ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
50050002 บ้านแปะ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050003 บ้านห้วยทราย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050004 บ้านข่วงเปาใต้ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050005 บ้านท่าข้าม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050006 บ้านบนนา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050007 บ้านขุนแปะ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050008 บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050009 บ้านขุนแปะ สาขาแม่จร สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050012 บ้านสบแปะ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050014 ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050015 บ้านปากทางท่าลี่ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050016 นิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050017 บ้านเมืองอาง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050018 บ้านน้ำตกแม่กลาง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050019 บ้านเมืองกลาง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050020 วัดพระบาท สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050022 บ้านแม่ปอน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050023 บ้านขุนกลางสาขาแม่ยะน้อย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050026 ศรีจอมทอง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050027 บ้านห้วยส้มป่อย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050029 บ้านห้วยน้ำดิบ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050031 บ้านขุนแตะ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050032 บ้านขุนยะ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050033 บ้านขุนกลาง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050034 บ้านวังน้ำหยาด สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050035 บ้านแม่สอย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050036 บ้านโรงวัว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050037 บ้านหนองคัน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050038 บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050039 บ้านใหม่สารภี สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050040 ป่ากล้วยพัฒนา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050041 บ้านห้วยสะแพด สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050042 วัดพุทธนิมิตร สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050043 บ้านหาดนาค สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050045 ไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050046 บ้านห้วยม่วง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050048 บ้านท่าหลุก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050049 บ้านทุ่งหมากหนุ่ม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050051 บ้านสบเตี๊ยะ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50052001 จอมทอง สพม. สพม. เขต 34
50030001 บ้านถ้ำ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030002 บ้านเชียงดาว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030004 บ้านทุ่งหลุก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030005 บ้านปางแดง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030006 บ้านทุ่งละคร สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030007 บ้านดอน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030009 ชุมชนบ้านวังจ๊อม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030011 บ้านห้วยทรายขาว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030012 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030014 บ้านแม่กอนใน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030015 บ้านทุ่งข้าวพวง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030016 บ้านออน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030017 บ้านปางเฟือง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030018 บ้านแม่ป๋าม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030019 บ้านปางมะเยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030020 มิตรมวลชนเชียงใหม่ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030021 บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030022 บ้านเมืองคอง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030023 บ้านวังมะริว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030024 บ้านหนองบัว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030025 ดอยสามหมื่น สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030026 ชุมชนบ้านเมืองงาย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030027 บ้านใหม่ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030029 บ้านเมืองนะ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030030 บ้านอรุโณทัย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030031 แกน้อยศึกษา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030032 บ้านหนองเขียว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030033 โครงการหลวงแกน้อย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030034 บ้านรินหลวง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030035 บ้านนาหวาย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030038 เบญจม 2 บ้านน้ำรู สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030039 บ้านแม่แมะ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030040 บ้านสันป่าเกี๊ยะ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030043 บ้านป่าบง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030044 วัดจอมคีรี สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030045 บ้านแม่นะ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030046 บ้านสบคาบ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030048 บ้านแม่อ้อใน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030049 วัดปางมะโอ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50032003 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50032001 เชียงดาววิทยาคม สพม. สพม. เขต 34
50032002 อรุโณทัยวิทยาคม สพม. สพม. เขต 34
50030170 บ้านปงตำ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030171 บ้านห้วยบง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030173 วัดอรัญญวาสี สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030174 วัดบ้านท่า สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030175 บ้านแม่ทะลบ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030176 วัดป่าแดง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030177 บ้านป่างิ้ว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030178 บ้านห้วยต้นตอง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030179 บ้านเวียงผาพัฒนา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030181 บ้านแม่ขิ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030182 ชุมชนวัดศรีดงเย็น สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030183 บ้านอ่าย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030185 บ้านถ้ำตับเตา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030187 บ้านหัวฝาย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030190 บ้านสินชัย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030191 บ้านผาแดง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030193 บ้านต้นโชค สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030194 บ้านปง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030195 สันติวนา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030196 บ้านห้วยไผ่ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030197 บ้านใหม่หนองบัว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50032008 ไชยปราการ สพม. สพม. เขต 34
50050162 บ้านสันติสุข สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050163 บ้านไร่ สาขาทุ่งคอกช้าง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050164 บ้านถิ่นสำราญ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050165 บ้านผาจุก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050166 บ้านไร่ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050167 ชุมชนบ้านดอยเต่า สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050168 บ้านฉิมพลี สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050169 บ้านวังหลวง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050170 บ้านแปลง 5 สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050171 ศูนย์อพยพแปลง 8 สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050172 บ้านหนองบัวคำ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050173 บ้านน้อยห้วยรินวิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050174 บ้านโท้งวิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050175 บ้านหนองผักบุ้ง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050176 บ้านบงตัน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050177 บ้านแอ่นใหม่ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050178 บ้านแอ่นจัดสรร สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050179 บ้านวังหม้อ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050180 บ้านเกาะหลวง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050181 บ้านโปง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050182 บ้านงิ้วสูง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050183 บ้านโปงทุ่ง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050184 บ้านกองวะ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050185 บ้านแม่บวน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050186 บ้านแม่ตูบ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050188 บ้านแปลง 2 สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050189 ชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50052005 ดอยเต่าวิทยาคม สพม. สพม. เขต 34
50010033 บ้านแม่ดอกแดง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010035 บ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010036 บ้านร้องขี้เหล็ก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010037 บ้านบ่อหิน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010039 บ้านแม่จ้อง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010042 เทพเสด็จวิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010046 บ้านป่าไม้แดง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010047 บ้านป่าป้อง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010048 บ้านปางแดง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010049 บ้านปางน้ำถุ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010050 บ้านแม่หวาน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010051 บ้านโป่งกุ่ม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010053 แม่คือวิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010056 บ้านตลาดขี้เหล็ก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010057 บ้านป่าไผ่ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010058 แม่โป่งประชาสามัคคี สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010059 บ้านแม่ฮ้อยเงิน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010060 บ้านม่วงโตน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010061 บ้านสันทราย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010062 ชลประทานผาแตก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010063 บ้านลวงเหนือ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010064 บ้านป่าสักงาม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010066 บ้านป่างิ้ว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010069 บ้านป่าขุย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010071 บ้านท่ารั้ว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010073 บ้านป่าเสร้า สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010074 บ้านป่าเหมือด สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010075 บ้านสันต้นม่วงเหนือ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50012009 ดอยสะเก็ดวิทยาคม สพม. สพม. เขต 34
50040149 บ้านเหล่าเป้า สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040150 บ้านเจริญสามัคคี สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040152 บ้านดอยหล่อ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040153 วัดวังขามป้อม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040154 บ้านดงป่าหวาย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040155 กรป.กลางอุปถัมภ์ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040157 วัดดอนชื่น สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040159 วัดหนองหลั้ว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040160 วัดศรีดอนชัย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040162 บ้านห้วยน้ำขาว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040164 บ้านสามหลัง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040165 วัดสองแคว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040166 บ้านหัวข่วง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040167 บ้านแม่ขาน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040169 บ้านใหม่หนองหอย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50042006 สองแคววิทยาคม สพม. สพม. เขต 34
50042007 สันติสุข สพม. สพม. เขต 34
50030050 บ้านต้นผึ้ง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030051 บ้านหัวฝาย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030052 บ้านป่าบง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030053 บ้านโป่งน้ำร้อน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030054 บ้านหัวนา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030055 บ้านม่วงชุม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030056 บ้านลาน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030057 บ้านม่วงชุม สาขาบ้านสวนชา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030058 บ้านหัวนา สาขาบ้านห้วยหมากเลี่ยม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030059 บ้านขอบด้ง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030060 บ้านม่อนปิ่น สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030061 บ้านเวียงหวาย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030063 บ้านสันม่วง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030064 บ้านแม่ข่า สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030066 บ้านดงป่าลัน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030067 บ้านสันต้นเปา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030069 บ้านปางปอย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030071 บ้านโป่งนก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030072 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030073 บ้านแม่คะ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030074 บ้านเหมืองแร่ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030075 บ้านทุ่งหลุก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030076 บ้านยาง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030077 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030078 บ้านห้วยห้อม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030079 บ้านหนองขวาง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030080 บ้านหลวง (อ.ฝาง) สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030081 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030082 วิรุณเทพ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030083 บ้านแม่งอนกลาง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030086 บ้านสันป่าแดง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030087 บ้านปางสัก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030088 บ้านแม่สูนน้อย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030089 บ้านต้นส้าน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030090 บ้านหนองยาว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030091 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030092 บ้านห้วยเฮี่ยน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030093 บ้านแม่ใจ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030094 บ้านห้วยบอน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030095 บ้านโป่งถืบ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030097 บ้านหนองตุ้ม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030098 บ้านศรีดอนชัย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030099 บ้านเวียงฝาง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030100 บ้านสันทรายคองน้อย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030103 บ้านสันต้นดู่ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030104 บ้านห้วยงูกลาง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030105 วัดนันทาราม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030106 บ้านสันทราย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030107 วัดศรีบุญเรือง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50032004 ฝางชนูปถัมภ์ สพม. สพม. เขต 34
50020148 บ้านเขื่อนผาก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020149 บ้านห้วยบง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020151 ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020154 สหกรณ์ดำริ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020156 ชุมชนบ้านโป่ง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020157 บ้านป่าฮิ้น สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020158 พร้าวบูรพา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020159 บ้านต้นรุง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020160 บ้านป่าตุ้ม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020161 บ้านป่าไหน่ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020163 บ้านสันกลาง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020164 ประชาสามัคคีวิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020166 ประดู่วิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020168 บ้านแม่ปั๋ง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020170 บ้านแม่ปั๋ง สาขาบ้านขุนปั๋ง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020171 บ้านแม่เหียะ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020174 บ้านขุนแจ๋ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020177 บ้านแจ่งกู่เรือง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020178 บ้านสันปง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020181 บ้านแม่ปาคี สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020182 บ้านหนองปิด สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020183 บ้านท่ามะเกี๋ยง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020185 บ้านหลวง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020188 บ้านนาบุญโหล่งขอด สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50022008 พร้าววิทยาคม สพม. สพม. เขต 34
50010001 ศรีเนห์รู สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010002 วัดช่างเคี่ยน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010003 วัดเจ็ดยอด สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010004 วัดข่วงสิงห์ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010005 วัดป่าตัน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010006 อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010007 คำเที่ยงอนุสสรณ์ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010008 ท่าศาลา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010009 วัดดอนจั่น สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010011 วัดป่าแดด สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010012 วัดวังสิงห์คำ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010013 พุทธิโศภน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010014 อนุบาลเชียงใหม่ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010015 วัดขะจาว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010016 ศิริมังคลาจารย์ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010017 บ้านแม่เหียะสามัคคี สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010018 บ้านดอนปิน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010019 ชุมชนวัดท่าเดื่อ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010020 วัดป่าข่อยใต้ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010021 วัดร้องอ้อ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010022 บ้านท่าหลุกสันทราย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010023 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010024 สังวาลย์วิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010025 บ้านเชิงดอยสุเทพ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010026 วัดสวนดอก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010027 บ้านโป่งน้อย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010028 บ้านห้วยทราย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010029 วัดหนองป่าครั่ง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010030 ชุมชนบ้านบวกครกน้อย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010031 วัดเสาหิน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010032 วัดเมืองสาตร สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010139 ชุมชนบ้านบวกครกน้อย สาขาวัดป่าเป้า สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50012006 โสตศึกษาอนุสารสุนทร สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50012007 สอนคนตาบอดภาคเหนือ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50012008 กาวิละอนุกูล สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50012001 ยุพราชวิทยาลัย สพม. สพม. เขต 34
50012002 วัฒโนทัยพายัพ สพม. สพม. เขต 34
50012003 หอพระ สพม. สพม. เขต 34
50012004 กาวิละวิทยาลัย สพม. สพม. เขต 34
50050052 บ้านกองแขก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050053 บ้านอมเม็ง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050054 ออป.13 สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050055 บ้านโม่งหลวง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050056 บ้านอมขูด สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050057 บ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050058 บ้านโม่งหลวง สาขาบ้านแม่อมลานใน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050059 บ้านแจ่มหลวง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050060 บ้านห้วยยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050061 บ้านขุนแม่รวม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050062 บ้านทุ่งยาว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050063 บ้านต่อเรือ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050064 ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050066 บ้านแม่ปาน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050067 อินทนนท์วิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050068 บ้านเนินวิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050071 ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050072 บ้านสามสบ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050073 บ้านผานัง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050075 ชุมชนตำบลท่าผา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050077 บ้านทัพ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050078 สามัคคีสันม่วง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050079 บ้านจันทร์ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050080 บ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050082 บ้านสองธาร สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050083 บ้านทุ่งแก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050084 บ้านปางหินฝน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050085 บ้านพุย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050086 บ้านแม่ตูม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050087 บ้านเฮาะวิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050088 บ้านแปะสามัคคี สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050089 บ้านแม่แฮใต้ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050090 บ้านแม่หงานหลวง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050091 บ้านพุย สาขาพุยใต้ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050093 บ้านแม่แดดน้อย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050094 บ้านห้วยปู สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050095 บ้านแม่ตะละเหนือ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050096 บ้านห้วยปูสาขาแม่ตะละใต้ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050097 บ้านแม่แดดน้อย สาขาบ้านดงสามหมื่น สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050098 บ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050099 บ้านแม่มุ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050100 บ้านแม่นาจร สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050101 บ้านแม่มะลอ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050102 บ้านแม่วาก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050103 บ้านสบวาก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050105 บ้านแม่แฮเหนือ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050106 บ้านสบแม่รวม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050107 บ้านห้วยผา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050108 บ้านแม่ซา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050109 บ้านแม่หอย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050110 บ้านแม่เอาะ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050112 บ้านแม่ศึก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050113 บ้านขุนแม่นาย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050114 บ้านผาละปิ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050115 บ้านปางอุ๋ง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050116 บ้านขุนแม่หยอด สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050117 บ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050118 บ้านปางเกี๊ยะ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050119 บ้านนากลาง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050120 บ้านนาฮ่อง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050121 บ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050229 บ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50052003 ราชประชานุเคราะห์ 31 สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50052008 มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50052002 แม่แจ่ม สพม. สพม. เขต 34
50020001 บ้านเมืองกื้ด สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020002 บ้านแม่ตะมาน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020003 บ้านต้นขาม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020004 บ้านบวกหมื้อ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020005 สันป่าสักวิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020007 ร่ำเปิงวิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020008 บ้านแม่ขะจาน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020009 บ้านปางเปา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020010 วัดห้วยไร่ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020011 ชุมชนวัดช่อแล สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020012 บ้านสันป่าสัก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020013 บ้านใหม่ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020014 บ้านปางไม้แดง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020015 บ้านช้างใน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020016 วัดช่อแลสาขาบ้านดง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020017 บ้านเป้าวิทยาคาร สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020022 วัดปางมะกล้วย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020024 ป่าแป๋วิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020025 บ้านแม่เลา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020027 บ้านแม่ไคร้ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020028 บ้านแม่แสะ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020029 บ้านแม่แมม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020032 บ้านก๋ายน้อย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020035 วัดบ้านเหล่า สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020037 วัดแม่กะ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020038 ภูดินวิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020039 วัดทุ่งหลวง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020040 บ้านแม่นาป้าก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020041 วัดนาเม็ง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020043 หัวฝายวิทยาคาร สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020044 บ้านผึ้ง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020045 วัดแม่หอพระ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020046 บ้านปางฮ่าง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020047 สบเปิงวิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020048 วัดท่าข้าม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020049 บ้านผาหมอน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020051 บ้านหนองบัวหลวง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020052 บ้านปางฮ่างสาขาผาแตก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020053 สันป่ายางวิทยาคาร สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020054 สันป่าตึงวิทยาคาร สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020055 บ้านหนองก๋าย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020056 บ้านเอียก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020057 ป่าบงห้วยฮ่าง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020059 สันมหาพนวิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020060 หนองหล่มวิทยาคาร สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020061 บ้านปางกว้าง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020062 ป่าจี้วังแดงวิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020065 บ้านปง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020067 บ้านทับเดื่อ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020068 วัดหนองออน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020069 บ้านสันป่าตอง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020070 บ้านปางห้วยตาด สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50022001 แม่แตง สพม. สพม. เขต 34
50022002 แม่หอพระวิทยาคม สพม. สพม. เขต 34
50022003 สันป่ายางวิทยาคม สพม. สพม. เขต 34
50020072 บ้านสันคะยอม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020073 บ้านน้ำริน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020079 บ้านพระนอน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020080 บ้านบวกจั่น สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020082 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020083 บ้านโป่งแยงใน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020084 วัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020085 บ้านกองแหะ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020086 บ้านทุ่งโป่ง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020089 บ้านปางไฮ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020093 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020094 บ้านแม่สา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020095 วัดทรายมูล สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020096 บ้านริมใต้ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020098 มูลนิธิมหาราช ๕ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020099 บ้านนาหืก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020101 บ้านสะลวงนอก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020102 บ้านกาดฮาว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020103 บ้านเมืองก๊ะ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020107 บ้านป่าติ้ว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020110 บ้านหนองปลามัน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020114 บ้านต้นผึ้ง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50022006 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50022004 แม่ริมวิทยาคม สพม. สพม. เขต 34
50022005 นวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. สพม. เขต 34
50040126 บ้านเหล่าป่าฝาง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040127 บ้านใหม่สวรรค์ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040128 วัดทุ่งศาลา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040129 วัดห้วยแก้ว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040131 บ้านพันตน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040132 วัดมะกับตองหลวง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040133 ไตรมิตรวิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040134 วัดสารภีวิทยาคาร สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040136 บ้านกาด (เขมวังส์ฯ) สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040137 บ้านใหม่ปางเติม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040138 วัดศิริชัยนิมิตร สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040139 บ้านทุ่งหลวง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040140 บ้านหนองเต่า สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040141 แม่วินสามัคคี สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040142 วัดวังผาปูน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040143 บ้านห้วยตอง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040145 หลวงพัฒนาบ้านขุนวาง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040146 พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040147 แม่วินสามัคคี สาขาขุนป๋วย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040148 บ้านห้วยข้าวลีบ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040170 สโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50042005 บ้านกาดวิทยาคม สพม. สพม. เขต 34
50010115 แม่ตะไคร้ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010116 ทาเหนือวิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010120 โป่งน้ำร้อนวิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010122 หมู่บ้านสหกรณ์ 2 สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010124 วัดบ้านม่อน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010125 วัดห้วยทราย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010126 วัดดอนชัย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010130 วัดห้วยแก้ว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010133 บ้านออนกลาง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010135 วัดเปาสามขา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010137 บ้านออนหลวย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50012011 แม่ออนวิทยาลัย สพม. สพม. เขต 34
50030108 วัดห้วยน้ำเย็น สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030110 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030111 บ้านท่ามะแกง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030112 บ้านห้วยปู สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030113 เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030114 ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030115 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030116 บ้านห้วยศาลา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030117 โชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030118 กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030119 บ้านสุขฤทัย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030120 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030121 บ้านหลวง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030122 บ้านป่าก๊อ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030123 บ้านป่าแดง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030126 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030127 บ้านปางต้นเดื่อ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030128 บ้านสันป่าเหียว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030130 บ้านหนองขี้นกยาง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030133 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030134 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030135 บ้านห้วยคอกหมู สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030136 ชุมชนบ้านคาย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030137 ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030138 บ้านห้วยม่วง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030139 บ้านฮ่างต่ำ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030143 บ้านแม่สาว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030144 บ้านหนองเต็ง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030145 บ้านโป่งไฮ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030146 บ้านห้วยป่าซาง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030147 บ้านดง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030148 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030149 บ้านสันป่าข่า สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030151 บ้านดอนชัย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030154 บ้านโละ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030155 บ้านสันปอธง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030157 บ้านสันต้นหมื้อ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50032006 ราชประชานุเคราะห์ 30 สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030158 บ้านเปียงหลวง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030159 บ้านจอง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030160 บ้านห้วยไคร้ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030161 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030165 บ้านกองลม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030166 บ้านเวียงแหง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030167 บ้านนามน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030168 บ้านปางป๋อ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030169 บ้านม่วงป็อก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50032007 เวียงแหงวิทยาคม สพม. สพม. เขต 34
50020117 บ้านแมโต๋ สาขาบ้านห้วยเต่า สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020118 บ้านห้วยน้ำจาง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020119 บ้านแม่ขะปู สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020120 บ้านแม่ยางห้า สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020121 บ้านบ่อแก้ว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020122 บ้านแม่โต๋ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020123 บ้านแม่ยางห้า สาขาบ้านเด่นฮ่อม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020124 วัดอมลอง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020125 ชุมชนบ้านแม่สาบสาขาวัดแม่ขาน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020126 วัดงิ้วเฒ่า สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020127 วัดปางเติม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020129 วัดปางเติมสาขาบ้านขุนสาบ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020130 บ้านนากู่ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020131 บ้านปางขุม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020132 บ้านแม่แว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020133 วัดยั้งเมิน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020135 บ้านกิ่วเสือ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020136 บ้านแม่ตะละ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020137 บ้านแม่ลานคำ สาขาบ้านป่าคานอก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020138 ทรายทองราษฎร์อุทิศ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020139 บ้านแม่ลานคำ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020140 ชุมชนบ้านแม่สาบ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020142 ชุมชนบ้านดง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020143 วัดแม่เลย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020146 บ้านป่าลาน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020147 วัดบ้านป้อก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020245 รัปปาปอร์ต สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50022007 สะเมิงพิทยาคม สพม. สพม. เขต 34
50010079 บ้านดอนปีน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010080 บ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010081 บ้านหนองโค้ง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010082 บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010083 วัดสันมะฮกฟ้า สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010084 วัดสันป่าค่า สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010085 วัดทรายมูล สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010086 บ้านบวกค้าง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010087 วัดป่าตาล สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010089 บ้านกอสะเลียม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010094 บ้านปงป่าเอื้อง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010096 วัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010099 บ้านมอญ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010100 วัดสันกลางเหนือ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010102 สันกำแพงคันธาอนุสรณ์ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010103 บ้านสันกำแพง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010104 วัดบ้านน้อย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010105 วัดสันโค้ง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010106 บ้านแม่ปูคา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010108 วัดล้านตอง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010112 วัดบ้านโห้ง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010114 วัดแม่ผาแหน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50012010 สันกำแพง สพม. สพม. เขต 34
50020190 บ้านเมืองขอน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020192 บ้านป่าเหมือด สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020193 วัดแม่แก้ดน้อย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020194 บ้านศรีบุญเรือง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020196 บ้านโปง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020197 บ้านหัวฝาย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020200 บ้านหนองมะจับ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020201 บ้านโป่ง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020202 บ้านร่มหลวง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020203 บ้านศรีงาม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020204 บ้านแม่แต สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020210 บ้านเจดีย์แม่ครัว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020212 บ้านแม่แฝก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020213 บ้านแม่ย่อย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020214 วัดสันคะยอม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020215 วัดสันทรายมูล(มงคลวิทยา) สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020216 สันทรายหลวง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020218 บ้านหลักปัน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020220 บ้านป่าก้าง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020223 บ้านสันพระเนตร สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020224 บ้านสันศรี สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020225 บ้านหนองไคร้ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020228 บ้านท่าเกวียน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020231 บ้านห้วยเกี๋ยง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020232 บ้านแม่โจ้ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020234 บ้านป่าบง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020235 บ้านหนองหาร สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020236 บ้านบวกเปา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020238 ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50022010 ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50022009 สันทรายวิทยาคม สพม. สพม. เขต 34
50040001 ต้นแหนหลวงประสิทธิ์วิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040002 วัดทุ่งหลุก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040003 ดอนชัยวิทยาคาร สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040004 วัดช่างกระดาษ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040005 ป่าลานประสิทธิ์วิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040007 บ้านแม่กุ้งหลวง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040008 วัดรัตนาราม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040012 วัดสว่างอารมณ์ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040013 บ้านหัวริน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040014 วัดน้ำบ่อหลวง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040015 วัดศรีอุดม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040018 วัดท้องฝาย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040019 บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040020 วัดท่ากาน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040022 วัดสามหลัง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040023 วัดท่าโป่ง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040026 กิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040028 บ้านเปียง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040031 บ้านร่องน้ำ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040032 วัดดงป่างิ้ว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040034 บ้านม่วงพี่น้อง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040036 วัดโรงวัว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040037 วัดหนองครอบ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040041 วัดกู่คำ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040043 ชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040045 สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040046 สันป่าตอง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040048 วัดอุเม็ง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040049 บ้านห้วยส้ม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040051 วัดบุปผาราม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50042001 สันป่าตองวิทยาคม สพม. สพม. เขต 34
50042002 เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ สพม. สพม. เขต 34
50040090 บ้านปากเหมือง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040093 วัดพญาชมภู สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040094 วัดท่าต้นกวาว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040096 วัดแม่สะลาบ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040098 วัดนันทาราม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040100 วัดตำหนัก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040105 วัดบวกครกเหนือ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040106 ชุมชนวัดศรีคำชมภู สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040107 วัดเทพาราม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040108 วัดเวฬุวัน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040109 วัดศรีโพธาราม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040112 บ้านสันทราย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040113 วัดศรีดอนชัย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040115 ชุมชนวัดปากกอง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040117 วัดสันดอนมูล สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040119 วัดพระนอนหนองผึ้ง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040121 วัดกองทราย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040123 เวียงเศรษฐีวิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50042004 สารภีพิทยาคม สพม. สพม. เขต 34
50040053 วัดขุนคง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040054 บ้านท่าขุนคง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040055 บ้านแสนตอ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040056 บ้านน้ำแพร่ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040058 บ้านปง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040059 วัดคีรีเขต สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040060 วัดประชาเกษม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040063 วัดช่างคำ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040064 วัดจอมทอง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040065 บ้านไร่ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040066 บ้านท้าวบุญเรือง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040068 บ้านวังศรี สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040069 บ้านป่าตาล สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040070 บ้านสันผักหวาน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040072 วัดศรีสุพรรณ์ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040074 บ้านสันทราย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040076 บ้านสันป่าสัก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040077 บ้านตองกาย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040078 บ้านฟ่อน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040079 วัดอินทราพิบูลย์ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040081 วัดพระเจ้าเหลื้อม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040082 บ้านหนองตอง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040085 บ้านทรายมูล สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040086 บ้านดง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040087 วัดศรีล้อม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040088 บ้านหารแก้ว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040089 วัดศรีสว่าง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50042003 หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. สพม. เขต 34
50050190 บ้านนาเกียน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050191 บ้านห่างหลวง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050192 บ้านใบหนา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050193 บ้านอูตูม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050194 บ้านผีปานเหนือ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050195 บ้านแม่สะเต สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050196 บ้านแม่โขง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050197 บ้านมูเซอ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050198 บ้านห้วยปูลิง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050199 บ้านห้วยไม้หก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050200 ตรีมิตรวิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050201 บ้านห้วยน้ำขาว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050202 บ้านแม่ตื่น สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050203 บ้านขุนแม่ตื่นน้อย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050204 บ้านห้วยหล่อดูก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050206 บ้านซิแบร สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050207 ชุมชนบ้านใหม่ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050208 ทุ่งต้นงิ้ว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050209 บ้านยางเปียง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050210 บ้านยางครก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050211 บ้านนาไคร้ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050212 บ้านสบลาน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050213 บ้านหลวง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050214 บ้านแม่ลานหลวง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050215 บ้านแม่ลานหลวง สาขาบ้านดอยซาง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050216 บ้านห้วยโค้ง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050217 บ้านขุนตื่น สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050218 บ้านแม่หลองน้อย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050219 บ้านผาปูน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050220 ชุมชนบ้านอมก๋อย สาขาบ้านสบอมแฮด สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050221 บ้านทุ่งจำเริง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050222 บ้านยางแก้ว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050223 บ้านตุงลอย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050224 บ้านตุงติง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050225 บ้านแม่ต๋อม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050226 บ้านแม่อ่างขาง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050227 ชุมชนบ้านอมก๋อย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050228 บ้านยางเปา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50052006 อมก๋อยวิทยาคม สพม. สพม. เขต 34
50052007 แม่ตื่นวิทยาคม สพม. สพม. เขต 34
50050122 บ้านหลังท่อ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050123 บ้านนาคอเรือ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050124 บ้านเด่นวิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050125 บ้านห้วยฝาง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050126 บ้านแม่งูด สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050127 บ้านตีนตก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050128 แม่โถวิทยาคม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050129 บ้านแม่อมลอง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050130 บ้านดอกแดง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050131 บ้านกองลอย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050132 บ้านทุ่ง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050133 บ้านบ่อสลี สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050135 บ้านบ่อสลี สาขาแม่แวน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050136 บ้านบ่อหลวง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050137 บ้านวังกอง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050138 บ้านขุน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050139 บ้านนาฟ่อน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050140 บ้านแม่ลาย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050141 บ้านกิ่วลม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050142 บ้านแม่สะนาม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050143 บ้านแม่ลายเหนือ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050144 บ้านพุย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050145 บ้านเตียนอาง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050147 บ้านตาลใต้ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050148 บ้านตาลเหนือ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050149 บ้านทุ่งโป่ง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050150 บ้านผาแตน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050151 บ้านโค้งงาม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050152 บ้านดอยคำ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050153 บ้านแม่ลอง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050154 ชุมชนบ้านท่าข้าม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050155 บ้านหางดง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050156 ชุมชนบ้านแม่ทัง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050157 บ้านกองหิน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050158 บ้านวังลุง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050159 บ้านแควมะกอก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050161 บ้านดงดำ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50052004 ฮอดพิทยาคม สพม. สพม. เขต 34