ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
47020001 กุดบากราษฎร์บำรุง สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47020002 บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47020003 บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47020004 ชุมชนบ้านกุดไห สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47020005 บ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา' สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47020006 บ้านค้อน้อย สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47020007 บ้านค้อใหญ่ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47020008 บ้านงิ้ว สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47020009 บ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47020010 บ้านกุดน้ำใส สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47020011 บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47020012 บ้านนาขาม สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47020013 บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47020014 บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47020015 บ้านเชิงดอย สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47022002 กุดบากพัฒนาศึกษา สพม. สพม. เขต 23
47010074 อนุบาลกุสุมาลย์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010075 บ้านอีกุด สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010076 ชุมชนนิรมัย สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010077 นาเพียงสว่างวิทยานุกูล สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010078 บ้านซ่งเต่า สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010079 บ้านกุงศรี สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010080 บ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร) สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010081 นาเพียงสว่างวิทยานุกูล (สาขาศรีคงคำ) สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010082 บ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010083 บ้านโคกม่วง สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010084 บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010085 บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010086 บ้านม่วงวิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010087 บ้านนาดี สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010088 ไพศาลวิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010089 บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010090 บ้านกุดฮู สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010091 บ้านห้วยกอกหนองเค็ม สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010092 บ้านกุดสะกอย สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010093 บ้านอุ่มจาน สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010094 บ้านโคกสะอาด สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010095 แก้งคำประชาสามัคคี สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010096 ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่211 สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010097 บ้านสนามบิน สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010098 บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010099 บ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47012008 กุสุมาลย์วิทยาคม สพม. สพม. เขต 23
47012009 โพธิแสนวิทยา สพม. สพม. เขต 23
47030080 อนุบาลคำตากล้า สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030081 บ้านหนองพอกน้อย สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030082 บ้านหนองเหมือดเมี่ยง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030083 บ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030084 บ้านแสนสุขสามัคคี สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030085 บ้านสันติสุขสระแก้ว สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030086 ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030087 บ้านหนองแสงดงอีบ่าง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030088 บ้านดอนคำ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030089 บ้านนาแต้ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030090 แพดพิทยารัตน์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030091 บ้านตาด สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030092 บ้านกุดจาน สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030093 บ้านดงบัง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030094 บ้านดงอีด่อย สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030095 บ้านหนองบัวสิม สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030096 บ้านนาถ่อน สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030097 บ้านเพีย สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030098 บ้านท่างาม สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47032002 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. สพม. เขต 23
47032004 ศึกษาประชาสามัคคี สพม. สพม. เขต 23
47010110 บ้านด่านม่วงคำ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010111 บ้านลาดค้อ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010112 บ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010113 บ้านหนองกอมป่าขาว สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010114 บ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010115 บ้านนามนประชาสามัคคี สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010116 บ้านห้วยหีบวิทยาธาร สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010117 บ้านนาสีนวล สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010118 บ้านห้วยแคน สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010119 บ้านหนองแข้โนนมาลา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010120 บ้านตองโขบ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010121 อนุบาลโคกศรีสุพรรณ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010122 บ้านแมดนาท่ม สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010123 บ้านโพนทองประชาอุทิศ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010124 บ้านไร่นาดี สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010125 บ้านห้วยยาง สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010126 บ้านดงหนองเหียน สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010127 บ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47012011 ร่มเกล้า สพม. สพม. เขต 23
47012012 ด่านม่วงคำพิทยาคม สพม. สพม. เขต 23
47030184 บ้านโคกศิลา สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47030185 บ้านหนองทุ่มหนองโจด สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47030186 บ้านคำบอน สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47030187 อนุบาลเจริญศิลป์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47030188 บ้านทุ่งคำ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47030189 บ้านสร้างฟาก สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47030190 บ้านนาดี สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47030191 บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47030192 บ้านแกดำ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47030193 บ้านหนองฮังแหลว สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47030194 บ้านทุ่งแก สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47030195 บ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47030196 บ้านดอนชัยวิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47030197 บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47030198 บ้านหนองจาน สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47030199 บ้านหนองน้อย สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47030200 บ้านหนองแสง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47030201 บ้านเหล่าบ้านถ่อน สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47030202 บ้านหนองแวงน้อย สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47030203 บ้านดงบาก สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47030204 บ้านโพนบกหนองผือ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47030205 บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์อุทิศ) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47030206 บ้านคำเม็ก สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47030207 บ้านนาสีนวล สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47030208 ทุ่งเจริญพัฒนา สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47030209 บ้านดงสง่า สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47030210 บ้านหนองแปน สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47032015 เจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) สพม. สพม. เขต 23
47010100 บ้านจันทร์เพ็ญ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010101 บ้านห้วยหวด สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010102 บ้านกวนบุ่น สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010103 บ้านโคกกลาง สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010104 นางอยโพนปลาโหล สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010105 อนุบาลเต่างอย สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010106 บ้านนาอ่างม่วงคำ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010107 บ้านนาตาลคำข่า สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010108 บ้านหนองบึงทวาย สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010109 บ้านดงหลวง สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47012010 เต่างอยพัฒนศึกษา สพม. สพม. เขต 23
47020129 บ้านห้วยเหล็กไฟ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020130 บ้านดงสว่าง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020131 บ้านหนองเบญจ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020132 บ้านสุวรรณคาม สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020133 บ้านอูนโคก สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020134 บ้านหนองบัวบาน สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020135 บ้านโคกมะนาวทันสมัย สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020136 บ้านหนองผักเทียม สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020137 ชุมชนบ้านหนองปลิง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47022015 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา สพม. สพม. เขต 23
47030100 บ้านดงห้วยเปลือย สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030101 นาข่าวิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030102 บ้านหนองลาด สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030103 บ้านหนองท่มท่ากระดัน สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030104 บ้านซ่อมดู่ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030105 บ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030106 บ้านด่านสมบูรณ์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030107 ขาวสง่าเจริญวิทย์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030108 บ้านดงหม้อทอง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030109 บ้านคำยาง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030110 บ้านดงเหนือ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030111 บ้านดอนแดงคำอ้อ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030112 บ้านท่าช้างเจริญไพศาล สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030113 คำปลาฝานาทวี สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030114 บ้านหนองแอกดอนสวรรค์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030115 บ้านน้ำจั้น สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030116 บ้านโนนไทย สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030117 บ้านสามแยกพิทักษ์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030118 บ้านโนนสะอาดนาเหมือด สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030119 ชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์ ฯ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030120 บ้านพุทธรักษา สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030121 บ้านคำภูทอง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030122 สร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030123 บ้านลึมบอง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030124 บ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81(พระเทพญาณวิศิษฏ์ "ชัยทว สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030125 บ้านหว้านสหวิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030126 บ้านสรศรี สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030127 บ้านจาร สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030128 บ้านดงยาง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030129 อนุบาลบ้านม่วง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030130 ประชานาดอกไม้ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030131 ชุมชนบ้านมาย สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030132 นาจานกล้วยน้อย สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030133 บ้านหนองบ่อ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030134 บ้านโพธิ์ชัย สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030135 บ้านบ่อแดง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030136 บ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030137 บ้านคำลอดพื้น สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030138 บ้านนาดูนนาดี สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030139 บ้านโนนแสบง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030140 ชุมชนบ้านห้วยหลัว สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030141 บ้านห้วยทราย สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030142 บ้านเหล่าผักใส่ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47032009 บ้านม่วงพิทยาคม สพม. สพม. เขต 23
47032010 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม สพม. สพม. เขต 23
47020016 บ้านดอนม่วย สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020017 บ้านหนองเดิ่นดอนขาว สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020018 บ้านช้างมิ่ง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020019 บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020020 บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020021 บ้านตาลเลียน สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020022 บ้านเชิงชุม สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020023 บ้านโนนพอก สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020024 บ้านกุดน้ำขุ่น สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020025 บ้านนาขามผดุงวิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020026 บ้านถ่อน สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020027 บ้านห้วยบุ่นนาทัน สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020028 บ้านหนองผือ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020029 บ้านนาเลา สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020030 บ้านอูนดง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020031 บ้านนาใน สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020032 บ้านผักคำภู สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020033 บ้านโนนเรือตอเรือ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020034 ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020035 บ้านกลางหนองดินดำ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020036 บ้านนาสาวนาน สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020037 ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020038 บ้านภูเพ็ก สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020039 บ้านบะฮี สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020040 บ้านท่าสองคอน สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020041 บ้านนาตากาง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020042 บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020043 บ้านบะหัวเมย สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020044 อนุบาลพรรณานิคม สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020045 วัดสุทธิมงคล สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020046 บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020047 บ้านบะทองนาหัวช้าง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020048 พรรณาวิทยา(สาขาบ้านหนองทุ่ม) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020049 ชุมชนบดมาดพอกน้อย สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020050 บ้านคางฮุง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020051 บ้านสมสะอาด สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020052 บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020053 บ้านสูงเนินสามัคคี สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020054 บ้านทิดไทย สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020055 บ้านคำแหว สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020056 บ้านไร่บ้านไฮ่ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020057 บ้านคำข่า สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020058 บ้านโนนอุดม สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020059 บ้านโคก สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020060 บ้านเสาขวัญกุดก้อม สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020061 บ้านหินแตก สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020062 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020063 บ้านบึง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020064 บ้านหนองหวาย สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020065 บ้านเปือย สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020066 บ้านขมิ้น สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020067 บ้านบัว (สระพังวิทยา) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020068 บ้านสว่าง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020069 บ้านดอนกอย สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020070 บ้านโนนทรายคำ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47022011 ราชประชานุเคราะห์ 53 สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47022003 พรรณาวุฒาจารย์ สพม. สพม. เขต 23
47022004 บ้านบัวราษฎร์บำรุง สพม. สพม. เขต 23
47022007 เทพสวัสดิ์วิทยา สพม. สพม. เขต 23
47022008 ภูริทัตต์วิทยา สพม. สพม. เขต 23
47022009 บะฮีวิทยาคม สพม. สพม. เขต 23
47022010 ช้างมิ่งพิทยานุกูล สพม. สพม. เขต 23
47020071 บ้านนาถ่อน สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020072 บ้านต้นผึ้ง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020073 บ้านโพนสวางกลางเจริญ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020074 บ้านนาล้อม สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020075 บ้านขัวขอนแคน สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020076 บ้านดอนดู่ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020077 บ้านโนนขมิ้น สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020078 บ้านโคกสามัคคี สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020080 บ้านนาเหมือง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020081 บ้านดอนตาลโนนสูง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020082 บ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020083 บ้านสร้างขุ่ย สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020084 ชุมชนดงม่วงไข่ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020085 บ้านผ้าขาวโพนแพง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020086 บ้านม่วงคำ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020087 บ้านดอนหวาย สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020088 บ้านนาแยง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020089 บ้านหนองบัว สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020090 บ้านแร่ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020091 บ้านสมสะอาด สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020092 บ้านหนองแคนโคกสะอาด สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020093 บ้านหนองไฮ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020094 บ้านหนองบัว(สาขานาเชือก) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020095 ชุมชนบ้านฝั่งแดง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020096 บ้านท่าลาด สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020097 บ้านสงเปลือย สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020098 บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020099 บ้านอุ่มเหม้า สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020100 บ้านดงสวรรค์หนองนกกด สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47022001 พังโคนวิทยาคม สพม. สพม. เขต 23
47022005 ลำปลาหางวิทยา สพม. สพม. เขต 23
47010128 บ้านโนนกุง สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010129 บ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010130 นาแก้วพิทยาคม สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010131 บ้านกลางนาเดื่อ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010132 บ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010133 หนองผือเทพนิมิต สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010134 บ้านโคกแก้ว สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010135 บ้านนาเดื่อ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010136 บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010137 บ้านป่าผาง สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010138 บ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010139 โพนงามโคกวิทยาคาร สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010140 บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010141 ท่าศาลาราษฎร์วิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010142 บ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010143 โพนบกผดุงศาสตร์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010144 อนุบาลโพนนาแก้ว สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010145 บ้านโพนวัฒนาวิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010146 บ้านวังปลาเซือม สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010147 บ้านนาจาน สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47012013 โพนพิทยาคม สพม. สพม. เขต 23
47010148 บ้านกกปลาซิวนาโด่ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010149 บ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010151 บ้านโคกภู สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010153 บ้านบ่อเดือนห้า สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010154 อนุบาลภูพาน สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010155 บ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010156 เขื่อนน้ำพุง สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010157 บ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010158 ชุมชนบ้านสร้างค้อ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010159 บ้านชมภูพาน สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010160 บัานสะพานสาม สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010161 บ้านใหม่พัฒนา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010163 บ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010164 น้ำพุงจัดระเบียบวิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010165 บ้านฮ่องสิมประชาสรร สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010166 บ้านหลุบเลา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47012014 คำเพิ่มพิทยา สพม. สพม. เขต 23
47012015 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. สพม. เขต 23
47010001 บ้านพานสหราษฎร์บำรุง สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010002 บ้านประชาสุขสันติ์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010003 โคกเลาะวิทยาคาร สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010004 บ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010005 ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010006 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010007 บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010008 บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010009 นายอวัฒนา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010010 งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010011 บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี'ชุมชนพัฒนา' สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010012 ดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010013 ทุ่งมนพิทยาคาร สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010014 ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010015 บ้านป่าหว้าน สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010016 บ้านหนองหอย สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010017 ศิริราษฎร์วิทยาคาร สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010018 บ้านดอนเชียงคูณ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010019 ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010020 บ้านหนองมะเกลือ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010021 บ้านกุดแข้ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010022 บ้านนาแก สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010023 บ้านดงขวาง สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010024 บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010025 บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010026 บ้านนากับแก้ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010027 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010029 บ้านพะโค สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010030 ท่าแร่วิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010032 อนุบาลสกลนคร สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010034 สกลนคร(วันครู2501) สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010035 นาอ้อยคำสะอาด สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010036 เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010037 บ้านกกส้มโฮง สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010038 ธาตุนาเวงวิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010039 ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010040 ห้วยปลาใยผดุงวิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010041 ผักแพวบำรุงวิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010042 บ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010043 บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010044 บ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010045 บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010046 บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010047 บ้านดงขุมข้าว'คุรุราษฎร์รังสรรค์2' สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010048 บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010049 บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010050 ห้วยทรายวิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010051 บ้านหนองนาเลิศ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010052 บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010053 บ้านนา(คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน) สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010054 บ้านดอนแคน 'คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์' สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010055 บ้านท่าม่วง สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010056 บ้านดอนสัมพันธ์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010057 บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010058 บ้านสายปลาหลาย (คุรุราษฎร์ผดุง) สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010059 บ้านศรีวิชา'ครุราษฎร์อุทิศ' สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010060 บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง สาขาบ้านนาขาม สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010061 บ้านนาคำวิทยาคาร สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010062 บ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์) สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010063 บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010064 บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010065 บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010066 บ้านหนองสระ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010067 บ้านดอนยาง(สหราษฎร์บำรุงวิทย์) สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010068 บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์) สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010069 บ้านท่าวัด'คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์' สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010070 บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010071 บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010072 บ้านน้อยจอมศรี สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010073 บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47012001 สกลราชวิทยานุกูล สพม. สพม. เขต 23
47012002 ดงมะไฟวิทยา สพม. สพม. เขต 23
47012003 สกลนครพัฒนศึกษา สพม. สพม. เขต 23
47012004 ธาตุนารายณ์วิทยา สพม. สพม. เขต 23
47012005 ท่าแร่ศึกษา สพม. สพม. เขต 23
47012007 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุ สพม. สพม. เขต 23
47030001 บ้านกุดเรือคำ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030002 บ้านจำปาดง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030003 บ้านห้วยน้ำเที่ยง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030004 บ้านขัวก่าย สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030005 บ้านขาม สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030006 บ้านวังเวิน สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030007 บ้านส้งเปือย สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030008 บ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030009 บ้านโคกถาวร สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030010 บ้านคอนศรีบะสะแบง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030011 บ้านนาโพธิ์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030012 บ้านคำเจริญ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030013 บ้านคูสะคาม สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030014 บ้านหนองปลาหมัดบัวงาม สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030015 บ้านโคกแสง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030016 บ้านเดื่อศรีคันไชย สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030017 บ้านขุนภูมิ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030018 บ้านยางคำ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030019 บ้านโนนแพง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030020 ชุมชนบ้านโพธิ์ตาก สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030021 บ้านวังหว้า สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030022 บ้านนาอวนน้อย สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030023 บ้านโคกกลาง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030024 บ้านโคกสว่าง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030025 ท่าศรีไคลวิทยาคม สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030026 บ้านธาตุตาลเดี่ยว สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030027 บ้านหนองตากวย สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030028 บ้านท่าเยี่ยมโนนคอม สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030029 บ้านหนองฮาง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030030 บ้านโนนแต้ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030031 บ้านกุดจิก สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030032 บ้านหนองขุ่นนาคำ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030033 บ้านหนองม่วง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030034 บ้านดอนมุยหนองแฝก สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030035 บ้านกุดเรือ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030036 บ้านหนองแสงคำ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030037 บ้านนาซอ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030038 บ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030039 บ้านดอนยานาง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030040 บ้านหินเหิบ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030041 บ้านสุวรรณคีรี สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030042 บ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030043 บ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030044 บ้านปลาหลาย สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030045 บ้านนาง่ามเล้า สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030046 อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030047 บ้านวังบง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030048 ชุมชนขัวสูงสวรรค์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030049 บ้านโนนอุดม สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030050 บ้านดอนแดง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030051 บ้านแก้ง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030052 บ้านโคกสะอาด สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030053 บ้านศรีวิชัย สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030054 บ้านห้วยแสง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030055 บ้านห้วยหินลาด สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030056 บ้านห้วยหิน สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030057 บ้านโนนทับช้าง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030058 บ้านวังเยี่ยม สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030059 บ้านโพนสวาง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030060 บ้านหนองแวง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030061 บ้านโนนเจริญศิลป์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030062 บ้านนาบัว สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030063 บ้านโคกก่องหนองแวง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030064 บ้านนาจาร สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030065 บ้านตาดโตน สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030066 บ้านบะป่าคา สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030067 บ้านน้ำบุ้น สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030068 บ้านเชียงเพ็ง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030069 บ้านทุ่งโพธิ์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030070 บ้านหนองสนม สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030071 บ้านโพนแพง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030072 บ้านโนนชนะสังคม สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030073 บ้านนาคอย สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030074 บ้านก่อ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030075 บ้านบะนกทา สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030076 บ้านนายม สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030077 บ้านวังโพน สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030078 บ้านอินทร์แปลง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030079 บ้านโคกก่องคูสะคาม สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47032001 มัธยมวานรนิวาส สพม. สพม. เขต 23
47032003 กุดเรือคำพิทยาคาร สพม. สพม. เขต 23
47032007 หนองแวงวิทยา สพม. สพม. เขต 23
47020102 บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020103 บ้านดงบังป่าโจด สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020104 บ้านโคกตาดทอง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020105 บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020106 บ้านทุ่งเชือก สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020107 บ้านหนองกุง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020108 บ้านหนองแปน สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020109 บ้านคำบ่อ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020110 บ้านคำบิดโคกโพนยาง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020111 บ้านตาดภูวง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020112 บ้านดงคำโพธิ์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020113 บ้านดอนยานาง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020114 บ้านโคกศาลา สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020115 บ้านผักตบ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020116 บ้านไฮ่ปลาโหล สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020117 บ้านนาบ่อ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020118 บ้านงิ้วพังฮอ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020119 บ้านโพนไผ่ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020120 บ้านห้วยบาง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020121 บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020122 บ้านหนองแวง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020123 วาริชภูมิพิทยาคาร สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020124 บ้านธาตุกุดพร้าว สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020125 บ้านกุดตะกาบ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020126 บ้านจำปาศิริราษฎร์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020127 บ้านหนองลาดวิทยาคาร สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020128 บ้านดอนยาวประชากรอุปการ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47022012 มัธยมวาริชภูมิ สพม. สพม. เขต 23
47022013 ธรรมบวรวิทยา สพม. สพม. เขต 23
47022014 วาริชวิทยา สพม. สพม. เขต 23
47020138 บ้านค้อใต้ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020139 บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020140 บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020141 ชุมพลศึกษา สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020142 คำเจริญวิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020143 กุดจิกนาสมบูรณ์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020144 บ้านนาดินจี่แสงตะวัน (รวมธรรมราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020145 บ้านยางคำ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020146 บ้านคำสะอาด สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020147 บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020148 บ้านหนองหมากแซว สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020149 บ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020150 บ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020151 บ้านโคกคอนดอนม่วย สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020152 บ้านบึงโน สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020153 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020154 บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020155 บ้านตาล สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020156 บ้านตาลโกน สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020157 บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020158 บ้านหนองดินดำ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020159 บ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020160 บ้านหนองหลักช้าง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020161 บ้านนาเตียง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020162 บ้านหนองหวาย สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020163 ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020164 บ้านเตาไหสร้างแก้ว สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020165 บ้านม้า สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020166 บ้านดอนยานาง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020167 บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020168 บ้านหนองหว้า สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020169 บ้านหินโงมโนนสร้างไพ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020170 บ้านโคกหลวง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020171 บ้านคันชา สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020172 บ้านหนองหอย สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020173 บ้านธาตุ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020174 บงใต้โนนรังพัฒนา สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020175 บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020176 บ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020177 บ้านนาดอกไม้ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020178 บ้านโคกหนองกุง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020179 บ้านคำนาดี สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020180 ชุมชนบงเหนือ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020181 บ้านดอนหัน สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020182 บ้านขาว สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020183 บ้านบาก สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020184 บ้านจำปานาถ่อน สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020185 บ้านโคกสวัสดี สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020186 บ้านโนนสะอาด สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020187 บ้านหนองกุง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020188 บ้านต้ายนาคูณวิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020189 บ้านดอนม่วงไข่ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020190 บ้านคำไชยวาน สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020191 บ้านนาทม สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020192 บ้านคำสะแนน สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020193 บ้านหนามแท่ง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020194 บ้านถ่อน (คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020195 บ้านหนองบัวแพ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020196 บ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020197 บ้านหนองตาล สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020198 บ้านทุ่งปลากัด สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020199 บ้านหนองหอยคัน สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020200 บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020201 บ้านพันนา สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020202 บ้านถ่อน ต.พันนา สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020203 บ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020204 บ้านโพนสูง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020205 บ้านค้อโพนสวางยางชุม สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020206 บ้านดอนเชียงยืน สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020207 บ้านคำชนดงต้อง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020208 บ้านนางัว สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020209 บ้านโคกสีไค สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020210 ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020211 บ้านแวง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020212 บ้านโนนเสาขวัญ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020213 บ้านโพนงาม สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020214 บ้านสร้างแป้น สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020215 บ้านหนองชาด สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020216 บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่126 สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020217 บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020218 อนุบาลสว่างแดนดิน สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020219 บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020220 บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020221 บ้านหวาย สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020222 หนองหลวงวิทยานุกูล สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020223 บ้านโคกดินแดง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020224 บ้านโคกสำราญ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020225 ชุมชัยหนองย่างชิ้น สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47022016 เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. สพม. เขต 23
47022017 แวงพิทยาคม สพม. สพม. เขต 23
47022018 หนองหลวงศึกษา สพม. สพม. เขต 23
47022019 โคกสีวิทยาสรรค์ สพม. สพม. เขต 23
47022020 บงเหนือวิทยาคม สพม. สพม. เขต 23
47022021 สว่างแดนดิน สพม. สพม. เขต 23
47020226 บ้านชัยชนะ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020227 ชุมชนบ้านท่าศิลา สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020228 บ้านภูตะคาม สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020229 บ้านสีสุกห้วยโมง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020230 บ้านคำก้าว สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020231 บ้านท่าวารี สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020232 บ้านปทุมวาปี สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020233 บ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020234 บ้านโพนสวาง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020235 บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ36) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020236 อภัยดำรงธรรม สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020237 บ้านหนองม่วง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020238 บ้านโคกสะอาด สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020239 จงกลกิตติขจรวิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020240 บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020241 บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020242 บ้านไทยเจริญ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020243 อุดมสังวรวิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020244 ชุมชนส่องดาว สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020245 หนองใสพรเจริญวิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020246 บ้านทันสมัย สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020247 บ้านหนองกุง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47022022 ส่องดาววิทยาคม สพม. สพม. เขต 23
47030143 บ้านท่าก้อน สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030144 บ้านดอนแดง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030145 บ้านท่าควาย สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030146 บ้านนาหวาย สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030147 บ้านโพนก่อ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030148 บ้านโนนสวรรค์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030149 บ้านสงเปือย สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030150 บ้านนากะทาด สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030151 บ้านนาฮี สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030152 บ้านบะหว้า สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030153 บ้านบะยาว สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030154 บ้านวังม่วง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030155 บ้านเม่นน้อย สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030156 บ้านดงสาร สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030157 บ้านเสาวัด สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030158 บ้านท่าแร่ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030159 บ้านดงเสียว สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030160 บ้านดงมะกุ้ม สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030161 ชุมชนบ้านโพนงาม สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030162 ชุมชนบ้านกลางนาโน สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030163 บ้านแพงน้อย สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030164 บ้านคึม สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030165 บ้านเซือม สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030166 บ้านแพงใหญ่ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030167 บ้านข้าวแป้ง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030168 บ้านกุดจอกน้อย สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030169 บ้านโคกไม้ล้ม สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030170 บ้านวาใหญ่ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030171 บ้านวาน้อย สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030172 บ้านหนองบัวแดง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030173 บ้านกุดจอก สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030174 บ้านหนองสามขา สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030175 บ้านถ้ำเต่า สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030176 บ้านนาดอกไม้ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030177 บ้านหนองผือ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030178 บ้านดอนทอย สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030179 บ้านนายอ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030180 บ้านหนองตาไก้ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030181 บ้านดอนแดงเม่นใหญ่ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030182 บ้านอากาศ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030183 บ้านนาเมือง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47032012 อากาศอำนวยศึกษา สพม. สพม. เขต 23
47032013 โพนงามศึกษา สพม. สพม. เขต 23
47032014 ท่าสงครามวิทยา สพม. สพม. เขต 23