ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
63020027 ชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020028 บ้านแม่ตื่น สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020029 บ้านทุ่งถ้ำ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020030 บ้านแม่โพ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020031 บ้านอู่หู่ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020032 ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020033 บ้านขุนห้วยแม่ต้าน สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020034 บ้านแม่วะหลวง สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020035 บ้านแม่อมกิ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020036 บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020037 บ้านแม่ระเมิง สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020038 บ้านแม่ระเมิง สาขาตะพิเดอ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020039 บ้านแม่สละเหนือ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020040 บ้านแม่ออกผารู สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020041 บ้านแม่สละ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020042 บ้านห้วยนกกกสาขาบ้านจ่อคี สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020043 บ้านห้วยนกกก สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020044 บ้านแม่อุสุวิทยา สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020045 บ้านหนองบัว สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020046 บ้านแม่พลู สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020129 บ้านแม่จวาง สพป. สพป.ตาก เขต 2
63022003 ท่าสองยางวิทยาคม สพม. สพม. เขต 38
63010044 ศรีวิทยา สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010045 ชูวิชาราษฎร์ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010046 ชุมชนบ้านแม่ยะ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010047 บ้านแม่พะยวบ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010048 สว่างวิทยา สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010049 บ้านตากประถมวิทยา สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010050 บ้านหนองชะลาบ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010051 วัดพระธาตุน้อย สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010052 ชุมชนวัดสันป่าลาน สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010053 อนุบาลรอดบำรุง สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010054 ประชาพัฒนา สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010055 บ้านวังไม้ส้าน สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010056 บ้านปากวัง สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010057 บ้านฉลอม สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010058 บ้านห้วยพลู สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010059 บ้านท้องฟ้า สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010060 ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010061 บ้านใหม่ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010062 บ้านดงยาง สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010063 บ้านทุ่งกระเชาะ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010064 ยางโองน้ำวิทยาคม สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010065 เด่นไม้ซุงวิทยาคม สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010066 บ้านห้วยแม่บอน สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010067 บ้านแม่สลิด สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010068 บ้านสันกลาง สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010069 บ้านยางโองนอก สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010070 เสริมปัญญา สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010071 บ้านเกาะลาน สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010072 บ้านน้ำดิบ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63012008 บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) สพม. สพม. เขต 38
63012009 ทุ่งฟ้าวิทยาคม สพม. สพม. เขต 38
63020085 ป่าไม้อุทิศ 4 สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020086 บ้านร่มเกล้า 2 สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020087 บ้านร่มเกล้า 3 สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020088 บ้านร่มเกล้า 4 สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020089 บ้านป่าคาใหม่ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020090 รวมไทยพัฒนา 3 สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020091 ไทยราษฎร์คีรี สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020092 รวมไทยพัฒนา 6 สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020093 อรุณเมธา สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020094 บ้านช่องแคบ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020095 บ้านขุนห้วยช่องแคบ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020096 บ้านทีกะเป่อ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020097 ชุมชนบ้านพบพระ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020098 บ้านหมื่นฤาชัย สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020099 ห้วยน้ำนักวิทยา สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020100 รวมไทยพัฒนา 1 สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020101 รวมไทยพัฒนา 2 สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020102 รวมไทยพัฒนา 4 สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020103 รวมไทยพัฒนา 5 สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020104 บ้านวาเล่ย์ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020105 บ้านมอเกอ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020106 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020107 บ้านยะพอ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020124 รวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020126 ไทยราษฎร์คีรี สาขาบ้านสามยอดดอย สพป. สพป.ตาก เขต 2
63022008 พบพระวิทยาคม สพม. สพม. เขต 38
63010001 บ้านตลุกกลางทุ่ง สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010002 บ้านเนินมะลื่น สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010003 บ้านลานมะคร้อ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010004 บ้านคลองสัก สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010005 อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010006 ชุมชนบ้านป่ามะม่วง สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010007 บ้านชะลาด สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010008 บ้านลานห้วยเดื่อ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010009 บ้านตลุกป่าตาล สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010010 บ้านโป่งแดง สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010011 บ้านหนองนกปีกกา สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010012 บ้านหนองกระทุ่ม สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010013 บ้านโพรงตะเข้ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010014 บ้านชะลาดระฆัง สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010015 บ้านมูเซอ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010016 บ้านลานสาง สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010017 บ้านห้วยเหลือง สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010018 บ้านหนองแขม สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010019 บ้านห้วยนึ่ง สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010020 บ้านวังม่วง สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010021 บ้านหนองกระโห้ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010022 ชุมชนบ้านไม้งาม สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010023 ทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010024 บ้านลานเต็ง สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010025 บ้านหนองร่ม สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010026 บ้านวังประจบ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010027 น้ำดิบพิทยาคม สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010028 หนองเสือพิทยาคม สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010029 บ้านสะแกเครือ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010030 บ้านเกาะอ้ายด้วน สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010031 บ้านน้ำด้วน สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010033 ชุมชนบ้านวังหิน สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010034 บ้านท่าไม้แดง สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010036 บ้านหนองบัวใต้ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010037 บ้านคลองห้วยทราย สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010038 บ้านท่าเล่ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010039 เด่นวิทยา สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010040 วัดปากห้วยไม้งาม สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010041 บ้านหนองบัวเหนือ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010042 ตากสินราชานุสรณ์ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010043 อนุบาลตาก สพป. สพป.ตาก เขต 1
63012006 โสตศึกษาจังหวัดตาก สพป. สพป.ตาก เขต 1
63012007 ราชประชานุเคราะห์ 55 สพป. สพป.ตาก เขต 1
63012001 ตากพิทยาคม สพม. สพม. เขต 38
63012002 ผดุงปัญญา สพม. สพม. เขต 38
63012003 วังหินกิตติวิทยาคม สพม. สพม. เขต 38
63012004 ถนอมราษฏร์บำรุง สพม. สพม. เขต 38
63012005 วังประจบวิทยาคม สพม. สพม. เขต 38
63020001 บ้านป่าไร่ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020002 บ้านแม่ระมาดน้อย สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020003 บ้านจกปก สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020004 บ้านแม่ระมาดน้อยสาขาบ้านห้วยปูลิง สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020005 บ้านพะละ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020006 บ้านแม่ระมาดน้อยสาขาบ้านแพะ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020007 บ้านขะเนจื้อ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020008 กลาโหมราชเสนา สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020009 บ้านป่าไร่เหนือ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020010 บ้านขุนห้วยนกแล สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020011 บ้านทุ่งมะขามป้อม สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020012 บ้านสันป่าไร่ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020014 บ้านวังผา สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020016 ชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020017 บ้านแม่จะเราสองแคว สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020018 บ้านห้วยบง สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020019 บ้านห้วยโป่ง สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020020 บ้านน้ำหอม สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020021 บ้านต้นผึ้ง สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020022 บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020023 บ้านห้วยนกแล สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020024 บ้านขุนห้วยแม่ท้อ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020025 บ้านสามหมื่น สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020026 ท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา สพป. สพป.ตาก เขต 2
63022001 แม่ระมาดวิทยาคม สพม. สพม. เขต 38
63022002 แม่จะเราวิทยาคม สพม. สพม. เขต 38
63020047 บ้านปางส้าน สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020048 ไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ) สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020049 บ้านห้วยปลาหลด สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020050 บ้านธงชัย สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020051 บ้านห้วยม่วง สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020052 บ้านท่าอาจ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020053 บ้านวังตะเคียน สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020054 บ้านแม่ตาว สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020055 บ้านหัวฝาย สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020056 บ้านค้างภิบาล สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020057 บ้านแม่ตาวใหม่ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020058 บ้านพะเด๊ะ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020059 บ้านปูแป้ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020060 ญาณวิศิษฎ์ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020061 วัดสว่างอารมณ์ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020062 บ้านแม่ละเมา สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020063 บ้านม่อนหินเหล็กไฟ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020064 บ้านเจดีย์โคะ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020065 บ้านห้วยไม้แป้น สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020066 บ้านแม่โกนเกน สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020067 บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020068 บ้านแม่กื้ดสามท่า สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020069 บ้านแม่กาษา สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020070 บ้านน้ำดิบ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020071 ชุมชนบ้านแม่กุน้อย สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020072 บ้านแม่กุเหนือ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020073 บ้านแม่กุหลวง สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020074 บ้านห้วยผาลาด สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020075 บ้านปูเต้อ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020076 บ้านแม่ตาวแพะ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020077 บ้านแม่ตาวใต้ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020078 ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020079 บ้านแม่ปะ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020080 บ้านแม่ปะเหนือ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020081 บ้านแม่ปะใต้ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020082 บ้านห้วยกะโหลก สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020083 บ้านห้วยหินฝน สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020084 แม่สอด สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020127 บ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกือ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020128 บ้านถ้ำผาโด้ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63022004 สรรพวิทยาคม สพม. สพม. เขต 38
63022005 แม่ปะวิทยาคม สพม. สพม. เขต 38
63022006 ด่านแม่ละเมาวิทยาคม สพม. สพม. เขต 38
63022007 แม่กุวิทยาคม สพม. สพม. เขต 38
63010098 บ้านสบยม(น้อมมิตรอนุกูล) สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010099 อนุบาลวังเจ้า สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010100 เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010101 ดงซ่อมพิทยาคม สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010102 บ้านใหม่เสรีธรรม สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010103 บ้านหนองปลาไหล สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010104 ผาผึ้งวิทยาคม สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010105 บ้านตะเคียนด้วน สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010106 บ้านวังตำลึง สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010107 บ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล) สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010108 ตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2 สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010109 บ้านประดาง(บุญธรรมจำปาอุปถัมภ์) สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010110 บ้านทุ่งกง สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010111 บ้านท่าตะคร้อ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010112 บ้านวังน้ำเย็น สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010113 บ้านศรีคีรีรักษ์ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63012012 นาโบสถ์พิทยาคม สพม. สพม. เขต 38
63012013 วังเจ้าวิทยาคม สพม. สพม. เขต 38
63010073 บ้านสันป่าป๋วย สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010074 บ้านโสมง สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010075 บ้านอูมวาบ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010076 หินลาดนาไฮวิทยาคม สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010077 บ้านหนองเชียงคา สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010078 ชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010080 บ้านท่าไผ่ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010081 บ้านคลองไม้แดง สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010082 บ้านใหม่สามัคคี สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010083 บ้านวังโพ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010084 บ้านดงลาน สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010085 หมู่บ้านตัวอย่าง สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010086 บ้านนาตาโพ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010087 วังหวายวิทยาคม สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010088 บ้านปากทางเขื่อนภูมิพล สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010089 บ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102 สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010090 อนุบาลบ้านท่าปุย สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010091 เขื่อนภูมิพล สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010092 ชุมชนชลประทานรังสรรค์ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010093 บ้านสามเงา สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010094 บ้านป่ายางใต้ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010095 บ้านป่ายางตะวันตก สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010096 วัดสามเงา สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010097 บ้านท่าปุยตก สพป. สพป.ตาก เขต 1
63012010 สามเงาวิทยาคม สพม. สพม. เขต 38
63012011 ยกกระบัตรวิทยาคม สพม. สพม. เขต 38
63020108 บ้านแม่กลองใหม่ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020109 บ้านแม่กลองเก่า สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020110 บ้านกล้อทอ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020111 บ้านนุเซะโปล้ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020112 ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020113 บ้านปะหละทะ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020114 บ้านปรอผาโด้ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020115 บ้านไม้กะพง สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020116 บ้านแม่กลองน้อย สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020117 ขุนห้วยบ้านรุ่ง สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020118 บ้านหนองหลวง สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020119 บ้านเซอทะ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020121 ชุมชนบ้านอุ้มผาง สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020122 สามัคคีวิทยา สพป. สพป.ตาก เขต 2
63022009 อุ้มผางวิทยาคม สพม. สพม. เขต 38