ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
43030074 ชุมชนบ้านซาง สพป. สพป.บึงกาฬ
43030075 บ้านท่าสำราญ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030076 บ้านซ่อมกอก สพป. สพป.บึงกาฬ
43030077 บ้านโคกบริการสันกำแพง สพป. สพป.บึงกาฬ
43030080 บ้านนางัวสายปัญญา สพป. สพป.บึงกาฬ
43030081 บ้านโนนเหมือดแอ่ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030082 บ้านห้วยเรือ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030083 บ้านทรัพย์วังทอง สพป. สพป.บึงกาฬ
43030084 บ้านห้วยคอม สพป. สพป.บึงกาฬ
43030085 อนุบาลเซกา สพป. สพป.บึงกาฬ
43030086 บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030087 บ้านท่ากกแดง สพป. สพป.บึงกาฬ
43030088 ชุมชนบ้านหนองหิ้ง สพป. สพป.บึงกาฬ
43030089 บ้านหนองบัวแดง สพป. สพป.บึงกาฬ
43030090 บ้านโพธิ์น้อยหนองสิม สพป. สพป.บึงกาฬ
43030091 บ้านท่ากกต้อง สพป. สพป.บึงกาฬ
43030092 บ้านใหม่สามัคคี สพป. สพป.บึงกาฬ
43030093 บ้านหัวแฮต สพป. สพป.บึงกาฬ
43030095 บ้านตาลเดี่ยว สพป. สพป.บึงกาฬ
43030097 บ้านท่าสะอาด สพป. สพป.บึงกาฬ
43030098 บ้านคำบอน สพป. สพป.บึงกาฬ
43030099 บ้านดงกะพุงหนองนาแซง สพป. สพป.บึงกาฬ
43030100 บ้านเหล่าคาม สพป. สพป.บึงกาฬ
43030101 บ้านทุ่งทรายจก สพป. สพป.บึงกาฬ
43030102 บ้านดอนเสียด สพป. สพป.บึงกาฬ
43030104 บ้านต้องโคกกระแซ สาขาคำชมภู สพป. สพป.บึงกาฬ
43030105 บ้านต้องโคกกระแซ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030106 บ้านโนนยางคำ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030107 บ้านท่าเชียงเครือ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030108 บ้านหนองชัยวาน สพป. สพป.บึงกาฬ
43030110 บ้านหนองแก่งทราย สพป. สพป.บึงกาฬ
43030111 ท่าไร่วิทยา สพป. สพป.บึงกาฬ
43030112 บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.บึงกาฬ
43030113 บ้านโสกก่ามนาตาไก้ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030114 บ้านดงสว่าง สพป. สพป.บึงกาฬ
43030115 บ้านบ่อพนา สพป. สพป.บึงกาฬ
43030116 บ้านโนนสำราญ-ยางเรียน สพป. สพป.บึงกาฬ
43030117 หนองทุ่มวิทยา สพป. สพป.บึงกาฬ
43030119 บ้านเหล่าหนองยาง สพป. สพป.บึงกาฬ
43030120 บ้านกุดสิม สพป. สพป.บึงกาฬ
43030121 บ้านหนองจิก สพป. สพป.บึงกาฬ
43032008 เซกา สพม. สพม. เขต 21
43032009 หนองหิ้งพิทยา สพม. สพม. เขต 21
43032010 โสกก่ามวิทยา สพม. สพม. เขต 21
43032011 เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม. เขต 21
43032012 ประชานิมิตพิทยานุกูล สพม. สพม. เขต 21
43032013 เจ็ดสีวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 21
43020063 บ้านคำแก้วโนนสามัคคี สพป. สพป.บึงกาฬ
43020064 บ้านหนองโดดอนเสียด สพป. สพป.บึงกาฬ
43020065 บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ สพป. สพป.บึงกาฬ
43020066 บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม สพป. สพป.บึงกาฬ
43020067 บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง สพป. สพป.บึงกาฬ
43020069 บ้านคำแวง สพป. สพป.บึงกาฬ
43020070 บ้านห้วยทราย สพป. สพป.บึงกาฬ
43020071 บ้านท่าสวาทท่าลี่ สพป. สพป.บึงกาฬ
43020072 บ้านโคกสะอาด สพป. สพป.บึงกาฬ
43020073 อนุบาลโซ่พิสัย สพป. สพป.บึงกาฬ
43020074 บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา สพป. สพป.บึงกาฬ
43020075 บ้านไทรงามโนนภูดิน สพป. สพป.บึงกาฬ
43020076 สังวาลย์วิทย์ 1 สพป. สพป.บึงกาฬ
43020077 บ้านถ้ำเจริญ สพป. สพป.บึงกาฬ
43020078 บ้านศรีนาวา สพป. สพป.บึงกาฬ
43020079 บ้านโคกกระแชขีัเหล็กน้อย สพป. สพป.บึงกาฬ
43020080 บ้านโนนสวาง สพป. สพป.บึงกาฬ
43020081 บ้านหนองแวง สพป. สพป.บึงกาฬ
43020082 ชุมชนบ้านตูม สพป. สพป.บึงกาฬ
43020083 บ้านนาเหว่อโนนอุดม สพป. สพป.บึงกาฬ
43020084 บ้านท่าคำรวม สพป. สพป.บึงกาฬ
43020085 บ้านสามหนอง สพป. สพป.บึงกาฬ
43020086 บ้านโคกกลาง สาขาสามแยกศรีชมภู สพป. สพป.บึงกาฬ
43020087 บ้านหนองแวงประชาสรรค์ สพป. สพป.บึงกาฬ
43020088 บ้านคำไผ่ สพป. สพป.บึงกาฬ
43020089 บ้านโคกกลาง สพป. สพป.บึงกาฬ
43020090 บ้านแสงอรุณ สพป. สพป.บึงกาฬ
43020091 บ้านศรีชมภู สพป. สพป.บึงกาฬ
43020092 บ้านนาขาม สพป. สพป.บึงกาฬ
43020093 บ้านโนนประเสริฐ สพป. สพป.บึงกาฬ
43020094 บ้านห้วยลึก สพป. สพป.บึงกาฬ
43020095 บ้านโนนแก้วโพนทอง สพป. สพป.บึงกาฬ
43020096 บ้านป่าไร่โนนม่วง สพป. สพป.บึงกาฬ
43020097 บ้านหนองพันทา สพป. สพป.บึงกาฬ
43020098 บ้านเหล่าทองหลาง สพป. สพป.บึงกาฬ
43020099 บ้านคลองทิพย์ สพป. สพป.บึงกาฬ
43020100 บ้านซำบอน สพป. สพป.บึงกาฬ
43022008 โซ่พิสัยพิทยาคม สพม. สพม. เขต 21
43022009 ศรีชมภูวิทยา สพม. สพม. เขต 21
43022010 โนนคำพิทยาคม สพม. สพม. เขต 21
43022011 โพนทองประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 21
43030001 เลิดสิน สพป. สพป.บึงกาฬ
43030002 บ้านชุมภูทอง สพป. สพป.บึงกาฬ
43030003 บ้านนาเจริญวิทยา สพป. สพป.บึงกาฬ
43030004 บ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง สพป. สพป.บึงกาฬ
43030005 บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 สพป. สพป.บึงกาฬ
43030006 บ้านโนนสา สพป. สพป.บึงกาฬ
43030007 บ้านนาคำ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030008 บ้านห้วยดอกไม้ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030009 บ้านท่าอินทร์แปลง สพป. สพป.บึงกาฬ
43030010 บ้านไร่สุขสันต์ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030011 บ้านโนนวังเยี่ยม สพป. สพป.บึงกาฬ
43030012 บ้านห้วยเซือมเหนือ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030013 บ้านไคสี สพป. สพป.บึงกาฬ
43030014 บ้านคำหมื่น'ตชด.อนุสรณ์' สพป. สพป.บึงกาฬ
43030015 แก่งอาฮง สพป. สพป.บึงกาฬ
43030016 บ้านนาต้อง สพป. สพป.บึงกาฬ
43030017 ประสานมิตรวิทยา สพป. สพป.บึงกาฬ
43030018 บ้านคำภู สพป. สพป.บึงกาฬ
43030019 บ้านหนองยาว สพป. สพป.บึงกาฬ
43030020 บ้านห้วยเชือมใต้ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030021 บ้านหนองตอ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030022 บ้านนาสวรรค์ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030023 บ้านโคกสวาง สพป. สพป.บึงกาฬ
43030024 บ้านโนนจำปา สพป. สพป.บึงกาฬ
43030025 ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) สพป. สพป.บึงกาฬ
43030026 บ้านทองสาย สพป. สพป.บึงกาฬ
43030027 บ้านกำแพงเพชร สพป. สพป.บึงกาฬ
43030028 บ้านบึงกาฬ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030029 บ้านท่าไคร้ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030030 บ้านท่าโพธิ์ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030032 บ้านโป่งเปือย สพป. สพป.บึงกาฬ
43030033 บ้านห้วยสามยอดเทวกุล สพป. สพป.บึงกาฬ
43030034 บ้านเหล่าถาวร สพป. สพป.บึงกาฬ
43030035 บ้านหนองนาแซง ดอนเจริญ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030037 อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030038 บ้านนาป่าน สพป. สพป.บึงกาฬ
43030039 บ้านพันลำเจริญวิทยา สพป. สพป.บึงกาฬ
43030040 บ้านโนนสว่าง สพป. สพป.บึงกาฬ
43030041 บ้านดอนปอ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030042 บ้านหนองหมู สพป. สพป.บึงกาฬ
43030043 บ้านนาเจริญ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030044 บ้านคลองเค็ม สพป. สพป.บึงกาฬ
43030045 บ้านสรรเสริญ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030046 บ้านสุขสำราญ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030047 หอคำพิทยาสรรค์ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030048 ธเนตรวิทยา สพป. สพป.บึงกาฬ
43030049 บ้านสะง้อ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030050 บ้านหนองเข็ง สพป. สพป.บึงกาฬ
43030051 บ้านโนนยาง สพป. สพป.บึงกาฬ
43030052 บ้านโคกสะอาด สพป. สพป.บึงกาฬ
43032001 บึงกาฬ สพม. สพม. เขต 21
43032002 หนองเข็งวิทยาคม สพม. สพม. เขต 21
43032003 โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม. สพม. เขต 21
43032004 นาสวรรค์พิทยาคม สพม. สพม. เขต 21
43030122 บ้านดงโทน สพป. สพป.บึงกาฬ
43030123 บ้านดงบัง สพป. สพป.บึงกาฬ
43030124 บ้านท่าสีไค สพป. สพป.บึงกาฬ
43030125 บ้านหนองฮูฝอยลม สพป. สพป.บึงกาฬ
43030126 บ้านท่าไร่ไทยเจริญ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030127 บ้านท่าดอกคำ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030128 บ้านเหล่าหมากผาง สพป. สพป.บึงกาฬ
43030129 โนนสาสวรรค์ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030131 บึงของหลงวิทยา สพป. สพป.บึงกาฬ
43030133 บ้านนาขาม สพป. สพป.บึงกาฬ
43030134 บ้านคำสมบูรณ์ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030135 บ้านบัวโคก สพป. สพป.บึงกาฬ
43030136 บ้านดงชมภู สพป. สพป.บึงกาฬ
43030137 อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย สพป. สพป.บึงกาฬ
43030138 บ้านนาอ่าง สพป. สพป.บึงกาฬ
43030139 หนองสิมโนนสวรรค์ สพป. สพป.บึงกาฬ
43032014 บึงโขงหลงวิทยาคม สพม. สพม. เขต 21
43032015 ท่าดอกคำวิทยาคม สพม. สพม. เขต 21
43030156 บ้านหาดแฮ่ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030157 ประวิตร (หนองบ่อ) สพป. สพป.บึงกาฬ
43030158 ไทยรัฐวิทยา 51 (บ้านโคกกว้าง) สพป. สพป.บึงกาฬ
43030159 บ้านท่าส้มโฮง สพป. สพป.บึงกาฬ
43030160 อนุบาลบุ่งคล้า สพป. สพป.บึงกาฬ
43030161 บ้านขามเปี้ย สพป. สพป.บึงกาฬ
43030162 บ้านนาจาน สพป. สพป.บึงกาฬ
43030163 บ้านดอนแพง สพป. สพป.บึงกาฬ
43030164 บ้านห้วยเล็บมือ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030165 บ้านหนองเดิ่นทุ่ง สพป. สพป.บึงกาฬ
43030166 บ้านหนองเดิ่นท่า สพป. สพป.บึงกาฬ
43032018 บุ่งคล้านคร สพม. สพม. เขต 21
43020101 บ้านต้าย สพป. สพป.บึงกาฬ
43020102 บ้านนากั้ง สพป. สพป.บึงกาฬ
43020103 บ้านหนองบัว สพป. สพป.บึงกาฬ
43020104 บ้านนาดง สพป. สพป.บึงกาฬ
43020105 บ้านโสกบง สพป. สพป.บึงกาฬ
43020107 บ้านดาลบังบด สพป. สพป.บึงกาฬ
43020108 บ้านโนนเสถียร สพป. สพป.บึงกาฬ
43020111 บ้านห้วยก้านเหลือง สพป. สพป.บึงกาฬ
43020112 อนุบาลปากคาด สพป. สพป.บึงกาฬ
43020113 บ้านห้วยไม้ซอด สพป. สพป.บึงกาฬ
43020114 สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา สพป. สพป.บึงกาฬ
43020115 ชุมชนสมสนุก สพป. สพป.บึงกาฬ
43020116 บ้านศรีสว่างพัฒนา สพป. สพป.บึงกาฬ
43020117 บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ สพป. สพป.บึงกาฬ
43020118 สิริภัทรวิทยา สพป. สพป.บึงกาฬ
43022012 ปากคาดพิทยาคม สพม. สพม. เขต 21
43022013 หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม. เขต 21
43022014 สมสนุกพิทยาคม สพม. สพม. เขต 21
43030053 บ้านดอนหญ้านาง สพป. สพป.บึงกาฬ
43030054 บ้านโคกสว่าง สพป. สพป.บึงกาฬ
43030055 สันติสุขเจริญราษฎร์ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030056 บ้านปรารถนาดี สพป. สพป.บึงกาฬ
43030057 บ้านใหม่ศรีชมภู สพป. สพป.บึงกาฬ
43030058 ชุมชนบ้านโคกอุดม สพป. สพป.บึงกาฬ
43030059 อนุบาลพรเจริญ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030060 บ้านโคกนิยม สพป. สพป.บึงกาฬ
43030061 บ้านวังยาว สพป. สพป.บึงกาฬ
43030062 บ้านสร้างคำ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030063 บ้านดงเสียด สพป. สพป.บึงกาฬ
43030064 บ้านโนน สพป. สพป.บึงกาฬ
43030065 บ้านหนองผักแว่น สพป. สพป.บึงกาฬ
43030066 บ้านหนองบัวน้อย สพป. สพป.บึงกาฬ
43030067 บ้านนาคำนาใน สพป. สพป.บึงกาฬ
43030068 บ้านเหล่าใหญ่ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030070 บ้านท่าศรีชมชื่น สพป. สพป.บึงกาฬ
43030071 บ้านโนนสวรรค์ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030072 บ้านนาซาว สพป. สพป.บึงกาฬ
43030073 บ้านหนองหัวช้าง สพป. สพป.บึงกาฬ
43032005 พรเจริญวิทยา สพม. สพม. เขต 21
43032006 หนองหัวช้างวิทยา สพม. สพม. เขต 21
43032007 ศรีสำราญวิทยาคม สพม. สพม. เขต 21
43030140 บ้านชุมภูพรโสกก่าม สพป. สพป.บึงกาฬ
43030141 บ้านโคกสำราญพรสวรรค์ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030142 บ้านห้วยลึก สพป. สพป.บึงกาฬ
43030143 บ้านโนนม่วง สพป. สพป.บึงกาฬ
43030144 บ้านนาสะแบง สพป. สพป.บึงกาฬ
43030145 บ้านหนองบัวงาม สพป. สพป.บึงกาฬ
43030146 บ้านหนองจิก สพป. สพป.บึงกาฬ
43030147 บ้านนาทราย สพป. สพป.บึงกาฬ
43030148 บ้านนาสิงห์ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030149 บ้านนาแสง สพป. สพป.บึงกาฬ
43030150 บ้านนาคำแคน สพป. สพป.บึงกาฬ
43030151 กัลยาณิวัฒนา 2 สพป. สพป.บึงกาฬ
43030152 บ้านคำไชยวาล สพป. สพป.บึงกาฬ
43030154 บ้านหนองจันทน์ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030155 อนุบาลศรีวิไล สพป. สพป.บึงกาฬ
43032016 ศรีวิไลวิทยา สพม. สพม. เขต 21
43032017 ภูทอกวิทยา สพม. สพม. เขต 21
43030078 บ้านห้วยผักขะ สาขา ไทยเสรี สพป. สพป.บึงกาฬ
43030079 บ้านห้วยผักขะ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030103 บ้านศิริพัฒน์ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030031 บ้านแสนสำราญ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030130 หนองแสงประชาสรรค์ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030132 บ้านโสกโพธิ์โสกพอก สพป. สพป.บึงกาฬ
43020106 บ้านไร่โนนสำราญ สพป. สพป.บึงกาฬ
43020109 บ้านพรสวรรค์ สพป. สพป.บึงกาฬ
43020119 ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา สพป. สพป.บึงกาฬ
43030069 บ้านโคกหนองลาด สพป. สพป.บึงกาฬ