ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
57040143 บ้านห้วยโป่ง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040144 อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040145 บ้านห้วยเดื่อ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040146 ชุมชนบ้านต้าตลาด สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040147 บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040148 บ้านต้านาล้อม สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040149 บ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์) สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040150 บ้านห้วยห้อม'ราษฏร์สามัคคี' สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040151 อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040153 บ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040154 อนุบาลยางฮอม สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040155 บ้านพญาพิภักดิ์ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040156 บ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040157 บ้านชมภู สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040158 บ้านป่าแดงห้วยหลวง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57042010 ขุนตาลวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57042011 ยางฮอมวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57040001 บ้านศรีลานนา สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040002 บ้านหลวง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040003 บ้านครึ่ง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040004 บ้านครึ่งใต้ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040005 บ้านส้าน สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040006 บ้านตองม่วงชุม สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040007 บ้านหก สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040008 บ้านบุญเรือง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040009 บ้านต้นปล้องแดนเมือง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040010 บ้านเมืองกาญจน์ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040011 บ้านสองพี่น้อง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040012 ริมโขงวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040013 บ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040014 อนุบาลเชียงของ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040015 อนุบาลทุ่งทรายพัฒนา สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040016 บ้านทุ่งนาน้อย สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040017 บ้านดอนมหาวัน สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040018 บ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040019 บ้านปากอิง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040020 บ้านหวาย สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040022 ชุมชนบ้านศรีดอนชัย สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040023 บ้านลุงท่าเจริญ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040024 บ้านทุ่งซางดงหลวง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040025 บ้านเขียะ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040026 บ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040027 บ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040028 บ้านทุ่งอ่าง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040029 บ้านน้ำม้า สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040030 ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040031 บ้านแก่นวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040032 บ้านเกี๋ยง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040034 บ้านห้วยซ้อ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040035 บ้านเวียงหมอก สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57042001 เชียงของวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57042002 บุญเรืองวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม. เขต 36
57030051 ป่าตึงพิทยานุกูล สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030053 บ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030055 บ้านห้วยกว๊าน สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030056 แม่แอบวิทยาคม สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030057 บ้านศรีกองงาม สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030058 บ้านป่าไร่หลวงวิทยา(ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 9) สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030059 บ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา) สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030061 ชุมชนบ้านป่าสักน้อย สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030062 บ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์) สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030063 บ้านสันมะเค็ด สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030064 บ้านปงของ(ธรรมราษฎร์นุกูล) สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030065 ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงิน สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030066 บ้านแม่คำ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030067 บ้านไร่ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030069 บ้านสันต้นเปา สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030070 บ้านดอยจัน สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030071 โยนกวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030072 บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030073 บ้านสันธาตุ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030074 บ้านสบคำ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030075 ราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030076 บ้านสบรวก สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030077 บ้านวังลาว สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030078 บ้านห้วยเกี๋ยง สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030079 บ้านแม่มะ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030080 บ้านเวียงแก้ว สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030081 บ้านสันต้นธง สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030082 บ้านป่าก๋อย สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030086 บ้านศรีดอนมูล สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030087 บ้านหนองปลาสะเด็ด สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030088 บ้านดอยสะโง๊ะ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030176 บ้านธารทอง สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57032004 เชียงแสนวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57032005 บ้านแซววิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57030156 อนุบาลโชคชัย(บ้านแม่เลียบแม่บง) สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030158 บ้านทุ่งกวาง สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030159 บ้านดอย สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030160 บ้านดอนงาม สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030161 บ้านขุนแม่บง(ตชด.) สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030164 อนุบาลดอยหลวง สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030165 บ้านป่าลัน สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030166 บ้านห้วยไร่ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030167 ผ่านศึกสงเคราะห์ ๑ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030168 บ้านไทรทอง สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030170 บ้านหนองป่าก่อ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030172 บ้านใหม่พัฒนา สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030173 บ้านป่าซางงาม สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม. เขต 36
57040036 บ้านโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040037 ศรีสว่าง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040038 สักสันเชียงใหม่วิทยาคม สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040039 บ้านงิ้วใหม่ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040040 บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล) สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040041 บ้านตุ้มเหนือ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040042 บ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ) สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040043 บ้านขอนซุง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040044 บ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040045 บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040046 บ้านก๊อ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040047 บ้านสันปูเลย สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040048 บ้านขุนห้วยไคร้ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040049 บ้านร่มโพธิ์ไทย สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040050 บ้านร่มโพธิ์ไทยสาขาบ้านขุนต้า สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040051 บ้านร่มโพธิ์ไทยสาขาห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040052 บ้านร่มโพธิ์ไทยสาขาห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040053 บ้านรักแผ่นดิน สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040054 บ้านแผ่นดินทอง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040055 บ้านราษฎร์ภักดี สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040056 อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040057 บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040058 บ้านตีนเป็ด สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040059 บ้านปางค่า สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040060 บ้านรักถิ่นไทย สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040061 บ้านดอนดินแดง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040063 บ้านปล้องตลาด สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040064 จำไฮบ้านเหล่า สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040065 บ้านปล้องใต้ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040066 บ้านปล้องส้าน สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040067 บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040068 บ้านแม่ลอยไร่ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040069 บ้านเกี๋ยงใต้ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040070 วัดพระเกิดคงคาราม สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040071 เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040072 บ้านใหม่ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040073 บ้านร่องแช่ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040074 บ้านทุ่งโห้ง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040075 บ้านห้วยไคร้ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040076 บ้านป่าตึงงาม สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040077 บ้านป่ารวก สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040078 ศรีดอนไชยวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040079 บ้านสันทรายมูล สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040080 สันทรายงามวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040081 บ้านหนองบัว สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040083 บ้านสันป่าบง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040084 บ้านเอียน(สหราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040085 บ้านบุญนาค สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040086 บ้านดอนแยง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040087 บ้านป่าจี้ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040088 บ้านท่าข้าม สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040089 บ้านดอนไชย สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040091 หนองแรดวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040092 บ้านม่อนป่ายาง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040159 บ้านร่มโพธิ์ไทยสาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040160 บ้านร่มโพธิ์ไทยสาขาห้องเรียนบ้านเล่าตาขาว สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57042004 เทิงวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57042005 ปล้องวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57020081 บ้านห้วยลึกผาลาดสามัคคี สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020082 บ้านป่าแงะ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020083 บ้านป่าเส้า สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020084 บ้านใหม่พัฒนา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020087 บ้านใหม่ใต้ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020089 บ้านสักพัฒนา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020090 บ้านแม่พุง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020091 โรงช้างวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020092 บ้านโป่ง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020094 ศรีโพธิ์เงินวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020095 บ้านวังวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020096 ชุมชนบ้านสันมะค่า สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57022006 ป่าแดดวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57040093 อนุบาลตาดควัน สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040094 บ้านใหม่สุขสันต์ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040095 บ้านใหม่สุขสันต์ สาขามูเซอ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040096 บ้านใหม่โชคชัย สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040097 บ้านศรีสะอาด สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040098 บ้านเวียงหวาย สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040099 บ้านหนองบัวคำ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040100 บ้านหนองเสา สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040101 บ้านสันป่าสัก สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040102 สันสะลีกวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040103 บ้านป่าซาง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040104 บ้านแม่ต๋ำน้อย สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040105 บ้านป่าม่วง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040106 บ้านแม่ต๋ำกลาง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040107 บ้านบ่อแสง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040108 บ้านทุ่งเจ้า สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040109 บ้านแม่เปา สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040110 ชุมชนบ้านสบเปา สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040111 แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040112 บ้านกระแล สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040113 บ้านสันหลวงสามัคคี สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040114 ห้วยก้างราษฎร์วิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040115 ห้วยก้างราษฎร์วิทยา สาขาบ้านสันสะอาด สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040116 บ้านไม้ยามิตรภาพที่168 สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040117 บ้านร่องกอก สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040118 บ้านห้วยเดื่อ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040119 บ้านห้วยก้าง'รัฐประชาสงเคราะห์' สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57042006 พญาเม็งราย สพม. สพม. เขต 36
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57042008 ไม้ยาวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57020001 เจริญเมืองวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020002 บ้านเจริญเมือง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020003 บ้านป่าตึง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020004 บ้านป่าบง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020005 บ้านสิบสอง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020006 บ้านจำคาวตอง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020007 สันหนองควาย สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020010 ร่องธารวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020011 บ้านหนองตุ้ม สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020012 บ้านหนองผักจิก สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020013 บ้านโป่งแดง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020014 บ้านห้วยทรายขาว สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020016 บ้านร่องคตสันปูเลย สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020017 ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020018 บ้านดงเวียง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020019 บ้านดงขนุน สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020020 บ้านสันมะแฟน สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020021 ธารทองวิทยา(ป่ารวก) สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020023 ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020024 บ้านป่าหัดป่าแขม สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020025 บ้านห้วยประสิทธิ์ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020027 บ้านศาลา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020028 บ้านปางเกาะทราย สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020029 ริมวัง๑ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020030 ริมวัง ๒ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020032 บ้านสันผักแค สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020034 บ้านม่วงคำ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020035 บ้านสันต้นผึ้ง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020036 บ้านฝั่งตื้น สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020038 บ้านหนองบัว สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020039 บ้านป่าส้าน สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020042 อนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020043 พานพสกสวัสดิ์ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020044 ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020045 บ้านป่าสัก สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020046 บ้านแม่เย็น สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020047 บ้านดง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020048 บ้านสันต้นแหน สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020049 บ้านจำผักกูด สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020050 โป่งทะลายใหม่เจริญ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020051 บ้านแม่แก้วเด่นชัย สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020052 บ้านแม่แก้วเหนือ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020053 บ้านแม่แก้ว สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020054 บ้านแม่แก้วใต้ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020055 บ้านปอเรียง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020056 บ้านแม่อ้อนอก สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020057 บ้านแม่อ้อ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020058 เวียงห้าววิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020059 บ้านท่าดอกแก้ว สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020061 บ้านแม่คาวหลวง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020062 สันกลางวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020063 บ้านถ้ำ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020065 บ้านป่าต้าก สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020066 บ้านเหมืองง่า สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020068 บ้านสันติวัน สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020071 บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020072 ชุมชนสันมะเค็ด สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020073 บ้านกว๋าวโท้ง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020074 บ้านสันต้นดู่ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020075 บ้านกล้วย สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020077 บ้านป่าแดงงาม สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020078 บ้านหนองฮ่างสันหลวง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020079 บ้านป่าคา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020080 ป่าแดงวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57022001 พานพิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57022002 พานพิเศษพิทยา สพม. สพม. เขต 36
57022003 นครวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57022004 แม่อ้อวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57022005 ดอยงามวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57010001 บ้านโป่งเกลือ สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010002 บ้านโป่งช้าง สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010003 ดอยลานพิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010004 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010005 บ้านทรายงาม สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010006 บ้านจำหวาย สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010007 บ้านจำบอน สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010008 บ้านผาเสริฐ สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010009 บ้านโป่งนาคำ สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010011 บ้านดอยฮาง สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010012 บ้านโป่งน้ำร้อน สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010013 บ้านท่าสาย สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010014 บ้านหัวดอย สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010016 ห้วยพลูพิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010017 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010018 บ้านถ้ำผาตอง สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010019 บ้านบ่อทอง สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010020 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010021 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010022 บ้านนางแลใน สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010023 บ้านนางแล สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010024 บ้านสันต้นขาม สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010025 บ้านโป่งพระบาท สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010026 บ้านโป่งน้ำตก สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010027 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010028 บ้านขัวแคร่ สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010029 บ้านป่าสักไก่ สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010030 บ้านริมลาว สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010031 บ้านป่าอ้อดอนชัย สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010032 บ้านห้วยทราย สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010033 บ้านปุยคำ สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010034 บ้านสันกลาง สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010036 บ้านหนองหม้อ สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010037 บ้านแม่กรณ์ สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010038 บ้านปางริมกรณ์ สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010040 บ้านปางคึก สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010042 บ้านปางลาว สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010043 บ้านเวียงกลาง สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010045 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010046 ห้วยเจริญวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010047 บ้านหนองบัวแดง สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010048 บ้านโล๊ะป่าห้า สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010049 บ้านห้วยทรายขาว สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010050 บ้านรวมมิตร สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010051 ผาขวางวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010053 แม่ยาววิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010054 บ้านทุ่งหลวง สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010056 บ้านห้วยขม สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010057 อนุบาลหัวฝาย สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010058 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010059 บ้านป่ายางมน สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010063 บ้านป่ายางหลวง สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010064 บ้านน้ำลัด สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010066 บ้านเวียงกือนา สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010068 อนุบาลเชียงราย สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010069 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010071 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010074 บ้านห้วยชมภู สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010075 บ้านปางขอน สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010076 บ้านผาลั้ง สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010077 บ้านจะคือ สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010078 บ้านห้วยแม่เลี่ยม สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010079 แม่มอญวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010081 บ้านห้วยแม่ซ้าย สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010082 บ้านป่าก๊อ สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010083 บ้านหัวดง สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010084 บ้านดงป่าเหมี้ยง สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010085 บ้านป่าแหย่ง สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010086 บ้านโป่งฮึ้ง สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010087 บ้านร่องปลาขาว สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010088 อนุบาลห้วยสัก สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010089 บ้านร่องเผียว สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010090 ร่องเบ้อวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010133 บ้านกกน้อยวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010135 บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอ สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010136 ผาขวางวิทยาสาขาบ้านแคววัวดำ สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57013001 เชียงรายปัญญานุกูล สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57012001 สามัคคีวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. สพม. เขต 36
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57012004 ห้วยสักวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย สพม. สพม. เขต 36
57012006 ดอนชัยวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57012007 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. สพม. เขต 36
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2 สพม. สพม. เขต 36
57030001 อนุบาลจอมสวรรค์(บ้านบ่อก๊าง) สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030002 บ้านขี้เหล็กดอยดินแดง สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030003 บ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030006 ไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง) สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030008 บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030009 บ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030010 บ้านกิ่วพร้าว สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030011 บ้านท่าข้าวเปลือก สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030012 บ้านทับกุมารทอง สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030013 ผ่านศึกสงเคราะห์ ๒ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030014 บ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030015 บ้านแม่แพง สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030017 บ้านแม่ลากเนินทอง สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030018 บ้านแม่คี-หนองอ้อ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030019 บ้านแม่สลองใน สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030020 นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030021 บ้านใหม่สามัคคี สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030022 บ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030023 บ้านรวมใจ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030024 บ้านป่าบงแม่จัน สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030025 บ้านสันโค้ง สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030026 บ้านโป่งน้ำร้อน สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030028 ประชารัฐพัฒนา สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030029 บ้านห้วยมะหินฝน สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030030 บ้านปางสา สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030031 บ้านสันติสุข สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030032 บ้านป่าตึง (วิทยประสาท) สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030033 บ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์) สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030034 บ้านหนองแหย่ง สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030037 บ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030038 บ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030039 ธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030040 บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030041 บ้านหนองแว่น สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030042 บ้านสันกอง สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030044 บ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030046 สันสลีหลวง-สันนายาว สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030047 อนุบาลศรีค้ำ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030048 สันทราย(พรหมณีวิทยา) สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030050 บ้านแหลว สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57032002 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57032001 จันจว้าวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57032003 แม่จันวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57030128 บ้านเทอดไทย สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030129 บ้านพญาไพร สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030130 บ้านแม่หม้อ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030131 พญาไพรไตรมิตร สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030132 บ้านจะตี สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030133 รัฐราษฎร์วิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030134 สามัคคีพัฒนา สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030135 บ้านปางมะหัน สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030136 บ้านห้วยอื้น สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030139 บ้านผาจี สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030141 บ้านขาแหย่งพัฒนา สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030142 บ้านป่าซางนาเงิน สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030143 บ้านห้วยไร่สามัคคี สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030144 อนุบาลแม่ฟ้าหลวง สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030145 บ้านสันติคีรี สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030146 บ้านใหม่สันติ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030147 บ้านกลาง สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030148 บ้านพนาสวรรค์ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030149 ราษฎร์พัฒนา สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030150 บ้านแม่เต๋อ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030151 บ้านมนตรีวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030152 ชุมชนศึกษาบ้านแม่สะแลป สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030153 บ้านผาเดื่อ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030154 ดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030155 บ้านห้วยผึ้ง สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030174 บ้านห้วยหก สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030175 บ้านห้วยหยวกป่าโซ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030178 ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์) สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030179 ตำรวจตะเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 (ช่างกลปทุม สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030180 ตำรวจตระเวนชายแดนศรีสมวงศ์ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030181 ตำรวจตะเวนชายแดนบำรุงที่ 87 สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57032008 สันติคีรีวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57020198 อนุบาลจอมหมอกแก้ว สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020200 บ้านท่ามะโอ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020203 บ้านดงมะดะ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020204 อนุบาลแม่ลาว สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020205 บ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020206 ห้วยส้านยาววิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020207 บ้านหนองเก้าห้อง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020209 บ้านต้นง้าว สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020210 บัวสลีวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020211 บ้านต้นยาง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020212 บ้านโป่งมอญ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020213 บ้านแม่ผง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020214 ชุมชนบ้านป่าก่อดำ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020215 บ้านห้วยส้านพลับพลา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020216 โป่งแพร่วิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57022011 แม่ลาววิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57020097 บ้านป่าตึงงาม สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020098 บ้านร้องบง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020099 เจดีย์หลวงพิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020100 บ้านห้วยหมอเฒ่า สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020101 บ้านสันก้างปลา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020102 บ้านแม่ตาแมว สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020103 บ้านดินดำ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020104 บ้านแม่ผักแหละ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020105 บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020106 บ้านแม่ต๋ำ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020107 ท่าก๊อพลับพลาพิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020108 บ้านปางหลวง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020109 บ้านปางหก สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020110 ห้วยน้ำขุ่นวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020112 บ้านห้วยมะแกง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020113 บ้านห้วยสะลักวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020114 บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020115 ชุมชนบ้านโป่ง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020116 บ้านดอนสลี สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020117 บ้านหัวฝาย สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020118 บ้านห้วยหญ้าไซ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020119 บ้านแม่ตาช้าง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020120 บ้านปางอ้อย สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020121 บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020122 บ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล) สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020123 ชุมชนบ้านสันจำปา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020124 บ้านทุ่งฟ้าผ่า สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020126 บ้านโป่งปูเฟือง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020128 บ้านหนองผำ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020129 บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020130 อนุบาลแม่สรวย สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020131 บ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020132 บ้านวาวี สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020133 บ้านมังกาล่า สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020134 บ้านเลาลี สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020135 บ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020136 บ้านแม่โมงเย้า สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020138 ดอยเวียงวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020139 โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020140 บ้านขุนสรวย สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020141 บ้านห้วยไคร้ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020142 บ้านห้วยน้ำเย็น สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020143 บ้านห้วยกล้า สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020144 บ้านผาแดงหลวง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020145 บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก) สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020146 บ้านแสนเจริญ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020147 บ้านดอยช้าง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020148 บ้านห้วยมะซาง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020149 บ้านห้วยขี้เหล็ก สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020150 ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020151 บ้านห้วยเฮี้ย สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020152 บ้านแม่ยางมิ้น สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020153 เวียงผาวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020218 บ้านห้วยสะลักวิทยาสาขากิ่วจำปี สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57022007 แม่สรวยวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57022008 วาวีวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57030090 บ้านป่าแดง สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030091 บ้านศรีป่าแดง สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030092 บ้านม่วงคำ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030093 บ้านปางห้า สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030094 บ้านสันนา สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030095 บ้านสันบุญเรือง สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030096 บ้านสันหลวง สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030097 บ้านเหมืองแดงน้อย สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030100 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030101 บ้านถ้ำ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030102 บ้านโป่ง สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030103 บ้านถ้ำ ตชด. สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030104 บ้านถ้ำปลา สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030105 บ้านผาฮี้ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030106 บ้านน้ำจำ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030107 บ้านจ้อง สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030109 บ้านป่าแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030110 บ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030112 ชุมชนบ้านไม้ลุงขน มิตรภาพที่ 169 สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030113 บ้านสันทราย สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030114 บ้านสันมะนะ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030115 บ้านป่ายาง สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030116 บ้านเหมืองแดง สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030117 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030118 บ้านเวียงพาน สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030119 บ้านป่าเหมือด สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030120 อนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030121 บ้านสันถนน สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030122 บ้านสันธาตุ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030123 บ้านทุ่งเกลี้ยง สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030124 บ้านสันโค้ง สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030125 บ้านห้วยไคร้ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030126 บ้านสันยาว สันลิดไม้ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030127 บ้านฮ่องแฮ๋ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. สพม. เขต 36
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57040120 ขุนขวากพิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040121 บ้านท่าข้าม สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040122 ปางหัดสหศาสตร์ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040123 บ้านโล๊ะ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040124 บ้านผาแล สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040125 บ้านห้วยหาน สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040127 บ้านห้วยคุ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040128 ปอวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040129 บ้านหนองเตา สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040132 ไตรมิตรวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040133 บรรพตวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040134 บ้านทรายทอง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040135 บ้านห้วยลึก สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040136 บ้านหลู้ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040137 บ้านไทยสมบูรณ์ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040138 บ้านม่วงยาย สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040139 บ้านแจมป๋อง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040140 อนุบาลเวียงแก่น สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040141 บ้านทุ่งคำ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040142 บ้านห้วยเอียน สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57042009 เวียงแก่นวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57010091 บ้านดอน สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010092 บ้านชัยพฤกษ์ สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010093 บ้านช่องลม สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010094 บ้านจอเจริญ สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010096 บ้านดอยงาม สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010097 บ้านสมานมิตร สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010098 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010099 บ้านร่องห้า สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010100 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010101 บ้านป่าบง สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010102 บ้านหนองบัวผาบ่ม สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010105 บ้านดอนมูล สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010106 บ้านเมืองชุม สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010107 เวียงแก้ววิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010108 บ้านศรีเวียง สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010109 บ้านร่องบัวลอย สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010110 บ้านเวียงชัย สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010111 อนุบาลเวียงชัย สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010112 บ้านปง สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010116 บ้านเวียงดิม สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010117 บ้านค่ายเจริญ สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57012010 เวียงชัยวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57010118 อนุบาลดงมหาวัน สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010119 บ้านปงเคียน สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010120 บ้านร่องหวาย สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010122 บ้านโป่ง สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010123 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010125 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010126 อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010127 เวียงเชียงรุ้งวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010128 บ้านป่าซาง สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010129 บ้านห้วยหมากเอียก สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010130 บ้านห้วยห้างป่าสา สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010131 บ้านห้วยขี้เหล็ก สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010132 บ้านป่าซางเหนือ สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57020154 บ้านสัน สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020155 บ้านลังกา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020156 บ้านโป่งเทวี สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020157 บ้านป่าตึง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020158 บ้านห้วยหินลาดใน สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020160 บ้านป่าสัก สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020161 บ้านฮ่างต่ำ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020164 ป่างิ้ววิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020165 บ้านหม้อ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020167 ไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020168 อนุบาลแม่ขะจาน สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020169 บ้านป่าแงะ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020170 บ้านทุ่งยาว สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020171 ปางมะกาดวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020172 บ้านห้วยโป่ง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020173 บ้านห้วยม่วง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020174 บ้านปางอ่ายห้วยชมภู สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020175 โป่งน้ำร้อนวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020176 บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020177 บ้านขุนลาว สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020178 บ้านแม่เจดีย์ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020179 บ้านโฮ่ง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020180 อนุบาลเวียงป่าเป้า สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020181 ชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020182 บ้านหนองยาว สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020183 ดอยเวียงผาพิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020184 บ้านแม่ปูนหลวง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020186 เวียงกาหลงวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020187 บ้านป่าจั่น สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020188 บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020189 บ้านทุ่งม่าน สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020190 บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020191 บ้านเด่นศาลา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020192 บ้านแม่ตะละ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020193 บ้านปางมะขามป้อม สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020194 บ้านโป่งนก สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020195 บ้านโป่งเหนือ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020196 ทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020197 บ้านสันสลี สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคม สพม. สพม. เขต 36