ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
62010199 บ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010200 บ้านมะเดื่อชุมพร สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010201 อนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ) สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010202 บ้านไร่ลำปาง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010203 บ้านไทยทวี สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010204 บ้านดงซ่อม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010205 บ้านคลองเมือง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010206 บ้านหนองวัวดำ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010207 บ้านโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010208 บ้านหนองแดน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010209 บ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010210 บ้านเกาะรากเสียด สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010211 บ้านวังชมภู สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010212 บ้านท่านา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010213 บ้านใหม่พัฒนา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010214 ยอดประชาสรรค์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010215 บ้านลานดอกไม้ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010216 บ้านเกาะพิมูล สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62012019 โกสัมพีวิทยา สพม. สพม. เขต 41
62020035 บ้านดอนขวาง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020036 บ้านโนนตารอด สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020037 บ้านเกาะตาล สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020038 ชุมชนบ้านโค้งไผ่ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020039 บ้านหัวรัง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020040 บ้านวังโป่งพัฒนา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020042 บ้านสระตาพรม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020043 บ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020044 บ้านโคกเลาะ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020046 วัดคูหาสวรรค์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020048 ประชาราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020049 บ้านเปาะสวอง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020050 บ้านใหม่หนองยาง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020051 บ้านบ่อกระบาก สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020052 บ้านหนองบอน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020053 บ้านศรีเกษตรพัฒนา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020054 บ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020055 คีรีวงศ์วัฒนา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020056 บ้านปางมะนาว สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020057 อนุบาลปางมะค่า สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020058 บ้านพัดโบก สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020059 บ้านหนองน้ำแดง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020060 บ้านเขาพริกไทย สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020061 บ้านศรีไพศาล สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020062 บ้านคลองสะพานช้าง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020063 บ้านส่องตาแล สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020064 บ้านโป่งแต้ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020065 บ้านวังน้ำพัฒนา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020066 บ้านวังน้ำพัฒนา สาขาบ้านบ่อหิน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020067 บ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020068 อนุบาลขาณุวรลักษบุรี สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020069 บ้านหนองกระทุ่ม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020071 บ้านอุดมสามัคคี สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020072 บ้านวังพลับ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020073 บ้านหนองตะเคียน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020074 วัดพัฒนราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020075 บ้านเกาะฝ้าย สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020076 บ้านบึงเสือเต้น สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020077 วัดปรีชาราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020078 บ้านบึงหล่มสามัคคี สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020079 บ้านหัวเสลา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020080 บ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020082 บ้านวังน้ำซึม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020083 บ้านวังตาช่วย สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020085 บ้านหนองชุมแสง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020086 บ้านช่องลม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020087 บ้านนาเหนือ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020088 บ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020089 บ้านไร่ดอนแตง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020090 บ้านเขาพริกอนุสรณ์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020091 บ้านหนองช้างงาม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020092 บ้านหนองปล้อง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020093 บ้านวังล้อมรำลึก สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020094 บ้านวังหามแห สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020095 บ้านจิตตมาสพัฒนา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020096 บ้านวังหัวแหวนพัฒนา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020097 บ้านหนองชะแอน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020098 ชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู2504) สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020099 บ้านโนนปอแดง(รัฐพินิจประชาสรรค์) สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020100 บ้านรังแถว สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020101 วชิรสารศึกษา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020102 วัดสว่างอารมณ์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020103 บ้านหาดชะอม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020104 วัดน้อยวรลักษณ์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020105 วัดหนองเหมือด สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62022004 ขาณุวิทยา สพม. สพม. เขต 41
62022005 โค้งไผ่วิทยา สพม. สพม. เขต 41
62022006 ปางมะค่าวิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
62022007 สลกบาตรวิทยา สพม. สพม. เขต 41
62020106 ชุมชนประชาสามัคคี สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020107 พิบูลวิทยาคาร สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020108 บ้านถนนงาม (มิตรภาพที่ 27) สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020110 ทุ่งน้อยพัฒนา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020111 หนองปรือประชาสรรค์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020112 ประชารักษ์ศึกษา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020113 บ้านหนองผักหนาม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020114 บ้านท่าพุทรา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020115 วัดคลองเจริญ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020116 บ้านคลองแขยง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020117 บ้านป่าเหียง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020118 บ้านวังบัว สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020119 วัดแสงอุทัย สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020120 บ้านสามแยก สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020121 อนุบาลคลองขลุง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020122 บ้านหนองจอก สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020123 อนุบาลคลองขลุง สาขาบ้านโนนมะกอก สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020124 บ้านแม่ลาด สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020126 วัดพรหมประดิษฐ์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020128 บ้านห้วยน้อย สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020129 บ้านร้อยไร่ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020130 บ้านมาบคล้า สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020131 บ้านวังหันน้ำดึง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020132 บ้านทุ่งหันตรา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020133 บ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020134 บ้านไร่ใหม่ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020136 บ้านบ่อทอง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020137 บ้านบึงลาด สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020138 อนุบาลวังไทร สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020139 บ้านสามเรือน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020140 อ่างทองราษฎร์วิทยา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020141 บ้านกระโดนเตี้ย สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020143 บ้านหนองทองหล่อ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020144 บ้านช้างคับ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020145 บ้านทรัพย์มะนาว สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020147 บ้านนิคม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020148 บ้านวังตะล่อม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020150 บ้านวังน้ำ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020151 บ้านคลองยาง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020152 วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020153 วัดพิกุลทอง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020154 วัดอุเบกขาราม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020156 บ้านหนองโมก สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62022008 คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. สพม. เขต 41
62022009 วังแขมวิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
62022010 วังไทรวิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
62020001 บ้านคลองใหญ่ใต้ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020002 รอดนิลวิทยา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020003 บ้านใหม่เจริญสุข สาขาบ้านคลองปิ่นโตประชาสามัคคี สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020004 บ้านสุขสำราญ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020005 บ้านคลองพลูประชาสรรค์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020006 อนุบาลคลองลาน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020007 บ้านบึงหล่ม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020008 บ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์) สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020009 บ้านท่าช้าง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020010 บ้านใหม่เจริญสุข สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020011 บ้านพรหมมาสามัคคี สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020012 บ้านคลองน้ำไหลใต้ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020013 บ้านโชคชัยพัฒนา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020014 บ้านทะเลพัฒนา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020015 บ้านท่าข้ามสามัคคี สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020016 ชุมชนบ้านคลองลาน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020017 บ้านปากคลองลาน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020018 บ้านใหม่ธงชัย สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020019 บ้านแปลงสี่ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020020 บ้านคลองเตย สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020021 บ้านโป่งน้ำร้อน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020022 บ้านคลองไพร สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020023 บ้านคลองสมบูรณ์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020024 บ้านคลองสมบูรณ์ สาขาบ้านคลองสมุย สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020025 บ้านคลองมดแดง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020026 บ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020027 บ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020028 บ้านท่ามะเขือ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020029 บ้านเพชรนิยม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020030 บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020031 บ้านหนองปรือ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020032 บ้านคลองแขยงวิทยา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020033 สักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37) สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020034 บ้านปางลับแล สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62022001 คลองลานวิทยา สพม. สพม. เขต 41
62022002 สักงามวิทยา สพม. สพม. เขต 41
62022003 คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ สพม. สพม. เขต 41
62020157 บ้านถาวรวัฒนา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020158 บ้านบึงสำราญ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020159 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020160 บ้านศรีอุดมธัญญะ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020161 อนุบาลทรายทองวัฒนา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020162 บ้านวังน้ำแดง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020163 อนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม) สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020164 บ้านถนนน้อย สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020165 บ้านชุมนาก สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020166 บ้านคลองสุขใจ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020167 บ้านทุ่งทอง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020168 บ้านดงเจริญ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62022011 ทุ่งทรายวิทยา สพม. สพม. เขต 41
62010093 อนุบาลไทรงาม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010094 บ้านเนินสำราญราษฎร์พัฒนา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010096 บ้านหนองหัวควาย สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010097 บ้านพานทอง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010098 บ้านโนนจั่น สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010099 บ้านบ่อแก้ว สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010100 ห้วยใหญ่ยางงาม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010101 บ้านทุ่งมหาศาล สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010102 บ้านแก้วสุวรรณ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010103 บ้านทุ่งมหาชัย สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010104 บ้านป่าถั่ว สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010105 บ้านแม่บัว สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010106 บ้านหัวยาง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010107 บ้านหนองคล้า สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010108 บ้านวังโขน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010109 บ้านจิกคันช้อน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010110 บ้านโนนใหญ่ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010111 บ้านเนินกรอย สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010112 บ้านหนองทอง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010113 บ้านใหม่สามัคคี สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010114 บ้านหนองไม้กอง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010115 อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010116 ยั่งยืนราษฎร์วิทยา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010117 บ้านจิกลาด สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010118 บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010119 บ้านตอรัง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010120 บ้านไผ่ตาสุ่ม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010121 หนองลวกราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010122 สิริแก้วเจริญ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62012011 ไทรงามพิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
62012012 บ่อแก้ววิทยา สพม. สพม. เขต 41
62020190 บ้านกระบวยทอง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020191 บ้านโนนพลวง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020192 บ้านสามขา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020193 บ้านวังเจ้า สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020194 บ้านโพธิ์เอน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020195 บ้านทุ่งซ่าน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020196 บ้านหนองคล้าพงษ์ทอง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020197 อนุบาลบึงสามัคคี(บ้านทุ่งสนุ่น) สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020198 บ้านดงเย็น สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020199 บ้านศรีทองสามัคคี สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020200 บ้านชายเคือง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020201 บ้านวังชะโอน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020202 บ้านคอปล้อง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020203 บ้านไผ่งาม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020204 บ้านระหานประชาศึกษา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020205 บ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62022013 ระหานวิทยา สพม. สพม. เขต 41
62020169 บ้านเพชรมงคล สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020170 บ้านไพรสวรรค์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020171 บ้านคลองปลาสร้อย สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020172 บ้านปางตาไว สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020173 บ้านตากฟ้าพัฒนา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020174 บ้านคลองลึกพัฒนา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020175 บ้านไผ่ยาวสามัคคี สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020176 บ้านท่าขึ้น สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020177 บ้านโพธิ์ทอง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020178 บ้านหนองหล่ม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020179 บ้านคลองขุด สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020181 อนุบาลปางศิลาทอง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020182 บ้านหินดาตราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020183 บ้านหนองหิน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020184 บ้านเขาน้ำอุ่น สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020185 บ้านมอเจริญ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020186 บ้านมอเจริญ สาขาบ้านใหม่เชียงราย สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020187 บ้านจอมทองพัฒนา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020188 บ้านอุดมทรัพย์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020189 บ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5 สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62022012 ปางศิลาทองศึกษา สพม. สพม. เขต 41
62010123 บ้านคุยป่ายาง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010124 บ้านเขาคีริส สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010125 บ้านหนองโสน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010126 บ้านเมืองพาน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010127 บ้านทุ่งรวงทอง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010128 บ้านบึงลูกนก สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010129 บ้านบึงพิไกร สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010131 บ้านวังเฉลียง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010132 บ้านไร่ดง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010133 บ้านคุยบ้านโอง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010134 บ้านนาป่าแดง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010135 บ้านคุยแขวน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010136 วัดโพธาราม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010137 บ้านหนองตากล้า สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010138 บ้านท่าไม้ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010139 บ้านวังชะโอน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010140 บ้านเก่า สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010141 บ้านวังไม้แดง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010142 บ้านสมอโคน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010143 บ้านน้ำดิบมะพร้าว สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010144 บ้านเขาสว่างอารมณ์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010145 ชุมชนบ้านเขาแก้ว สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010146 บ้านใหม่เขานิยม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010147 อนุบาลพรานกระต่าย สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010148 บ้านพรานกระต่าย สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010149 บ้านลานสะเดา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010150 บ้านนานอก สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010151 บ้านลานทอง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010152 บ้านลานกระทิง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010153 บ้านคุยป่ารัง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010154 บ้านหนองทราย สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010155 บ้านวังมะค่า สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010156 บ้านวังตะแบก สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010157 บ้านคุยประดู่ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010158 หนองแขมประชาสรรค์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010159 บ้านห้วยน้ำใส สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010160 บ้านหนองหัววัว สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010162 บ้านทุ่งน้ำตก สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010163 บ้านบางลาด สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010164 บ้านลานไผ่ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010165 บ้านคลองห้วยยั้ง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010167 บ้านลานช้างท่าว สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010168 บ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010169 บ้านแคทอง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62012013 พรานกระต่ายพิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
62012014 พิไกรวิทยา สพม. สพม. เขต 41
62012015 เรืองวิทย์พิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
62010001 บ้านเทพนคร สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010002 บ้านไร่ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010003 บ้านท่าตะคร้อ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010004 ปราสาทอนุสรณ์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010005 บ้านท่าเสลี่ยง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010006 บ้านโพธิ์พัฒนา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010007 บ้านใหม่สามัคคี สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010008 บ้านหงษ์ทอง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010009 บ้านเทียมเจริญ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010010 ยางเลียงราษฎร์พัฒนา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010011 บ้านเขาน้ำเพชร สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010012 บ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010013 อ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์) สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010015 ประชารัฐพัฒนา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010016 บ้านไตรตรึงษ์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010017 บ้านวังประดา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010018 บ้านดงตาจันทร์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010019 บ้านโนนโก สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010020 บ้านวังน้ำขาว สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010021 สหวิทยาคม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010022 บ้านทรงธรรม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010023 วัดราษฎร์เจริญพร สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010024 บ้านไทรย้อย สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010025 บ้านสุวรรณภูมิ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010026 หนองบัวราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010028 บ้านน้ำโท้ง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010029 บ้านโนนสมอ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010030 บ้านบ่อตาโพธิ์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010031 บ้านตลุกงาม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010032 บ้านคลองเรือ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010033 บ้านโขมงหัก สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010034 บ้านวังโบสถ์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010035 บ้านสระสิงห์โต สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010036 ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010037 บ้านหนองเต่าสามัคคี สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010038 บ้านคลองสีนวล สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010039 บ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010042 อนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010043 สาธิตวัดพระบรมธาตุ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010044 สาธิต สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010045 บ้านทุ่งเศรษฐี สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010046 บ้านโนนม่วง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010047 บ้านทุ่งสวน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010048 บ้านศรีไกรลาศ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010049 บ้านปางขนุน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010050 บ้านนาบ่อคำ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010051 นารีราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010052 บ้านชัยภูมิ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010053 แนะนำราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010054 ผินสหราษฎร์พัฒนา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010055 บ้านเขาวังเยี่ยม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010056 นิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010057 นิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010058 นิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010059 นิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010060 นิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010062 วัดคูยาง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010063 วัดอรัญญิกาวาสน์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010064 บ้านเกาะน้ำโจน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010065 บ้านลานหิน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010066 วัดกัลปพฤกษ์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010067 คลองใหญ่วิทยา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010068 บ้านหนองรี สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010069 นิยมราษฎร์วิทยา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010070 จำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010071 บ้านมอสมบัติ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010072 บ้านวังทอง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010073 บ้านหนองหญ้ามุ้ง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010074 บ้านคลองใหญ่ใต้ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010075 บ้านโพธิ์สวัสดิ์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010076 อนุบาลกำแพงเพชร สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010077 บ้านหนองกรด สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010078 บ้านลำมะโกรก สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010079 บ้านหนองสะแก สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010080 ประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010081 บ้านบ่อสามแสน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010082 ชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010083 บ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010084 บ้านคลองห้วยทราย สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010085 บ้านเกาะสะบ้า สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010086 บ้านท่าเสากระโดง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010087 บ้านทุ่งตาพุก สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010089 บ้านดาดทองเจริญ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010090 บ้านหนองใหญ่ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010091 บ้านวังตะเคียน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010092 บ้านหนองขาม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62012001 กำแพงเพชรพิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
62012002 วชิรปราการวิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
62012003 ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา สพม. สพม. เขต 41
62012004 วัชรวิทยา สพม. สพม. เขต 41
62012005 คณฑีพิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
62012006 นาบ่อคำวิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
62012007 นครไตรตรึงษ์ สพม. สพม. เขต 41
62012008 วังตะเคียนประชานุสรณ์ สพม. สพม. เขต 41
62012009 หนองกองพิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
62012010 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร สพม. สพม. เขต 41
62010170 บ้านหนองจิก สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010171 บ้านจันทิมา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010172 บ้านช่องลม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010173 บ้านเกศกาสร สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010174 บ้านปรือพันไถ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010175 บ้านบึงกระดาน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010176 ไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010177 บ้านอินทรานุสรณ์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010178 บ้านคุยมะม่วง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010179 บ้านเด่นพระ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010180 บ้านบึงทับแรต สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010181 บ้านหนองละมั่งทอง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010182 บ้านลานตาบัว สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010183 บ้านประชาสุขสันต์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010184 บ้านหร่ายการ้อง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010185 วัฒนราษฎร์ศึกษา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010186 บ้านอาชานุสรณ์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010187 อนุบาลลานกระบือ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010188 บ้านปลักไม้ดำ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010189 บ้านหนองแขม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010190 นิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010191 บ้านหนองปากดง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010192 บ้านประดาเจ็ดรัง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010193 บ้านใหม่สามัคคี สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010194 บ้านหนองหลวง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010195 บ้านทรายทอง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010196 บ้านหนองมะเกาะ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010197 บ้านบึงมาลย์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010198 บ้านสุรเดชสามัคคี สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62012016 ลานกระบือวิทยา สพม. สพม. เขต 41
62012017 มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร สพม. สพม. เขต 41
62012018 ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม สพม. สพม. เขต 41