ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
66020159 วังก้านเหลือง สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020161 วัดใหม่ดงเจริญ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020162 บ้านวังกะทะ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020163 อนุบาลดงเจริญ(วังงิ้ว) สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020164 วัดวังเรือน สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020165 วัดวังหินแรง สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020166 วัดหนองง้าว สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020167 สำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ) สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020168 บ้านวังบงค์ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020169 บ้านไดลึก 'ประชานุสรณ์' สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020170 วัดใหม่วังหว้า สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020171 บ้านห้วยตาดำ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020172 ห้วยพุกวิทยา สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020173 วัดหนองสนวน สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020174 บ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020175 วัดหนองสองห้อง สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66022015 ดงเจริญพิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
66022016 วังงิ้ววิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
66020001 วัดวังไคร้ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020002 วัดคลองแขก สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020003 วัดคลองคูณ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020004 วัดต้นชุมแสง สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020006 วัดหาดแตงโมจันทรประเสริฐ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020007 วัดหนองคล่อ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020008 วัดใหม่สำราญ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020009 ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020010 วัดพฤกษะวันโชติการาม สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020011 วัดทับปรู สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020012 บ้านบึงประดู่ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020013 วัดทับหมัน สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020014 วัดไทรโรงโขน สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020015 วัดคลองข่อย สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020017 บ้านไดกระพังปลา สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020018 บ้านสามบึงบาตร สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020019 บ้านหนองหวาย สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020020 วัดวังสำโรง สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020021 วัดบึงน้ำกลัด สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020022 ชุมชนวังหลุมวิทยาคาร สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020023 วัดสัตตวนาราม สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020025 วัดเขารวก สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020026 บ้านเนินทราย สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020027 วัดวังหว้า สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020028 วัดท่าปอ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020029 วัดยางคลี สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020030 เขาพนมกาวหนองนกยาง สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020031 วัดหนองแก สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020032 อนุบาลตะพานหิน(หนองพยอม) สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020033 วัดป่าแดง สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020034 วัดพรหมประสิทธิ์ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020035 วัดโพธิ์ลอย สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020036 วัดคลองทองหลาง สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020037 บ้านห้วงสลิด สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020038 วัดเทวประสาท สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020039 วัดธงไทยยาราม สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66022001 ตะพานหิน สพม. สพม. เขต 41
66022002 วังสำโรงวังหว้า สพม. สพม. เขต 41
66022003 ทุ่งโพธิ์พิทยา สพม. สพม. เขต 41
66020110 วัดใดวน สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020111 บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020112 ไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก) สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020113 วัดสัตตศิลาอาสน์ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020114 บ้านเขาโล้น สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020115 บ้านคีรีเทพนิมิต สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020117 วัดลำประดา สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020118 วัดเขาทราย สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020119 วัดวังหินเพลิง สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020120 วัดวังแดง สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020121 บ้านหนองจะปราบ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020122 บ้านเขานกยูง สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020123 บ้านเขาพระ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020124 วัดหนองน้ำเต้า สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020125 วัดชัยศรี สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020126 บุรพรัตน์วิทยาคาร สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020127 ชุมชนวัดสายดงยาง สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020128 อนุบาลทับคล้อ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020129 วัดป่าเรไร สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020130 วัดศรีรัตนวราราม สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020132 วัดไดอีเผือก สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020133 บ้านคลองห้วยหลัว สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020134 วัดน้ำเคือง สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020135 ท้ายทุ่งราษฎร์วิทยาคาร สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020136 วัดบางเบน สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020137 วัดวังกระชัน สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020138 สี่แยกเขาดิน สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020139 วัดเขาส้าน สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020140 บ้านเนินม่วง สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020141 บ้านหนองจอก สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66022010 เขาทรายทับคล้อพิทยา สพม. สพม. เขต 41
66022011 วันทีสถิตย์พิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
66020041 บำรุงราษฎร์วิทยาคม สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020043 บ้านวังทองราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020044 ชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020046 บางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020049 วัดโพธิ์แดน สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020050 ศรีประสิทธิ์วิทยา สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020051 อนุบาลบางมูลนาก'ราษฎร์อุทิศ' สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020052 บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020053 ชุมชนภูมิวิทยา สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020054 วัดลำประดาใต้ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020057 วัดลำประดากลาง สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020059 วัดห้วยเรียงใต้ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020060 วังกรดนุกูลศึกษา สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020061 วัดห้วยเรียงกลาง สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020062 วัดวังตะกู สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020063 วัดมะกอกงอ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020064 วัดลำประดาเหนือ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020067 วังสำโรง 'ราษฎร์บำรุงวิทย์' สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020068 วัดหนองกอไผ่ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020069 บ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020070 อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020071 วัดหอไกร สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66022004 บางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
66022005 วังตะกูราษฎร์อุทิศ สพม. สพม. เขต 41
66020143 วัดบ้านบางลายเหนือ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020144 บ้านทุ่งพรหมทอง (ราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020146 วัดบ้านบางลายใต้ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020147 วัดบ้านคลองข่อย สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020148 บ้านหนองแขม สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020149 วัดบ้านบึงนาราง'แก้ววิทยาคาร' สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020150 บ้านห้วงปลาไหล 'สิงหะวิทยา' สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020151 บ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020152 บ้านทุ่งทอง สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020153 บ้านบึงลี สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020154 อนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020155 บ้านวังพร้าว สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020156 บ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020157 บ้านบึงทับจั่น'ทศอุปถัมภ์' สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020158 บ้านโป่งวัวแดง สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66022013 แหลมรังวิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
66022014 โพธิ์ไทรงามวิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
66020073 บ้านน้ำผึ้ง'วิจิตรวุฒิกรอุปถัมภ์' สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020074 ชุมชนทะนงบ้านไร่ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020075 บ้านหนองตะแบก สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020076 ชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020077 วัดบ้านท่าขมิ้น สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020078 บ้านทุ่งใหญ่ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020080 วัดบ้านห้วยยาว สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020081 บ้านวังแดง สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020082 บ้านเนินแค สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020083 วัดบ้านท่านั่ง สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020084 บ้านท่าบัว สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020085 วัดหลวง สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020086 วัดทับทิม สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020087 บ้านปากน้ำ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020088 บ้านเนินโพธิ์ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020089 วัดบ้านท้ายน้ำ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020090 บ้านหนองบัว สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020091 วัดบ้านท่ามะไฟ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020092 วัดบ้านหนองดง สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020093 วัดบ้านพังน้อย สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020094 บ้านบางพล้อ-ยางหลวง สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020095 บ้านยี่มุ่ย สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020096 ชุมชนบ้านทุ่งน้อย 'พิพัฒน์โสภณวิทยา' สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020097 บ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020098 ชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020099 วัดคงคาราม สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020100 บ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020101 บ้านวังตายศ 'ราษฎ์สามัคคี' สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020102 อนุบาลโพทะเล สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020103 วัดโพทะเล สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020104 วัดบ้านตาล 'ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร' สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020105 บ้านคลองตางาว สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020106 วัดขวาง สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020107 วัดพร้าว สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020176 บ้านไร่ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66022006 โพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. สพม. เขต 41
66022007 พิบูลธรรมเวทวิทยา สพม. สพม. เขต 41
66022008 ท่าเสาพิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
66022009 ห้วยยาวพิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
66010081 บ้านดงเสือเหลือง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010082 บ้านหนองขานาง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010083 บ้านนาพิบูลพิทยา สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010084 วัดเนินพยอม สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010085 บ้านหนองพงสาขาบ้านบ่อบิ้งเกลือ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010086 บ้านหนองพง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010087 บ้านห้วยคำตาล สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010088 อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010089 บ้านทุ่งประพาส สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010090 บ้านห้วยน้อย สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010091 บ้านเนินขวาง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010092 บ้านเนินพลวงวิทยา สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010093 บ้านหนองสะแก สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010095 บ้านมาบมะไฟ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010096 บ้านหนองคล้า สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010097 วัดใหม่แสงมรกต สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010098 วัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010099 วัดบ้านลำนัง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010102 วัดไผ่รอบ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010103 วัดหนองหลวง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010104 วัดเกาะแก้ว สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010105 วัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010106 บ้านหนองหัวปลวก สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010107 บ้านหนองไม้แดง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010108 บ้านใดโพธิ์ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010109 วัดท่าบัวทอง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010110 บ้านโพธิ์ประทับช้าง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010111 บ้านบึงโพธิ์ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010113 บ้านโพธิ์ประทับช้าง สาขาบ้านวังกระโดน สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010114 ชุมชนวัดวังจิก สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010115 ชุมชนวัดวังจิก สาขาวัดราษฎร์บูรณะ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66012008 สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
66012009 ดงเสือเหลืองพิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
66010001 ชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010002 วัดดงชะพลู สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010004 วัดคลองโนน สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010005 บ้านสวนแตง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010006 วัดฆะมัง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010008 วัดสามขา สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010009 วัดดงป่าคำ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010010 วัดดงกลาง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010012 วัดบ้านวังไร่ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010013 วัดวังหูทิพย์ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010015 วัดเขารูปช้าง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010016 บ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ 1) สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010017 บึงสีไฟ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010018 วัดวังมะเดื่อ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010019 บ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010020 อนุบาลพิจิตร สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010021 อนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010022 ชุมชนบ้านวังกลม สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010023 วัดบ้านบุ่ง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010024 บ้านไดชุมแสง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010025 วัดหนองไผ่ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010026 วัดราชช้างขวัญ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010027 วัดยางคอยเกลือ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010028 บ้านคลองอุดม สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010029 บ้านหนองถ้ำ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010030 วัดเนินสมอ(พินิจวิทยา) สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010031 บ้านท่ามะไฟ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010032 วัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010033 วัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) สาขาบ้านสระสาลี สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010034 วัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010035 บ้านเมืองเก่า สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010036 พิจิตรอนุสรณ์ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010038 วัดขนุน สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010039 วัดท่าข่อย สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010041 วัดหาดมูลกระบือ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010042 บ้านวังกระดี่ทอง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010043 วัดหงษ์ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010044 วัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010046 บ้านวังทับยา สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010047 บ้านสายคำโห้ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010048 บ้านน้อย สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010050 วัดหนองไผ่ สาขาบ้านดงสว่าง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010051 บ้านเนินยาว สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010053 บ้านหัวดง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010054 บ้านหัวดง สาขาวัดเขาพระ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010055 วัดลำชะล่า สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010056 วัดหนองนาดำพิทยา สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66012006 พิจิตรปัญญานุกูล สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66012001 พิจิตรพิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
66012002 หัวดงรัฐชนูปถัมภ์ สพม. สพม. เขต 41
66012003 วังกรดพิทยา สพม. สพม. เขต 41
66012004 เมธีพิทยา สพม. สพม. เขต 41
66012005 สระหลวงพิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
66010168 วัดบ้านนา สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010169 บ้านปลวกสูง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010170 วัดโนนสะเดา สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010173 บ้านหนองหูช้าง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010174 บ้านนิคม สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010175 บ้านหนองขาว สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010176 บ้านยางตะพาย สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010177 บ้านมาบฝาง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010178 บึงบัวพิทยาคม สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010179 บ้านยางสุขวัฒน์ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010180 บ้านโนนทอง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010181 บ้านหนองริ้น สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010182 วัดวังตะขบ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010183 ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010184 บ้านสระบรเพ็ด สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010185 บ้านบัวยาง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010186 วัดหนองหลุม สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010187 วัดกลางวงศ์มณี สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010188 อนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่) สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010189 วัดโนนป่าแดง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010190 บ้านยางนกกระทุง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66012015 วชิรบารมีพิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
66012016 วังโมกข์พิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
66010057 อนุบาลวังทรายพูน สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010059 เนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010060 บ้านทุ่งโม่ง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010062 อนุบาลวังทรายพูน สาขาบ้านบุ่งมะกรูด-วังพลับ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010063 วัดหนองจิกเภา สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010064 วัดหนองปล้อง สาขาวัดหนองปลาหมอ(มิตรภาพ 215) สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010065 วัดหนองปล้อง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010066 วัดใหม่สามัคคีธรรม สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010068 บ้านหนองปลาไหล สาขาบ้านใหม่เนินสวรรค์ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010070 บ้านท่ากระดาน สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010071 บ้านหนองปลาไหล สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010072 บ้านคลองสะแกป่าหวาย สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010075 บ้านยางสามต้น สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010076 บ้านหนองพระ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010079 ชุมชนวัดหนองลากฆ้อน สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010080 บ้านยางสามต้น สาขาบ้านดงพลับ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66012007 วังทรายพูนวิทยา สพม. สพม. เขต 41
66010151 บ้านหนองจั่ว สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010152 บ้านหนองตะเคียน สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010153 บ้านหนองสาหร่าย สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010154 บ้านท่าเยี่ยม สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010155 บ้านวังอ้อ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010156 บ้านวังทับไทร สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010157 บ้านตลุกหิน สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010158 บ้านหนองสองห้อง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010159 บ้านสายดินแดง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010160 บ้านท่าพิกุล สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010161 บ้านทุ่งสำราญ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010162 อนุบาลสากเหล็ก สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010163 บ้านถ้ำคะนอง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010164 บ้านปากดง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010165 บ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ สาขาบ้านหนองต้นพลวง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010166 บ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010167 บ้านคลองทรายใหญ่ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66012014 สากเหล็กวิทยา สพม. สพม. เขต 41
66010118 ชุมชนบ้านกำแพงดิน สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010119 ชุมชนบ้านกำแพงดิน สาขาบ้านท่าแห สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010121 วัดศรีศรัทธาราม สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010123 วัดเนินปอ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010124 บ้านมาบแฟบ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010125 บ้านยางห้าหลุม สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010126 สระยายชีมิตรภาพที่ 79 สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010127 บ้านเนินพยอม สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010128 บ้านหนองโสน สาขาบ้านเนินพลวง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010129 บ้านยางห้าหลุม สาขาบ้านปลายห้วย สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010130 บ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) สาขาบ้านเนินยุ้ง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010131 วัดบ้านใหม่ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010132 บ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010133 วัดจระเข้ผอม สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010134 บ้านหนองน้ำเขียว สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010135 บ้านโนนไผ่ขุย สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010137 วัดใหม่ราษฎร์บำรุง สาขาบ้านวังลูกช้าง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010139 วัดบ้านไร่ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010141 วัดวังแดง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010142 อนุบาลสามง่าม สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010144 วัดใหม่ราษฎร์บำรุง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010145 บ้านหนองโสน สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010146 บ้านป่าแซง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010147 บ้านมาบกระเปา สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010148 บ้านสุขสำราญ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010149 บ้านไผ่ใหญ่ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010150 บึงเฒ่าวิทยา สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66012010 สามง่ามชนูปถัมภ์ สพม. สพม. เขต 41
66012011 กำแพงดินพิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
66012012 เนินปอรังนกชนูทิศ สพม. สพม. เขต 41
66012013 หนองโสนพิทยาคม สพม. สพม. เขต 41