ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
54020082 ชุมชนบ้านปากพวก สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020083 บ้านห้วยกูด สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020084 เด่นทัพชัย สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020085 เด่นไชยประชานุกูล สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020086 บ้านน้ำโค้ง สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020087 บ้านบ่อแก้ว สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020088 บ้านป่าไผ่ สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020089 บ้านปางเคาะ สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020090 บ้านไทรย้อย สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020091 บ้านปากปาน สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020092 บ้านเด่นชุมพล สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020093 ชุมชนบ้านปงป่าหวาย สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020094 บ้านแม่ยุ้น สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020095 บ้านสวนหลวง(สวนหลวงวิทยายน) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020096 บ้านแม่จั๊วะ สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020097 บ้านดงสุระ สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020098 บ้านห้วยไร่ สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020099 บ้านแม่พวก สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020100 บ้านห้วยลากปืน สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020101 บ้านน้ำแรม สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม. สพม. เขต 37
54010001 บ้านหัวฝาย(ประชาสารสงเคราะห์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010002 บ้านดอนดี(ประชานุกูล) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010003 วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010004 บ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010005 วัดต้นไคร้ สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010006 บ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010008 บ้านนาตอง(นาตองสามัคคี) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010009 บ้านท่าขวัญ(ราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010010 รัฐราษฎร์บำรุง สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010011 บ้านนาแหลม(กองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010013 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010015 อนุบาลแพร่ สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010016 บ้านแต(กวีรัตน์ราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010018 บ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010019 บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010020 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010021 บ้านในเวียง สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010022 บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010023 บ้านโป่งศรี สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010024 บ้านแม่ลัว(วิริยะราษฏร์สงเคราะห์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010027 บ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010028 บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010029 บ้านน้ำชำ(ประชาราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010030 บ้านสุพรรณ (คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010031 วัดมณีวรรณ(ประชารัฐวิทยาคาร) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010033 วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010035 วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010036 บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010038 บ้านสันป่าสัก สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010039 บ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010040 วัดบุญเจริญ(รัฐราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010041 บ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010042 บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010043 บ้านร่องฟอง สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010044 บ้านเวียงตั้ง(คำวรรธประชานุกูล) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010045 บ้านปากห้วย สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010046 บ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010047 บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010048 บ้านทุ่งเหนือ(ราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010049 บ้านแม่แคม สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010050 บ้านนาคูหา สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010052 บ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010053 บ้านปง(ป้อมประชานุกูล) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010054 วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010055 บ้านศรีสิทธิ์(ใจมาอนุเคราะห์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010056 บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010057 บ้านกาซ้อง สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010058 ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010059 บ้านปทุม(ถาวรราษฎร์ศึกษา) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010060 วัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54012007 แพร่ปัญญานุกูล สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. สพม. เขต 37
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. สพม. เขต 37
54012003 เมืองแพร่ สพม. สพม. เขต 37
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา สพม. สพม. เขต 37
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม สพม. สพม. เขต 37
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม สพม. สพม. เขต 37
54010061 บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010062 ชุมชนบ้านทุ่งศรี(ราษฎร์รังสฤษฎ์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010063 บ้านน้ำเลา(น้ำเลาวิทยาคาร) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010064 บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010065 บ้านบุญแจ่ม(ประชาสามัคคี) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010068 บ้านห้วยฮ่อม สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010069 บ้านอ้อยวิทยาคาร สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010070 บ้านเวียง(เวียงราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010071 บ้านป่ากล้วย สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010072 บ้านห้วยอ้อย สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010073 บ้านบุญเริง(ประชานุสรณ์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010074 บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010075 บ้านปางยาว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010078 บ้านแม่กะทิง สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010079 บ้านวังปึ้ง สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010080 บ้านทุ่งคัวะ สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010082 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010083 บ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ ๑๓) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010084 บ้านโทน(ราษฎร์อุทิศ) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010085 บ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010086 แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010087 บ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010088 บ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010090 บ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010091 บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010092 บ้านแม่ยางโพธิ์(โพธิ์ราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010093 บ้านวังโป่ง(ประชาบำรุง) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010097 ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010098 บ้านใหม่จัดสรร สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010099 บ้านน้ำโค้ง(ประชานิมิตร) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010100 บ้านห้วยโรงนอก สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54012009 ราชประชานุเคราะห์ 25 สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ สพม. สพม. เขต 37
54020001 บ้านน้ำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020002 บ้านผามอก(ประชานุเคราะห์) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020003 บ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020004 อิมอรัญ สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020005 บ้านศรีดอนไชย(ประชานุกูล) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020006 ปากจอกวิทยา สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020007 บ้านวังเลียง สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020008 บ้านอ้ายลิ่ม(ลิ่มราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020010 ประชารัฐวิทยาคาร สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020011 บ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020012 บ้านค้างตะนะวิทยา สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020013 บ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020014 บ้านแม่หลู้(รัฐราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020015 บ้านบ่อ สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020017 อนุสรณ์รัฐประชา สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020018 บ้านห้วยแม่ต้า(ราษฎร์รัฐพัฒนา) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020019 บ้านปิน(ปินประชาราษฎร์) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020020 บ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020021 บ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020023 บ้านท่าเดื่อ สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020024 บ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020025 บ้านแก่งหลวง(รถไฟรัฐราษฎร์บพิธ) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020026 บ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020027 บ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020028 บ้านม่อน(ปัญญาฉลาดราษฎร์นุกูล) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020029 บ้านแป้น(รัฐราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020030 รักเมืองไทย 2 สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020031 บ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020032 บ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020033 บ้านนาหลวง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์387) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020034 บ้านนาแก สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020035 บ้านแม่ลาน(ราษฎร์อุทิศ) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020036 อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020038 บ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020039 บ้านหัวทุ่ง(สามัคคีวิทยาคาร) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020040 บ้านเค็ม(รัฐประสาทราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020042 บ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46 สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54022001 ลองวิทยา สพม. สพม. เขต 37
54020102 บ้านแม่แปง สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020103 บ้านนาปลากั้ง สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020104 บ้านวังลึก สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020105 บ้านเปาปมดงยาง(มิตรภาพที่ 155) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020106 บ้านไร่หลวง สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020107 บ้านนาพูน สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020108 บ้านป่าสักปางไม้ สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020109 บ้านแม่กระต๋อม สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020110 บ้านสองแคว สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020112 บ้านค้างใจ สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020113 บ้านแม่สิน สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020114 บ้านสบป้าก สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020115 บ้านสลก สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020116 บ้านแช่ฟ้า สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020118 บ้านแม่บงเหนือ สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020119 ชุมชนบ้านแม่ป้าก สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020120 บ้านแม่จอก สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020121 บ้านแม่บงใต้ สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020122 บ้านวังขอนป่าไผ่ สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020123 บ้านวังกวาง สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020124 บ้านค้างปินใจ สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020125 บ้านค้างคำปัน สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020126 บ้านขุนห้วย สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020128 บ้านปางมะโอ สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020129 สวนป่าแม่สรอย สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020130 บ้านแม่แฮด สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020131 บ้านแม่ตื้ด สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020132 บ้านป่าคาป่าม่วง สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020133 บ้านปางไฮ สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020134 บ้านวังชิ้น สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020135 บ้านวังเบอะ สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020136 บ้านวังแฟน สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020137 บ้านป่ายุบ สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020138 บ้านหาดรั่ว สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020140 บ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020141 บ้านนาใหม่ สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020142 บ้านแพะทุ่งเจริญ สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020143 บ้านแม่ขมิง สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020144 บ้านแม่ขมวก สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020145 บ้านม่วงคำ สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020146 ชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54022005 วังชิ้นวิทยา สพม. สพม. เขต 37
54022006 สรอยเสรีวิทยา สพม. สพม. เขต 37
54010105 บ้านแดนชุมพล(ประชานุกูล) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010106 บ้านโทกค่า(สหราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010107 บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010109 บ้านแม่แรม สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010110 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010111 วัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010112 ไทยรัฐวิทยา 31(ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010113 บ้านวังดิน(วังดินราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010115 ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010118 บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010119 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010121 บ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010122 บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010123 บ้านแม่พร้าว สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010124 บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010125 บ้านห้วยโป่ง(ประชานุเคราะห์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010126 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010128 บ้านนาฝาย(ประชาสงเคราะห์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010129 บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010130 บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010132 บ้านลู(คำภีร์ราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010133 วัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010134 บ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010135 บ้านดอนแก้ว(อาสาฯ) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010136 บ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010137 บ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010138 บ้านสันปู่สี(ราษฎร์วิทยากุล) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010139 บ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010140 บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010141 บ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010142 บ้านหัวเมือง(แหวนวังประชาบำรุง) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010143 วัดแม่ทะ(ดำรงประชานุเคราะห์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54012010 สองพิทยาคม สพม. สพม. เขต 37
54012011 เวียงเทพวิทยา สพม. สพม. เขต 37
54020043 ดอนมูลวิทยาคาร สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020046 บ้านหัวดง สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020047 บ้านค่างาม(อัตตราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020048 บ้านร่องแค(ป่าผึ้งสามัคคี) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020050 บ้านร่องเสี้ยว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020051 ดอนแก้ว(รัฐประชาสรรค์) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020052 ชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020053 บ้านกวาง(ลือราษฏร์วิทยา) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020054 วัดมงคลถาวร(มงคลวิทยาสรรค์) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020055 บ้านกาศ(วัฒนาประชานุกูล) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020056 บ้านม่วง(ม่วงเกษมวิทยาคาร) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020057 บ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020058 บ้านปงหัวหาด(หัวหาดราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020059 บ้านน้ำฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020060 บ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020061 วัดสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปัญญา) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020062 วัดพระหลวง(อภิชัยราษฎร์สงเคราะห์) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020063 บ้านปงพร้าว(ประชารัฐวิทยา) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020064 บ้านแม่สายดอนทัน(คำแวงประชาอุทิศ) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020065 ชุมชนบ้านร่องกาศ(ศรีวิทยาคาร) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020066 บ้านร่องกาศใต้(รัฐราษฎร์บูรณะ) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020067 วัดตอนิมิตร(สิทธิราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020069 บ้านเขื่อนสุนทร(รัฐประชาวิทยา) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020070 บ้านผาสุก(ราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020071 บ้านเวียงทอง(เวียงทองวิทยาคาร) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020072 บ้านวังวน(ราษฎร์พิทยา) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020073 บ้านสบสาย(จันทร์พัฒน์ประชาสรรค์) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020075 สูงเม่นวิทยาคาร สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020076 วัดสร่างโศก สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020077 วัดโชคเกษม(เกษมราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020078 บ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020079 บ้านทุ่งเจริญ(เครือราษฎร์สงเคราะห์) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020080 ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020081 วัดศรีดอก(ประชาพัฒนา) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. สพม. เขต 37
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สพม. สพม. เขต 37
54010144 แม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010145 บ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010147 บ้านทุ่งแค้ว (คันธวงศ์วิทยาคาร) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010148 บ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคาระห์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010149 บ้านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010150 บ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010151 บ้านวังหลวง(วังมาประชาสามัคคี) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010152 บ้านหนองม่วงไข่ สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม สพม. สพม. เขต 37