ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
48020001 ชุมชนบ้านไชยบุรี สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020002 บ้านตาลปากน้ำ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020003 บ้านนาเพียง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020004 บ้านนาหนองบก สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020005 บ้านวังโพธิ์ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020006 บ้านหาดกวน สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020007 บ้านแก้วปัดโป่ง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020008 บ้านดอนดู่ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020009 ชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020010 บ้านท่าจำปา สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020011 บ้านห้วยพระ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020012 บ้านดอนแดง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020013 บ้านคำเตย สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020014 บ้านดอนติ้ว สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020015 บ้านนาดอกไม้ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020016 บ้านท่าแต้ปุ่งแก สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020017 บ้านท่าอุเทน สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020018 บ้านน้อยนาเหนือ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020019 อุเทนวิทยาคาร สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020021 บ้านนาผักปอด สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020022 บ้านโพน สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020023 บ้านธาตุ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020024 บ้านน้อยทวย สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020025 บ้านตาล สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020026 บ้านพนอม สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020027 บ้านดง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020028 บ้านหนองสาหร่าย สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020030 บ้านเหล่าหนาด สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020031 บ้านเหล่าศรีโหนโห่ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020032 บ้านพะทาย สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020033 บ้านนาข่าท่า สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020034 บ้านโคกสว่าง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020035 บ้านบุ่ง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020036 บ้านโพนแดง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020037 ไตรราษฎร์วิทยาคาร สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020038 บ้านรามราช สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020039 บ้านแพงสะพัง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020040 บ้านโพนก่อ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020041 บ้านม่วงนาสีดา สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020042 บ้านเวินพระบาท สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020043 บ้านเชียงยืน สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020044 บ้านปากทวย สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020045 บ้านหนองเทา สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020046 บ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48022001 อุเทนพัฒนา สพม. สพม. เขต 22
48022002 ไชยบุรีวิทยาคม สพม. สพม. เขต 22
48022003 พะทายพิทยาคม สพม. สพม. เขต 22
48022004 รามราชพิทยาคม สพม. สพม. เขต 22
48022005 ท่าจำปาวิทยา สพม. สพม. เขต 22
48022006 เชียงยืนวิทยา สพม. สพม. เขต 22
48010113 บ้านสร้างแห่ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010114 บ้านกุดฉิม สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยา) สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010116 บ้านดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010117 บ้านหนองสะโน สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็ก สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ) สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010120 วัดพระธาตุพนม 'พนมวิทยาคาร' สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010121 บ้านธาตุพนม (พิทักษ์วิทยา) สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28) สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ) สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010124 บ้านดอนแดง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูล สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคาร สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010127 บ้านดงยอ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010129 บ้านดงก้อม สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010130 บ้านดงป่ายูง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010131 บ้านหนองหญ้าม้า สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010132 บ้านขอนขว้าง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010133 บ้านขอนกองโพนทอง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010134 บ้านนาหนาด สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010135 บ้านคำชะอี สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010136 บ้านดอนข้าวหลาม สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010139 บ้านนาคำ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010140 บ้านคับพวง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพว สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา) สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010147 พระกลางวิทยาคาร สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010148 มรุกขนคร สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010149 บ้านนาทาม สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถั สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010151 บ้านหนองกุดแคน สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010152 บ้านโพนแพง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010153 บ้านห้วยทราย สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อน สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010156 บ้านดงขวาง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคาร สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010158 บ้านดอนสวรรค์ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010159 บ้านโสกแมว สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุข สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48012014 ธาตุพนม สพม. สพม. เขต 22
48012015 อุ่มเหม้าประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 22
48012016 โพนแพงพิทยาคม สพม. สพม. เขต 22
48012017 กุดฉิมวิทยาคม สพม. สพม. เขต 22
48012018 วัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์ สพม. สพม. เขต 22
48012019 นาถ่อนพัฒนา สพม. สพม. เขต 22
48010198 บ้านดอนโทน สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010199 ศรีโพนทองวิทยา สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010200 ดอนเหลืองทองวิทยา สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010201 บ้านจำปา สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010202 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้) สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010203 นาผือบอนราษฎร์นุกูล สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010204 บ้านกลางมูลอ้น สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010205 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010206 บ้านโคกกลางแก้งน้อยฯ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010207 บ้านต้นแหน(ราษฎร์ต้นแหนวิทยานุกูล) สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010208 บ้านนาป่งคอง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010209 บ้านนาคู่ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010210 บ้านแขนนาง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010211 บ้านน้ำบ่อ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010212 บ้านนาฉันทะญาณวีโรอนุสรณ์ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010213 บ้านนาเลียง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010214 บ้านหนองคอง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010215 บ้านนามนดงติ้ววิทยา สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010216 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010217 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์) สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010218 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010219 บ้านโพธิ์ศรี สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010220 บ้านนาโสก สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010221 บ้านนาทุ่งมั่ง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010222 บ้านหนองยอโพนแพง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010223 บ้านหนองหอยคำอ้อม สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010224 บ่อดอกซ้อนท่าวัด สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010225 บ้านพระซองเหนือ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010226 นาเหนือทุ่งทองวิทยา สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010227 บ้านดงอินำ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010228 พระซองวิทยาคาร สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010229 ธารน้ำใจ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010230 ชุมชนบ้านพิมาน สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010231 บ้านพิมานท่า สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010232 บ้านดงน้อยพัฒนา สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010233 บ้านจอมมณี สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010234 บ้านปากบัง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010235 ชุมชนบ้านพุ่มแก สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010236 บ้านหนองหอยใหญ่ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010237 บ้านนางเลิศ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010238 บ้านหนองกุง (ฮินดูสมาช) สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010239 บ้านตับเต่าโนนจันทร์ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010240 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010241 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164 สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010242 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010243 บ้านเหล่าทุ่ง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010244 บ้านดงดู่งาม สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010245 บ้านหนองบ่อ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010246 บ้านดินดำหมากเฟือง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010247 บ้านนากุงยางคำ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010248 บ้านหนองห้าง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010249 บ้านคำเม็ก สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010250 บ้านหนองกุง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010251 หนองสังข์ราษฎร์บำรุง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48012022 นาแกพิทยาคม สพม. สพม. เขต 22
48012023 พระซองสามัคคีวิทยา สพม. สพม. เขต 22
48012024 หนองบ่อวิทยานุกูล สพม. สพม. เขต 22
48012025 ธรรมากรวิทยานุกูล สพม. สพม. เขต 22
48012026 นาแกสามัคคีวิทยา สพม. สพม. เขต 22
48020176 บ้านหมูม้น สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020177 บ้านโคกศรี สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020178 บ้านคำแม่นาง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020179 บ้านดอนเตย สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020180 บ้านท่าพันโฮง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020181 บ้านเหล่าส้มป่อย สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020182 บ้านนาทม สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020183 บ้านดอนแดงดอนดู่ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020184 บ้านพันห่าวดอนดู่ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020185 บ้านนาโดโพธิ์ศรี สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020186 บ้านหนองซน สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020187 บ้านชัยมงคล สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020188 บ้านนานอ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020189 บ้านนาดีวิทยา สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020190 เพียงหลวง 10 สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48022021 นาทมวิทยา สพม. สพม. เขต 22
48022022 หนองซนพิทยาคม สพม. สพม. เขต 22
48020122 ราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020123 บ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020124 ชุมชนประสานมิตร สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020125 บ้านนากะทืมโนนสะอาด สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020126 ชุมชนนางัว สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020127 บ้านนาคอย สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020128 บ้านอูนนา สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020129 บ้านโนนกุง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020130 บ้านสามัคคี สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020131 บ้านกุดน้ำใส สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020132 บ้านนาหว้า สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020133 บ้านตาลราษฎร์อุทิศ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020134 บ้านนาพระโนนห้วยแคน สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020135 บ้านอูนยางคำ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020136 บ้านหนองบัว สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020137 บ้านดอนแดง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020138 บ้านเสียววิทยา สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020139 บ้านดอนพะธาย สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020140 บ้านโคกสะอาด สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020141 บ้านเหล่าพัฒนา สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020142 บ้านหนองดุด สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020143 บ้านดอนศาลา สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020144 บ้านนาน้อย สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020145 บ้านดอนปอหนองโอง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48022015 นาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) สพม. สพม. เขต 22
48022016 นางัวราษฎร์รังสรรค์ สพม. สพม. เขต 22
48022017 ดอนเสียวแดงพิทยาคม สพม. สพม. เขต 22
48022018 อุดมพัฒนศึกษา สพม. สพม. เขต 22
48020047 บ้านนาเข สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020048 บ้านโคกสายทอง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020050 บ้านนางัว สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020051 บ้านพืชผล สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020052 บ้านนาเรียงทุ่งเจริญ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020053 บ้านแพงโคก สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020054 บ้านดอนบาก สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020055 อนุบาลบ้านแพง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020056 บ้านนายาง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020057 บ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020059 บ้านหัวหาด สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020060 ชุมชนไผ่ล้อม สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020061 บ้านนาโพธิ์ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020062 บ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020063 บ้านโพนทอง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020064 บ้านนาดีหัวภู สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020065 บ้านโคกยาว สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020066 บ้านม่วงชี สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020067 บ้านดอนสะฝาง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020068 บ้านโคกพะธาย สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020069 บ้านป่าหว้าน สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020070 บ้านหนองแวง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020071 ชุมชนนาพระชัย สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020072 บ้านนาข่าคำพอก สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020073 บ้านไชยศรี สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020074 บ้านคำนกกก สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020075 บ้านดอนกลาง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020076 บ้านนากระแต้ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48022007 บ้านแพงพิทยาคม สพม. สพม. เขต 22
48022008 ภูลังกาพิทยาคม สพม. สพม. เขต 22
48022023 หนองแวงวิทยานุกูล สพม. สพม. เขต 22
48010069 บ้านกุตาไก้ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010070 บ้านวังโพธิ์ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010071 บ้านดอนดู่ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010072 บ้านโพนทา สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010073 บ้านนางาม สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010074 บ้านนาดอกไม้ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010075 บ้านโคกสว่าง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010076 บ้านวังกะเบา สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010077 บ้านนาสีนวล สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010079 บ้านศรีธน สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010080 บ้านสว่างสำราญ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010081 บ้านโคกสูง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010082 บ้านม่วง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010083 บ้านนกเหาะ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010084 บ้านหนองบัวคำ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยา สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010086 บ้านนามะเขือ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010087 บ้านหนองแสง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010089 บ้านนาขาม สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010090 บ้านวังยาง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010091 บ้านกอก สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010092 บ้านหนองบัว สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010093 บ้านโคกกลาง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010094 บ้านใหม่วังเซือม สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010095 บ้านปลาปากน้อย สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010096 บ้านวังสิม สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010097 บ้านห้วยไหล่ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010098 บ้านถาวรนาอุดม สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010099 บ้านมหาชัย สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010100 บ้านทันสมัย สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010102 บ้านวังม่วง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010103 บ้านดอนกลาง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010104 บ้านหนองหมากแก้ว สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010106 บ้านนาเชือก สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคี สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010108 บ้านนาสะเดา สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010109 บ้านโพนทัน สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010110 บ้านจรุกเตย สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010111 บ้านกุงโกน สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010112 บ้านหนองกกคูณ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48012008 ปลาปากวิทยา สพม. สพม. เขต 22
48012009 กุตาไก้วิทยาคม สพม. สพม. เขต 22
48012010 มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สพม. สพม. เขต 22
48012011 ธรรมโฆษิตวิทยา สพม. สพม. เขต 22
48012012 โคกสว่างประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 22
48012013 มหาชัยวิทยาคม สพม. สพม. เขต 22
48020146 บ้านนาขมิ้น สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020147 บ้านดงวิทยาคาร สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020148 บ้านขามเตี้ยใหญ่ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020149 บ้านขามเตี้ยน้อย สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020150 บ้านดอนยางทุ่งน้อย สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020151 บ้านอ้อวังหมากเห็บ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020152 บ้านนาใน สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020153 บ้านนาผักหมนาหมากแงว สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020154 บ้านนาล้อมกุดตะกล้า สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020155 บ้านนาหัวบ่อ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020156 บ้านหนองผักตบโพนเพ็ก สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020157 บ้านโพนตูมหนองแสง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020158 บ้านค้อ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020159 บ้านขว้างคลีชูชาติ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020160 บ้านหนองท่ม สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020161 บ้านงิ้วสร้างแก้ว สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020162 บ้านห้วยไหสมบูรณ์ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020163 บ้านนาคำ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020164 บ้านนาเต่า สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020165 บ้านต้าย สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020166 บ้านโพนจาน สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020167 บ้านบงคํา สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020168 บ้านโพนบก สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020169 บ้านโพนเพ็ก สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020170 บ้านเหล่าบะดาโนนอุดม สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020171 บ้านโพนสวรรค์ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020172 บ้านเสาเล้า สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020173 บ้านหนองนางเลิง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020174 บ้านท่าเรือ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020175 บ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48022019 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. สพม. เขต 22
48022020 ค้อวิทยาคม สพม. สพม. เขต 22
48010001 บ้านกุรุคุ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่า สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010003 บ้านหนองหญ้าไซ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010005 บ้านไทยสามัคคี สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010006 บ้านนาป่ง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010007 บ้านกล้วย สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010008 บ้านชะโนต สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010009 บ้านชะโงมนาโดน สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ) สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต) สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010013 บ้านหนองยาว สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010014 บ้านหนองดินแดง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทอง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010016 บ้านวังไฮหนองกุง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010017 บ้านทุ่งมน สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010018 บ้านโพนป่าหว้าน สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010019 บ้านนาคอกควาย สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010020 บ้านกกไฮ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010021 บ้านดงหมู สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010022 บ้านนาหลวง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010024 บ้านหนองจันทน์ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010025 บ้านนาทราย สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010026 บ้านนามูลฮิ้น สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010027 บ้านดอนยานาง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010028 บ้านนาคำโนนขาม สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010029 บ้านนาราชควาย สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010030 บ้านเนินสะอาด สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010031 บ้านนาราชควายน้อย สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010032 บ้านสร้างหิน สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010034 อนุบาลนครพนม สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010035 บ้านน้อยใต้ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010037 บ้านดงยอ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010038 บ้านกลางน้อย สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010039 บ้านดงติ้ว สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010040 บ้านกลางบ้านหนาด สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคาร สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010043 บ้านผึ้ง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010044 บ้านวังกระแส สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010045 บ้านสุขเจริญ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010047 บ้านหนองปลาดุก สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010048 บ้านดอนม่วง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบิน สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010050 บ้านโพธิ์ตาก สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010051 บ้านสุขเกษม สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010053 บ้านโคกก่อง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010054 บ้านคำสว่าง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010055 บ้านหนองแซง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010056 บ้านโชคอํานวย สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010057 บ้านวังตามัว สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010058 เมืองนครพนม สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010059 บ้านหนองญาติ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010060 บ้านดงโชค สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010061 บ้านคำพอก สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010064 บ้านสําราญ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010065 บ้านไผ่ล้อม สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010066 บ้านคำเกิ้ม สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010068 บ้านนาหัวบ่อ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48012001 ปิยะมหาราชาลัย สพม. สพม. เขต 22
48012002 คำเตยอุปถัมภ์ สพม. สพม. เขต 22
48012003 นครพนมวิทยาคม สพม. สพม. เขต 22
48012004 ศรีโคตรบูรณ์ สพม. สพม. เขต 22
48012005 บ้านผึ้งวิทยาคม สพม. สพม. เขต 22
48012006 ศรีบัวบานวิทยาคม สพม. สพม. เขต 22
48012007 วังกระแสวิทยาคม สพม. สพม. เขต 22
48010161 บ้านโคกหินแฮ่ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010162 บ้านหนองแซง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010163 บ้านนาโดนใหม่ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010164 บ้านนาบัว สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010165 บ้านนาม่วง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010166 บ้านหนองกุง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล) สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010168 บ้านวังยาง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010169 บ้านสร้างเม็ก สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010170 ลาดสว่างวิทยา สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010171 บ้านดอนขาว สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010172 บ้านนาขาม สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010173 บ้านเหิบ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010174 ชายแดนอนุสรณ์ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010175 บ้านนายอ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010176 นางามวิทยาคาร สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010177 บ้านสร้างแป้น สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010179 บ้านนายอน้อย สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010180 บ้านโนนสวรรค์ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010181 บ้านเหล่าสำราญ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010182 บ้านดงบาก สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010183 บ้านหนองลาดควาย สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010184 โพนทองวิทยาคาร สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010185 บ้านดงมะเอก สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010186 บ้านคำผาสุก สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010187 เรณูวิทยาคาร สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010188 บ้านโนนสังข์ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010189 บ้านโพนสาวเอ้ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010190 บ้านนาบั่ว สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010191 บ้านโคกกลาง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010192 บ้านบ่อสะอาด สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010193 บ้านนาโดนเก่า สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010194 บ้านทุ่งสว่าง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้น สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010196 บ้านหัวขัวใต้ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010197 บ้านนาดี สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48012020 เรณูนครวิทยานุกูล สพม. สพม. เขต 22
48012021 ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา สพม. สพม. เขต 22
48010252 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010253 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87 สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010254 บ้านโนนหอม สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010255 บ้านยอดชาดวิทยา สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010256 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010257 บ้านหนองบึง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010258 บ้านหนองแคน สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010259 บ้านวังยาง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010260 บ้านนาขามส้มป่อย สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010261 บ้านหนองนางด่อน สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010262 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010263 บ้านสามแยกหัวภูธร สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010264 บ้านหนองโพธิ์วังโน สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010265 บ้านโพนสวางหนองแหน สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48012027 วังยางวิทยาคม สพม. สพม. เขต 22
48012028 หนองโพธิ์พิทยาคม สพม. สพม. เขต 22
48020077 บ้านดงหนองบัว สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020078 บ้านดอนสมอ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020079 บ้านดอนมะจ่าง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020080 บ้านดอนแดง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020081 บ้านนาเพียง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020082 บ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020083 บ้านนาคํา สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020084 บ้านโพนก่อ (ราษฏร์อนุสรณ์) สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020085 บ้านคําสว่าง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020086 บ้านอุ่มไผ่ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020087 บ้านภูกระแต สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020088 บ้านโพนงาม สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020089 บ้านเหล่า สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020090 บ้านอีอูด สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020091 บ้านนาเดื่อ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020092 บ้านนาชุมใหม่นิรมิต สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020093 บ้านจอมศรี สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020094 บ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020095 บ้านข่า สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020096 บ้านขามเปี้ย สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020098 ดอนถ่อนโคกกลางวิทยา สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020099 ชุมชนเอื้องก่อนาดี สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020100 บ้านหนองผือ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020101 บ้านเซียงเซา สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020102 บ้านดงขวาง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020103 บ้านนาจาน สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020104 ประชาสนธิ์นุสรณ์ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020105 บ้านนาโพธิ์ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020106 บ้านโพนสว่าง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020107 บ้านโพนขาว สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020108 บ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020109 บ้านยางงอย สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020110 บ้านหนองบาท้าว สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020111 บ้านปฏิรูป สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020112 บ้านแค สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020113 บ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020114 บ้านศรีเวินชัย สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020115 ชุมชนบ้านสามผง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020116 บ้านนาหนองหวาย สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020117 บ้านดงน้อย สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020118 บ้านคําไฮ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020119 บ้านหาดแพง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020120 บ้านเสียวสงคราม สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020121 บ้านอ้วน สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48022009 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. สพม. เขต 22
48022010 สามผงวิทยาคม สพม. สพม. เขต 22
48022011 สนธิราษฎร์วิทยา สพม. สพม. เขต 22
48022012 นาคำราษฎร์รังสรรค์ สพม. สพม. เขต 22
48022013 นาเดื่อพิทยาคม สพม. สพม. เขต 22
48022014 บ้านข่าพิทยาคม สพม. สพม. เขต 22