ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
41040001 บ้านดงบัง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040002 บ้านดงธาตุ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040003 บ้านดงหวาย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040004 บ้านหนองโนไชยวาน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040005 บ้านกุดจับ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040006 บ้านโคกวิชัยโนนไชยพร สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040007 บ้านลำภู สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040008 บ้านขอนยูง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040009 บ้านหนองฆ้องนาสีนวล สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040010 บ้านหนองกุงหนองเจริญ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040011 บ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040012 บ้านถิ่น สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040013 บ้านนาแคทุ่งขวาง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040014 ชุมชนบ้านสร้างแป้น สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040015 บ้านโนนทอง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040016 ชุมชนหนองแปนหินโงม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040017 บ้านเชียงเพ็ง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040018 ชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040019 บ้านเหล่าตำแย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040020 บ้านโนนม่วง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040021 บ้านโคกสว่าง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040022 บ้านหนองสร้างไพร สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040023 บ้านโพธิ์โนนแดง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040024 บ้านกานต์สามัคคี สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040025 บ้านหันเทาผักกาดย่า สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040026 ปะโคสามัคคีวิทยา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040027 โนนสูงวิทยา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040028 บ้านหัวขัว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040029 บ้านข่า สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040030 บ้านโสกแกคำเจริญ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040031 บ้านดงน้อย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040032 อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040033 นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040034 โนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040035 นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 1 สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040036 บ้านหนองทุ่ม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040037 บ้านโนนฐานะ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040038 บ้านสร้างก่อ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41042001 กุดจับประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 20
41042004 ภูพานวิทยา สพม. สพม. เขต 20
41020001 บ้านปอ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020002 ดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020005 บ้านดอนแก้ว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020006 บ้านเชียงแหว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020007 บ้านเซียบ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020009 บ้านสวนหม่อน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020010 บ้านเดียม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020011 บ้านนกขะบา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020013 บ้านเมืองพรึก สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020017 บ้านดอนเงิน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020018 บ้านห้วยกองสี สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020019 บ้านโนนสิมมา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020020 บ้านโนนจำปา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020021 บ้านตูม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020022 บ้านดอนสวรรค์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020024 บ้านท่าแร่ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020026 บ้านนาเพ็ญ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020027 บ้านกุดยาง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020029 บ้านปะโค สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020033 บ้านดงน้อย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020034 บ้านเกิ้งน้อย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020036 บ้านนาดีสร้างบง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020037 บ้านสี่แจ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020038 บ้านดงเรือง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020039 อนุบาลกุมภวาปี สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020040 บ้านกงพาน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020041 บ้านพันดอน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020042 บ้านคำเจริญ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020043 บ้านดงแคน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020045 บ้านวาปี สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020046 บ้านผือ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020048 บ้านสวนมอนคำ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020050 บ้านคำไผ่ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020051 บ้านหินเหลิ่ง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020053 บ้านนาแบก สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020054 บ้านท่าหนองเทา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020057 บ้านโนนเขวา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020058 บ้านหนองกวาง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020059 บ้านหนองแดง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020065 บ้านท่าสัง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020066 บ้านโนนมะข่า สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020067 บ้านโนนหนองม่วง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020068 บ้านกุดจิก สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020069 บ้านหนองหว้า สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020070 บ้านหนองแวง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41022001 กุมภวาปี สพม. สพม. เขต 20
41022004 ห้วยเกิ้งพิทยาคาร สพม. สพม. เขต 20
41022008 สีออศิลปศาสตร์ สพม. สพม. เขต 20
41022011 หนองแดงวิทโยดม สพม. สพม. เขต 20
41022012 เสอเพลอพิทยาคม สพม. สพม. เขต 20
41022013 กุมภวาปีพิทยาสรรค์ สพม. สพม. เขต 20
41030200 บ้านค้อน้อย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030201 บ้านม่วงคอนสาย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030202 บ้านดอนสวรรค์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030203 บ้านโนนสะอาด สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030204 บ้านหนองช้างคาวหนองบง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030205 บ้านโนนถั่วดิน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030206 บ้านคำแคนแก่นคูณ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030207 บ้านไพจาน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030208 บ้านค้อดอนแคน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030209 บ้านโยธา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030210 บ้านวังแข้ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030211 บ้านโนนทองอินทร์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030212 บ้านหัวหนอง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030213 บ้านยางเหล่าสวนกล้วย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030214 อนุบาลกู่แก้ว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030215 บ้านซำป่าหัน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030216 บ้านซำป่ารัง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41032016 กู่แก้ววิทยา สพม. สพม. เขต 20
41030090 บ้านหนองแวงตาด สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030091 บ้านคำเลาะ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030092 บ้านคำน้ำทิพย์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030093 บ้านคำบอน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030094 บ้านวังชมภู สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030095 บ้านดงพัฒนา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030096 สยามกลการ 3 สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030097 อนุบาลไชยวาน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030098 เพียปู่หนองเรือ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030099 ร่มเกล้า 2 สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030100 บ้านหนองแซง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030101 หนองแวงวิทยา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030102 บ้านคำยาง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030103 บ้านโพนสูงโนนสวรรค์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030104 บ้านคำม่วง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030105 บ้านห้วยยางชัยพร สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030106 บ้านป่าก้าว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030107 บ้านโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030108 บ้านหนองอิอู สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030109 บ้านหนองหลัก สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030110 ชุมชนสะงวย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030111 บ้านนาปู-นากลาง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030112 บ้านหัวหนองยาง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41032003 ไชยวานวิทยา สพม. สพม. เขต 20
41032005 โพนสูงพัฒนศึกษา สพม. สพม. เขต 20
41030075 อนุบาลทุ่งฝน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030076 บ้านท่าช่วง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030077 ชุมชนกุดค้า สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030078 บ้านโนนสะอาด สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030079 ธาตุน้อยก่อสำราญ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030080 บ้านโพนสูง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030081 บ้านทุ่งใหญ่ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030082 ชุมชนคำตานาหนองกุง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030083 บ้านคำเจริญ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030084 บุญมีศรีสว่าง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030085 บ้านโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030086 บ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030087 บ้านนาชุมแสง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030088 บ้านช้าง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030089 บ้านนาทม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41032002 ทุ่งฝนวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 20
41032004 ทุ่งฝนพัฒนศึกษา สพม. สพม. เขต 20
41040142 บ้านวังบง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040143 บ้านวังแข้ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040144 บ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์) สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040145 ชายแดนประชาสรรค์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040146 บ้านนาแค สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040147 ชุมพลนาคลัง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040148 บ้านนาต้องนาสมนึก สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040149 บ้านนายูง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040150 บ้านสว่างปากราง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040151 บ้านวังเลาโสมสวรรค์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040152 บ้านเชียงดีกุดเชือม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040153 บ้านท่าโปงทอง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040154 บ้านปากเจียงโนนทอง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040155 บ้านนาตูม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040156 บ้านนาคำน้อย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040157 บ้านนาคำ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040158 อนุบาลบ้านก้องวิทยา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040159 บ้านสมประสงค์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41042011 ยูงทองพิทยาคม สพม. สพม. เขต 20
41040112 บ้านเจริญสุข สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040113 บ้านนางัว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040114 บ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040116 น้ำโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040118 บ้านนาเมืองไทย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040119 บ้านโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040120 บ้านเทพประทาน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040121 บ้านหยวก สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040122 บ้านจำปาทอง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040123 บ้านน้ำขุ่นโนนผางาม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040124 บ้านทุ่งทอง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040125 บ้านท่าลี่ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040126 บ้านน้ำปู่ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040127 บ้านท่าโสม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040128 บ้านนาจานโนนนาโพธิ์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040129 บ้านน้ำทรง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040130 บ้านสามัคคี สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040131 บ้านผากลางนา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040132 บ้านโชคเจริญ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040133 บ้านสวัสดี สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040134 บ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040135 บ้านหัวช้าง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040136 เตชะไพบูลย์ (2) สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040137 บ้านนาเก็น สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040138 บ้านสาครพัฒนา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040139 บ้านหนองแวง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040140 บ้านน้ำซึม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040141 บ้านโคกสะอาด สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41042003 น้ำโสมพิทยาคม สพม. สพม. เขต 20
41042007 สามัคคีพิทยาคาร สพม. สพม. เขต 20
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020078 บ้านตาดโตนไร่เดชา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020079 บ้านโคกสง่า สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020080 บ้านม่วงดง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020081 บ้านหาดสถาพร สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020082 ชุมชนทมป่าข่า สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020083 บ้านทมนางาม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020084 บ้านค้อน้อย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020085 อนุบาลโนนสะอาด สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020086 บ้านหัวฝาย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020087 บ้านม่วงเฒ่า สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020090 บ้านหนองจาน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020092 บ้านโนนสำราญ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020093 บ้านกุดขนวน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020094 บ้านโคกล่าม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020095 บ้านกระเบิ้องโนนทิง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020096 บ้านหนองโก สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020097 บ้านบะยาว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020102 บ้านหนองกุง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020103 บ้านนาเหล่า สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41022002 โนนสะอาดพิทยาสรรค์ สพม. สพม. เขต 20
41022005 ทมนางามวิทยาคม สพม. สพม. เขต 20
41030113 ชุมชนดงเย็น สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030114 บ้านป่าเป้า สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030115 บ้านโนนหอม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030116 บ้านดงแสนสุข สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030117 บ้านโนนชัยศิลป์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030118 บ้านถ่อนนาลับ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030119 บ้านหนองลาด สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030120 บ้านโพธิ์ท่าเมือง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030121 บ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030122 บ้านนามั่ง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030123 บ้านนาคำพรสันติ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030124 บ้านหัวดงยาง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030125 บ้านดอนขี้เหล็ก สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030126 บ้านนาดี สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030127 บ้านดงวัฒนา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030128 บ้านคำบอนโนนสมโภชน์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030129 บ้านคำสง่าประชาสรรค์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030130 บ้านโนนงามอุดมวิทย์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030131 บ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030132 บ้านวังคางฮูง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030133 บ้านท่าบ่อยาง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030134 บ้านนาคำวัง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030135 บ้านนาไหม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030136 บ้านกุดดู่อุดมวิทย์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030137 บ้านเมืองนาซำ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030138 บ้านดงหวาย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030139 บ้านตูม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030140 บ้านทรายมูล สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030141 บ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030142 บ้านดงยาง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030143 บ้านจันทน์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030144 บ้านหนองกาโนนสิมมา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030145 บ้านนาสีนวล สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030146 บ้านโนนศรีทอง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030147 บ้านชัย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030148 บ้านดงไพรวัลย์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030149 บ้านกล้วย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030150 บ้านโนนสะอาด สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030151 บ้านทุ่ง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030153 บ้านนาโฮง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030154 บ้านหนองไฮโนนสำราญ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030155 บ้านปอพาน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030156 บ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030157 บ้านหนองสองห้อง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030158 บ้านถ่อนคำหวด สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030159 คำภูเงินโนนผักหวาน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030160 บ้านสมวิไล สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030161 บ้านงิ้วมีชัย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030162 บ้านตาดโนนทองหลาง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030163 บ้านโคกกลาง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030164 บ้านม่วง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030165 บ้านเมืองไพร สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030166 บ้านศรีเมือง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030167 บ้านหนองสว่าง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030168 กมลศิลป์สามัคคี สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030169 บ้านนาจาน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030170 บ้านฝาง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030171 บ้านดงค้าพัฒนา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030172 บ้านปากดง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030173 กำแมดคำเจริญ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030174 ชุมชนวังทอง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030175 บ้านเหล่าหลวง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030176 ศรีขวัญเมือง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030177 พัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030178 อนุบาลศรีสุทโธ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030179 บ้านโคกคำไหล สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030180 บ้านอ้อมกอ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030181 บ้านดงดารา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030182 บ้านโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030183 บ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41032008 บ้านดุงวิทยา สพม. สพม. เขต 20
41032009 ดงเย็นพิทยาคาร สพม. สพม. เขต 20
41032010 นาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม. เขต 20
41032011 ทรัพย์อุดมวิทยา สพม. สพม. เขต 20
41032013 โนนสะอาดชุมแสงวิทยา สพม. สพม. เขต 20
41040039 บ้านผักบุ้ง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040040 กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040041 บ้านเม็ก สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040042 บ้านข้าวสาร สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040043 บ้านหินตั้ง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040044 บ้านเขือน้ำ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040045 บ้านเทื่อม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040046 บ้านหลุมข้าว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040047 บ้านค้อปัญญานุสรณ์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040048 บ้านนาสี สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040049 บ้านโนนสะอาด สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040050 บ้านนางิ้ว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040051 บ้านคำด้วง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040052 บ้านสระคลองพัฒนา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040053 อุดรวัฒนานุสรณ์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040054 บ้านตาดน้ำพุ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040055 บ้านลาดหอคำ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040056 บ้านนาหลวง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040057 ราษฎร์จุฬาสามัคคี สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040058 บ้านดงเย็นพัฒนา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040059 คำบงเจริญสุข สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040060 บ้านดงหมูชัยเจริญ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040061 บ้านนาล้อม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040062 บ้านโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040063 กลางน้อยเหล่ามะแงว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040064 บ้านวังสวย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040065 บ้านโนนสว่าง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040066 บ้านขัวล้อ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040067 บ้านแดง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040068 บ้านจำปาโมง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040069 บ้านม่วง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040070 บ้านนาอ่าง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040071 บ้านลาน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040072 บ้านโนนแดง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040073 ดอนตาลดงบังวิทยา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040074 บ้านนาเตย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040075 บ้านนาไฮ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040076 บ้านคูดงประชาสรรค์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040077 บ้านโพน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040078 โนนทองโนนหวาย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040079 บ้านโนนดู่ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040080 บ้านค้อ (ธัญญวิทยาคาร) สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040082 บ้านนาคูณ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040083 บ้านนารายณ์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040084 อนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040085 ชุมชนบ้านแวง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040086 บริบาลภูมิเขตต์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040087 บ้านภูดิน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040088 บ้านติ้ว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040089 บ้านหนองกบนาแมน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040090 เมืองพานบ้านโก่มวิทยา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040091 บ้านใหม่ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040092 จอมศรีโคกก่องวิทยา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040093 บ้านกาลึม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040094 บ้านนางาม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040095 ชุมชนสงเคราะห์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040096 บ้านหนองแวง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040097 บ้านแหลมทองพัฒนา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040098 บ้านหนองบอนเวียงชัย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040099 บ้านสะคุวิทยา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040100 ยางโกนวิทย์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040101 บ้านโพธิ์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040102 บ้านหนองหัวคู สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040103 บ้านกุดเม็ก สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040104 บ้านดงหวายดงขวาง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040105 บ้านหนองนกเขียน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040106 หนองกุงวังแสง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040107 บ้านโคกสีแก้ว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040108 บ้านหายโศก สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040109 บ้านธาตุประชานุกูล สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040110 บ้านนาคำ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040111 บ้านโนนอุดม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41042002 บ้านผือพิทยาสรรค์ สพม. สพม. เขต 20
41042005 จำปาโมงวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 20
41042009 หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ สพม. สพม. เขต 20
41042010 ภูพระบาทวิทยา สพม. สพม. เขต 20
41020190 อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020191 บ้านนาม่วง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020192 บ้านโนนสา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020193 บ้านโนนแสวง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020194 บ้านโคกสีวังแสง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020195 บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020196 บ้านเชียงกรม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020197 บ้านโนนทรายฟอง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020198 บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020199 บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา) สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020200 บ้านสะอาดนามูล สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020201 บ้านโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020202 บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020203 บ้านอุ่มจาน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020204 บ้านโพนทอง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020205 บ้านเมืองปัง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41022018 ประจักษ์ศิลปาคม สพม. สพม. เขต 20
41022019 สามพาดพิทยาคาร สพม. สพม. เขต 20
41030184 บ้านนายม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030185 บ้านดอนกลอย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030186 บ้านไทย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030187 หว้านใหญ่ประชาคม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030188 บ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030189 บ้านดงยางน้อยโนนตาล สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030190 บ้านดอนม่วง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030191 บ้านหนองไผ่(วัดเวฬุวันอุปถัมภ์) สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030192 บ้านนาทรายน้ำรอด สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030193 นานกหงส์เสรีมีชัย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030194 บ้านถ่อนนาเพลิน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030195 บ้านไชยวานโนนลือชัย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030196 อนุบาลพิบูลย์รักษ์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030197 บ้านโพธิ์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030198 บ้านดงยางพรพิบูลย์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030199 บ้านหนองผักแว่นดอนเขือง(วัดบูรพารามอุถัมภ์) สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41032014 พิบูลย์รักษ์พิทยา สพม. สพม. เขต 20
41010150 บ้านนาสีนวล สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010151 บ้านโคกกลาง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010152 บ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010153 บ้านจอมศรี สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010154 บ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010155 บ้านหนองบ่อ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010156 บ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010157 จอมตาลโนนดู่โนนสำราญ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010158 บ้านดงยางนารายณ์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010159 บ้านเชียงหวางสร้างลาน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010160 บ้านนาดี สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010161 บ้านสร้างหลวงสร้างคำ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010162 บ้านดงใหญ่ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010163 บ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010164 บ้านโพนเลาโพนทอง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010165 บ้านด่าน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010166 บ้านโนนสวาง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010167 บ้านคอนเลียบ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010168 บ้านนาพัง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010169 บ้านเตาไห สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010170 บ้านหม้อ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010171 บ้านคอนสวรรค์สินเจริญ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010172 บ้านนาบัวไผ่วิทยา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010173 บ้านยางซอง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010174 บ้านนาทรายนาม่วง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010175 บ้านดอนกลอยดอนอุดม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010176 บ้านท่าหนาด สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010177 บ้านนาพู่ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010178 บ้านป่าก้าวดอนแดง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010179 บ้านหลวงหัวสวย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010180 บ้านศรีบุญเรือง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010181 บ้านกิ่วดงมะไฟ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010182 บ้านหนองนกเขียนโพนทัน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010183 ชุมชนบ้านธาตุ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010184 บ้านสังซาวังน้ำขาว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010185 บ้านถิ่นสุขาวิทยา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010186 นิคมโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010187 บ้านนาคอมนาดอกไม้ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010188 บ้านดอนแก้ว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010189 บ้านยามกาใหญ่ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010190 บ้านนาพูนทรัพย์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010191 บ้านหมูม่นโพนสว่าง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010192 บ้านยามกาโนนคำ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010193 บ้านเหล่าดอนเงิน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010194 บ้านหนองผง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010195 บ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010196 บ้านโคกสว่าง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010197 *บ้านยาง(คุรุราษฎร์วิทยา) สาขาบ้านนาพระ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010198 บ้านหนองกุง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010199 บ้านดงขันทอง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010200 บ้านดงศรีสําราญ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010201 บ้านนาส่อนโพนทัน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010202 บ้านใหม่ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010203 บ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010204 บ้านโพนงามหนองตุ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010205 อนุบาลเพ็ญประชานุกูล สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010206 บ้านโนนรังหนองผือวิทยา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010207 บ้านทอนดอนยาว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010208 บ้านสร้างแป้น สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010209 บ้านหว้าน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010210 สุมเส้าวิทยา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010211 บ้านดงปอ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010212 บ้านหนองนาไฮโนนสะอาด สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010213 บ้านแพงศรี สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010214 บ้านห้วยวังโตน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010215 บ้านหนองบัวบาน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010216 บ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010217 บ้านดงยาง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41012020 เพ็ญพิทยาคม สพม. สพม. เขต 20
41012021 สุมเส้าพิทยาคาร สพม. สพม. เขต 20
41012022 จอมศรีพิทยาคาร สพม. สพม. เขต 20
41012023 เชียงหวางพิทยาคาร สพม. สพม. เขต 20
41010001 บ้านท่าตูมดงสระพัง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010002 มิตรภาพ 6 สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010003 บ้านโนนยาง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010004 บ้านขมิ้นบ่อโคลน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010006 บ้านดอนหวาย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010007 บ้านยางบึง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010008 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010009 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5 สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010010 บ้านนาสมบูรณ์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010011 บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010012 บ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ) สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010013 บ้านหนองโอนหนองฮาง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010014 บ้านจำปาวิทยา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010015 บ้านเชียงพิณ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010016 บ้านนาคลอง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010017 บ้านเชียงยืน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010018 บ้านอีหลุ่ง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010019 บ้านจำปา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010020 บ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6 สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010021 บ้านหนองน้ำเค็ม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010022 บ้านโนนสวรรค์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010023 บ้านหนองหลอด สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010024 บ้านหนองตอสูงแคน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010025 บ่อน้อยประชาสรรค์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010026 บ้านนาเยีย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010027 บ้านดงหนองโพธิ์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010028 บ้านเชียงพัง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010029 ชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010030 บ้านนาทาม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010031 บ้านหมากตูมดอนยานาง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010032 ไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า) สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010033 บ้านถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010034 บ้านเหล่าดอนแตง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010035 บ้านนาคำหลวง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010036 บ้านงอยเลิงทอง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010037 ประชาสามัคคี สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010038 บ้านหนองหัวหมู สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010039 บ้านศรีเชียงใหม่ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010040 บ้านกุดลิงง้อหนองแก สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010041 บ้านนาแอง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010042 ชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2 สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010043 บ้านนิคมพัฒนา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010044 บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010045 บ้านปากดงส่งเสริมธรรม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010046 บ้านโนนบุญมี สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010047 ชุมชนโนนสูง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010048 บ้านหนองโสกดาว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010049 บ้านข้าวสาร สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010050 บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010051 บ้านเม่น สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010052 บ้านขาว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010053 บ้านดู่ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010054 บ้านหัวบึง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010055 บ้านพรานเหมือน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010056 บ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์) สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010057 บ้านคำกลิ้ง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010058 บ้านหนองตูม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010059 บ้านจั่นศรีวิไล สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010060 บ้านเลี่ยมพิลึก สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010061 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010062 บ้านตาด สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010063 บ้านกกสะทอนเครือหวายดิน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010064 บ้านโนนเดื่อ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010065 บ้านสุขสมบูรณ์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010066 บ้านศรีบุญเรือง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010067 เจ ซี บ้านอินทร์แปลง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010068 ผ่านศึกสงเคราะห์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010069 บ้านหลุบหวายป่าขาม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010070 ไทยสมุทรมิตรภาพที่ 187 สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010071 บ้านเลื่อม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010072 บ้านถ่อน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010073 บ้านนาทราย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010074 ชุมชนสามพร้าว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010075 บ้านหนองบุนาหล่ำ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010076 บ้านแมด สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010077 บ้านหนองบั่วประชาสรรค์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010078 บ้านหนองคอนแสน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010079 บ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010080 บ้านนาหยาด สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010081 บ้านอี่เลี่ยน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010082 บ้านเซประชาอุทิศ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010083 บ้านโก่ย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010084 บ้านจำปาโนนสะอาด สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010085 บ้านหนองนาคำ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010086 บ้านหนองหว้าหนองไผ่ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010087 บ้านหนองแก สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010088 บ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010090 บ้านพรสวรรค์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010091 บ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์) สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010092 บ้านดงอุดม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010094 บ้านเก่าน้อย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010095 บ้านแม่นนท์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010096 บ้านหนองไผ่หนองหิน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010097 บ้านหนองนาเจริญ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010098 บ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010099 บ้านหนองตะไก้ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010101 บ้านโสกน้ำขาว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010102 บ้านศรีสว่าง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010103 หนองไฮวิทยา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010104 บ้านโนนสะอาดผาสุข สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010105 บ้านดงมะกรูดทรายทอง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010106 บ้านโคกลาด สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010107 ชุมชนบ้านเดื่อวิทยา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010109 บ้านหนองเหล็ก สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010110 บ้านหนองตุ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010111 บ้านม่วงสว่างสามัคคี สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010112 อนุบาลอุดรธานี สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010114 บ้านหมากแข้ง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010115 บ้านดอนอุดม(เนยอุปถัมภ์) สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010116 บ้านหนองบัว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010117 หนองสำโรงวิทยา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010118 ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41013001 โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41012001 อุดรพิทยานุกูล สพม. สพม. เขต 20
41012002 สตรีราชินูทิศ สพม. สพม. เขต 20
41012003 ประจักษ์ศิลปาคาร สพม. สพม. เขต 20
41012004 นิคมสงเคราะห์วิทยา สพม. สพม. เขต 20
41012005 อุดรธรรมานุสรณ์ สพม. สพม. เขต 20
41012006 โนนสูงพิทยาคาร สพม. สพม. เขต 20
41012007 อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. สพม. เขต 20
41012008 อุดรธานีพิทยาคม สพม. สพม. เขต 20
41012009 มัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี สพม. สพม. เขต 20
41012010 สามพร้าววิทยา สพม. สพม. เขต 20
41012011 ธาตุโพนทองวิทยาคม สพม. สพม. เขต 20
41012012 อุดรพัฒนาการ สพม. สพม. เขต 20
41012013 อุดรพิทยานุกูล 2 สพม. สพม. เขต 20
41012014 อุดรพัฒนศึกษา สพม. สพม. เขต 20
41012015 เชียงพังพัฒนวิช สพม. สพม. เขต 20
41012016 ราชินูทิศ 2 สพม. สพม. เขต 20
41020143 ดงง่ามนางาม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020144 บ้านท่าลาด สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020146 บ้านนาแก สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020147 บะยาวพัฒนาศึกษา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020148 บ้านนาตาดนาโปร่ง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020149 บ้านโคกเล้า สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020150 บ้านนานกชุมนาชุมพร สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020151 โคกสว่างดงง่ามน้อย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020152 บ้านคำยาง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020153 ผาสุกประชานุกูล สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020154 บ้านดงกลาง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020155 บ้านคำน้อย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020156 บ้านคำจวง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020157 ดานใหญ่พิทยาคาร สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020158 บ้านผาทอง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020159 คำไฮพิทยาคม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020160 บ้านวังทอง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020161 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020162 อนุบาลวังสามหมอ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020163 หาญใจพิทยาคม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020164 บ้านไทยสมพร สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020165 บ้านหนองกุงทับม้า สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020166 บ้านโนนสวาง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020167 หนองไผ่พรเจริญ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020168 บ้านโคกสะอาด สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020169 บ้านคำโคกสูง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020170 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020171 บ้านหนองหญ้าไซ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41022014 วังสามหมอวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 20
41022015 นานกชุมวิทยาคม สพม. สพม. เขต 20
41022016 คำยางพิทยา สพม. สพม. เขต 20
41020107 ชุมชนจำปี สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020108 บ้านโนนสูง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020109 บ้านโคกน้อย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020110 บ้านโนนสงเปลือย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020111 บ้านดูนเลา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020112 บ้านโนนม่วง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020113 บ้านคำปลากั้ง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020114 บ้านกุดนาค้อ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020116 บ้านป่าหวาย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020117 บ้านนายูง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020118 บ้านโคกหนองแวง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020119 บ้านหนองกุงปาว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020120 บ้านคำดอกไม้ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020121 บ้านห้วยผึ้ง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020122 บ้านสามขา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020123 บ้านสมดี สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020124 บ้านโปร่ง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020126 บ้านห้วยวังปลา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020127 อนุบาลศรีธาตุ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020128 บ้านโคกศรี สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020129 บ้านกอก สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020130 บ้านหนองนกเขียน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020131 บ้านคำม่วง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020132 บ้านโคกก่อง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020133 บ้านป่าไร่ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020134 คำเมยวิทยาคม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020135 คำกุงประชานุกูล สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020136 บ้านโคกกลาง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020137 บ้านคำบอน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020138 คำค้อพิทยศึกษา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020139 สามัคคีวิทยาคาร สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020142 บ้านโนนอำนวย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41022003 ศรีธาตุพิทยาคม สพม. สพม. เขต 20
41022006 ตาดทองพิทยาคม สพม. สพม. เขต 20
41010218 บ้านเชียงดา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010219 บ้านแมดวิทยาคม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010220 บ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม) สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010221 บ้านไชยฟอง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010222 บ้านนาสะอาด สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010223 บ้านดอนเดื่อ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010224 บ้านดอนบาก สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010225 โคกโพธิ์วิทยา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010226 บ้านนาน้ำชุ่ม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010227 บ้านยวด สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010228 บ้านชาด สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010229 บ้านนามั่ง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010230 บ้านน้ำเที่ยง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010231 บ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้ว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010232 บ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010233 บ้านหินโงม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010234 บ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยา) สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010235 บ้านดงผักเทียม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010236 อนุบาลสร้างคอม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010237 บ้านท่าเสียว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010238 บ้านโนนชาดวรุบลวิทยา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010239 บ้านโคกสว่าง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41012024 สร้างคอมวิทยา สพม. สพม. เขต 20
41012025 ยิ่งยวดพิทยานุกูล สพม. สพม. เขต 20
41010119 ชุมชนกุดหมากไฟ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010120 บ้านโคกล่าม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010121 บ้านหนองแวงจุมพล สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010122 บ้านหนองแซงสร้อย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010123 บ้านหนองแวงเดิดเกษตรสมบูรณ์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010124 บ้านน้ำพ่น สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010125 บ้านเลา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010126 รัฐประชา 509 สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010127 บ้านโนนหวาย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010128 บ้านหนองเม็กห้วยทราย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010129 บ้านโคกหนองแซง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010130 บ้านเสาเล้า สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010131 บ้านหนองบัวบาน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010132 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1 สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010133 สิริปุณโณ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010134 บ้านหนองอ้อน้อย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010135 บ้านโคกก่องหนองแวงยาว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010136 อนุบาลหนองวัวซอ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010137 บ้านหนองอ้อ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010138 บ้านโนนสำราญ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010139 ชุมชนหนองแสง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010140 บ้านหนองแวงฮี สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010141 บ้านโคกศรีแก้ว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010142 บ้านหมากหญ้า สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010143 บ้านผาสิงห์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010144 บ้านดงบัง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010145 บ้านโนนชัยศรี สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010146 บ้านหนองบัวเงิน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010147 บ้านอูบมุง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010148 บ้านห้วยไร่ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010149 บ้านโคกผักหอม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41012017 หนองวัวซอพิทยาคม สพม. สพม. เขต 20
41012018 หนองยางชุมพิทยาคม สพม. สพม. เขต 20
41012019 แสงอร่ามพิทยาคม สพม. สพม. เขต 20
41020172 อนุบาลหนองแสง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020173 บ้านสามเหลี่ยม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020174 บ้านหนองประเสริฐ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020175 บ้านหนองหว้า สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020176 บ้านโนนเชียงค้ำ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020177 ทับกุงประชานุกูล สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020178 บ้านหนองบัว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020179 บ้านนาดีโคกกลาง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020180 บ้านนาฝาย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020181 บ้านโคกศรีห้วยยาง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020182 บ้านทับไฮ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020183 บ้านท่าสี สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020184 บ้านท่ายม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020185 บ้านแสงสว่าง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020186 บ้านโคกสว่าง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020188 คำบอนประชาสรรค์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020189 บ้านหนองแสง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41022017 หนองแสงวิทยศึกษา สพม. สพม. เขต 20
41030001 บ้านกั้งโนนสะอาด สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030002 บ้านหนองกล้า สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030003 บ้านหนองเต่าดอนหายโศก สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030004 บ้านบ่อคํา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030005 บ้านนาอุดม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030006 บ้านดูนประชารัฐ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030007 บ้านคำอ้อ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030008 บ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030009 บ้านปูลู สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030010 บ้านดงเย็น สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030011 บ้านหันน้อย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030012 ธาตุดอนตูม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030013 บ้านยา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030014 บ้านหนองผือ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030015 บ้านป่าก้าว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030016 บ้านกะพี้ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030017 บ้านหนองกุงดอนบาก สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030018 บ้านหนองกอบง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030019 บ้านนาฮัง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030020 บ้านผักตบประชานุกูล สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030021 บ้านหนองบัว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030022 บ้านพังงู สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030023 บ้านขาวัว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030024 บ้านพังซ่อน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030025 บ้านเรืองชัย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030026 บ้านโคกถาวรทรายงาม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030027 บ้านม่วง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030028 บ้านนาดี สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030029 บ้านดอนกลางตาลเดี่ยว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030030 บ้านหนองหญ้ารังกา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030031 บ้านนางิ้ว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030032 บ้านหนองสองห้องหนองแห้วโนนศรี สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030033 บ้านศาลา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030034 บ้านโคกสว่างนาดี สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030035 บ้านสะคาม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030036 บ้านโคกทุ่งยั้ง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030037 บ้านดอนยางเดี่ยว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030038 บ้านนิคมหนองตาล สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030039 บ้านโพนงาม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030040 บ้านดงคำ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030041 บ้านวังฮาง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030042 บ้านนาเยีย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030043 บ้านสร้อยพร้าว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030044 บ้านหงษาวดี สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030045 บ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030046 บ้านดอนนางคำ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030047 บ้านสะแบง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030048 บ้านโนนนาสร้าง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030049 บ้านบ่อปัทม์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030050 บ้านดงวังพัง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030051 บ้านหนองสะหนาย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030052 บ้านหนองบัวแดง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030053 บ้านหนองไผ่พิทยาคม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030054 บ้านดงบากโนนสวรรค์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030055 บ้านเพ็กคำบากหายโศก สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030056 ชุมชนบ้านหนองเม็ก สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030057 บ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030058 บ้านหนองนกทา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030060 บ้านหนองตาใกล้ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030061 บ้านต้ายสวรรค์ดงหว้าน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030062 บ้านเม็กดงเรือง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030063 บ้านต้องหนองสระปลา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030064 บ้านดงบังหนองเขื่อน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030065 บ้านหนองบัวน้อย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030066 บ้านม่วงประชาบํารุง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030067 บ้านยาง (อาสาพัฒนา 3) สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030068 บ้านหนองงิ้ว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030069 บ้านดงโพนยอ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030070 บ้านหนองบ่อ (พอลพิทยาประชานุสรณ์) สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030071 อนุบาลหนองหานวิทยายน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030072 บ้านหนองหาน (วันครู 2502) สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030073 บ้านเชียงงาม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030074 บ้านโสกหมู สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41032001 หนองหานวิทยา สพม. สพม. เขต 20
41032007 บ้านเชียงวิทยา สพม. สพม. เขต 20