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010212 บ้านห้วยกุ่ม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010213 บ้านนางแดด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010214 บ้านโนนศรีสง่า สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010215 บ้านคลองเจริญ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010216 บ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010217 บ้านโนนศรีสง่า สาขาบ้านวังตอตั้ง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010218 บ้านโคกกรวดหนองพวง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010219 บ้านนางแดดเหนือ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010220 บ้านห้วยหัน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010221 บ้านโนนตูม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010222 บ้านโนนตูม สาขาบ้านทุ่งสว่าง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010223 บ้านทรัพย์เจริญ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010224 บ้านท่าวังย่างควาย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010225 บ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010226 บ้านหนองไฮเหนือ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010227 บ้านลาดเหนือ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010228 บ้านโสกรัง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010229 บ้านหนองนกออกประชาสรรค์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010230 บ้านราษฎร์ดำเนิน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010231 บ้านหนองไฮใต้ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010232 ชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010233 บ้านลาดใต้ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010234 หนองเบ็นเจริญวิทย์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010235 บ้านหนองแห้วพัฒนา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010236 ชุมชนบ้านหนองแวง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010237 บ้านห้วยหว้า สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010238 บ้านนาเจริญ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010239 บ้านนารี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010240 บ้านหนองปล้อง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010241 บ้านห้วยไผ่ใต้ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010242 บ้านสะพุงเหนือ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010243 บ้านโคกสง่า สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010244 บ้านห้วยม่วง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010245 บ้านหนองกุงบำรุง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36012020 หนองบัวแดงวิทยา สพม. สพม. เขต 30
36012021 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม. เขต 30
36012022 คูเมืองวิทยา สพม. สพม. เขต 30
36030090 บ้านละหานค่าย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030091 บ้านตะลอมไผ่ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030092 บ้านหนองจาน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030093 บ้านโคกสะอาด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030094 บ้านหนองม่วง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030095 โป่งขุนเพชร สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030096 บ้านดอนกอก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030097 บ้านดอนกอก สาขาบ้านห้วยทับนาย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030098 บ้านวังตะเฆ่ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030099 บ้านวังกะทะ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030100 บ้านหัวสะพาน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030101 บ้านวังอ้ายจีด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030102 บ้านสำนักตูมกา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030103 บ้านท่าโป่ง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030104 บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030105 บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030106 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030107 บ้านท่าศิลา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030108 บ้านหนองตานา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030109 บ้านโสกปลาดุก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030110 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030111 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030112 บ้านหัวหนอง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030113 บ้านปากค่ายช่องแมว สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030114 บ้านหนองโจด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030115 ชุมชนบ้านห้วยแย้ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030116 บ้านหนองกองแก้ว สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030117 บ้านห้วยยางดี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030118 บ้านห้วยไฮ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030119 บ้านแจ้งใหญ่ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030120 บ้านใหม่สามัคคี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36032010 หนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. สพม. เขต 30
36032011 ห้วยแย้วิทยา สพม. สพม. เขต 30