ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
45020001 บ้านหนองอ่างดอกรัก สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020002 บ้านฮ่องทราย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020003 บ้านไทรทอง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020004 หนองพระบางตลาดม่วง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020005 บ้านหนองสระหงส์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020006 บ้านกู่กาสิงห์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020007 จตุรคามพัฒนา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020008 บ้านสะแบง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020009 บ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020010 บ้านโพนโพธิ์หว้างาม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020011 เมืองเกษตรวิสัย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020012 วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020013 บ้านป่ายาง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020014 บ้านหนองแวง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020015 บ้านดงครั่งน้อย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020016 ทุ่งกุลาประชารัฐ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020017 บ้านโพนแท่น สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020018 บ้านแสนสี สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020019 วัดแจ่มอารมณ์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020020 บ้านโพนเงินโพนทอง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020021 บ้านดงครั่งใหญ่ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020022 บ้านนกเหาะ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020023 บ้านโพนทัน สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020024 บ้านโพนหิน สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020025 บ้านหนองไผ่ลุ่ม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020026 บ้านเขวาหรดี สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020027 บ้านเขวาตะคลอง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020028 ชีโนวาทธำรง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020029 บ้านโนนจาน สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020030 บ้านยางจ้องหนองแวงน้อย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020031 บ้านน้ำอ้อม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020032 ไตรคามสามัคคี สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020033 บ้านผำโนนสว่าง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020034 คุรุราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020035 บ้านเขวาใหญ่ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020036 บ้านหนองกุง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020037 บ้านหนองเปลือยตาแสง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020038 บ้านหัวดอนชาด สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020039 บ้านตลาดไชย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020040 บ้านฝาง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020041 เมืองบัววิทยาคาร สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020042 บ้านหัวดงกำแพง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020043 บ้านสำราญนิวาสสามัคคี สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020044 วัดบ้านโพนเงิน สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020045 บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020046 สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020047 บ้านจานทุ่งโนนสังข์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020048 บ้านหัวหนองตาด สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020049 บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020050 บ้านหนองช้าง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020051 บ้านเหนือ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020052 บ้านสิงห์ไคล สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020053 บ้านอี่เม้ง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020054 ชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020055 บ้านโพนสะอาด สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020056 บ้านหนองสังข์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020057 ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020058 บ้านคุยผงดงน้อย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020059 บ้านดอนดู่เหล่าเสือ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45022002 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. สพม. เขต 27
45022005 หนองผึ้งวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 27
45022009 กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 27
45022010 เหล่าหลวงประชานุสรณ์ สพม. สพม. เขต 27
45010057 ชุมชนบ้านโคกล่าม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010058 บ้านหนองคูบอน สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010059 บ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010060 บ้านเหล่ายูง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010061 บ้านดงกลาง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010062 รัฐประชาวิทยาคาร สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010063 บ้านหัวนาคำ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010064 บ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010065 บ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010066 บ้านงูเหลือม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010067 บ้านกอกวิทยาคาร สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010068 พรหมยานุสรณ์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010069 บ้านดู่น้อย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010070 ป่าแดงหนองฮูโนนไทย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010071 บ้านดงยาง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010072 บ้านหนองชาด สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010073 บ้านป่าแดงสาขาบ้านหนองตอน้อย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010074 รัฐทวิคาม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010075 บ้านขุมดินสว่างประชานุกูล สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010076 บ้านยางเครือ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010077 บ้านน้ำใสเที่ยมแข้ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010078 ป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010079 บ้านร่องคำ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010080 บ้านโคกมอน สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010081 หนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010082 บ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010083 ชุมชนบ้านเมืองหงส์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010084 บ้านโคกกลาง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010085 รัตนประชานุสรณ์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010086 ลิ้นฟ้าวิทยาคาร สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010087 บ้านโนนสำราญ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010088 บ้านป่าดวน สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010089 บ้านหนองแกหนองโล สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010090 บ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010091 สหคามวิทยาคาร สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010092 บ้านดอนแคน สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010093 บ้านหนองหิน สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010094 บ้านอุ่มจาน สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010095 บ้านหนองแอก สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010096 บ้านหนองแวงหนองหัวคน สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010097 บ้านข่า สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010098 บ้านหนองผือ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010099 ไตรมิตรวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010100 บ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010101 หนองตอวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010102 จตุรพักตรพิมาน สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010103 ราชสารสุธีอนุสรณ์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010104 บ้านหนองบั่ว สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010105 บ้านอีง่อง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010106 บ้านสวนมอญ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010107 บ้านค้อกุดจอก สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45012002 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม. สพม. เขต 27
45012003 โคกล่ามพิทยาคม สพม. สพม. เขต 27
45012006 ดู่น้อยประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 27
45010172 เมืองจังหาร สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010173 บ้านแคน สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010174 บ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010175 วัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010176 บ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010177 บ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010178 บ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010179 บ้านหนองเข็ง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010180 บ้านป่านหนองอ้อ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010181 ดินดำบัวรองวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010182 บ้านคุยค้อ(บัญฑิตประชาสรรค์) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010183 บ้านเลิงคาประชาเนรมิต สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010184 บ้านขมิ้นจานทุ่ง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010185 ดงยางสะแบง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010186 บ้านพยอม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010187 ดอนแคนดอนหวายสามัคคี สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010188 บ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010189 บ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010190 บ้านเหล่ากล้วย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010191 โนนเชียงบังหาดหนองแค สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010192 บ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010193 บ้านดงเครือวัลย์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010194 คางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010195 บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010196 บ้านม่วงท่าลาด สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010197 หัวนางามวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010198 ไตรคามวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010199 แซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010200 บ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010201 เขวาชีรัฐประชาสรรค์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45012014 ม่วงลาดวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 27
45012015 จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 27
45010202 บ้านโนนข่า สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010203 บ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010204 บ้านเขือง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010205 บ้านดอนพยอมน้อย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010206 บ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010207 บ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010208 บ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010209 บ้านคุยขนวนไผ่ล้อม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010210 บ้านแมด สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010211 บ้านดอนแดง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010212 บ้านบุ่งค้าแก่งข่า สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010213 บ้านวังปากบุ่ง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010214 บ้านดอนวิเวก (วิเวกวิทยาคาร) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010215 บ้านดอนสำราญ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010216 วังยาวเจริญวิทย์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010217 บ้านหนองแก่ง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010218 บ้านเกษมสุข สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010219 บ้านพลับพลา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010220 บ้านมีชัย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010221 บ้านหมูม้น สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010222 บ้านธาตุประทับ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45012016 เชียงขวัญพิทยาคม สพม. สพม. เขต 27
45012017 พลับพลาวิทยาคม สพม. สพม. เขต 27
45010223 ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010224 บ้านหวายน้อย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010225 บ้านจาน สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010226 บ้านหนาด สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010227 บ้านยางใต้ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010228 บ้านอีโก่ม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010229 บ้านเทอดไทย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010230 บึงงามพัฒนา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010231 ประชาราษฏร์รังสรรค์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010232 บ้านนางาม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010233 บ้านโนนราษี สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010235 บ้านดอนแก้ว สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010236 บ้านขว้างใหญ่ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010237 บ้านขว้างท่าสะแบง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010238 บ้านหวายหลึม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010239 บ้านซองแมว สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010240 บ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010241 บ้านห้วยสนุกสะพานทอง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45012018 เทอดไทยวิทยาคม สพม. สพม. เขต 27
45010108 บ้านเขวาทุ่ง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010109 บ้านหนองช้าง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010110 บ้านหนองต่าย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010111 บ้านงิ้ว(คุรูปถัมภ์) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010112 บ้านธวัชบุรี สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010113 บ้านหนองดู่ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010114 บ้านหัวโนน สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010115 บ้านดู่ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010116 บ้านคางฮุง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010117 บ้านหนองบัวดอนไผ่ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010118 เมืองธวัชบุรี สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010119 ชุมชนบ้านประตูชัย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010120 บ้านไผ่ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010121 บ้านขาม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010122 บ้านสังข์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010123 บ้านสองพี่น้องวิทยาคาร สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010124 ไพศาลวิทยาคม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010126 บ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010127 บ้านดงบ้านนาประชาสรรค์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010128 ชุมชนบ้านยางกู่ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010129 บ้านมะอึ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010130 บ้านหนองเบิด สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010131 บ้านเมืองน้อย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010132 บ้านมะยาง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010133 บ้านราชธานี สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010134 บ้านอีหมุน สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010135 บ้านหนองโสน สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010136 บ้านหนองเต่า สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010137 เวฬุวันวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010138 บ้านตาอุด สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010139 บ้านหนองสาหร่าย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010140 บ้านชาดมะเหลื่อม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010141 บ้านไก่ป่า สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010142 บ้านดอนชัย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010143 ขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010144 นาคำเจริญวิทย์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010145 บ้านฝั่งแดง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010146 บ้านตรีคาม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010147 บ้านป่าสุ่ม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010148 บ้านจันทร์สว่าง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010149 บ้านอุ่มเม้า สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45012011 โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45013001 ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45012001 ธวัชบุรีวิทยาคม สพม. สพม. เขต 27
45012004 ธงธานี สพม. สพม. เขต 27
45012008 ศรีธวัชวิทยาลัย สพม. สพม. เขต 27
45012020 เมืองน้อยวิทยาคม สพม. สพม. เขต 27
45020060 บ้านขี้เหล็ก สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020061 บ้านพิลา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020062 บ้านนาแค สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020063 บ้านโพนทอง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020064 บ้านขามป้อม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020065 บ้านม่วง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020066 บ้านค้อแสนสี สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020067 บ้านตาจ่อยหนองสระ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020068 บ้านหนองคูโคกเพ็ก สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020069 บ้านโพนงาม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020070 บ้านโนนสะอาดหนองแต้ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020071 บ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020072 บ้านโนนจาน สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020073 บ้านโนนสวรรค์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020074 บ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020075 บ้านน้ำคำ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020076 บ้านหัวช้าง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020077 บ้านส้มโฮง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020078 บ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020079 บ้านหนองขาม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020080 บ้านดงช้าง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020081 เมืองปทุมรัตต์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020082 บ้านจานเหนือ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020083 ชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020084 บ้านหนองบึง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020085 บ้านจานใต้ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020086 บ้านโคกก่อง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020087 บ้านโพธิ์น้อย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020088 บ้านโพนสูง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020089 บ้านสระบัว สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020090 บ้านหนองมะเขือ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020091 บ้านเขวาโคกสวายโดด สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020092 บ้านเขวาทุ่ง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020093 บ้านภูดิน สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020094 บ้านบัวขาว สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020095 หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020096 ชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020097 บ้านดูฝายใหญ่ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020098 บ้านสวนปอ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020099 บ้านสำราญหนองบาก สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020100 บ้านโคกกลาง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020101 ประสิทธาราม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45022003 ปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. สพม. เขต 27
45022006 โพนสูงประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 27
45020102 บ้านดงมัน สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020103 บ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020104 บ้านคูฟ้า สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020105 ค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020106 คำไฮสำโรงวิทยาคาร สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020107 บ้านนางเตี้ยไศลทอง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020108 บ้านโปง(ประชาสามัคคี) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020109 บ้านดอนคำ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020110 บ้านโนนศิลา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020111 โนนไทยวิทยาคาร สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020112 ไตรราษฎร์วิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020113 บ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020114 บ้านคำแดง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020115 บ้านหนองฟ้า สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020116 บ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020117 บ้านพนัสดงสว่างวิทย์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020118 บ้านชาติ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020119 บ้านโนนม่วง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020120 บ้านโนนจิกหนองคู สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020121 บ้านคำพระ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020122 นานวลราษฎร์นิยม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020123 อนุบาลเมืองพนมไพร สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020124 บ้านดอนเจริญ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020125 บ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020126 ดอนเสาโฮง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020127 ปัญจคามประชาสรรค์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020128 บ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020129 บ้านดอนบ่อดอนแฮด สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020130 บ้านหนองเหล็ก สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020131 บ้านบัวงาม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020132 บ้านโพธิ์ใหญ่ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020133 ท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020134 หนองกุงวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020135 บ้านโนนชัยศรีหนองแคน สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020136 บ้านหัวหนองกุดหลด สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020137 บ้านสมสะอาด สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020138 วารีสวัสดิ์วิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020139 ดอนดู่ดอนเจริญ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020140 บ้านสระแก้ว สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020141 บ้านโนนทรายสระทอง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020142 บ้านโพธิ์น้อย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020143 บ้านนาชมดอนกลางวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020144 บ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020145 บ้านดอนแดง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020146 บ้านท่าลาดวารีวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020147 บ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020148 ทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020149 บ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020150 บ้านหัวนา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020151 บ้านหนองทัพไทย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45022001 พนมไพรวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 27
45022004 น้ำใสวรวิทย์ สพม. สพม. เขต 27
45030067 เมืองโพธิ์ชัย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030068 โคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030069 บ้านจัมปา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030070 บ้านหนองบัว สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030071 บ้านหนองแวงใหญ่ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030072 บ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030073 บ้านภูเขาทอง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030074 บ้านโนนใหญ่ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030075 บ้านโคกใหญ่ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030076 บ้านนางาม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030077 ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030078 บ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030079 บ้านดอนเรือ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030080 บ้านดงยาง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030081 บ้านหนองอึ่งโปโล สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030082 ชุมชนบัวคำ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030083 บ้านโคกหนองบัว สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030084 บ้านหนองนกทา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030085 บ้านหนองนกทา(สาขาบ้านหนองขุมเงิน) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030086 บ้านโพธิ์ศรี สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030087 บ้านปากบุ่งคุยจั่นมหาศาลจิตตรังสรรค์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030088 บ้านดอนควาย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030089 บ้านท่าเสียว สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030090 บ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030091 บ้านหนองตาไก้ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030092 บ้านหนองแสงสว่างวิทย์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030093 บ้านหนองอิโล สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030094 บ้านนาเลาสาขาบ้านอวยศรี สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030095 อัคคะวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030096 บ้านนาเลา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030097 บ้านโพนเฒ่า สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030098 บ้านน้ำเกลี้ยง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45032002 เชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม. สพม. เขต 27
45032006 โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ สพม. สพม. เขต 27
45020247 ดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020248 บ้านโพนทอง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020249 บ้านหนองพลับ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020250 บ้านโนนสูง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020251 เมืองโพนทราย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020252 หนองบัวประชาสรรค์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020253 บ้านหนองสรวงหนองซำ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020254 บ้านหนองยาง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020255 บ้านดอนหม่วย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020256 ยางคำวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020257 บ้านเหล่าข้าว สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020258 บ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020259 บ้านสว่าง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020260 บ้านดอนขาม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020261 สะแบงตากทุ่งสะแกโนนพยอมประชาสรรค์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020262 บ้านโพนดวนสาวเอ้ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020263 บ้านดงหมากไฟ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020264 บ้านหัวดง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020265 สามขาพิทยาคม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020266 ชุมชนบ้านหมากยาง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45022019 ทรายทองวิทยา สพม. สพม. เขต 27
45022020 สามขาท่าหาดยาววิทยา สพม. สพม. เขต 27
45030001 บ้านหนองขอนแก่นสาขาบ้านสี่แยก สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030002 บ้านบัวสาขาบ้านดงมัน สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030003 บ้านปากช่อง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030004 บัวดงมันวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030005 บ้านราษฎร์ดำเนิน สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030006 ชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030007 บ้านคำนาดี สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030008 บ้านหนองขอนแก่น สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030009 บ้านโคกกกม่วง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030010 บ้านพรหมจรรย์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030011 บ้านดงกลาง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030012 บ้านสองห้องหนองดงหนองหิน สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030013 บ้านแฝก สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030014 บ้านหนองตอ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030015 นาแพงวิทยาคาร สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030016 บึงอุดมบึงคำ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030017 บ้านหนองม่วง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030018 สะอาดเจริญใหม่สามัคคี สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030019 ถนนชัยสามัคคี สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030020 บ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030021 บ้านดอนหวาย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030022 บ้านโนนไชยศรี สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030023 บ้านโคกสมบูรณ์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030024 น้ำคำสมศรี สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030025 บ้านหนองขี้ม้า สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030026 บ้านนาศรีนวล สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030027 บ้านพรมสวรรค์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030028 บ้านนาสีใส สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030029 บ้านหนองหิ่งหาย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030030 บ้านโพนทอง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030031 บ้านนาทม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030032 บ้านหนองไฮ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030033 บ้านนาอุ่ม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030034 บ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030035 โพธิ์ศรีหัวงัว สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030036 บ้านป้องสร้างบุ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030037 บ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030038 บ้านวังยาว สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030039 บ้านวังม่วย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030040 บ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030041 บ้านเหล่าน้อย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030042 บ้านหนองแสงทุ่ง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030043 บ้านหนองแสงท่าดอนม่วย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030044 อนุบาลโพนทอง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030045 พนาลัยวิทยาเสริม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030046 กุดสระวิทยานุกูล สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030047 บ้านหนองนกเป็ด สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030048 บ้านโนนแก้ว สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030049 โนนเพชรพัฒนา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030050 ชุมชนบ้านสว่าง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030051 บ้านท่าสำราญ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030052 คำพระโคกก่งวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030053 บ้านคำอุปราช สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030054 บ้านโนนลาด สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030055 ไทยรัฐวิทยา ๓๖ (บ้านบะตากา) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030056 บ้านหนองแวงแห่ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030057 บ้านกุดแห่ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030058 โคกล่ามวิทยาคาร สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030059 บ้านดงดิบ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030060 บ้านหนองใหญ่ทับครัว สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030061 บ้านโนนโพธิ์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030062 บ้านหนองม่วงสาขาบะยาวมลชัยศรี สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030063 สีดาประชาสรรค์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030064 บ้านดอนชาด สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030065 บ้านอุ่มเม่า สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030066 จุมจังนาคำชลประทานวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45032001 โนนชัยศรีวิทยา สพม. สพม. เขต 27
45032005 โพนทองพัฒนาวิทยา สพม. สพม. เขต 27
45032009 โพนทองวิทยายน สพม. สพม. เขต 27
45032011 ม่วงมิตรวิทยาคม สพม. สพม. เขต 27
45032016 คำนาดีพิทยาคม สพม. สพม. เขต 27
45032017 โพธิ์ศรีสว่างวิทยา สพม. สพม. เขต 27
45030209 ชุมชนบ้านชมสะอาด สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030210 บ้านหนองโน สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030211 บ้านหนองเดิ่น สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030212 บ้านโคกสี สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030213 บ้านห้วยทราย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030214 ชุมพรนาเจริญ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030215 บ้านโป่งประชาพัฒน์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030216 คำนางตุ้มโนนสวรรค์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030217 ชุมชนบ้านบุ่งเลิศ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030218 อนุบาลเมืองเมยวดี สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030219 บ้านหนองสองห้อง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45032004 เมยวดีพิทยาคม สพม. สพม. เขต 27
45010001 บ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010003 บ้านแคนสามัคคี สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010004 ธรรมจารีนิวาส สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010005 บ้านหนองพานแยบัวห้าว สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010006 บ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010007 บ้านเปลือยน้อย(คุรุรัฐประชาสามัคคี) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010008 บ้านหนองจิกโคกสูง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010010 บ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010011 บ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010012 บ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010013 บ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010014 สหสามัคคีวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010015 บ้านป่ายาง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010016 บ้านหนองผือโพนศรีสามัคคี สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010017 โนนสั้นหนองแคสามัคคี สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010018 บ้านโนนรัง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010019 บ้านค้อ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010020 อนุบาลร้อยเอ็ด สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010021 เมืองร้อยเอ็ด สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010022 วัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010023 บ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010024 บ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010025 บ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010027 บ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010028 บ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010029 บ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคีสาขาบ้านเขวา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010030 ไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010031 บ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010032 บ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010033 บ้านแมตวิทยาคาร สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010034 โสภโณประชาสรรค์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010035 บ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010036 บ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010037 บ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010038 ชุมชนบ้านสีแก้ว สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010039 บ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010040 บ้านหนองตาไก้หนองตุ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010041 บ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010042 บ้านดงสวอง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010043 บ้านเปลือยสีแก้ว สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010044 บ้านซ้งวิทยาคม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010045 บ้านเล้าวิทยาคาร สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010046 บ้านหนองแวง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010047 บ้านแวงวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010048 บ้านหนองยูง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010049 บ้านขี้เหล็ก สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010050 บ้านโนนแท่น สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010051 บ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บูรณะ) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010052 บ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010053 บ้านหนองผักแว่น สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010054 บ้านแดงโนนสว่าง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010055 บ้านสามแยกโพธิ์ชัย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010056 บ้านโนนเมือง(เทิดเกียติวีระชน) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45012005 สตรีศึกษา สพม. สพม. เขต 27
45012007 พลาญชัยพิทยาคม สพม. สพม. เขต 27
45012009 ขัติยะวงษา สพม. สพม. เขต 27
45012010 สตรีศึกษา 2 สพม. สพม. เขต 27
45012019 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. สพม. เขต 27
45020230 บ้านหัวนา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020231 บ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020232 บ้านเหล่าหัวภู สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020233 บัวสูงบัวเงินวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020234 หนองยางวิทยาคม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020235 บ้านสูงยาง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020236 บ้านคูเมือง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020237 บ้านป่าดวนพังหาด สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020238 ดงเกลือวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020239 บ้านเมืองสรวง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020240 ชุมชนบ้านผำ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020241 บ้านเหล่าฮก สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020242 บ้านป่ายางวนาทิพย์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020243 บ้านหนองผือโนนค้อ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020244 บ้านข่อย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020245 หนองหินใหญ่วิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020246 บ้านหนองหินน้อย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45022017 เมืองสรวงวิทยา สพม. สพม. เขต 27
45022018 สูงยางวิทยาประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 27
45010150 บ้านบากหนองแดง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010151 บ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010152 บ้านโพธิ์ทอง(ยุทธศิลป์สงเคราะห์) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010153 โพธิ์สัยสว่างวิทย์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010154 บ้านโพนทอง(สญชัยประชาเวทย์) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010155 หนองแสงโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010156 บ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010157 อดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010158 บ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010159 ชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010160 บ้านศรีสมเด็จ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010161 บ้านโคกข่าหนองโก สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010162 บ้านป่าแหนหนองไร่ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010163 บ้านกล้วยวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010164 บ้านเหล่ากุด สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010165 บ้านสวนจิก สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010166 บ้านหนองแวงยาว สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010167 ไทยรัฐวิทยา 101 เฉลิมพระเกียรติ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010168 หนองคูโคกขุมดิน สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010169 บ้านหนองใหญ่ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010170 โนนสีดาวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010171 ทรายทองวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45012012 ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา สพม. สพม. เขต 27
45012013 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด สพม. สพม. เขต 27
45020152 เมืองจำปาขัน สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020153 บ่อพันขันวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020154 บ้านปลาค้าว สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020155 บ้านหญ้าหน่อง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020156 บ้านหนองบั่ววิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020157 บ้านแดง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020158 บ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020159 บ้านค้อโนนสว่าง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020160 บ้านยางเลิง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020161 บ้านหมอตา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020162 บ้านดอกไม้ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020163 บ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020164 บ้านภูงา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020165 จานเตยวิทยาประชาสรรค์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020166 บ้านฮ่องสังข์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020167 บ้านสาหร่าย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020168 บ้านดอนแคน สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020169 บ้านโนนตาด สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020170 เมืองทุ่งวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020171 ทุ่งศรีเมืองวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020172 โพนขวาวพิทยาคม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020173 หว่านท่าสมอวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020174 บ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020175 บ้านร้านหญ้า สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020176 บ้านโพนเดื่อ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020177 บ้านสระโพนทอง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020178 บ้านคูดินทราย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020179 บ้านตาแหลวโนนหมากแงว สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020180 บ้านเม็กหางเหย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020181 บ้านนา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020182 บ้านงูเหลือม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020183 ดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020184 บ้านโพนยานาง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020185 บ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020186 หนองบัวคุรุประชาสรรค์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020187 ไตรราษฎร์คุรุสามัคคี สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020188 น้ำคำใหญ่วิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020189 ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020190 บ้านหนองยางหนองไผ่ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020191 บ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020192 บ้านเหล่าติ้ว สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020193 บ้านมหิงษาราม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020194 ห้วยหินลาด สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020195 บ้านยางเครือด่านน้อย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020196 เมืองอารัมย์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020197 บ้านสนาม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020198 บ้านดอนยาง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020199 บ้านโพนครกน้อย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020200 เมืองสุวรรณภูมิ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020201 ดอนแฮดวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020202 โสภาพพิทยาภรณ์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020203 บ้านแวง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020204 บ้านน้ำคำน้อยวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020205 กระดิ่งทอง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020206 หนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020207 เมืองใหม่สุวรรณภูมิ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020208 บ้านเหม้าหนองข่าวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020209 บ้านหนองแวง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020210 จตุคามวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020211 บ้านขี้เหล็ก สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020212 บ้านหนองแล้ง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020213 บ้านน้ำคำน้อย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020214 บ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020215 บ้านหัวช้าง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020216 บ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020217 บ้านโคกสำโรง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020218 หัวโทนมิตรภาพที่165ฯ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020219 บ้านตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020220 บ้านสองชั้น สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020221 บ้านส้มโฮง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020222 บ้านโพนดวน สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020223 เบญจคามวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020224 บ้านโพนพอุง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020225 บ้านหินกอง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020226 บ้านเล้าข้าว สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020227 บ้านขัดเค้า สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020228 บ้านตังหมอง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020229 บ้านหนองอีเข็ม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45022011 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. สพม. เขต 27
45022012 หัวโทนวิทยา สพม. สพม. เขต 27
45022013 สุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม. สพม. เขต 27
45022014 ช้างเผือกวิทยาคม สพม. สพม. เขต 27
45022015 ทุ่งหลวงพลับพลาไชย สพม. สพม. เขต 27
45022016 หินกองวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 27
45030133 อนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030134 เสลภูมิสามัคคี สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030135 บ้านท่าไคร้ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030136 บ้านเหล่าแขมดงกลาง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030137 บ้านดงหวาย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030138 บ้านท่าสี สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030139 บ้านโคกกุงดอนกอก สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030140 บ้านหนองเม็ก สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030141 ขวัญเมือง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030142 บ้านดงประเสริฐ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030143 ชุมชนบ้านขวาว สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030144 บ้านโนนยาง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030145 บ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030146 บ้านหันหน่องสามัคคี สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030147 บ้านทรายมูล สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030148 บ้านนากระตึบ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030150 บ้านหนองสิม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030151 บ้านท่าม่วง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030152 บ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030153 บ้านน้ำเที่ยงนาเรียง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030154 บ้านสำโรงหนองจอก สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030155 บ้านพันขาง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030156 บ้านโพธิ์ชัน สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030157 บ้านกุดเรือ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030158 บ้านโพธิ์ตาก สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030159 บ้านไค่นุ่นหนองบัวบานวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030160 บ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030161 บ้านนาแซง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030162 บ้านขว้างวิทยากร สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030163 บ้านป่าขีหนองขุ่น สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030164 บ้านนาเมือง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030165 บ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030166 บ้านโจด สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030167 บ้านหนองหงษ์หนองงู สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030168 บ้านหนองหว้านาคำพัฒนา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030169 บ้านยาง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030170 บ้านลาด สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030171 บ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030172 ไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030173 บ้านแห่ประชานุกูล สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030174 บ้านหัวคู สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030175 บ้านบ่อแกนาเลา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030176 บ้านโนนสว่าง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030177 บ้านน้ำจั้นน้อย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030178 บ้านโนนสวรรค์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030179 บ้านสะอาดนาดี สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030180 บ้านนาแพง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030181 บ้านหนองผักแว่น สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030182 บ้านนาโพธิ์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030183 บ้านหนองฟ้า สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030184 บ้านหนองกุง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030185 บ้านบาโคหนองแคน สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030186 ชุมชนนาทมโคกก่อง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030187 บ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030188 บ้านหนองตุ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030189 บ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030190 บ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030191 บ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030192 เมืองไพรวิทยาคาร สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030193 บ้านบากหนองเทา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030194 บ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030195 บ้านคอกควายหนองแห้ววิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030196 วังหลวง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030197 บ้านท่าเยี่ยม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030198 บ้านโพธิ์งาม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030199 บ้านโสกเตย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030200 บ้านนาวี สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030201 บ้านหนองไผ่หนองหว้า สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030202 บ้านสีเสียด สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030203 หนองหลวงประชาบำรุง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030204 บ้านหนองสำราญหนองเรือ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030205 บ้านดงแจ้งโนนสูง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030206 หนองจอกวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030207 บ้านวังเข สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030208 บ้านท่าลาดหนองผักตบ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45032003 วังหลวงวิทยาคม สพม. สพม. เขต 27
45032008 เสลภูมิพิทยาคม สพม. สพม. เขต 27
45032010 ขวาววิทยาคาร สพม. สพม. เขต 27
45032013 เสลภูมิ สพม. สพม. เขต 27
45032014 โพธิ์ทองวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 27
45032015 ท่าม่วงวิทยาคม สพม. สพม. เขต 27
45030099 บ้านคำโพนสูง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030100 ไตรมิตรวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030101 วังใหญ่หนองผักแว่น สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030102 บ้านกุดเต่าวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030103 บ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030104 สามพานประชาสรรค์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030105 โคกสว่างหาญไพรวัลย์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030106 บ้านแก้งศรีสว่าง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030107 บ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030108 ท่าสีดาวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030109 ทรายทองเฉลิมวิทย์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030110 บ้านหนองแข้ดง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030111 ป่าไม้อุทิศ 11 สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030112 หนองแวงบึงงาม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030113 ชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84 สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030114 เหล่าขุมมันท่าสะอาด สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030115 ชุมชนบ้านโคกกลางสาขาห้วยค้อ-คำเม็ก สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030116 ชุมชนหนองแสงโนนสว่าง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030117 หนองคำวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030118 หนองไฮภูเขาทอง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030120 บ้านโนนปลาเข็ง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030121 บ้านเหล่าโพนงาม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030122 บ้านกุดขุ่น สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030123 อนุบาลเมืองหนองพอก สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030124 หนองโนราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030125 บ้านหนองขุ่นวิทยาคาร สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030126 บ้านกกตาลดงบังวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030127 บ้านโพนงามหนองน้ำกิน สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030128 บ้านหนองบก สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030129 บ้านโคกนาคำ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030130 ศรีสวัสดิ์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030131 หนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030132 ปลาโด สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45032007 หนองพอกวิทยาลัย สพม. สพม. เขต 27
45032012 โพธิ์แก้วประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 27
45032018 ผาน้ำทิพย์วิทยา สพม. สพม. เขต 27
45020326 บ้านหนองจาน สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020327 บ้านดูกอึ่งศรีเจริญ(ศรีปัญญาวิทยาคม) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020328 บ้านหนองแห้วหนองบัวทอง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020329 บ้านธาตุจอมศรี สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020330 บ้านวารีสีสุก สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020331 บ้านหนองไศล สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020332 บ้านขมิ้น สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020333 บ้านดงเย็น สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020334 บ้านกอกแก้ว สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020335 บ้านเด่นราษฎร์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020336 บ้านหนองคูณ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020337 สาวแหวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020338 บ้านดอนแดง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020339 ชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020340 ขวาวคุรุประชาสรรค์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020341 ดอนกลอยวิทยาคาร สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45022025 หนองฮีเจริญวิทย์ สพม. สพม. เขต 27
45022026 ดูกอึ่งประชาสามัคคี สพม. สพม. เขต 27
45020267 บ้านขี้เหล็ก สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020268 บ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020269 บ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020270 บ้านเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020271 บ้านหัวนา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020272 บ้านกุดเขียว สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020273 ชีโหล่นวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020274 บ้านแจ้ง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020275 บ้านท่าค้อ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020276 บ้านโนนยางรัฐพัฒนา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020277 บ้านสำโรง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020278 บ้านหว่านไฟ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020279 บ้านลิ้นฟ้า สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020280 บ้านดู่ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020281 บ้านดงเมืองจอก สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020282 บ้านธาตุสามัคคี สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020283 บ้านโนน สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020284 บ้านกอก สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020285 บ้านดงบัง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020286 บ้านเหล่าบากสามัคคี สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020287 ชุมชนบ้านโพนเมือง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020288 บ้านน้ำคำ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020289 บ้านดงสว่าง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020291 บ้านแวงวังเซียม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020292 บ้านหนองฮาง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020293 บ้านเป้า สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020294 บ้านเมืองคลอง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020295 หนองขามวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020296 บ้านขุมเงิน สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020297 บ้านหนองบัว สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020298 บ้านหนองเรือ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020299 บ้านแขม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020300 บ้านมะกอก สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020301 บ้านทองหลาง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020302 บ้านหนองยาง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020303 บ้านกระจายเหล่าสูง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020304 บ้านหนองหัวคน สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020305 สีสวาดเล็บขาว สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020306 บ้านหนองหมื่นถ่าน สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020307 บ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020308 บ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020309 บ้านโนนแฮด สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020310 บ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020311 จ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020312 บ้านกลอยโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020313 บ้านโหรา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020314 บ้านหนองหว้า สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020315 บ้านหนองนาหล้า สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020316 บ้านหนองย่างงัว สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020317 บ้านน้ำเงิน สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020318 บ้านแคน(วันครู 2503) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020319 บ้านศาลา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020320 เมืองอาจสามารถ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020321 บ้านส่องอนามัย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020322 บ้านเมืองคลองสาขาบ้านดอนงัว สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020323 บ้านสำราญ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020324 ร่องคำหงษ์ทองวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020325 บ้านบุ่งเบา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45022021 อาจสามารถวิทยา สพม. สพม. เขต 27
45022022 หนองหมื่นถ่านวิทยา สพม. สพม. เขต 27
45022024 โพนเมืองประชารัฐ 'ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ อนุสรณ์' สพม. สพม. เขต 27