ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
40040101 ชุมชนดูนสาด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040102 นามูลวิทยาคม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040103 บ้านหนองซา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040104 ชุมชนน้ำอ้อม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040105 บ้านหนองแวงเป่ง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040106 บ้านฝางวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040107 บ้านหนองแวงคูป่าชาติ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040108 บ้านคำมืดวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040109 บ้านทุ่งใหญ่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040110 บ้านผักหนาม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040111 บ้านวังโพน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040112 บ้านเวียงแก้ว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040113 ชุมชนหนองกุงใหญ่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040114 บ้านหนองโอง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040115 ชุมชนกระนวน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040116 บ้านคำไฮผักแว่น สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040117 บ้านบะแต้ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040118 ศรีสมบูรณ์วิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040119 บ้านหนองโก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040120 บ้านห้วยเชือก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040121 ไทยรัฐวิทยา ๓๔ (บ้านกุดโง้ง) สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040122 บ้านโคกกลาง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040123 บ้านนาเลาะ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040124 บ้านป่าติ้ว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040125 หนองโนวิทยาคาร สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040126 ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040127 บ้านนาฝาย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040128 บ้านโนนสังป่ารัง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040129 บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040130 ชุมชนบ้านหัวยโจดโคกสะอาดสาขาบ้านหนองแสงวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040131 ศิลาโป่งคำ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040132 บ้านน้ำสามวัง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040133 บ้านห้วยยาง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040134 บ้านโคกกลางวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040135 โนนสมบูรณ์โคกใหญ่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040136 บ้านท่าลาดคำตานา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040137 บ้านคำครึ่ง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040138 บ้านหัวนาคำ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40042015 ศรีกระนวนวิทยาคม สพม. สพม. เขต 25
40042016 ยางคำพิทยาคม สพม. สพม. เขต 25
40042018 ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม. สพม. เขต 25
40040139 บ้านคำนางปุ่ม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040140 บ้านนาค้อ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040141 บ้านป่าหวายนั่งราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040142 สองห้องประชาบำรุง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040143 อนุบาลเขาสวนกวาง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040144 บ้านโนนสว่างหนองตะนา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040145 บ้านคำม่วง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040146 บ้านดงเรืองประชาสรรพ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040147 บ้านทางพาดเขาสวนกวาง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040148 บ้านนาอ่างทอง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040149 บ้านโนนสง่า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040150 บ้านโนนทองห้วยบาก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040151 บ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040152 ทุ่งบ่อวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040153 บ้านหนองคู สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040154 ศรีเมืองแอม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040155 บ้านโนนน้ำผึ้ง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040156 บ้านคำแคนคำเจริญ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040157 บ้านโคกสูงสะอาด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040158 หนองแวงเรือประชาศึกษา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040159 บ้านห้วยยางสะอาด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040160 บ้านคำสมบูรณ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040161 บ้านแสงสว่าง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040162 บ้านนาง้อง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040163 บ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040164 บ้านขามป้อมดงเย็น สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040165 บ้านนางิ้วนาโพธิ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040166 ชุมชนโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040167 บ้านทุ่งโพธิ์ชัย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040168 บ้านโนนหัวช้าง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040169 บ้านคำป่าก่อ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040170 บ้านหัวฝายประชานุกูล สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040171 บ้านโคกกลางนาล้อม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040172 ป่าเปือยเทพอํานวย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40042019 เขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. สพม. เขต 25
40042021 ดงบังวิทยายน สพม. สพม. เขต 25
40020168 ซับแดงซำไผ่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020169 บ้านซับบอนซับเจริญ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020170 นาจานซับสมบูรณ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020171 บ้านนาตับเต่า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020172 หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020173 บ้านหินตั้ง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020174 บ้านโสกนาดี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020175 บ้านแก้งค้อ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020176 บ้านนาแพงสงแดง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020177 บ้านโนนงาม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020178 บ้านโนนทองวิทยาคม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020179 บ้านโนนสาวเอ้ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020180 ดอนหมู สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020181 โนนคูณอัมพวัน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020182 ชุมชนบ้านโคก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020183 บ้านหนองทุ่มวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020184 อุดมคงคาคีรีเขต สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020185 บ้านโนนกระยอมกุดลอบ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020186 บ้านโพธิ์ไชย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020187 สามหมอโนนทัน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020188 บ้านมูลนาค สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020189 บ้านหนองหญ้ารังกา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40022016 โคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. สพม. เขต 25
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเบี้ยดอนข่า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020137 ชุมชนบ้านชนบท สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020141 บ้านห้วยไร่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020142 บ้านห้วยอึ่ง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020144 บ้านแท่น สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020145 บ้านโนนแดงน้อย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020146 สระแก้วโคกกลาง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020147 บ้านหัวนากลาง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020148 บ้านหันแฮด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020149 มาบตากล้าร่มเย็น สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020151 บ้านปอแดง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020152 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020153 บ้านโนนข่า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020154 บ้านวังแสง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020155 บ้านหูลิงโนนศิลา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020156 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020157 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020158 ชุมชนโนนแสนสุข สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020159 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020160 บ้านท่าม่วง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020161 บ้านวังเวินกุดหล่ม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020162 บ้านโซ่งเหล่านาดี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020163 บ้านทุ่มห้วย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020164 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020165 บ้านหนองสะแบงหนองโน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020166 บ้านเหล่าเหนือ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020167 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40022013 ชนบทศึกษา สพม. สพม. เขต 25
40022015 ประชารัฐพัฒนาการ สพม. สพม. เขต 25
40050067 บ้านขามป้อม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050068 โคกม่วงศึกษา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050069 บ้านโป่งเอียด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050070 บ้านนาสีนวน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050071 บ้านสัมพันธ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050073 ชุมชนชุมแพ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050074 บ้านชุมแพ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050082 บ้านโนนทองหลาง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050083 บ้านไชยสอ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050084 ชุมชนบ้านไผ่กุดหินท่าเดื่อ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050085 บ้านหนองสังข์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050086 ชุมชนหนองใสใหม่สามัคคี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050088 บ้านนาเพียง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050089 โนนงามศึกษา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050091 บ้านโนนโพธิ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050092 บ้านหนองไฮ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050093 บ้านอาจสามารถ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050095 บ้านโนนโก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050096 บ้านวังยาว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050100 บ้านโนนบุรุษ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050101 บ้านโนนลาน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050102 หนองม่วงประชานุกูล สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050103 บ้านร่องแซง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050104 บ้านโนนชาติ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050105 บ้านหอย"รัฐราษฎร์รังสรรค์" สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050106 บ้านโคกสูง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050107 บ้านโนนอุดม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050109 บ้านนาคำน้อย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050110 บ้านโป่งแห้ง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050112 วังหินลาดวังเจริญ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050114 บ้านธาตุ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050115 หนองกุงพิทยาคม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050119 โคกสูงสำราญ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050120 ชุมชนหนองคะเน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050121 บ้านโนนแหลมทอง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050122 หนองขามวิทยาคาร สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050125 บ้านยอดห้วย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050127 หนองไผ่พิทยาคม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050128 บ้านหนองเสาเล้า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050129 หนองหว้าวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050131 บ้านหนองโพงโพด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050132 บ้านหนองศาลา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40052004 ชุมแพศึกษา สพม. สพม. เขต 25
40052006 จตุรมิตรวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 25
40052007 ขัวเรียงศึกษา สพม. สพม. เขต 25
40052008 ชุมแพพิทยาคม สพม. สพม. เขต 25
40052009 หนองเสาเล้าวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 25
40052010 ชุมแพวิทยายน สพม. สพม. เขต 25
40040173 บ้านกระนวนซําสูง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040174 บ้านคำแมด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040175 บ้านหนองบัวคำมูล สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040176 บ้านบ่อใหญ่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040177 บ้านหม้อ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040178 คูคำพิทยาสรรพ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040179 บ้านโคกใหม่นายม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040180 บ้านโคกใหม่นายมสาขาบ้านดงซำ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040181 บ้านโนน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040182 บ้านแห้ว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040183 บ้านห้วยเตย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040184 บ้านหนองกุงดิ่ง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040185 บ้านหลุบเลา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040186 บ้านสว่าง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040001 บ้านกุดกว้าง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040002 บ้านกุดน้ำใส สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040003 บ้านฟากพอง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040004 บ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040006 อุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040007 บ้านโคกสง่านางาม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040008 บ้านจำปาหัวบึง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040009 บ้านทรายมูล สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040011 บ้านหนองหว้าสุขใจ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040012 บ้านหนองแสง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040013 บ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040014 บ้านท่ามะเดื่อ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040015 บ้านกุดพังเครือ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040016 บ้านท่ากระเสริม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040017 น้ำพองประชานุกูล สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040019 บ้านด้วงหนองหญ้ารังกา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040020 บ้านห้วยไผ่หนองโน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040021 โคกสูงกุดน้ำใส สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040022 บ้านคำมืด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040023 บ้านหนองหารจาง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040024 บ้านห้วยเสือเต้น สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040025 บ้านนาฝายเหนือ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040026 บ้านโนนแดงโคกเล้า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040027 บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040028 บ้านหนองกุงขี้ควง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040029 บ้านหนองแวง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040030 บ้านโคกใหญ่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040031 บ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์) สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040032 คำบอนวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040033 บ้านดงเย็น สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040034 กู่สว่างสามัคคี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040035 ชุมชนบ้านบัวใหญ่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040036 บ้านคอกคีแสนตอ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040037 บ้านคำม่วมดงเย็น สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040038 บ้านโนนหัวช้าง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040039 พระธาตุขามแก่น สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040040 บ้านโนนเชือก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040041 บ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040042 บ้านสำโรง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040043 บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040044 บ้านหัวดง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040045 บ้านหินลาด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040046 บ้านหัวบึง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040047 บ้านกุดพังทุย(คุรุราษฎร์ศึกษา) สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040048 บ้านดงเรือง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040049 บ้านนาขาม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040050 บ้านโสกม่วง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040051 บ้านสระกุด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040052 บ้านห้วยหินลาด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040054 บ้านคำแก่นคูณ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040055 บ้านโนนพยอม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040056 บ้านโนนศรีสวัสดิ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040057 บ้านม่วงหวาน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040058 บ้านวังเกิ้ง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040059 บ้านวังชัย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040060 บ้านสร้างแซ่งวังถั่ว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040061 บ้านเสียวโคกกลาง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040062 บ้านหนองอ้อโคกสว่าง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040063 บ้านคำบง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040064 บ้านดงมัน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040065 บ้านนาศรีดงเค็ง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040066 บ้านสะอาดหนองเรือ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040067 บ้านบึงกลาง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040069 ชุมชนหนองกุงวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040070 น้ำพอง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040071 บ้านโสกแสง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040072 บ้านนาคู สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040073 บ้านนาเรียง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40042001 น้ำพองศึกษา สพม. สพม. เขต 25
40042002 ดงมันพิทยาคม สพม. สพม. เขต 25
40042003 บัวใหญ่พิทยาคม สพม. สพม. เขต 25
40042004 น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม. เขต 25
40042005 พังทุยพัฒนศึกษา สพม. สพม. เขต 25
40042007 ม่วงหวานพัฒนศึกษา สพม. สพม. เขต 25
40042010 ลำน้ำพอง สพม. สพม. เขต 25
40030190 บ้านโนนแดง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030191 บ้านหนองทุ่มหนองหว้า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030192 ขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030193 บ้านหลุบคา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030194 บ้านเหล่าโนนคูณ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030195 เบญจคามสามัคคี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030196 บ้านวังยาวสามัคคี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030197 บ้านหันศิลางาม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030198 บ้านหนองขี้เห็น สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030199 ไตรมิตรพัฒนศึกษา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030200 โพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030201 บ้านหนองไฮประชาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030202 บ้านห้วยแคน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030203 ไตรราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030204 บ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030205 บ้านผักหวาน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030206 บ้านหนองปลาหมอศรีสง่า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030207 หนองกุงห้วยเสียววิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40032016 โนนศิลาวิทยาคม สพม. สพม. เขต 25
40032017 สันติพัฒนกิจวิทยา สพม. สพม. เขต 25
40020001 ประเสริฐแก้วอุทิศ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020002 ไตรคามประชาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020003 บ้านแคนเหนือ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020004 โคกโกโคกกลาง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020005 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020006 บ้านหนองเจ้าเมือง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020007 บ้านไผ่ประถมศึกษา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020008 บ้านหนองลุมพุก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020009 วัดจันทร์ประสิทธิ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020010 บ้านศิลานาโพธิ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020011 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020012 บ้านทางพาดหนองแวงโอง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020013 บ้านหนองแวงไร่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020014 บ้านเก่าน้อย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020015 บ้านทุ่งมน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020016 เบญจมิตรวิทยาคม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020017 บ้านเป้าประชาบำรุง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020018 บ้านหนองผือกอบง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020019 บ้านเกิ้ง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020020 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020021 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020022 บ้านขามเรียน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020023 บ้านชีกกค้อ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020024 บ้านดู่ใหญ่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020025 บ้านเมืองเพีย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020026 บ้านละว้า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020027 บ้านหนองนางขวัญ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020030 บ้านกุดเชือก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020031 บ้านขามป้อม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020032 บ้านลาน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020034 บ้านหนองตับเต่า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020036 บ้านป่าปอ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020038 บ้านเสือเฒ่า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020040 บ้านภูเหล็ก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020042 บ้านหนองรูแข้ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020043 ไตรมิตรประชาบำรุง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020044 เก่านาโนมีวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020047 บ้านหนองน้ำใส สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020052 บ้านสว่าง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40022001 บ้านไผ่ สพม. สพม. เขต 25
40022002 บ้านลานวิทยาคม สพม. สพม. เขต 25
40022003 บ้านไผ่ศึกษา สพม. สพม. เขต 25
40022004 บ้านไผ่พิทยาคม สพม. สพม. เขต 25
40010120 บ้านโคกกว้าง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010121 โคกงามวิทยาคาร สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010122 บ้านคำหญ้าแดง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010123 บ้านโนนค้อ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010124 โนนฆ้องวิทยาคาร สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010125 พงษ์ภิญโญ 2 สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010126 บ้านหินตั้งหนองอีเลิง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010127 หินฮาวคุรุประชาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010128 ห้วยหว้าวิทยาคม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010129 ชุมชนบ้านฝาง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010130 บ้านแก่นเท่า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010132 โคกใหญ่ประชารัฐวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010133 ดอนหันประชารัฐศึกษา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010134 สระแก้วราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010135 ไตรมิตรวิทยาคาร สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010136 เขื่อนกระพี้ศึกษา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010137 บ้านค้อ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010138 บ้านแดงราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010139 หนองชาดพิทยาคม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010140 หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010141 บ้านกระเดื่อง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010142 แก่นเท่าพัฒนศึกษา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010143 บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010144 หินกองวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010145 บ้านหนองคลอง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010146 บ้านป่าหวาย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010147 สว่างศิริพัฒนา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010148 บ้านโสกแต้ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010149 บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010150 บ้านบะยาว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010151 บ้านโสกม่วงดอนดู่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010152 ชุมชนบ้านหนองบัว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010153 บ้านนาฝายนาโพธิ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010175 พงษ์ภิญโญ 2 สาขาบ้านหนองสำโรง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010177 บ้านวังโพน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40012019 ฝางวิทยายน สพม. สพม. เขต 25
40012021 ป่าหวายวิทยายน สพม. สพม. เขต 25
40020190 บ้านโคกสำราญ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020191 บ้านดงหนองเกี่ยว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020192 บ้านดอนปอแดง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020193 บ้านโนนพันชาติ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020194 บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020195 บ้านป่าม่วง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020196 บ้านเล็บเงือก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020197 บ้านหนองมะเขือ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020198 บ้านหนองหัวช้าง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020199 บ้านโนนทัน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020200 บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020201 บ้านหนองขามสมบูรณ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020202 บ้านหนองผักตบ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020203 ชุมชนบ้านแฮด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020204 ประชาพัฒนาบ้านแฮด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020205 บ้านวังหว้า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020206 บ้านหนองไฮขามเปี้ย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020207 บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020208 ขามป้อมประชานุกูล สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020209 บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020210 หนองแซงวิทยาคม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020211 บ้านหนองเต่า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40022020 ราชประชานุเคราะห์ 50 สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40022018 บ้านแฮดศึกษา สพม. สพม. เขต 25
40022019 หนองขามพิทยาคม สพม. สพม. เขต 25
40020054 บ้านโกน้อย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020055 บ้านวังผือขามป้อม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020056 บ้านส้มป่อย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020061 บ้านโนนสว่าง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020062 บ้านวังม่วง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020063 บ้านโสกนาค สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020064 บ้านห้วยโป่ง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020065 บ้านห้วยแร่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40022005 เปือยน้อยศึกษา สพม. สพม. เขต 25
40022006 กู่ทองพิทยาลัย สพม. สพม. เขต 25
40010154 บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคร สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010155 บ้านชาด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010156 บ้านบ่อแก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010158 ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010159 บ้านโจดใหญ่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010160 บ้านดงกลาง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010161 บ้านดงเก่า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010162 พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010164 บ้านโจดศรีวิชัย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010165 ชุมชนบ้านพระยืน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010166 บ้านแก่นประดู่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010167 บ้านนาล้อม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010168 บ้านโนนบ่อ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010169 บ้านป่าส่าน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010170 บ้านป่าหม้อหนองคู สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010171 บ้านหินเหิบศิลาทิพย์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010172 บ้านหนองหญ้าข้าวนก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010173 หนองโพธิ์ประชานุกูล สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010174 บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40012022 ประชารัฐวิทยาเสริม สพม. สพม. เขต 25
40030001 บ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030002 บ้านคึมชาตหนองผงนาดี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030003 บ้านหนองม่วงใหญ่หนองตานา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030005 บ้านหนองบะโคกสว่าง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030006 บ้านหนองไผ่วิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030007 บ้านหนองแวงมน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030008 บ้านโจดหนองแกหนองสิม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030009 บ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030010 บ้านวังขอนพาดหนองแวง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030011 บ้านหนองเรือ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030012 บ้านหนองหว้าสามัคคี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030013 บ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030014 บ้านโนนเมืองโคกกุง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030015 บ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030016 บ้านหัวนาหนองแวง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030017 มิตรภาพ 2 สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030018 บ้านห้วยโจด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030019 บ้านทุ่งแค สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030020 บ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฏร์สามัคคี) สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030021 บ้านยานาง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030022 บ้านหนองสะแบงสามัคคี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030023 บ้านโคกกลางประชาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030024 บ้านโนนหอมโนนศาลา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030025 ชุมชนบ้านชาด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030026 บ้านทับบา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030027 บ้านหญ้าคาท่าหลวง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030028 บ้านหันใหญ่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030029 บ้านหนองห้าง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030030 บ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030031 บ้านลอมคอม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030032 บ้านหนองอรุณ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030033 วัดอัมพร(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030034 บ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์) สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030035 บ้านเพ็กน้อย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030036 บ้านป่าเป้า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030037 บ้านโสกนกเต็น สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030038 บ้านหนองบัวทวิคามบำรุง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030039 บ้านหนองแวงนอก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030040 บ้านป่าพร้าว-บูรณะ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030041 หนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030043 บ้านโนนตะโก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030044 ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030045 บ้านฝาผนังวังจาน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030046 บ้านหนองแวงนางเบ้า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030047 บ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030048 หนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030049 ไตรคามราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030050 บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030051 บ้านโนนชาดวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030052 บ้านหนองแปน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030053 บ้านหนองแวงโสกพระ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030055 บ้านหันน้อย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030056 ผ่านบางอนุสรณ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030057 หนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030058 สหราษฎร์อนุกูล สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030059 บ้านหนองทุ่มหนองสะแบง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40032002 พล สพม. สพม. เขต 25
40032004 โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ สพม. สพม. เขต 25
40032005 โนนข่าวิทยา สพม. สพม. เขต 25
40032006 พลพัฒนศึกษา สพม. สพม. เขต 25
40050254 นาฝายวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050255 บ้านสะแกเครือ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050256 บ้านสองคอน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050257 บ้านโนนคอม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050258 บ้านป่ากล้วย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050259 บ้านสว่างโนนสูง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050260 บ้านโนนสว่างท่ากระบือ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050261 บ้านนาน้ำซำ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050262 หนองแห้ววังมนศึกษา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050263 บ้านวังสวาบ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050264 บ้านเขาวง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050265 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050266 ชีพอนุสรณ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050267 บ้านซำภูทอง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050283 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40052021 ภูผาม่าน สพม. สพม. เขต 25
40050187 บ้านกุดขอนแก่น สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050188 บ้านไคร่นุ่น สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050190 บ้านโนนสำราญ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050192 บ้านเลิงแสง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050193 หนองโพนนาหม่อ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050196 บ้านกุดดุกวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050197 ดินดำวังชัยวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050201 บ้านทุ่งชมพู สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050202 บ้านหนองพลวง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050205 บ้านกุดน้ำใส สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050206 บ้านนาชุมแสง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050210 บ้านหัวฝาย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050212 บ้านคำใหญ่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050213 นาหว้านาเจริญ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050214 บ้านโนนกระเดา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050216 โสกห้างศึกษา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050218 ห้วยชันวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050220 บ้านโคกสูงวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050223 บ้านโคกสง่า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050224 บ้านเรือ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050225 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050226 บ้านนาก้านเหลือง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050227 บ้านโพนเพ็กพิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050228 อนุบาลภูเวียง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050234 ไตรคามวิทยาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050235 บ้านสงเปือย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050236 บ้านอ่างศิลา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050237 บ้านโคกไร่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050238 บ้านถ้ำแข้ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050239 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050240 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050241 โนนศิลาโนนม่วงวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050242 บ้านหนองกุงธนสารโศภน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050244 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050245 บ้านวังขอนแดง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050248 บ้านหัน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050249 บ้านโคกกลางวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050250 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050251 บ้านห้วยบง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050252 บ้านพระบาท สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050253 บ้านหว้าทอง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40052017 ภูเวียงวิทยาคม สพม. สพม. เขต 25
40052018 กุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. สพม. เขต 25
40052020 เวียงนครวิทยาคม สพม. สพม. เขต 25
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020070 บ้านโจด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020074 บ้านขุมดิน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020075 บ้านเขวา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020076 บ้านบัว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020077 ห้วยยางมัญจาคีรี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020080 บ้านคำแคน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020081 บ้านคำโซ่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020082 บ้านคำน้อย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020083 บ้านคำปากดาว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020085 บ้านป่าดู่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020086 บ้านห้วยแล้ง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020087 บ้านหนองขามวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020089 บ้านท่าสวรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020091 บ้านโนนเค็ง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020093 บ้านไส้ไก่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020094 บ้านหัวนา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020096 บ้านหนองบัวเย็น สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020097 เหล่าใหญ่วิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020098 สวัสดี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020099 หัวห้วยหัวฝาย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020100 บัวเหลือง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020102 บ้านนาข่า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020103 บัวเหลืองสาขาบ้านหนองบัว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020106 บ้านแจ้งทัพม้า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020107 บ้านนางาม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020109 บ้านหนองสองห้อง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020111 บ้านนาฮี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020112 บ้านโนนคุต สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020118 บ้านห้วยฮวก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020121 ไตรมิตรศึกษา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020122 โนนเขวาประชารักษ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020123 บ้านมูลตุ่น สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020124 บ้านสวนหม่อน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020126 บ้านวังแคน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020127 บ้านแจ้ง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020129 บ้านโนนสำนัก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020130 บ้านหนองแปน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020132 บ้านหนองไห สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40022007 มัญจาศึกษา สพม. สพม. เขต 25
40022008 คำแคนวิทยาคม สพม. สพม. เขต 25
40022009 โคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. สพม. เขต 25
40022010 มัธยมโพนเพ็ก สพม. สพม. เขต 25
40022011 เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สพม. สพม. เขต 25
40022012 ท่าศาลาประชานุสรณ์ สพม. สพม. เขต 25
40010001 ชุมชนบ้านพรหมนิมิต สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010002 บ้านโคกแปะ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010003 บ้านโคกสีวิทยาเสริม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010004 บ้านเลิง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010005 บ้านหนองไหลหนองบัวทอง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010007 บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010008 บ้านหนองหัววัว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010009 บ้านดอนช้าง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010010 บ้านดอนหญ้านาง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010011 บ้านป่าสังข์หนองฮี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010012 บ้านป่าเหลื่อม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010014 บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010015 บ้านดอนหันวิทยาสาร สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010016 บ้านโนนเขวา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010017 บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010018 บ้านสว่างมรรคา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010020 บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010021 บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010022 บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010024 บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010025 บ้านหนองหลุบ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010026 ชุมชนบ้านท่าพระ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010027 บ้านท่าพระเนาว์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010028 บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010029 บ้านหนองโข่ย(ประชารัฐบำรุง) สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010030 บ้านหนองบัวดีหมี(ุคุรุสามัคคี3) สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010031 บ้านหนองแวงบวรวิทย์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010032 บ้านห้วยเตยพัฒนา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010033 บ้านคำบอน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010034 บ้านโนนท่อนวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010035 บ้านบึงแก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010036 บ้านหนองค้ากลางฮุง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010037 บ้านหนองเบ็ญ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010038 สนามบิน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010039 อนุบาลขอนแก่น สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010040 บ้านโคกสีโคกเปี้ย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010041 บ้านค้อท่อนน้อย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010042 บ้านโนนเรือง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010043 บ้านโนนลาน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010044 บ้านหินลาดวังตอ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010046 บ้านหนองกุงน้อย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010047 บ้านหนองปอ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010048 บ้านซำจานเนินทอง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010049 บ้านตอกแป้น สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010050 บ้านเหล่าเกวียนหัก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010051 บ้านม่วง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010052 บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010053 บ้านกุดนางทุย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010054 บ้านแดงน้อย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010055 บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010056 บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010057 บ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010058 บ้านหนองขามประชาบำรุง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010060 บ้านกอก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010061 บ้านโคกฟันโปง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010062 บ้านทองหลาง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010063 บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010064 บ้านหนองคู สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010066 บ้านเหล่านาดี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010067 บ้านเหล่านางาม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010068 บ้านโคกสูงวิทยาคม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010070 พงษ์ภิญโญ 1 สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010071 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010072 บ้านบึงฉิม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010073 บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010074 บ้านบึงสวางค์คุยโพธิ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010075 บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010076 บ้านดงพอง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010077 บ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010078 พระคือหนองโพธิ์วิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010079 บ้านเลิงเปือย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010080 อานันทนวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010081 บ้านหนองแสงโคกน้อย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010082 บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010083 บ้านกุดกว้างประชาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010084 บ้านสะอาด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010085 บ้านดอนบม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010086 บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010087 บ้านโกทา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010088 บ้านดอนยาง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010089 บ้านเต่านอ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010090 บ้านโนนม่วง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010092 บ้านศิลา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010093 บ้านหนองกุงวิทยาคาร สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010094 บ้านหนองหิน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010095 บ้านห้วยชัน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010097 บ้านโคกล่าม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010098 บ้านโนนกู่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010099 บ้านม่วงโป้ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010100 บ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฎ์) สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010101 บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010102 บ้านงิ้ว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010103 บ้านโนนรังวิทยาคาร สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010104 บ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010105 บ้านลาดนาเพียง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010106 บ้านหนองปิง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010107 บ้านหินขาว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010108 บ้านไก่นา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010110 บ้านนาเพียง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010111 บ้านโคกนางามปลาเซียม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010112 บ้านโนนแต้ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010113 บ้านน้ำเกี้ยงโนนสว่าง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010114 ไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010115 บ้านหนองบัวน้อย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010116 หนองตูมหนองงูเหลือม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010117 บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010118 บ้านโคกท่า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010119 บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010178 หนองไผ่มอดินแดง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40012017 โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40012018 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40012001 ขอนแก่นวิทยายน สพม. สพม. เขต 25
40012002 กัลยาณวัตร สพม. สพม. เขต 25
40012003 แก่นนครวิทยาลัย สพม. สพม. เขต 25
40012004 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น สพม. สพม. เขต 25
40012005 สาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. สพม. เขต 25
40012006 โคกสีพิทยาสรรพ์ สพม. สพม. เขต 25
40012007 นครขอนแก่น สพม. สพม. เขต 25
40012008 เทพศิรินทร์ ขอนแก่น สพม. สพม. เขต 25
40012009 ขอนแก่นวิทยาลัย สพม. สพม. เขต 25
40012010 สีหราชเดโชชัย สพม. สพม. เขต 25
40012011 ขอนแก่นพัฒนศึกษา สพม. สพม. เขต 25
40012012 ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) สพม. สพม. เขต 25
40012014 ขอนแก่นวิทยายน 3 สพม. สพม. เขต 25
40012015 แก่นนครวิทยาลัย 2 สพม. สพม. เขต 25
40012016 ขามแก่นนคร สพม. สพม. เขต 25
40050194 จตุรคามรังสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050219 ภูเวียงวิทยายน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050221 บ้านแดง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050222 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050229 บ้านหนองขาม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050230 บ้านเมืองเก่า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050231 บ้านหินร่องโนนสวรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050232 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050233 บ้านหนองบัว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40052019 เวียงวงกตวิทยาคม สพม. สพม. เขต 25
40030085 บ้านหนองโกโสกกระหนวน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030086 วัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030087 บ้านบะแหบหญ้าคา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030088 บ้านตลาดหนองแก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030089 บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030092 บ้านโสกน้ำขาว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030093 บ้านทางขวาง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030094 บ้านโคกสง่า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030095 บ้านหันโสกเชือก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030096 บ้านหนองม่วงโนนงิ้ว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030097 บ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030098 บ้านท่านางแนว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030099 บ้านโนนเขวาประชาศึกษา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030102 บ้านหนองแวงท่าวัด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030103 ป่าไม้อุทิศ1(บ้านลาด) สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030104 บ้านรวงโนนไทโนนโจด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030106 บ้านหนองดู่ประชาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030108 บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030109 บ้านห้วยทรายทุ่งมน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030110 บ้านละหานนา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030111 บ้านโนนทองหลางโคกสูง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030112 บ้านป่าเป้งน้ำซับ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030113 บ้านป่าเป้งสาขาหนองหญ้าขาว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030114 ชุมชนบ้านโคกสี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030115 บ้านกุดรู สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030116 บ้านแวงน้อย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030117 บ้านหนองแขมอีโล สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030118 บ้านดอนหันนาจาน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40032009 แวงน้อยศึกษา สพม. สพม. เขต 25
40032010 ท่านางแนววิทยายน สพม. สพม. เขต 25
40032011 ก้านเหลืองวิทยาคม สพม. สพม. เขต 25
40030060 บ้านคอนฉิม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030061 บ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030062 บ้านดอนโจด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030063 บ้านโนนใหญ่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030064 ป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030065 บ้านโนนข่าวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030066 โนนทองวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030067 บ้านป่าไม้งาม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030068 บ้านรัตนะ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030070 บ้านหนองแซงแสงอรุณ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030071 บ้านกุดหมากเห็บ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030072 นาโพธิ์ชีวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030073 บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030074 วังบงน้อยวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030075 บ้านบะแค สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030076 ชุมชนบ้านแวงใหญ่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030077 ชุมชนบ้านดอนหัน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030078 บ้านโจดใหญ่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030079 บ้านถลุงเหล็ก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030080 โนนจันทึกห้วยแกวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030081 บ้านโสกไผ่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030082 บ้านใหม่นาเพียง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030084 บ้านหนองแดง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40032007 แวงใหญ่วิทยาคม สพม. สพม. เขต 25
40032008 โนนสะอาดวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 25
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050135 หนองกระบือวิทยาคม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050136 บ้านซำยาง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050137 บ้านซำจำปา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050139 อ่างทองวิทยาคม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050140 บ้านนาอุดม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050142 แสงบัวทอง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050143 บ้านหนองไฮ-วังขอนยม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050145 ท่ากุญชร สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050146 นาจานนาเจริญโนนทัน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050149 บ้านบริบูรณ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050151 บ้านผาขาม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050153 บ้านสวนสวรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050154 บ้านโสกจานนาดี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050156 บ้านโนนงาม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050157 ภูห่านศึกษา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050159 บ้านหนองปลาซิว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050163 บ้านปากห้วยฝาง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050165 บ้านห้วยทรายขาว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050166 บ้านท่าช้าง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050170 บ้านโคกม่วง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050172 บ้านศรีสุข สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050175 บ้านป่าน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050176 อนุบาลสีชมพู สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050180 บ้านโคกป่ากุง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050182 บ้านสันติสุข สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050183 บ้านหนองโก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050184 โสกเต็นวิทยาคม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050185 บ้านหนองแดง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40052013 นาจานศึกษา สพม. สพม. เขต 25
40052014 ผาขามวิทยายน สพม. สพม. เขต 25
40052015 หนองตาไก้ศึกษา สพม. สพม. เขต 25
40052016 ซำยางวิทยายน สพม. สพม. เขต 25
40050268 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050269 บ้านกุดธาตุ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050270 บ้านโคกนาฝาย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050271 บ้านนาดี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050272 บ้านสะอาด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050273 บ้านหัวภู สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050274 หนองแวงวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050275 บ้านขนวน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050276 บ้านศาลาดิน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050277 บ้านหนองกุงคชสาร สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050278 บ้านหนองพู่วังหินซา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050279 บ้านคึมชาติประชาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050280 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050281 บ้านหนองหอย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050282 บ้านหนองนาคำ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40052022 หนองนาคำวิทยาคม สพม. สพม. เขต 25
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050002 บ้านสำราญหินลาด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050005 บ้านโนนดู่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050008 บ้านกุดกว้าง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050009 บ้านขนวนนคร สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050015 บ้านกุดแคน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050016 บ้านกุดเลา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050017 บ้านโนนทอง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050018 บ้านฝางน้อย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050019 บ้านภูมูลเบ้า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050020 บ้านสระพังข่า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050024 บ้านห้วยทรายทอง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050026 บ้านนาเปือย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050027 บ้านโนนทันวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050029 บ้านร่องสมอ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050030 บ้านหว้า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050031 บ้านห้วยม่วง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050035 โนนสะอาดพิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050037 บ้านโนนหนองแวง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050038 บ้านหนองสระ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050039 บ้านกง(ประชานุกูล) สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050043 โพธิ์ตากวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050045 บ้านหาด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050047 บ้านสว่างดอนช้าง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050051 บ้านนาหว้า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050052 บ้านป่าเสี้ยว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050053 บ้านเม็ง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050054 บ้านหนองแวงภูเขา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050056 บ้านดอนแขม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050057 บ้านดอนหันสระบัว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050058 บ้านนางิ้ว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050059 บ้านยางคำ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050060 ชุมชนหนองเรือ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050061 ท่าศาลาวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050064 หนองไฮประชารัฐ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050066 สะอาดประชาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40052001 หนองเรือวิทยา สพม. สพม. เขต 25
40052002 จระเข้วิทยายน สพม. สพม. เขต 25
40052003 มัธยมตลาดใหญ่วิทยา สพม. สพม. เขต 25
40030120 บ้านคึมชาด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030121 บ้านชาดศรีสมบูรณ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030122 บ้านปอแดง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030123 บ้านหนองกุงโนนทัน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030124 บ้านหนองแวงตอตั้ง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030125 บ้านศุภชัย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030126 บ้านดงเค็ง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030127 โนนชาดหนองช้างน้ำ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030128 หนองพลวงมิตรประชา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030130 บ้านหนองหญ้าขาว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030131 บ้านกระหนวนดอนดั่ง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030132 บ้านโนนสว่าง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030133 บ้านหินแร่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030134 บ้านหนองวัดป่า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030135 บ้านหนองแวงน้อย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030136 บ้านดอนดู่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030137 บ้านโนนท่อน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030138 โนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030139 บ้านหนองบัวลอง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030140 บ้านหนองไผ่น้อย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030141 บ้านหนองแวงยาว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030142 บ้านหนองแสง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030143 บ้านกุดหว้า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030144 บ้านหนองบัวแดง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030145 บ้านหนองตะครองบ้านโกรก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030146 บ้านหนองเปล่ง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030147 จตุคามวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030148 บ้านตะกั่วป่า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030149 บ้านหนองคูบัว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030150 บ้านกอกโนนแต้ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030151 บ้านโคกสูงประชาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030152 บ้านชาดหนองเหล็ก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030153 บ้านโนนธาตุ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030154 บ้านสว่างวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030155 บ้านสำราญ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030156 ชุมชนวังหิน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030157 บ้านหลักด่าน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030158 บ้านหนองคลองหนองทุ่ม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030159 บ้านหนองยาง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030161 บ้านสำโรง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030162 บ้านหินลาดนาดี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030163 บ้านหนองกาว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030164 บ้านหนองคลองดอนแดง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030165 บ้านเหล่านกชุม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030166 บ้านขุมปูน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030167 บ้านสวองหนองไผ่ล้อม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030168 บ้านหนองกุงสว่าง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030169 ชุมชนหนองเม็ก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030170 บ้านโคกสูงวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030171 บ้านท่าหนองหว้า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030172 บ้านโนนขามป้อม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030173 บ้านโนนเหลื่อมหัวขัว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030174 บ้านวังคูณ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030175 บ้านหนองไทร สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030176 บ้านหนองบัวแดงวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030177 ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030178 บ้านโนนกราด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030179 บ้านโนนรังหนองบอน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030180 บ้านเปาะ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030181 บ้านเมย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030182 บ้านขาม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030183 บ้านหนองสองห้อง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030184 ไตรมิตรวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030185 บ้านกุดหอยกาบ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030186 บ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030187 บ้านหันโจดหนองกุง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030188 บ้านแฝก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030189 บ้านดอนชาด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40032012 หนองสองห้องวิทยา สพม. สพม. เขต 25
40032013 ไตรคามวิทยา สพม. สพม. เขต 25
40032014 เบญจมิตรวิทยา สพม. สพม. เขต 25
40032015 ศรีหนองกาววิทยา สพม. สพม. เขต 25
40040074 อนุบาลอุบลรัตน์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040075 บ้านโนนจิก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040076 บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040077 บ้านพระบาทท่าเรือ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040078 บ้านภูคำเบ้า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040079 บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040080 โคกสูงใหญ่วิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040081 บ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040082 บ้านโคกสว่าง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040083 บ้านทุ่งโป่ง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040084 บ้านหนองผือ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040085 ห้วยยางวิทยาสรรพ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040086 บ้านกุดกระหนวน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040087 นาคำพิทยาสรรพ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040088 หนองขามพิทยาคม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040089 บ้านทรัพย์ภูพานคำปลายหลายหนองผักแว่น สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040090 บ้านกุดเชียงมี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040091 บ้านขุนด่าน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040092 บ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร) สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040093 บ้านบ่อ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040094 บ้านหนองแต้ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040095 บ้านห้วยทรายศึกษา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040096 บ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040097 บ้านโนนศิลาราศรี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040098 บ้านศาลาดินห้วยเตย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040099 บ้านศรีสุขสำราญ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040100 บ้านหนองแสงน้อย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40042011 บึงไทรพิทยาคม สพม. สพม. เขต 25
40042012 บัวแก้วพิทยาคม สพม. สพม. เขต 25
40042014 อุบลรัตน์พิทยาคม สพม. สพม. เขต 25