ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
46010072 พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010073 ปากน้ำราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010074 น้ำจั้นราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010075 โปโลเล้าสามัคคีวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010076 ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010077 ข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010078 สงยางสงเปลือยวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010079 หลักเมืองกมลาไสย สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010081 นามลวิทยาคาร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010082 คำโพนทองราษฎร์นิยม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010083 เก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010084 ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010085 ท่ากลางแจ้งจมวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010086 หนองบัวโจดดงลิงวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010087 ชุมชนสีถานดำรงวิทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010088 โคกเมยประชาพัฒนา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010089 โคกล่ามผดุงวิทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010090 โนนเมืองวิทยาคาร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010091 บ้านแวงประชารัฐบำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010092 ดอนหวายราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010093 หนองตุวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010094 สะอาดโนนงามวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010095 บ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010096 บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010097 สงยางสงเปลือยวิทยาคม(สาขาสงเปลือยสามัคคี) สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010098 ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010099 โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010100 ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010101 ด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010102 เสมาสามัคคี สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010103 บ้านโนนโพธิ์ศรี สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010104 หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010105 นาบึงราษฎร์สงเคราะห์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010106 บึงไฮโนนสวางวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010107 บ้านลาดวิทยาเสริม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010108 บึงสว่างวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010109 หัวขวาวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46012004 กมลาไสย สพม. สพม. เขต 24
46012006 ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 24
46012007 ดอนไทรงามพิทยาคม สพม. สพม. เขต 24
46012010 โคกศรีเมือง สพม. สพม. เขต 24
46012011 ธัญญาพัฒนวิทย์ สพม. สพม. เขต 24
46030022 กุดค้าวเทพพิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030023 บ้านหนองโง้ง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030024 ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030025 บ้านวังมน สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030026 บ้านขุมขี้ยาง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030027 บ้านห้วยแดง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030028 บ้านโคกโก่ง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030029 นาไคร้ประชาสรรค์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030030 กุดหว้าวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030031 โคกกลางราษฎร์พิทักษ์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030032 บ้านนาเหนือ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030033 จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030034 หนองจระเข้เรืองศิลป์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030035 หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030036 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030037 แจนแลนวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030038 นาโกวิทยาสูง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030039 นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030040 โคกหวายราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030041 บ้านคำอีหงษ์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030042 บ้านคำป่าหว้าน สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030043 นาขามวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030044 บ้านสุขเจริญ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030045 บอนเขียวราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030046 บ้านโนนสวรรค์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030047 บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030048 บ้านกกตาล สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030049 สามัคคีบัวขาว สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030050 บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030051 บ้านดอนอุมรัว สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030052 บ้านบัวขาว(วันครู 2500) สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030053 หนองหูลิงเจริญเวทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030054 สมสะอาดพิทยาสรรพ์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030055 บ้านดงมัน สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030056 หนองบัวทองวิทยาเสริม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030057 สามขาราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030058 บ้านคุย สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030059 บ้านบึงทอง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030060 คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030061 บ้านแก้งเดื่อ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030063 บ้านห้วยม่วง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030064 หนองสระพังวิทยาคาร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030065 หนองห้างฉวีวิทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030066 หนองห้างอำนวยวิทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030067 ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030068 มะนาววิทยาเสริม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030069 บ้านกุดฝั่งแดง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030070 บ้านจอมทอง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030071 เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030072 ดงเหนือประชาสรรค์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030073 บ้านกลาง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030074 เหล่าไฮงามวิทยาสูง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030075 บ้านสวนผึ้ง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030076 บ้านหนองเม็ก สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030077 บ้านโนนยาง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46032004 กุฉินารายณ์ สพม. สพม. เขต 24
46032009 สามขาสว่างวิทย์ สพม. สพม. เขต 24
46032010 โนนคำวิทยา สพม. สพม. เขต 24
46032011 นาไคร้พิทยาสรรพ์ สพม. สพม. เขต 24
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030081 บ้านโพนสวาง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030082 บ้านโนนสำราญ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030083 กุดสิมวิทยาสาร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030084 บ้านดงหมู สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030087 บ้านนาวี สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030089 บ้านส้มป่อย สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030090 บ้านกุดกอก สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030091 โคกมะลิวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030092 บ้านหนองผือ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030093 บ้านโพธิ์ไทร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030094 บ้านโพนนาดี สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46032002 เขาวงพิทยาคาร สพม. สพม. เขต 24
46032005 พุทโธภาวนาประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 24
46032008 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สพม. สพม. เขต 24
46030095 บ้านโพนแพง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030096 บ้านดินจี่ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030099 ทุ่งคลองวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030100 บ้านเก่าเดื่อ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030101 โป่งนกเปล้า สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030102 บ้านคำพิมูล สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030103 บ้านนาไร่เดียว สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030104 บ้านโนนค้อ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030105 นาทันวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030106 บ้านหนองสระพัง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030107 บ้านโจดนาตาล สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030108 บ้านดงสวนพัฒนา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030109 บ้านนาบอน สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030110 สะพานหินวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030115 บ้านหนองม่วง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030117 สูงเนินวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคล สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46032013 คำม่วง สพม. สพม. เขต 24
46020166 เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020167 กุดฆ้องชัยวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020168 น้อยดอนข่าประชาสามัคคี สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020169 โคกประสิทธิ์วิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020170 โนนชัยประชาสรรค์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020171 หนองเม็กวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020172 บัวสะอาดส่งเสริม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020173 บ้านชาดวิทยาคาร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020174 ท่าแห่วิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020175 ดอนแคนโนนเปลือยวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020176 โนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020177 บ้านสีสุก สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020178 โนนศิลาสว่างวิทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020179 หนองคูวังเดือนห้าวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020180 วังยางวิทยาคาร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020181 ท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020182 โนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46022020 ฆ้องชัยวิทยาคม สพม. สพม. เขต 24
46022021 เหล่ากลางวิทยาคม สพม. สพม. เขต 24
46022022 ไตรรัตนวิทยาคม สพม. สพม. เขต 24
46010178 แก้งนางราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010179 ดงพยุงสงเคราะห์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010180 ดงพยุงสงเคราะห์(สาขาโนนกกจิกประชาสรรพ์) สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010181 หัวคูประชาอุทิศ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010182 กุดครองวิทยาคาร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010183 ด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010184 หนองแคนวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010185 หนองแวงแสน สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010186 นาจำปา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010187 หนองโพนโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010188 บ้านม่วงวิทยายน สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010189 บ้านนาวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010190 สายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010191 หนองพอกวิทยายน สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010192 สะอาดไชยศรี สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010193 สายป่าแดงวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46012019 ดอนจานวิทยาคม สพม. สพม. เขต 24
46012020 จำปาหลวงวิทยาคม สพม. สพม. เขต 24
46020099 ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020100 สร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020102 ขอนแก่นวิทยาเสริม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020103 บ้านคำแคน สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020105 กุดจิกวิทยาคาร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020106 บ้านโคกกลาง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020107 บ้านแสนสุข สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020108 ดงสวรรค์อุดมมิตร(สาขาบ้านดงจันทร์) สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020109 ดงบังอำนวยวิทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020110 ดงสมบูรณ์ประชารัฐ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020111 ดงสวรรค์อุดมมิตร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020112 มิตรมวลชน 5 (บ้านไทยเจริญ) สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020113 นาตาลวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020114 ท่าคันโทวิทยายน สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020115 ท่าเมืองสำราญวิทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020116 บ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020117 บ้านหนองแซง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020118 บ้านโนนอำนวย สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020119 ยางอู้มวิทยาคาร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020120 คำบอนวิทยาสรรพ์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020121 บ้านชัยศรีสุข สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46022013 ท่าคันโทวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 24
46022014 ดงกลางพัฒนศึกษา สพม. สพม. เขต 24
46030182 บ้านนาคู สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030183 บ้านวังเวียง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030184 บ้านชาด สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030185 นาสีนวลวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030186 สามเพื่อนพัฒนา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030187 บ้านจาน สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030188 โคกนาดี สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030189 บ้านหนองห้าง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030191 นางามวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030192 หินลาดนารายณ์สาร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030193 บ้านบ่อแก้ว สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030194 บ้านม่วงกุล สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030196 บ้านพรหมสว่าง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030197 บ้านน้ำปุ้น สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030198 บ้านโนนศาลา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030199 บ้านจอมศรี สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030200 บ้านนากระเดา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030201 บ้านกุดตาใกล้ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030202 บ้านนากุดสิม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030203 บ้านหนองขามป้อม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46032024 บ้านนาคูพัฒนา 'กรป.กลางอุปถัมภ์' สพม. สพม. เขต 24
46032025 บ่อแก้วญาณเวทีพัฒนา สพม. สพม. เขต 24
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030002 บ้านโนนเที่ยง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030004 สามัคคีวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030005 เย็นสยามวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030008 หนองหญ้าปล้อง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030010 หนองโพนสูง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030011 สงเปลือยวิทยายน สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030012 หัวงัววิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030014 ดงสวางวรวิทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030015 หนองบัวใน สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030016 ยิ่งสันต์วิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030017 หนองบัวนอก สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030018 หนองบัวกลาง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030021 สังคมพัฒนา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46032003 นามนพิทยาคม สพม. สพม. เขต 24
46032006 มอสวนขิงพิทยาสรรพ์ สพม. สพม. เขต 24
46010001 ห้วยตูมวิทยาคาร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010002 กลางหมื่นสงเคราะห์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010003 หนองหัวช้าง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010004 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010005 วัดชัยสุนทร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010007 อนุบาลกาฬสินธุ์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010008 กาฬสินธุ์พิทยาสัย สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010009 ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010010 นาโกวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010011 หนองแวงประชานุกูล สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010012 คำปลาฝาโนนชัย สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010014 บ้านเหล่าค้อ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010015 แกเปะราษฎร์นิยม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010016 เชียงเครือวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010017 ชุมชนนาจารย์วิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010018 แก่งนาขามสามัคคี สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010019 คำโพนคำม่วงวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010020 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010021 บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010022 บึงวิชัยสงเคราะห์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010023 หนองทุ่มสงเคราะห์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010024 ท่าไคร้สามัคคี สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010025 บ้านคำเม็ก สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010026 บ้านโคกกว้าง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010027 โคกล่ามวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010028 หนองโพนวิทยายน สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010029 หนองโพนวิทยายน(สาขาบ้านหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010030 หนองกุงวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010031 หนองบัวราษฎร์นิยม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010032 โคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010033 หามแหโพนทองวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010034 นาขามร่วมราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010035 โคกนางามสามัคคี สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010036 บ้านสว่าง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010037 เหล่าหลวงวิทยาคาร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010038 ค่ายลูกเสือนิคมลำปาว สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010039 สะอาดสมศรีวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010040 บ้านห้วยแสง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010041 ภูปอวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010042 หนองแวงเหนือ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010043 โนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010044 สะอาดประชาสรรพ์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010045 ปลาเค้าวิทยาคาร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010046 บ้านหนองม่วง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010047 ชุมชนหนองสอวิทยาคาร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010048 โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010049 ท่าแสงวิทยายน สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010050 ดงเมืองวิทยาคาร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010052 กุดอ้อประชานุสรณ์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010053 วังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010054 โคกคอนวิทยานุกูล สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010055 นาคอกควาย สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010056 คำไผ่สงเคราะห์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010057 ท่าลำดวนประชาบำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010058 คอนเรียบอนุกูล สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010060 บ้านดอนสนวน สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010061 โคกกลางราษฎร์พัฒนา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010062 กุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010063 บ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010065 ดงน้อยสงเคราะห์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010066 บ้านโหมนสงเคราะห์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010067 เหล่าสูงวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010068 กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010069 บ้านหนาดสงเคราะห์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010070 บ้านต้อนวิทยาคาร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010071 บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46012001 หนองสอพิทยาคม สพม. สพม. เขต 24
46012003 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. สพม. เขต 24
46012005 อนุกูลนารี สพม. สพม. เขต 24
46012008 เมืองกาฬสินธุ์ สพม. สพม. เขต 24
46012009 เหล่านาแกวิทยานุสรณ์ สพม. สพม. เขต 24
46012012 แก่งนาจารย์พิทยาคม สพม. สพม. เขต 24
46012013 เมืองเหนือวิทยาคม สพม. สพม. เขต 24
46020001 นากุงวิทยาเสริม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020002 บ้านหนองแสง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020003 หนองกุงราษฎร์วิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020004 หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020005 บ้านดงอัคคะประชาสามัคคี สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020006 บ้านขามวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020007 บ้านหนองแวงฮี สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020008 บ้านหนองบัว สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020009 บ้านโคกศรี สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020010 บ้านสาวิทยาสรรพ์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020011 ชุมชนบ้านป่าแดง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020012 บ้านหนองขาม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020013 ดอนยานางศึกษา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020014 นาเชือกวิทยาสรรพ์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020017 นาแกราษฎร์อำนวย สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020018 หนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020019 ปอแดงวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020020 นาดีหลุมข้าววิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020021 ขมิ้นพัฒนวิทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020022 นางามแก่นลำดวนวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020023 หนองไผ่รัฐบำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020024 สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020025 โนนสูงวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020027 บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020028 เชียงสาศิลปสถาน สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020029 ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020030 เชียงงามวิทยาคาร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020031 โพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020032 โคกก่องราษฎร์นุกูล สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020033 บ้านเว่อวิทยานุกูล สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020034 โคกคำวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020035 ฮ่องฮีวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020036 พินิจราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020037 ผดุงราษฎร์วิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020038 ชุมชนดอนยูงวิทยายน สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020039 หัวงัววิทยาคาร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020040 บ้านหนองเสือ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020041 ห้วยเตยวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020042 บ้านหนองตอกแป้นวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020043 คำไฮวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020044 หนองอิเฒ่าวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020045 หลักด่านวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020046 บ้านดงน้อย สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020047 ดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020048 วัดบ้านกุดสังข์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020049 บ้านเสียววิทยาสรรพ์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020050 หนองไม้พลวงวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020051 ลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020052 โคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020053 หัวนาคำจรูญศิลป์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020054 ดงบังวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020055 โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020056 บ้านหนองหัวช้าง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020057 โพนสิมอนุเคราะห์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020058 วัดบ้านดอนกลาง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020060 ยางคำวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020061 บ้านแกวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020062 บ้านหนองแวงบ่อแก้ว สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020063 ดอนขีวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020064 อุ่มเม่าวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020065 โคกศรีวิทยายน สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020066 ชุมชนดอนม่วงงาม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46023001 กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46022001 ยางตลาดวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 24
46022002 โนนสูงพิทยาคม สพม. สพม. เขต 24
46022006 เขาพระนอนวิทยาคม สพม. สพม. เขต 24
46022008 วังมนวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 24
46010110 กุดลิงวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010111 สองห้องราษฎร์บูรณะ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010112 ชุมชนนาเรียงวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010113 เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010114 สำเริงวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010115 สามัคคีสำราญวิทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010116 ดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010117 ด่านใต้วิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010118 เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46012014 ร่องคำ สพม. สพม. เขต 24
46030121 แซงบาดาลบ้านบากวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030122 บ้านบัวสามัคคี สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030123 คำเม็กวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030124 บ้านเหล่าภูพานวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030125 โพธิ์คำประชาสรรค์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030126 บ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030127 หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030128 บ้านเหล่าภูพานวิทยา (สาขาหนองหญ้าปล้อง) สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030129 บ้านกอกวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030130 บ้านแก้งกะอาม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030131 บ้านขมิ้น สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030132 หนองบัววิทยาสรรพ์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030133 บ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน) สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030134 มหาไชยโคกกว้างวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030135 หนองสนมราษฎร์อำนวย สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030136 บ้านคำหม่วย สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030137 ดงบังนาแก้ววิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030138 ชุมชนบ้านบอนวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030139 บ้านสร้างแสน สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030140 บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030141 บ้านหนองป่าอ้อย สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030142 หนองแสงวิทยาเสริม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030143 บ้านโนนสะอาด สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030144 บ้านคำกุงหนองอิดุม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030146 หนองบัวโดน (วรนารถประชานุกูล) สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030147 สมเด็จประชานุเคราะห์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030148 หนองกุงสมเด็จ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030149 หนองแวงวิทยานุกูล สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030150 บ้านโนนชาด สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030151 บ้านสร้างแก้ว สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030152 บ้านหนองผ้าอ้อม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030153 โคกกลางสมเด็จ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030154 คำไผ่ประชาสามัคคี สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030155 หนองขามวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030156 บ้านโนนชาด(สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2) สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030158 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030159 บ้านนาทัน สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030160 บ้านดงแหลม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030161 ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030162 แก่งพฤๅชัยวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030163 บ้านบึงโคกสะอาด สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46032015 สมเด็จพิทยาคม สพม. สพม. เขต 24
46032016 มหาไชยพิทยาคม สพม. สพม. เขต 24
46032017 แก้วเสด็จพิทยาคม สพม. สพม. เขต 24
46032018 ประชารัฐพัฒนศึกษา สพม. สพม. เขต 24
46032019 บัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ สพม. สพม. เขต 24
46032021 ผาเสวยรังสรรค์ สพม. สพม. เขต 24
46010119 ชุมชนนามะเขือวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010120 โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010122 โพนสวางพิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010123 โพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010124 โป่งเชือกศึกษาสถาน สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010125 ชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010126 บ้านศรีสมบูรณ์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010127 ชุมชนแก้งคำวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010128 นิคมลำปาววิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010129 คำแคนวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010130 คำประถมนิคมสงเคราะห์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010131 ชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010132 โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010133 วังสวาทนิคมสงเคราะห์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010134 สหัสขันธ์วิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010135 โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010136 บ้านม่วงวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010137 ม่วงคำราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010138 โนนเมืองประชานุเคราะห์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010139 บ้านแกวิทยายน สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010140 โคกก่องวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010141 คำคาราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010142 ดงไร่ราษฎร์พัฒนา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010143 บ้านคำเชียงวัน สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010144 นามนราษฎร์นุเคราะห์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010145 บ้านโคกใส สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010147 บ้านโนนแหลมทอง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010148 คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010149 ดงน้อยวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010150 โนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010151 นาคูณวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010152 คำลือชาศรีสวัสดิ์วิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010153 ถ้ำปลาวิทยายน สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010154 สิงห์สะอาด สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010155 ห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010156 นาสีนวลโสกทรายวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46012015 สหัสขันธ์ศึกษา สพม. สพม. เขต 24
46012016 นามะเขือพัฒนศึกษา สพม. สพม. เขต 24
46012017 โนนศิลาพิทยาคม สพม. สพม. เขต 24
46010157 ท่านาจานวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010158 คำแคนราษฎร์วิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010160 บ้านหนองกุงกลาง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010161 บ้านหนองกุงใหญ่ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010162 โคกกลางวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010163 หนองแซงวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010164 บ้านท่างาม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010165 บ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010166 บ้านหนองกุงน้อย สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010167 ท่าช้างรัฐประชาพัฒนา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010168 บ้านกุดแห่ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010169 คำหุ่งราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010170 หนองแสงราษฎร์พัฒนา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010171 โคกสำราญวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010172 เขื่อนภูมิพล สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010173 สามชัยอุดมวิทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010174 บ้านหนองช้าง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010175 ค้อจารย์วิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010176 บ้านจานวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010177 บ้านห้วยยาง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46012018 สามชัย สพม. สพม. เขต 24
46020122 ประชารัฐศึกษา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020123 โคกเครือวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020124 หนองโนวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020125 บ้านนางาม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020126 ห้วยยางดงวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020127 สายปัญญาสมาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020128 ภูฮังวิทยาคาร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020129 สำราญ - ประภาศรี สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020130 ไทรทองวิทยาคาร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020131 คำขามวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020132 สว่างกิจวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020133 คำถาวรเจริญวิทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020134 เสริมเสาเล้าวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020135 หนองมันปลาวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020136 หนองแฝกหนองหว้าวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020137 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020138 บ้านโนนสมบูรณ์วิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020140 โคกเจริญวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020141 หนองหอไตรราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020142 หนองกุงศรีวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020143 ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020144 สะอาดนาดีศิลาวิทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020145 คำไฮวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020146 สระแก้ววิทยานุกูล สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020147 ไชยวารวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020148 พรมลีศรีสว่าง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020149 หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020150 ท่อนสังข์วิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020151 ไชยศรีเรืองวิทย์วิทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020152 พรมลีศรีสว่าง(สาขาพรมลี) สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020153 นาบงวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020154 หนองสวงวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020155 คำโองวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020156 นาอวนวิทยาสิทธิ์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020157 หนองแข้วิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020158 สว่างศรีโคกคึม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020159 หนองบัวชุม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020160 ชุมชนหนองหินวิทยาคาร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020161 หนองใหญ่วิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020162 บ้านหนองบัวแดง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020163 จินดาสินธวานนท์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020164 นามูลสมบูรณ์วิทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020165 บ้านหนองชุมแสง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46022015 หนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 24
46022018 มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ สพม. สพม. เขต 24
46022019 หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ สพม. สพม. เขต 24
46030164 คำบงพิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030166 บ้านหนองมะงง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030167 บ้านคำม่วง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030168 บ้านปลาขาว สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030170 บ้านเหล่าสีแก้ว สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูน สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030172 อุปรีศรีวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030173 บ้านผึ้ง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030175 บ้านห้วยผึ้ง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030176 บ้านหนองแสง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2 สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030178 บ้านห้วยฝา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030179 บ้านหนองขอนแก่น สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030180 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46032022 ห้วยผึ้งพิทยา สพม. สพม. เขต 24
46032023 นิคมหนองแก้วญาณเวที สพม. สพม. เขต 24
46020067 ชุมชนกุดโดนวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020068 หนองแวงประชาสรรพ์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020069 หนองแวงม่วง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020070 นาค้อวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020071 หนองปะโอประชาอุทิศ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020072 คุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020073 คำมันปลาผดุงวิทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020074 คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020075 ป่าหวายศึกษา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020076 คำใหญ่วิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020077 ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020078 บ้านชัยศรี สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020079 โนนเตาไหหนองแก สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020080 บ้านทรายทองวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020081 หนองกุงไทยวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020082 โนนสะอาดราษฎร์อำนวย สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020083 หนองแสงวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020084 ยางเนียมพัฒนา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020085 หนองบัววิทยาเสริม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020086 นาสีนวลอุดมเวศม์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020087 เดชอุดมพิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020088 พิมูลวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020089 บ้านหาดทรายมูล สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020090 หน่อคำประชานุเคราะห์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020091 เนินลาดวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020092 ห้วยเม็กราษฎร์นุกูล สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020093 บ้านกุดท่าลือ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020094 หัวดงวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020095 โคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020096 ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020097 หนองโนวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020098 หัวหินราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46022005 หัวหินวัฒนาลัย สพม. สพม. เขต 24
46022007 วังลิ้นฟ้าวิทยาคม สพม. สพม. เขต 24
46022009 คำเจริญวิทยาคม สพม. สพม. เขต 24
46022012 ห้วยเม็กวิทยาคม สพม. สพม. เขต 24