ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
61010031 ชุมชนบ้านโคกหม้อ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010034 บ้านโป่งเก้ง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010035 บ้านวังเตย สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010036 บ้านวังเตย สาขาบ้านสาลี สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010037 บ้านหนองจิกยาว สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010038 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010039 วัดเขาปฐวี สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010040 วัดตลุกดู่ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010041 วัดหนองนกยูง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010042 บ้านสวนขวัญ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010043 อนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010044 วัดทุ่งนาไทย สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010046 บ้านคอดยาง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010048 บ้านหัวดง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010049 บ้านหนองขุย (นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010050 บ้านหนองแห้ว สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010051 บ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010052 บ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์) สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010053 วัดวังสาริกา สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010054 วัดดงพิกุล สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010057 วัดหนองเรือโกลน สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010058 บ้านหนองเมน สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010059 วัดท่ามะขามป้อม สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010060 วัดหนองสระ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010061 บ้านท่าดาน สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61012001 ทัพทันอนุสรณ์ สพม. สพม. เขต 42
61012006 ตลุกดู่วิทยาคม สพม. สพม. เขต 42
61010154 บ้านใหม่คลองอังวะ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010155 บ้านอีมาดอีทราย สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010156 บ้านคลองหวาย สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010157 บ้านดง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010158 วัดทองหลาง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010159 บ้านน้ำพุ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010160 บ้านทุ่งน้อย สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010161 บ้านบุ่ง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010162 วัดพุ่มบำเพ็ญธรรม สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010163 บ้านใหม่ร่มเย็น สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010164 บ้านเจ้าวัด สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010165 วัดทัพคล้าย สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010166 วัดทัพหมัน สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010167 วัดทัพหลวง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010168 วัดทัพหลวง สาขาบ้านป่าอูสามัคคี สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010169 บ้านพุต่อ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010170 บ้านใหม่หนองแก สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010171 บ้านห้วยบง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010172 บ้านหน้าฝายบึงตาโพ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010173 บ้านวังตอสามัคคี สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010174 บ้านพุบอน สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010175 อนุบาลบ้านไร่ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010176 บ้านศาลาคลอง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010177 บ้านห้วยป่าปก สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010178 วัดสะนำ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010179 บ้านหินตุ้ม สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010180 สง่ารวมราษฎร์ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010181 บ้านใหม่คลองเคียน สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010182 บ้านเขาลูกโล่ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010183 บ้านหนองอาสา สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010184 บ้านคลองโป่ง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010185 ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ 52 สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010186 บ้านตะกรุด สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010187 บ้านหนองแกเชียงราย สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010189 บ้านคลองตะขาบ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010191 บ้านวังพง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010192 บ้านวังหิน สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010193 บ้านจัน สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010195 บ้านหนองจอก สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010196 บ้านหนองไม้แก่น สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010197 บ้านหนองบ่มกล้วย สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010198 บ้านหินงามสามัคคี สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010199 บ้านลานคา สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010200 บ้านทุ่งนาสวน สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010201 บ้านห้วยพลู สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010202 บ้านนาทุ่งเชือก สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010203 วัดผาทั่ง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010204 วัดห้วยแห้ง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010205 บ้านร่องมะดูก สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010206 บ้านหนองฝาง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010207 บ้านหูช้าง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010208 บ้านซับสุราษฎร์ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61012013 บ้านไร่วิทยา สพม. สพม. เขต 42
61012014 การุ้งวิทยาคม สพม. สพม. เขต 42
61012015 ทองหลางวิทยาคม สพม. สพม. เขต 42
61012016 หนองจอกประชานุสรณ์ สพม. สพม. เขต 42
61012017 วังหินวิทยาคม สพม. สพม. เขต 42
61010001 บ้านเกาะเทโพ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010002 วัดอัมพวัน (ประชาชนูทิศ) สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010005 วัดหนองสลิด สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010006 วัดหนองตางู สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010007 บ้านท่าซุง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010008 บ้านดงยางใต้ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010010 บ้านภูมิธรรม สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010011 ชุมชนวัดท่าซุง (เลิศ-สินอุปถัมภ์) สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010013 วัดสังกัสรัตนคีรี สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010014 วัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010015 วัดบุญลือ (อุเทสประชาสรรค์) สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010016 วัดตานาด สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010017 วัดโนนเหล็ก(อุทัยประชาสรรค์) สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010018 วัดอุโปสถาราม สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010019 วัดจักษา สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010020 บ้านเนินตูม สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010021 วัดหนองแก สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010023 อนุบาลวัดหนองเต่า สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010024 บ้านหนองโพธิ์ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010026 วัดหนองพังค่า (ประชานุกูล) สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010027 วัดเนื้อร้อน สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010028 วัดหาดทนง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010029 วัดสะพานหิน สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010030 อนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61012004 อุทัยวิทยาคม สพม. สพม. เขต 42
61012005 หนองเต่าวิทยา สพม. สพม. เขต 42
61012009 พุทธมงคลวิทยา สพม. สพม. เขต 42
61010209 บ้านบุ่งฝาง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010210 บ้านน้ำวิ่ง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010211 บ้านเขาน้ำโจน สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010212 บ้านห้วยโศก สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010213 ชุมชนบ้านทุ่งนางาม สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010214 บ้านน้ำรอบ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010215 บ้านโกรกลึก สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010216 บ้านบุ่งกะเซอร์ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010217 วัดเขาผาแรต สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010218 บ้านเนินมะค่า สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010220 บ้านห้วยทราย สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010221 บ้านหนองม่วง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010222 ชุมชนบ้านประดู่ยืน สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010223 บ้านทุ่งสามแท่ง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010224 บ้านหนองผักกาด สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010225 บ้านทัพยายปอน สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010226 บ้านป่าอ้อ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010227 วัดเขาฆ้องชัย สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010228 รัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010229 บ้านคลองชะนี สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010230 บ้านเขาวง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010231 บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010232 ห้วยขาแข้งวิทยาคม สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010234 บ้านโป่งสามสิบ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010235 บ้านห้วยเปล้า สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010236 บ้านปางไม้ไผ่ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010237 บ้านนาไร่เดียว สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010238 วัดเขาพระยาสังฆาราม สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010239 บ้านร่องตาที สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010240 บ้านเพชรน้ำผึ้ง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010241 อนุบาลลานสัก สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61012018 ลานสักวิทยา สพม. สพม. เขต 42
61012019 ร่องตาทีวิทยา สพม. สพม. เขต 42
61010066 วัดดอนหวาย สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010068 บ้านบ่อยาง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010069 บ้านหนองตะเคียน สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010070 บ้านหนองรัก สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010071 บ้านวังเกษตร สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010072 บ้านเขาทองหลาง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010073 บ้านทุ่งมน สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010074 บ้านหนองเข้ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010076 วัดวังบุญ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010078 ชุมชนบ้านทุ่งสงบ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010079 บ้านคลองข่อย สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010081 บ้านเขาผาลาด สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010083 บ้านหนองกี่ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010084 บ้านหนองแขวนกูบ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010085 บ้านหนองสมบูรณ์ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010086 วัดเขาหินเทิน สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010087 บ้านหนองชุมเห็ด สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010088 อนุบาลสว่างอารมณ์ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010089 บ้านเนินก้าว สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010090 บ้านหนองยายดา สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010091 วัดดงแขวน สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010092 บ้านสระนารายณ์ สาขาบ้านหนองตะคลอง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010093 บ้านหนองแว่น สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010094 วัดเขาดาวเรือง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010096 บ้านสระนารายณ์ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61012002 สว่างอารมณ์วิทยาคม สพม. สพม. เขต 42
61012007 บ่อยางวิทยา สพม. สพม. เขต 42
61010135 วัดทุ่งปาจาน สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010136 ชุมชนวัดดงขวาง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010137 วัดดอนกลอย สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010139 วัดท่าโพ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010141 วัดทุ่งพึ่ง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010142 วัดหนองเขื่อน สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010143 อนุบาลหนองขาหย่าง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010144 วัดหนองแฟบ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010145 วัดหนองไผ่ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010146 วัดหนองระแหงเหนือ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010150 บ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ 117 สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010151 บ้านปากดง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010153 วัดห้วยรอบ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61012011 หนองขาหย่างวิทยา สพม. สพม. เขต 42
61012012 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี สพม. สพม. เขต 42
61010097 บ้านท่าชะอม สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010099 บ้านเขาน้อย สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010100 บ้านหนองกระทุ่ม สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010101 บ้านดงประดาพระ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010102 บ้านประดาหัก สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010103 บ้านเขากวางทอง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010104 ชุมชนบ้านทุ่งนา สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010105 บ้านป่าเลา สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010106 บ้านวังผาลาด สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010107 วัดเทพนิมิต สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010108 วัดทุ่งหลวง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010109 บ้านเนินพยอม สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010111 บ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010113 ชุมชนบ้านหนองงาแซง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010114 วัดทุ่งโพ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010115 วัดป่าช้า (สิริราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010116 บ้านเนินสาธารณ์ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010117 วัดห้วยพระจันทร์ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010118 วัดหนองมะกอก สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010120 บ้านห้วยไผ่ขุย สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010122 วัดปทุมทอง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010123 บ้านงิ้วงาม สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010124 วัดหนองยาง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010125 วัดหนองบัว สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010126 บ้านล่อมเสือโฮก สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010127 วัดห้วยขานาง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010128 บ้านทุ่งใหญ่ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010129 อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010131 บ้านบ่อทับใต้ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010132 วัดหัวเมือง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010133 บ้านหนองจิกยาว สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010134 วัดหนองเต่า สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61012003 หนองฉางวิทยา สพม. สพม. เขต 42
61012008 บ้านทุ่งนาวิทยา สพม. สพม. เขต 42
61012010 ทุ่งโพวิทยา สพม. สพม. เขต 42
61010242 บ้านโป่งข่อย สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010243 บ้านสมอทอง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010244 บ้านคลองแห้งวิทยา สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010245 บ้านตลิ่งสูง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010246 บ้านหนองผักแพว สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010248 บ้านหนองลันราษฎร์บำรุง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010249 ชุมชนวัดสุวรรณบรรพต สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010250 บ้านหนองมะสัง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010252 อนุบาลห้วยคต (บ้านชุมทหารวิทยา) สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010253 อนุบาลห้วยคต สาขาบ้านหนองจอกพัฒนา สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010254 บ้านหินโหง่น สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010255 ไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010256 บ้านกลาง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61012020 ห้วยคตพิทยาคม สพม. สพม. เขต 42
61012021 สมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ สพม. สพม. เขต 42