ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
39020001 บ้านกุดดินจี่ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020004 บ้านอาบช้าง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020007 กุดแห่วิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020008 บ้านป่าแดงงาม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020009 บ้านสนามชัย สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020010 บ้านนาสมใจ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020011 บ้านยางชุม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020013 บ้านหนองแวงคำ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020014 บ้านหนองแสง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020015 บ้านขอบเหล็ก สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020017 ดงสวรรค์วิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวร สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020020 บ้านหนองเอี่ยน สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020021 บ้านหนองด่าน สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020022 บ้านหนองบัวคำแสน สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020024 นครชัยประชาสรรค์ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020026 บ้านโนนเมือง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวาน สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020028 บ้านภูพระโนนผักหวานสาขามอเลี้ยว สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020029 บ้านโนนม่วง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020031 บ้านก่าน สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020033 บ้านโนนงาม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020034 บ้านซำเสี้ยว สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020036 บ้านโนนตาล สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020037 บ้านนาหนองทุ่ม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020038 บ้านฝั่งแดง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020040 บ้านท่าอุทัย สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020043 บ้านห้วยนาหลวง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020044 หนองด้วงวังประทุม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39022003 คำแสนวิทยาสรรค์ สพม. สพม. เขต 19
39022006 กุดดินจี่พิทยาคม สพม. สพม. เขต 19
39022007 ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ สพม. สพม. เขต 19
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020084 บ้านภูเขาวง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020085 เทพคีรีพิทยาคม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020087 บ้านนาส้มโฮง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020088 บ้านหนองค้อ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020089 บ้านผาเวียง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020090 บ้านนาแก สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020091 บ้านโคกนาเหล่า สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020092 บ้านโคกกะทอ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020093 บ้านนาสมนึก สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคี สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020096 บ้านนากลาง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020097 บ้านวังสำราญ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020098 บ้านผาวัง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020099 บ้านโคกสง่า สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020101 บ้านไทยนิยม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020102 บ้านนาเจริญ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020103 บ้านนาสุรินทร์ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020104 บ้านโคกหนองบัว สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39022002 นาวังศึกษาวิช สพม. สพม. เขต 19
39022005 นาแกวิทยา สพม. สพม. เขต 19
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010080 บ้านหนองแวง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010081 บ้านหนองเม็ก สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010082 บ้านโสกช้าง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010083 บ้านหัวขัว สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2 สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010085 บ้านกุดคอเมย สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคี สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010088 บ้านข่าน้อย สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010090 บ้านวังมน สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคล สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010092 บ้านโคกใหญ่ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010095 บ้านหนองตานา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010096 บ้านหนองสะแบง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010097 บ้านโนนปอแดง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010099 บ้านโคกสะอาด สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010100 บ้านดงบาก สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010101 บ้านโสกแดง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010102 นิคมสงเคราะห์ 4 สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010103 บ้านโนนตาล สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010104 บ้านโนนสว่าง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010105 บ้านโนนเมือง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010106 บ้านห้วยบง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010107 บ้านโคกม่วงชุม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010108 บ้านโนนสงเปลือย สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010110 บ้านโคกกลาง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010111 บ้านโสกจาน สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010112 บ้านฝายหิน สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตาก สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010114 บ้านท่าศิลา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010115 บ้านกุดแห่ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010116 บ้านค้อ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010117 บ้านหนองทุ่ม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010118 บ้านหนองนกเขียน สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010119 บ้านกุดฉิม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010120 บ้านหนองเล้าข้าว สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพร สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010122 บ้านหินสิ่ว สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010123 บ้านถิ่น สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010125 บ้านกุดกวางสร้อย สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010126 บ้านโสกก้านเหลือง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้อง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010128 ปรางค์กู่ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010129 นิคมวัฒนา 6 สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010130 บ้านหนองบัวเงิน สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010131 บ้านหนองแวงป่งสัง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3 สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010134 บ้านท่าลาด สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010135 หนองกุงจารย์ผางวิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010136 บ้านโคกป่ากุง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010137 บ้านหนองลุมพุก สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010138 บ้านหนองกุงคำไฮ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39012005 โนนสังวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 19
39012006 โนนเมืองวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 19
39012007 กุดดู่พิทยาคม สพม. สพม. เขต 19
39012008 หนองเรือพิทยาคม สพม. สพม. เขต 19
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010002 บ้านโนนอุดม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010003 ยางหลวงพิทยาคม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010005 บ้านโนนสว่าง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010006 บ้านกุดจิก สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010008 บ้านหนองกุง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010010 บ้านกุดฉิม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010011 บ้านนามะเฟือง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010012 บ้านทรายงาม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่าง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010015 บ้านกุดเต่า สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010016 บ้านนาอ่าง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010017 บ้านโนนขมิ้น สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010018 บ้านห้วยโจด สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010019 บ้านโนนคูณ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010020 บ้านนาเลิง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010021 บ้านห้วยไร่ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010022 ร่มเกล้า สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010023 บ้านโนนทัน สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010024 บ้านอ่างบูรพา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010025 บ้านภูพานคำ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010026 บ้านหินคูณ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010027 บ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010028 บ้านโคกกุง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010029 บ้านข้องโป้สาขาบ้านโนนหวาย สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010030 บ้านดอนนาดี สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010031 บ้านข้องโป้ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010032 ชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010033 บ้านห้วยค้อ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010034 บ้านโคกม่วย สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010035 บ้านพร้าว สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010036 บ้านบกโนนเรียง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทอง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010040 บ้านบุ่งบก สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010044 บ้านลาด สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010045 บ้านห้วยหามต่าง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010046 บ้านห้วยลึก สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010047 บ้านตำแย สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010049 บ้านนาวังเวิน สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010050 บ้านลำภู สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภู สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010053 พิศาลวิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010054 หนองบัววิทยายน สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010055 บ้านวังหมื่น สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010057 บ้านสุขเกษม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010058 บ้านห้วยทราย สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010059 บ้านภูพานทอง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010060 บ้านเสาเล้า สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์) สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010063 บ้านดอนยานาง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010065 บ้านหินลับศิลามงคล สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010066 บ้านหนองบัวโซม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010067 บ้านโคกกลางโนนงาม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010068 บ้านหนองปลาขาว สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อย สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010073 บ้านข่าดอนเข็ม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010074 บ้านดินทรายอ่อน สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแก สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010076 บ้านดอนหัน สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010077 บ้านโนนม่วง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39012001 หนองบัวพิทยาคาร สพม. สพม. เขต 19
39012002 บ้านขามพิทยาคม สพม. สพม. เขต 19
39012003 หนองสวรรค์วิทยาคาร สพม. สพม. เขต 19
39012004 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู สพม. สพม. เขต 19
39010139 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010140 บ้านกุดแท่น สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010141 บ้านวังคูณ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010142 บ้านนาทม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010143 บ้านนาชุมแสง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010144 บ้านโนนเสถียร สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010145 บ้านทรายมูล สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010146 บ้านหนองอุ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010147 บ้านหนองขามท่างาม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010148 บ้านดอนข่า สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010149 บ้านหนองขามท่างามสาขาบ้านกุดหัวแฮด สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010150 บ้านหนองอุสาขาเหล่านาดี สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010151 บ้านห้วยบ่อทอง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010152 ชุมชนบ้านนากอก สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010153 โคกม่วงทองวิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010154 บ้านกุดดุกสุขเกษม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010155 บ้านโคกล่าม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010156 บ้านโนนงาม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010157 บ้านโคกสนั่น สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010158 บ้านหนองผือท่าปากเป่ง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010159 บ้านแกท่าวารี สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010160 บ้านโนนสำราญสมสนุก สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010161 บ้านวังไฮ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010162 บ้านโนนข่า(พอง) สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010163 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010164 บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010165 บ้านโนนหว้าทอง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010166 บ้านตะเคียนทอง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010167 ฝายหินประชารักษ์ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010168 บ้านมอเหนือ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010169 บ้านโนนสะอาด สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010170 โนนคูณวิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010171 บ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010172 บ้านโต่งโต้น สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010173 บ้านวังโปร่ง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010174 บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010175 หินตลาดศรีสง่าวิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010176 หินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010177 วังแคนวังคูณวิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010178 บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19) สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010179 หนองม่วงชมพูทอง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010180 บ้านห้วยไผ่ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010181 บ้านมอใต้ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010182 เมืองใหม่วิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010183 บ้านหนองทุ่งมน สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010184 บ้านโนนสว่าง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010185 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010186 บ้านดอนเกล็ด สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010187 บ้านป่าคา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010188 บ้านสันป่าพลวง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010189 โนนสมบูรณ์วิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010190 บ้านศรีบุญเรือง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010191 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010192 บ้านโคกสูงโคกสวรรค์ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010193 บ้านหนองบัวน้อย สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010194 บ้านหนองแตง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010195 บ้านห้วยหว้าวังทอง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010196 บ้านนาแพง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010197 บ้านหนองกุงแก้ว สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010198 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010199 บ้านคอกวัว สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010200 บ้านผาสุก สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010201 บ้านหนองคังคา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010202 บ้านนาสำราญรุ่งเรือง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010203 บ้านผาเสด็จ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010204 บ้านผาสุกสาขาผาสวรรค์ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010206 หนองแกสระแก้ววิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010207 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010208 บ้านสำราญสุข สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010209 กุดหานสามัคคี สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010210 ดอนปอวิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010211 บ้านนาทับควาย สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010212 บ้านบุ่งแก้วน้ำลัด สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010213 บ้านหนองโน สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010214 บ้านสร้างเสี่ยน สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010215 กุดจิกวิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010216 โนนข่าประชาสรรค์ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010217 บ้านโปร่งแจ้ง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010218 บ้านห้วยกวางทอง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010219 บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39012009 ยางหล่อวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 19
39012010 กุงแก้ววิทยาคาร สพม. สพม. เขต 19
39012011 นากอกวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 19
39012012 กุดสะเทียนวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 19
39012013 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 19
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020047 ยูงทองวิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020048 บ้านกุดผึ้ง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020051 บ้านดงมะไฟ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020052 บ้านนาไร่ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020053 บ้านวังหินซา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัย สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020055 บ้านกุดฮู สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020058 บ้านนาด่าน สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรี สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020060 บ้านโนนงามวิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020063 บ้านโนนสำราญ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020064 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา สาขาซำภูทอง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020067 บ้านนาสี สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อย สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020070 โนนอุดมศึกษา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020071 โนนปอแดงวิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020072 บ้านต่างแคน สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020075 บ้านนาโมง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020076 บ้านต้อง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020077 บ้านโคกนกสาริกา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020078 บ้านคลองเจริญ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020079 บ้านบุญทัน สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020080 หนองเหลืองขามนคร สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39022001 สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. สพม. เขต 19
39022004 ดงมะไฟวิทยาคม สพม. สพม. เขต 19
39022008 ภูซางใหญ่วิทยาคม สพม. สพม. เขต 19