ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
55020160 บ้านเปียงซ้อ สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020163 บ้านห้วยฟอง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020164 บ้านด่าน สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020165 บ้านบวกหญ้า สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020166 บ้านกิ่วจันทร์(เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์) สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020167 บ้านปางหก สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020168 บ้านห้วยโก๋น สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020169 บ้านน้ำช้างพัฒนา สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020170 บ้านน้ำรีพัฒนา สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020171 บ้านสบปืน สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020173 บ้านห้วยทรายขาว สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020174 หม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ สพป. สพป.น่าน เขต 2
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สพม. สพม. เขต 37
55020101 บ้านสบกอน สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020102 ชุมชนบ้านเจดีย์ สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020103 ไตรราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020104 บ้านกอก สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020105 ไลออนส์บ้านหนองปลา สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020106 บ้านหนอง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020107 บ้านชี สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020108 บ้านดอนแท่น สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020109 บ้านใหม่ สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020110 บ้านหนองผุก สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020111 ชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020112 บ้านส้อเด่นพัฒนา สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020113 บ้านดอนสบเปือ สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020114 ไตรคามวิทยา สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020115 บ้านน้ำอ้อ สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020116 บ้านเกวต สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020117 บ้านน้ำคา สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020118 ไตรมิตรวิทยา สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020119 บ้านผาน้ำย้อย สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020120 ธาราบรรพต สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020121 บ้านดอนแก้ว สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020122 บ้านพร้าวกลาง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020124 บ้านตึ๊ด สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020125 พระพุทธบาทวิทยา สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020126 บ้านเหล่าอ้อ สพป. สพป.น่าน เขต 2
55022010 เชียงกลาง'ประชาพัฒนา' สพม. สพม. เขต 37
55022011 พระธาตุพิทยาคม สพม. สพม. เขต 37
55020044 บ้านยู้ สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020045 บ้านน้ำฮาว สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020046 บ้านนาฝ่า สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020047 บ้านถ่อน สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020048 บ้านสบหนอง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020049 บ้านสบสาย สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020050 ตาลชุมมิตรภาพที่ 186 สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020051 บ้านปง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020054 บ้านวังว้า สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020055 ริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020056 บ้านท่าวังผา สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020057 ชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020059 บ้านหนองบัว สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020060 บ้านสบขุ่น สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020061 บ้านนาหนุน 2 สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020062 บ้านสบเป็ด สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020063 บ้านน้ำโมงปางสา สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020064 บ้านน้ำพุร้อน สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020065 บ้านสันเจริญ สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020066 บ้านน้ำลักใต้ สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020067 บ้านแหน สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020069 บ้านน้ำแป่ง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020070 บ้านก๋ง (มงคลประชารังสรรค์) สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020071 บ้านเสี้ยว สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020072 บ้านพร้าว สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020073 ไตรราษฎร์วิทยา สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020074 บ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020076 บ้านท่าค้ำ(ไตรราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020077 ชุมชนบ้านดอนตัน สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020078 บ้านม่วง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020079 บ้านคัวะ สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020080 พัฒนานิคมวิทยา สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020082 บ้านดอยติ้ว สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020083 บ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์ สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020084 แสนทองวิทยา สพป. สพป.น่าน เขต 2
55022005 ท่าวังผาพิทยาคม สพม. สพม. เขต 37
55022006 สารธรรมวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 37
55022007 หนองบัวพิทยาคม สพม. สพม. เขต 37
55022008 เมืองยมวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 37
55020086 เพียงหลวง 7 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020087 บ้านน้ำลาด สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020088 ไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020090 มณีพฤกษ์ สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020091 ชุมชนบ้านทุ่งช้าง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020093 บ้านปางแก สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020094 บ้านแพะกลาง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020095 บ้านน้ำพิ สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020096 บ้านปอน สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020097 บ้านน้ำเลียง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020098 บ้านเวียงสอง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020099 บ้านน้ำสอด สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020100 ชุมชนบ้านเฟือยลุง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55022009 ทุ่งช้าง สพม. สพม. เขต 37
55010082 บ้านน้ำหิน สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010083 บ้านเชียงของ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010084 บ้านห้วยเลา สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010085 บ้านนาหล่าย สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010086 บ้านบุ้ง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010089 บ้านพืชเจริญ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010090 บ้านน้ำพุ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010092 บ้านเปา สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010094 บ้านนาไค้ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010095 บ้านทัพม่าน สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010096 บ้านใหม่ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010097 บ้านหัวเมือง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010099 บ้านน้ำหก สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010100 บ้านหนองบัว สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010103 บ้านศาลา สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010104 บ้านสถาน สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010105 บ้านนา สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010106 บ้านน้ำลัด สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010108 บ้านสันทะ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010109 บ้านเชตวัน สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010110 บ้านห้วยส้ม สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010111 บ้านห้วยจอย สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010112 บ้านส้าน สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55012008 นาน้อย สพม. สพม. เขต 37
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010176 บ้านค้างอ้อย สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010177 บ้านน้ำเลา สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010178 บ้านห้วยนาย สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010179 บ้านน้ำเลาสาขาปากนาย สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010180 บ้านคำเรือง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010181 บ้านนาบอน สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010183 บ้านนายาง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010184 บ้านปิงใน สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010185 บ้านปิงหลวง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010186 บ้านน้ำแพะ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010187 บ้านน้ำลี สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010188 บ้านน้ำเคิม สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010189 บ้านนาคา สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010190 อนุบาลเมืองลี สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010191 บ้านน้ำอูน สพป. สพป.น่าน เขต 1
55012014 นาหมื่นพิทยาคม สพม. สพม. เขต 37
55012015 เมืองลีประชาสามัคคี สพม. สพม. เขต 37
55020127 บ้านสะปัน สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020128 บ้านสว้า สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020129 บ้านนาขวาง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020130 บ้านบ่อหลวง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020131 บ้านนาคอก สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020132 บ้านผักเฮือก สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020133 บ้านยอดดอยวัฒนา สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020134 ยอดดอยวัฒนาสาขาน้ำหมาว สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020135 บ้านนาบง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020136 บ้านบ่อหลวงสาขาห้วยโป่ง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020137 บ้านบ่อหยวก สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020138 บ้านขุนน้ำน่าน สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020139 บ้านห่างทางหลวง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020140 บ้านสบมาง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020141 บ้านนากอก สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020177 ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ สพป. สพป.น่าน เขต 2
55022012 บ่อเกลือ สพม. สพม. เขต 37
55010071 บ้านพี้ใต้ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010072 บ้านพี้เหนือ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010073 บ้านเป้า สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010074 บ้านนาวี สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010076 บ้านฟ้า สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010077 บ้านวังยาว สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010080 ชุมชนบ้านหลวง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55012007 บ้านหลวง สพม. สพม. เขต 37
55020001 บ้านทุ่งกวาง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020002 บ้านพาน สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020003 บ้านดอนมูล (แงง) สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020004 บ้านนาก้อ สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020005 บ้านปงสนุก สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020006 บ้านนาวงศ์ สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020007 บ้านเสี้ยว สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020008 บ้านแดนพนา สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020009 บ้านหนาด สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020010 ศรีสระวงศ์ สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020011 บ้านห้วยท่าง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020012 บ้านป่าลาน สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020013 บ้านปรางค์ สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020014 บ้านร้อง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020015 บ้านขอน สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020016 บ้านป่าหัด สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020017 ป่ากลาง(มิตรภาพที่ 166) สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020018 สหราษฎร์บำรุง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020019 บ้านปางยาง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020021 บ้านผาเวียง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020022 พนาสวรรค์ สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020023 ภูคาวิทยาคม สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020024 วรนคร สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020026 จอมแจ้งวิทยาคาร สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020027 ชุมชนศิลาเพชร สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020028 บ้านดอนมูล (ศิลาเพชร) สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020032 ชุมชนศิลาแลง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020033 ไตรประชาวิทยา สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020035 บ้านสกาดใต้ สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020036 สกาดพัฒนา สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020037 บ้านนาฝาง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020038 บ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020039 จตุราษฎร์ศึกษา สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020040 บ้านไร่ สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020041 บ้านทุ่งเฮ้า สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020042 บ้านน้ำยาว สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020175 บ้านกอกจูน สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020176 บ้านน้ำปัวพัฒนา สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020178 ตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน สพป. สพป.น่าน เขต 2
55022001 ปัว สพม. สพม. เขต 37
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ สพม. สพม. เขต 37
55022003 เมืองแงง สพม. สพม. เขต 37
55022004 มัธยมป่ากลาง สพม. สพม. เขต 37
55010206 บ้านหัวนา สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010208 บ้านม่วงใหม่ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010212 บ้านนาเหลืองม่วงขวา สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010216 บ้านทุ่งน้อย สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010217 บ้านฝายแก้ว สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010218 บ้านห้วยคำ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010219 บ้านห้วยไฮ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010220 บ้านป่าสัก สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010221 บ้านท่าล้อ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010222 บ้านบุปผาราม สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010224 บ้านม่วงตึ๊ด สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010225 วัดพระธาตุแช่แห้ง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010226 บ้านเมืองจัง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010228 บ้านหาดเค็ด สพป. สพป.น่าน เขต 1
55012019 น่านปัญญานุกูล สพป. สพป.น่าน เขต 1
55012017 น่านนคร สพม. สพม. เขต 37
55012018 ศรีนครน่าน สพม. สพม. เขต 37
55010001 บ้านนาผา สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010004 บ้านธงหลวง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010006 บ้านไชยสถาน สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010007 บ้านศรีเกิด สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010010 บ้านธงน้อย สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010011 บ้านถืมตอง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010013 บ้านซาวหลวง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010014 บ้านนวราษฎร์ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010015 บ้านนาซาว สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010018 ราชานุบาล สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010019 บ้านวังหมอ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010020 บ้านสะละภูเวียง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010021 บ้านห้วยยื่น สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010022 บ้านสันติภาพ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010023 บ้านทรายทอง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010024 บ้านน้ำงาว สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010025 บ้านผาขวาง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010026 บ้านผาตูบ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010027 บ้านผาสิงห์ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010028 บ้านศรีนาป่าน สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010029 บ้านห้วยมอญ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010030 บ้านเรือง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010031 บ้านดอนเฟือง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010033 บ้านบ่อสวก สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010034 บ้านป่าคา สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010035 บ้านต้าม สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010036 บ้านเชียงยืน สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010037 บ้านน้ำโค้ง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010039 บ้านสะเนียน สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010040 บ้านสองแคว สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010041 บ้านปางเป๋ย สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010042 บ้านกาใส สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010043 บ้านวังตาว สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010044 บ้านห้วยปุก สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010045 บ้านห้วยเฮือ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา สพป. สพป.น่าน เขต 1
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. สพม. เขต 37
55012002 สตรีศรีน่าน สพม. สพม. เขต 37
55012003 บ่อสวกวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 37
55012004 น่านประชาอุทิศ สพม. สพม. เขต 37
55010048 บ้านน้ำปาย สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010049 บ้านป่าสัก สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010051 บ้านน้ำปูน สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010052 บ้านน้ำพาง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010056 มิตรมวลชน 3 สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010057 บ้านร่มเกล้า สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010058 บ้านน้ำตวง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010059 บ้านตอง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010060 บ้านก้อ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010061 บ้านแคว้ง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010063 บ้านพรหม สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010064 ชุมชนบ้านนาคา สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010065 บ้านกิ่วน้ำ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010066 อนุบาลแม่จริม สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010068 บ้านห้วยบง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55012006 แม่จริม สพม. สพม. เขต 37
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010116 บ้านดอนไชย สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010117 บ้านไชยสถาน สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010120 บ้านท่าลี่ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010121 บ้านหลับมืนพรวน สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010123 บ้านปางสา สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010124 บ้านนาเคียน สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010125 บ้านครกคำ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010126 บ้านนากอก สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010127 บ้านป่าสัก สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010129 ทุ่งศรีทอง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010130 ศรีนาชื่น สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010131 นาเหลืองไชยราม สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010133 บ้านนาเหลืองใน สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010135 บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51 สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010136 บ้านวังม่วง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010137 บ้านสาลี่ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010138 บ้านน้ำมวบ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010140 บ้านแม่ขะนิง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010141 ภูเค็งพัฒนา สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010142 ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010143 ไตรธารวิทยา สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010144 บ้านหัวนา สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010146 บ้านวัวแดง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010147 บ้านสาคร สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010148 บ้านท่ามงคล สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010150 บ้านไพรอุดม สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010151 บ้านฮากฮาน สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010152 บ้านบ่อหอย สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010153 บ้านสะเลียม สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010154 บ้านห้วยหลอด สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010155 บ้านป่าหุ่ง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010156 บ้านนาก้า สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010157 บ้านผาเวียง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010158 บ้านสาลีก สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์) สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010163 บ้านนาสา สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010164 บ้านไหล่น่าน สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010167 บ้านชมพู สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010171 บ้านพะเยา สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010172 บ้านอ่ายนาผา สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010173 บ้านนาไลย สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010174 บ้านปงสนุก สพป. สพป.น่าน เขต 1
55012013 ราชประชานุเคราะห์ 56 สพป. สพป.น่าน เขต 1
55012009 สา สพม. สพม. เขต 37
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม. เขต 37
55012012 ยาบหัวนาวิทยา สพม. สพม. เขต 37
55020142 บ้านปางกอม สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020143 บรรณโศภิษฐ์ สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020145 บ้านสองแคว สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020146 บ้านปางปุก สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020147 สมาคมพยาบาลไทย สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020148 บ้านน้ำโมง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020150 บ้านผาสิงห์ สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020152 บ้านสะเกิน สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020153 บ้านผาหลัก สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020154 บ้านปางส้าน สพป. สพป.น่าน เขต 2
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม. เขต 37
55010192 บ้านโป่งคำ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010194 บ้านดู่พงษ์ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010195 บ้านสบยาง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010196 บ้านป่าอ้อย สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010198 บ้านป่าแดด สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010199 บ้านศรีบุญเรือง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010201 บ้านศรีนาม่าน สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010204 บ้านปางช้าง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55012016 สันติสุขพิทยาคม สพม. สพม. เขต 37
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ สพม. สพม. เขต 37