ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
37010086 บ้านคำแก้ว สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010087 บ้านคำเดือย สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010088 บ้านโคกจักจั่น สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคี สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010091 นาเจริญหนองแดง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010092 บ้านโคกก่ง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010093 บ้านบุ่งเขียว สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010095 บ้านหินกองสามัคคี สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010096 บ้านพุทธรักษา สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010097 บ้านนางาม สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010098 บ้านโสกกระแต้ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยา สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010100 บ้านคันสูง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010101 บ้านหินขัน สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010102 บ้านโนนกุง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010103 อนุบาลชานุมาน สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010104 บ้านนาสีดา สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1 สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3 สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010108 บ้านหินสิ่ว สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010109 บ้านหนองแมงดา สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010110 บ้านห้วยทม สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010262 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37012002 ชานุมานวิทยาคม สพม. สพม. เขต 29
37012006 คำเขื่อนแก้ววิทยาคม สพม. สพม. เขต 29
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010112 บ้านคำโพน สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010113 บ้านนิคม สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010114 บ้านโค้งอร่าม สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010115 บ้านหินเกิ้ง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน) สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010117 บ้านสามัคคี สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010118 บ้านโคกพระวินัยดี สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี) สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010121 บ้านคำย่านาง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศา สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010123 บ้านหนองแสง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010124 บ้านห้วยงูเหลือม สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010125 บ้านทวีผล สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010126 บ้านโนนสำราญ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010127 บ้านโนนงาม สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่น สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010130 บ้านชูชาติ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010131 บ้านลือนาคำ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010132 บ้านแสนสุข สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010133 บ้านโสกใหญ่ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010134 บ้านเกษมสุข สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010136 บ้านสงยางนาตากล้า สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010137 หนองข่าป่าหวาย สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010138 บ้านหนองไฮ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010139 บ้านตาด สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010141 บ้านหนองสะโน สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010142 บ้านคำน้อย สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010143 บ้านสว่างใต้ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010144 บ้านดอนดู่ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010145 บ้านดอนชาด สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร) สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37012003 ปทุมราชวงศา สพม. สพม. เขต 29
37012004 ลือวิทยาคม สพม. สพม. เขต 29
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010148 บ้านจานลาน สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010150 บ้านผึ้ง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010151 บ้านดอนแดงนาโนน สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา) สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่ง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010154 นาแวงหนองหัวลิง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์) สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010160 บ้านนาสะแบง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010161 ชุมชนบ้านเสารีก สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010162 บ้านอีเก้ง(รัฐประชานุกูล) สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010163 ไม้กลอนดอนหวาย สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010164 บ้านโพนเมือง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010165 โนนทุ่งดอนชาด สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคี สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010167 โนนสูงโคกกลาง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010169 บ้านนายูง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010170 บ้านจิก สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37012015 พนาศึกษา สพม. สพม. เขต 29
37012016 ศรีคูณวิทยบัลลังก์ สพม. สพม. เขต 29
37010001 บ้านกุดปลาดุก สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010002 บ้านวังแคน สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010003 บ้านนาสีนวน สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010005 บ้านนาเมือง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010006 โคกศรีหนองคลอง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนา สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010008 บ้านไก่คำ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010009 บ่อบุโปโล สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010011 บ้านโคกค่าย สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010012 บ้านคึมใหญ่ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010013 บ้านภูเขาขาม สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010014 บ้านดอนไร่ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010015 บ้านหนองเม็ก สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010016 บ้านนาคำ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010017 บ้านหัวภู สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010018 บ้านดอนเมย สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010019 บ้านหนองปลิง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้ง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010023 บ้านเชือก สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010024 นาแต้โคกสำราญ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010025 บ้านกุดน้ำกิน สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010026 บ้านเหล่าหนาด สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010027 นาผือโคกกอก สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010029 บ้านโคกสูง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010030 บ้านนาเรือง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010031 บ้านนายม สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010032 บ้านนาเยีย สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010034 บ้านนาดอกไม้ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010035 บ้านโคกช้างฮ้าย สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010036 บ้านนาโพธิ์ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010037 บ้านดงสวาง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซว สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010039 นาวังกุดตากล้า สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010040 บ้านนาคำสามัคคี สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010041 บ้านนาหมอม้า สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010042 บ้านหนองเรือ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010043 แก้งกฐินภูจำปา สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010044 บ้านยางคำ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010045 บ้านดงบังพัฒนา สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010046 บ้านคำสร้างบ่อ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010047 บ้านดอนดู่ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีก สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010049 บ้านโนนโพธิ์ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้า สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010051 นาห้วยยางสองคอน สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือม สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010053 บ้านโนนหนามแท่ง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตย สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010055 บ้านทับเมย สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010057 บ้านเจริญสามัคคี สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010059 มิ่งมงคล สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010060 บ้านดอนแดง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010061 บ้านโนนจาน สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010062 เมืองอำนาจเจริญ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010063 ดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010065 ไทยรัฐวิทยา 91(โคกจักจั่น) สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010066 บ้านทุ่งสว่าง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010068 บ้านถ่อนใหญ่ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010069 บ้านก่อนาดี สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010070 บ้านโคกก่องนคร สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010071 สร้างนกทาดอนหวาย สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010072 บ้านโนนดู่ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝก สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010074 ขามนาเพียงโคกยาว สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010075 บ้านบาก สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010076 พัฒนาสามัคคี สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010077 บ้านดงสีโท สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชร สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010079 บ้านโคกสว่าง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูล สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010082 บ้านหนองแสง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหล สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010085 บ้านหนองบัวสงยาง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37012014 ราชประชานุเคราะห์ 54 สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37012001 อำนาจเจริญ สพม. สพม. เขต 29
37012005 คึมใหญ่วิทยา สพม. สพม. เขต 29
37012007 ปลาค้าววิทยานุสรณ์ สพม. สพม. เขต 29
37012008 น้ำปลีกศึกษา สพม. สพม. เขต 29
37012009 นาวังวิทยา สพม. สพม. เขต 29
37012010 นาจิกพิทยาคม สพม. สพม. เขต 29
37012011 นายมวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 29
37012012 สร้างนกทาวิทยาคม สพม. สพม. เขต 29
37012013 อำนาจเจริญ 2 สพม. สพม. เขต 29
37010237 บ้านกุงชัย สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010238 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้า สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010239 บ้านเหล่าฝ้าย สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010240 บ้านหนองยาง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010241 บ้านดอนชีหนองมะยอด สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010242 บ้านจอก สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010243 บ้านดงมะยางหนองนกหอ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010244 บ้านแยหนองแคน สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010245 บ้านโคกกลาง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010246 บ้านกุดสิม สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010247 ม่วงหนองแดงหนองกะเลา สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010248 ชุมชนเปือยหัวดง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010249 บ้านน้ำท่วม สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010250 ประชาสามัคคี สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010251 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010252 บ้านน้ำซับ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010253 บ้านนาดี สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010254 บ้านเหล่าเลิง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010255 บ้านไร่ขี สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010256 บ้านนาอุดม สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010257 บ้านฟ้าห่วน สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010258 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010259 บ้านหนองหิ้งโคกเจริญ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010261 บ้านยางช้า สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37012022 ลืออำนาจวิทยาคม สพม. สพม. เขต 29
37012023 มัธยมแมด สพม. สพม. เขต 29
37010171 บ้านโคกกลางเหนือ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010172 บ้านโนนสูง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010173 บ้านนาเวียง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010174 บ้านห่องเตย สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010175 บ้านโพนทอง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010176 บ้านโป่งหิน สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010177 บ้านหนองโนสวนโคก สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010178 บ้านนาหนองใหญ่ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010179 บ้านศรีราชา สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010180 ชุมชนไร่สีสุก สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010181 บ้านหนองคล้า สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010182 บ้านบก สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010184 บ้านคึมข่า สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010185 บ้านนาสะอาด สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า) สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010190 บ้านหนองไฮ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010192 บ้านนาอุดม สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010193 บ้านดอนหมู สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37012017 เสนางคนิคม สพม. สพม. เขต 29
37012018 นาเวียงจุลดิศวิทยา สพม. สพม. เขต 29
37010194 บ้านหนองแคน สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010195 ชุมชนบ้านคำพระ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010197 บ้านท่ายางชุม สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010198 บ้านโนนหนามแท่ง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010199 บ้านโนนเมือง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010200 บ้านดู่พัฒนา สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010201 บ้านเป้า สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010202 หัวดงหนองคลอง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือม สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010204 บ้านชาด สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010206 บ้านโพนขวาว สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010207 บ้านโนนผักหวาน สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010208 บ้านหนองเทา สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010209 หนองยอดู่ในวิทยา สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010210 บ้านขุมเหล็ก สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010211 คุรุประชาสรรค์ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010212 บ้านชะแงะ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010213 บ้านโนนค้อทุ่ง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010214 บ้านโพนเมืองน้อย สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010215 บ้านเหล่าขวาว สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010216 บ้านเวียงหลวง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010217 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010218 ประชารัฐวิทยา สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010219 บ้านหนองแสง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010220 บ้านเสียว สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010221 บ้านคำข่า สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010222 บ้านคำน้อย สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010223 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010224 บ้านโนนแคน สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยา สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010226 บ้านสร้างถ่อ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010227 บ้านใหม่พัฒนา สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010228 บ้านโคกเลาะ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010229 บ้านหนองแก้ว สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010230 บ้านโนนค้อ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010231 บ้านบ่อชะเนง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010232 บ้านคำเจริญ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010233 บ้านดอนว่าน สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010234 บ้านหนองขอน สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010235 บ้านโสกท่าวังหิน สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010236 บ้านหัวตะพาน สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37012019 หัวตะพานวิทยาคม สพม. สพม. เขต 29
37012020 ศรีเจริญศึกษา สพม. สพม. เขต 29
37012021 จิกดู่วิทยา สพม. สพม. เขต 29