ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
65030060 บ้านชาติตระการ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030061 บ้านนาเปอะ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030062 บ้านปากรอง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030063 บ้านนาจาน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030064 บ้านท่าสะแก สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030065 บ้านห้วยท้องฟาน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030066 บ้านขอนสองสลึง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030068 บ้านน้ำจวง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030069 บ้านร่มเกล้า สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030070 บ้านนาตอน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030071 บ้านขุนน้ำคับ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030072 บ้านขวดน้ำมัน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030073 วัดบ่อภาค สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030075 ชุมชนวัดบ้านดง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030076 บ้านน้ำทองน้อย สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030077 บ้านห้วยน้ำปลา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030078 บ้านนาหล่ม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030079 บ้านเนินทอง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030080 บ้านเนินสุวรรณ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030081 บ้านห้วยเหิน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030082 บ้านนาล้อม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030083 บ้านน้ำภาคน้อย สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030084 บ้านป่าแดง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030085 บ้านสวนเมี่ยง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030086 บ้านห้วยช้างแทง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030087 บ้านหนองขาหย่าง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030088 บ้านห้วยหมากหล่ำ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030089 บ้านโคกใหญ่ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030090 บ้านแก่งบัวคำ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65032010 ชาติตระการวิทยา สพม. สพม. เขต 39
65032011 สวนเมี่ยงวิทยา สพม. สพม. เขต 39
65030001 บ้านนาเมือง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030002 บ้านนาฟองแดง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030003 บ้านนาขุมคัน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030004 บ้านนาทุ่งใหญ่ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030005 นครไทยวิทยาคม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030006 บ้านหนองน้ำสร้าง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030007 บ้านหนองลาน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030008 ประชาสงเคราะห์พิทยา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030009 ภูขัดรวมไทยพัฒนา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030010 กัลยาณิวัฒนา 1 สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030011 บ้านนาไก่เขี่ย สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030012 บ้านน้ำลอม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030013 บ้านนาคล้าย สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030014 บ้านบุ่งผลำ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030015 บ้านน้ำกุ่ม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030016 บ้านนาแฝก สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030017 บ้านท่าหินลาด สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030018 ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030019 บ้านหนองแห้ว สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030020 บ้านโป่งกะเฌอ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030021 บ้านห้วยตีนตั่ง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030022 บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030023 บ้านห้วยน้ำไซ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030024 ชุมชน 17 บ้านนาตาดี สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030025 สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030026 บ้านป่ารวก สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030027 บ้านน้ำเลา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030028 บ้านบ่อโพธิ์ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030029 บ้านน้ำคลาด สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030030 บ้านหนองกระดาษ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030031 บ้านป่าซ่าน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030032 บ้านพร้าว สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030033 บ้านห้วยทรายทอง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030034 บ้านแยง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030035 บ้านเข็กใหญ่ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030036 เกษตรสุขราษฎร์บำรุง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030037 บ้านถ้ำพริก สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030038 บ้านหนองหิน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030039 บ้านแก่งทุ่ง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030040 บ้านยางโกลน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030041 บ้านบุ่งตารอด สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030042 บ้านบุ่งปลาฝา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030043 บ้านกกม่วง‡ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030044 บ้านน้ำพริก สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030045 บางยางพัฒนา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030046 บ้านน้ำตาก สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030047 บ้านหลังเขา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030048 บ้านหนองกะท้าว สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030049 บ้านนาโพธิ์นาจาน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030050 บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030051 บ้านนาหนอง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030052 วิทยสัมพันธ์ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030053 บ้านป่าคาย สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030054 บ้านห้วยเฮี้ย สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030055 บ้านห้วยกอกพัฒนา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030056 ศิริราษฎร์พัฒนา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030058 บ้านลาดคื้อ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030059 บ้านห้วยทรายเหนือ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65032009 ราชประชานุเคราะห์ 23 สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65032001 นครไทย สพม. สพม. เขต 39
65032002 นาบัววิทยา สพม. สพม. เขต 39
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม. เขต 39
65032004 นครบางยางพิทยาคม สพม. สพม. เขต 39
65032005 บ่อโพธิ์วิทยา สพม. สพม. เขต 39
65032006 ยางโกลนวิทยา สพม. สพม. เขต 39
65020110 บ้านซำรัง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020111 บ้านชมภู สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020112 บ้านน้ำปาด สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020113 วัดปลวกง่าม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020114 รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020115 ชุมชนบ้านไทรย้อย สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020116 บ้านหนองขมิ้น สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020117 บ้านเขาดิน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020118 บ้านพุกระโดน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020119 บ้านโคกวังสาร สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020120 บ้านผารังหมี สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020121 บ้านเนินมะปราง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020122 บ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020123 บ้านใหม่ทองประเสริฐ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020124 บ้านหนองขอนประชาสรรค์ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020125 บ้านหนองไม้ยางดำ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020126 บ้านพัฒนาดงน้อย สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020127 บ้านผาท่าพล สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020128 บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020129 บ้านลำภาศ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020130 หัวเขาราษฎร์บำรุง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020131 บ้านใหม่สามัคคี สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020132 บ้านห้วยบ่อทอง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020133 วัดบ้านมุง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020134 บ้านวังโพรง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020135 บ้านวังขวัญ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020136 บ้านเขาเขียว สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020137 บ้านทุ่งยาว สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020138 บ้านหนองดู่ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020139 บ้านวังดินเหนียว สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020140 บ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020141 บ้านไทรดงยั้ง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. สพม. เขต 39
65022012 วังโพรงพิทยาคม สพม. สพม. เขต 39
65022013 ไทรย้อยพิทยาคม สพม. สพม. เขต 39
65020001 วัดย่านยาว สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020002 ราษฎร์เจริญ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020003 ราษฎร์ดำริ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020005 ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020006 บ้านวังสาร สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020007 บ้านทุ่งน้อย สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020008 บ้านบุใหญ่ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020009 ประชาสามัคคี สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020010 วัดราษฎร์สโมสร สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020011 วัดกรุงศรีเจริญ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020012 วัดบึงลำ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020013 วัดแหลมพระธาตุ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020014 ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020015 บ้านท่ายาง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020016 บ้านสระเศรษฐี สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020017 บ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118 สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020018 บ้านหนองกลด สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020019 วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020020 วัดบางกระทุ่ม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020021 ศึกษาลัย สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020022 บ้านแม่เทียบ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020024 วัดสิริสุทธาวาส สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020025 วัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020026 วัดโคกสลุด สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020027 ประชาสรรค์วิทยา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020028 อภัยสุพรรณภูมิ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020029 บ้านยางโทน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020030 วัดท่านา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020031 วัดท่ามะขาม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020033 บ้านหนองสระพัง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020034 วัดตายม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020035 รัฐราษฎร์บำรุง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020036 วัดสนามคลีตะวันตก สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020037 วัดสนามคลีตะวันออก สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65022001 เนินกุ่มวิทยา สพม. สพม. เขต 39
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคม สพม. สพม. เขต 39
65010070 วัดคุยม่วง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010071 วัดหนองขานาง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010072 วัดคุยขวาง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010073 วัดบ้านดง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010074 บ้านเรียงกระดก สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010075 นิคมบางระกำ 1(รุ้งวิไล) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010076 บ้านหนองแพงพวย สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010077 วัดพรหมเกษร สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010078 บ้านตระแบกงาม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010079 วัดวังแร่ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010080 วัดห้วงกระได สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010081 วัดหนองอ้อ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010082 วัดแตน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010083 วัดหนองพะยอม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010084 บ้านห้วยชัน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010085 บ้านบางแก้ว สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010086 บ้านย่านใหญ่ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010087 วัดโป่งหม้อข้าว สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010088 บ้านนาชักหวาย สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010089 บ้านท่านางงาม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010090 บ้านกรุงกรัก สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010091 นิคมบางระกำ 6(ท่ามะเกลือ) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010092 บ้านคลองน้ำเย็น สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010093 รัฐราษฎร์สงเคราะห์ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010094 นิคมบางระกำ 4(บางระกำชนูปถัมภ์) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010096 บ้านใหม่เจริญธรรม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010097 นิคมบางระกำ 2(ราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010098 บ้านหนองนากวางอั้น สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010099 วัดดอนอภัย สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010100 บ้านดงยาง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010101 วัดท่าโก สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010102 วัดวังเป็ด สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010103 วัดแหลมเจดีย์ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010104 บ้านคุยยาง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010105 วัดยางแขวนอู่ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010106 บ่อวิทยบางระกำ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010107 คลองวัดไร่ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010108 บางระกำ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010109 บ้านตะโม่ประชาสรรค์ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010110 วัดโพธิ์ทองเจริญผล สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010112 บ้านคุยมะตูม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010113 บ้านบัวจันทร์ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010114 บ้านประดาประชาราษฎร์ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010115 บ้านคลองเตย สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010116 วัดบึงกอก สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010117 วัดปรือกระเทียม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010118 บ้านเสวยซุง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010119 บ้านปลักแรด สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010121 บ้านหนองแขม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010122 วัดทุ่งชา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010123 วัดดงโคกขาม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010124 บ้านพันเสา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010125 ประดู่มะค่าประชาสรรค์ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010126 บ้านหล่ายขานาง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010127 วัดโพธิ์งาม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010128 วัดกรับพวง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010130 วัดวังอิทก สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010131 วัดกลางสุริยวงศ์ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010132 นิคมบางระกำ 8(หนองปลวก) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010133 วัดหนองนาดงกวาง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010134 บ้านหนองกรับ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010135 บ้านหนองตะเคียน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010136 บ้านหนองกุลา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010137 วัดบึงบอน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010138 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010139 บ้านท่าไม้งาม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010140 บ้านใหม่คลองเจริญ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65012011 บางระกำวิทยศึกษา สพม. สพม. เขต 39
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์ สพม. สพม. เขต 39
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยา สพม. สพม. เขต 39
65030091 วัดท้องโพลง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030092 วัดทุ่งตาเปรี้ยว สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030093 วัดสมอสุวรรณาราม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030094 วัดวังงิ้วงาม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030095 บ้านคลองตกวิทยา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030096 วัดเขาน้อย สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030097 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030098 ผดุงวิทยา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030099 หนองสะแกประชานุกูล สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030100 วัดเซิงหวาย สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030101 วัดหนองมะคัง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030102 วัดทับยายเชียง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030103 ทับยายเชียงวิทยา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030104 วัดนาขุม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030105 วัดเมมสุวรรณาราม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030106 วัดท่าช้าง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030107 วัดหนองหม้อแกง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030108 ราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030109 ประชาสามัคคี สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030110 ราษฎร์บำรุง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030112 วัดห้วยดั้ง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030113 วัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030114 ศึกษากุลบุตร สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030115 วัดหางไหล สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030116 วัดสนามไชย สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030117 มะต้องประชาสรรค์ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030118 บ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030119 บ้านมะต้อง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030120 วัดมะตูม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030121 ชุมชนดิฎฐอำรุง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030122 วัดวังมะด่าน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030123 วัดธรรมาราม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030124 ราษฎร์ศรัทธาวิทยา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030125 วัดย่านยาวประชานุกูล สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030126 วัดท่าสี่ร้อย สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030127 วัดวงฆ้อง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030128 วัดหัวเขาสมอคร้า สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030129 วัดวังไม้แก่น สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030130 วัดวังวน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030131 บ้านคลองทำเนียบ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030132 บ้านหนองห้าง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030133 บ้านบึงธรรมโรง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030134 ศรีภิรมย์พิทยา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030135 วัดคลองมะเกลือ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030136 บ้านบุ่งวิทยา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030138 บ้านบึงวิทยา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030139 วัดหาดใหญ่ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030140 วัดคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030141 ชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030142 บ้านหาดใหญ่ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030144 ประชาอุปถัมภ์ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030145 วัดหอกลอง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030146 วัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65032012 พรหมพิรามวิทยา สพม. สพม. เขต 39
65032013 วังมะด่านพิทยาคม สพม. สพม. เขต 39
65032014 ดงประคำพิทยาคม สพม. สพม. เขต 39
65010001 วัดงิ้วงาม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010002 วัดจอมทอง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010003 วัดท่าตะเคียน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010006 บ้านสะอัก(ประชาอุปถัมภ์) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010008 ชุมชนที่ 14 วัดดอนทอง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010009 บ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010010 บ้านร้องยุ้งข้าว สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010011 บ้านน้ำดำ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010012 บ้านหินลาด สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010014 วัดบ้านไร่ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010015 วัดจุฬามณี สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010016 วัดสว่างอารมณ์ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010017 บ้านหนองหัวยาง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010018 วัดศรีรัตนาราม(รัตนราษฎร์สงเคราะห์) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010019 ชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010020 วัดคุ้งวารี(อำพันอุปถัมภ์) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010021 วัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010022 จ่าการบุญ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010023 วัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010024 วัดอรัญญิก สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010025 วัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010026 วัดจันทร์ตะวันออก สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010027 นิคมบ้านกร่าง(สามัคคีสงเคราะห) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010028 บ้านแม่ระหัน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010029 บ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010030 วัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010031 วัดแหลมโพธิ์ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010032 วัดยาง(มีมานะวิทยา) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010033 บ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010034 บ้านดงวิทยา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010035 บ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010036 วัดบึงพระ(เหรียญ จั่น อนุสรณ์) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010037 วัดพิกุลทอง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010038 วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010039 วัดไผ่ค่อม(แพรประชาอุปถัมภ์) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010041 วัดแสงดาว(เทพประชานุสรณ์) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010042 ชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010043 บ้านพลายชุมพล สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010045 บ้านหัววังกร่าง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010047 ไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010048 บ้านหนองหญ้า สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010050 วัดปากพิงตะวันตก สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010051 บ้านวังยาง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010052 วัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010055 วัดบ้านใหม่ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010057 วัดท่าโรงตะวันตก สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010058 วัดอินทรีย์ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010059 วัดเนินมะคึก สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010060 วัดกรมธรรม์ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010061 วัดศรีวนาราม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010062 วัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010063 อนุบาลพิษณุโลก สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010064 วัดโพธิญาณ(อ.ท.ผ.อุปถัมภ์) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010065 วัดมหาวนาราม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010066 วัดตาปะขาวหาย สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010068 วัดสระโคล่ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010069 สะพานที่ 3 สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010141 บ้านคลองหนองเหล็ก สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65013001 พิษณุโลกปัญญานุกูล สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65012001 พิษณุโลกพิทยาคม สพม. สพม. เขต 39
65012002 เฉลิมขวัญสตรี สพม. สพม. เขต 39
65012003 จ่านกร้อง สพม. สพม. เขต 39
65012004 เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก สพม. สพม. เขต 39
65012005 วังน้ำคู้ศึกษา สพม. สพม. เขต 39
65012006 ท่าทองพิทยาคม สพม. สพม. เขต 39
65012007 ดอนทองวิทยา สพม. สพม. เขต 39
65012008 บ้านกร่างวิทยาคม สพม. สพม. เขต 39
65012009 พุทธชินราชพิทยา สพม. สพม. เขต 39
65012010 จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. สพม. เขต 39
65020038 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020039 บ้านโป่งปะ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020040 บ้านเขาน้อย สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020041 บ้านปากยาง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020042 บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020043 บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020044 ห้วยพลู สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020045 บ้านแก่งกุลาสามัคคี สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020046 ราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020047 วัดไชยนาม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020048 บ้านบึงพร้าว สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020049 บ้านดินทอง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020050 บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020051 ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020052 บ้านเนินสะอาด สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020053 วัดท่าหมื่นราม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020054 สามัคคีประชาราษฎร์ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020057 บ้านหินประกาย สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020058 บ้านใหม่ชัยเจริญ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020059 บ้านซำหวาย สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020060 บ้านนาพราน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020061 บ้านใหม่พนมทอง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020062 บ้านป่าขนุน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020063 บ้านน้ำริน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020064 บ้านหนองปรือ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020065 บ้านกลาง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020066 บ้านน้ำยาง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020067 ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020068 บ้านคลองดู่ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020069 บ้านหนองงา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020070 สามัคคีธรรม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020071 วัดสุพรรณพนมทอง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020072 วัดพันชาลี สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020073 บ้านเนินไม้แดง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020074 บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020075 บ้านวังไม้ตอก สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020077 บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020078 บ้านถ้ำเต่า สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020079 บ้านแม่ระกา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020080 บ้านเข็ก สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020081 บ้านดงพลวง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020082 วัดดงข่อย สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020083 บึงราชนก สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020084 คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020085 บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020086 วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020087 บ้านวังพรม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020088 พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020089 บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020090 บ้านแก่งจูงนาง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020091 ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020092 บ้านวังนกแอ่น สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020093 บ้านวังดินสอ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020094 บ้านป่ามะกรูด สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020095 บ้านน้ำพรม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020096 บ้านท่าข้าม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020097 บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020098 บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020099 บ้านตอเรือ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020100 บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020101 วัดทางลัด สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020102 วัดวังพิกุล สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020103 บ้านคลองเป็ด สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020104 บ้านคลองเมือง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020105 บ้านวังประดู่ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020106 บ้านสะเดา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020107 บ้านหนองพระ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020108 บ้านเจริญผล สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020109 บ้านคลองแร่ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65022003 วังทองพิทยาคม สพม. สพม. เขต 39
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคม สพม. สพม. เขต 39
65022005 หนองพระพิทยา สพม. สพม. เขต 39
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม สพม. สพม. เขต 39
65022007 บ้านกลางพิทยาคม สพม. สพม. เขต 39
65022008 เนินสะอาดวิทยาคม สพม. สพม. เขต 39
65022009 น้ำรินพิทยาคม สพม. สพม. เขต 39
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษา สพม. สพม. เขต 39
65030147 ห้วยปลาไหล สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030148 วัดคันโช้ง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030149 บ้านน้ำโจน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030150 บ้านแก่งคันนา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030151 บ้านห้วยเจียง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030152 บ้านหนองกระบาก สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030153 วัดทองแท้(จ่างอนุกูลพิทยา) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030154 วัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030155 บ้านท่ากระดุน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030156 บ้านหนองมะคัง(จ่างอนุสรณ์) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030157 วัดเสนาสน์ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030158 บ้านหนองปลิง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030159 เขาไร่ศรีราชา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030160 ชุมชนบ้านท่างาม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030161 วัดนาขาม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030162 บ้านแก่งเจ็ดแคว สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030163 วัดน้ำคบ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030164 แก่งบ้านยางป่าคาย สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030165 บ้านน้ำหักศึกษา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030166 บ้านคลองช้าง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030167 บ้านเนินมะคึด สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030168 บ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030169 วัดโบสถ์ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030170 บ้านชาน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030171 วัดบ้านน้อย สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030172 วัดหินลาด สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030173 บ้านท่าหนองปากพาน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65032015 วัดโบสถ์ศึกษา สพม. สพม. เขต 39
65032016 คันโช้งพิทยาคม สพม. สพม. เขต 39