ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
70010057 บ้านหนองกระทุ่ม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010058 มหาราช 7 สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010059 บ้านพุม่วงราษฎรบำรุง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010060 บ้านหนองปากชัฎ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010061 บ้านรางเฆ่ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010062 บ้านพุตะเคียน สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010063 บ้านทุ่งแฝก สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010064 บ้านสันดอน สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010065 บ้านทุ่งแจง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010066 บ้านวังปลา สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010067 บ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010068 วันครู 2503 (บ้านหนองบัว) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010069 อนุบาลจอมบึง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010070 บ้านรางม่วง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010071 บ้านตลาดควาย(ประชานุกูล) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010072 บ้านหนองขนาก สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010073 วัดด่านทับตะโก สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010074 บ้านห้วยท่าช้าง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010075 บ้านทุ่งกระถิน สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010076 บ้านหนองสีนวล สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010077 บ้านหุบพริก สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010078 บ้านโกรกสิงขร สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010079 บ้านหนองไก่เถื่อน สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010080 บ้านหนองศาลเจ้า สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010081 วัดป่าเขาสัมมะงา สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010082 บ้านหนองปรือ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010083 บ้านเบิกไพร สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010084 วัดสูงเนินราษฎรบำรุง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010085 บ้านหนองตาเนิด สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010086 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010087 บ้านพุแค สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010088 วัดเขาปิ่นทอง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010089 วัดปากช่อง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010090 วัดนาสมอ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010091 บ้านห้วยยาง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010092 วัดชัฎใหญ่ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010093 ชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010094 บ้านหนองแร้ง(แหลมสุขประชานุกูล) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010095 วัดหนองบัวค่าย สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010096 บ้านหนองนกกะเรียน สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70012004 คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม. สพม.เขต 8
70012005 ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. สพม.เขต 8
70020001 บ้านดอนฟักทอง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020004 อนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020005 วัดสนามไชย(สนามไชยประชานุกูล) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020006 บ้านหนองสลิด สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020007 ชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178 สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020008 บ้านดอนไผ่ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020009 วัดเวฬุวนาราม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020010 ชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020011 วัดโชติทายการาม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020012 วัดปรกเจริญ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020013 บ้านรางสีหมอก สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020014 วัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020015 วัดบัวงาม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020016 วัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020017 วัดบ้านไร่ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020018 วัดชาวเหนือ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020019 ชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020020 วัดท่าเรือ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020021 บ้านหนองไก่แก้ว(เพิ่มเจริญประชานุกูล) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020022 วัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020023 วัดเนกขัมมาราม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020024 วัดอุบลวรรณา สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020025 วัดหลักหกรัตนาราม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020026 วัดใหม่สี่หมื่น สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020027 วัดคูหาสวรรค์ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70022001 สายธรรมจันทร์ สพม. สพม.เขต 8
70022003 ประสาทรัฐประชากิจ สพม. สพม.เขต 8
70022007 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี สพม. สพม.เขต 8
70022009 เนกขัมวิทยา สพม. สพม.เขต 8
70020081 วัดตากแดด(รอดประชานุกูล) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020082 วัดดอนคา(ชอบธรรมประชาสรรค์) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020083 วัดดอนพรม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020084 วัดลำน้ำ(กัลยาณราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020085 วัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020086 วัดตาลเตี้ย(สหประชาสรรค์) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020087 วัดดอนสาลี สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020088 อนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020089 วัดท่าราบ(วันชัยประชานุกูล) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020090 วัดเหนือ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020091 วัดดอนเซ่ง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020092 บ้านกุ่ม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020093 วัดสามัคคีธรรม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020094 ชุมชนวัดใหญ่โพหัก สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020095 ชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020096 วัดหนองม่วง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020097 วัดหลวง(คลึงวิทยาคม) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020098 วัดหนองเอี่ยน สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020099 วัดทำนบ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020100 วัดบ้านใหม่ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020101 วัดแก้ว(รัตนบินวิทยาคาร) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020102 วัดแหลมทอง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020103 วัดหัวโพ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020104 วัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70022005 โพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์) สพม. สพม.เขต 8
70022012 บางแพปฐมพิทยา สพม. สพม.เขต 8
70010178 บ้านลำพระ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010179 อนุบาลบ้านคา สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010180 บ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010181 บ้านโป่งเจ็ด สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010182 ประชาพัฒนาวิทย์ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010183 บ้านเก่าต้นมะค่า สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010184 บ้านโป่งกระทิงบน สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010185 บ้านโป่งกระทิงล่าง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010186 โรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน (สาขาบ้านพุหิน) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010187 บ้านพุบอนบน สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010188 บ้านร่องเจริญ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010189 น้ำตกห้วยสวนพลู สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010190 โรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010191 บ้านหนองโก สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010192 วัดหนองพันจันทร์ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010193 วัดยอดสุวรรณคีรี สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010194 บ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010195 วัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70012012 บ้านคาวิทยา สพม. สพม.เขต 8
70020028 วันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020029 วัดหนองประทุน สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020030 ชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020031 วัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020032 วัดอ้ออีเขียว(รัฐราษฎร์มิตรผลอนุกูล) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020033 วัดหนองกลางด่าน สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020034 วัดไผ่สามเกาะ(ปัญญาประชาสามัคคี) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020035 วัดสัมมาราม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020036 วัดเขาขลุง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020037 บ้านดอนไม้ลาย สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020038 บ้านหนองไก่ขัน สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020039 วัดสระสี่มุม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020040 วัดเขาแจง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020041 บ้านโป่งยอ(จำเริญ โฆสิตกุล) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020042 วัดเจริญธรรม(รัฐประชานุเคราะห์) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020043 บ้านห้วยยาง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020044 วัดตาล สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020046 วัดโพธิ์บัลลังก์ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020047 วัดลำพยอม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020048 วัดอริยวงศาราม(หนองน้ำขาว) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020049 ชุมชนวัดท่าผา สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020050 วัดโกสินารายน์ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020051 วัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020052 วัดยางหัก สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020053 วัดบ้านฆ้องน้อย สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020054 วัดหัวหิน สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020055 วัดใหญ่(บุญเอี่ยมอนุเคราะห์) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020056 วัดตาผา สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020057 วัดอัมพวนาราม(ดงมะม่วง) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020058 บ้านหนองคา สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020059 วัดม่วง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020060 วัดบัวงาม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020061 อนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020062 วัดหุบกระทิง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020064 วัดโคกหม้อ(ประชาสามัคคี) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020065 วัดโพธิ์รัตนาราม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020067 วัดลาดบัวขาว สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020068 วัดหนองหญ้าปล้อง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020069 ค่ายลูกเสือบ้านโป่ง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020070 วัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020071 วัดหนองปลาดุก สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020072 วัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020073 วัดหนองหิน(วิเชียรประชานุกูล) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020074 วัดสระตะโก(หันประชาสามัคคี) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020075 ชุมชนวัดหนองปลาหมอ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020076 วัดมาบแค สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020077 วัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020078 วัดหนองอ้อ(ธรรมธรใยประชาสามัคคี) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020079 วัดหัวโป่ง มิตรภาพที่ 224 สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020080 บ้านลาดใหญ่ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70022004 หนองปลาหมอพิทยาคม สพม. สพม.เขต 8
70022010 มัธยมวัดดอนตูม สพม. สพม.เขต 8
70022013 กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม สพม. สพม.เขต 8
70022014 รัตนราษฎร์บำรุง สพม. สพม.เขต 8
70010119 วัดดอนทราย(ไชยประชาสรรค์) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010120 บ้านเขาถ้ำ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010121 บ้านเขาอีส้าน สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010122 บ้านหนองบัวหิ่ง(สนิทราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010123 บ้านไพรสะเดา สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010124 บ้านเขาถ่าน สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010125 ชุมชนวัดทุ่งหลวง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010126 บ้านพุคาย สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010127 บ้านหนองน้ำใส สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010128 วัดสันติการาม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010129 บ้านเขาพระเอก สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010130 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010131 วัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010132 บ้านหนองวัวดำ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010134 วัดวิมลมรรคาราม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010135 วัดหนองบัว สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010136 บ้านบ่อตะคร้อ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010137 อนุบาลปากท่อ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010138 วัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010139 วัดโคกพระเจริญ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010140 ไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010141 วัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010142 บ้านหินสี สาขาบ้านลานคา สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010143 บ้านห้วยศาลา สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010144 บ้านแม่ประจัน สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010145 บ้านท่ายาง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010146 บ้านหินสี สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010147 บ้านยางคู่ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010148 สีวะรา สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010149 บ้านไทรงาม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010150 วัดสว่างอารมณ์ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010151 บ้านมณีลอย สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010152 วัดวังมะนาว สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010153 วัดยางงาม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010154 วัดหัวป่า สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010155 วัดวันดาว สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010157 บ้านเขาช้าง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010158 วัดราษฎร์สมานฉันท์ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010159 วัดโพธิศรี สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010160 วัดพิบูลวนาราม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010161 บ้านหนองลังกา สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010162 บ้านหัวเขาจีน สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010163 บ้านพุเกตุ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010164 บ้านห้วยยางโทน สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010165 บ้านโป่ง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010166 บ้านอ่างหิน สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010170 บ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104 สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70012002 ปากท่อพิทยาคม สพม. สพม.เขต 8
70012006 วัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ สพม. สพม.เขต 8
70012009 บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย สพม. สพม.เขต 8
70020105 วัดเขาชะงุ้ม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020106 วัดเขาส้ม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020107 วัดหนองมะค่า สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020108 บ้านพุลุ้ง(กรป.กลางอุปถัมภ์) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020109 วัดระฆังทอง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020110 บ้านเขาแหลม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020111 วัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020112 วัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020113 วัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020114 ธรรมาธิปไตย สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020115 วัดบ้านหม้อ(ประชารังษี) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020116 บ้านเกาะโพธิ์งาม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020117 บ้านหาดสำราญ มิตรภาพที่207 สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020118 ชุมชนวัดเจ็ดเสมียน สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020119 วัดสนามชัย สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020121 บ้านหนองสองห้อง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020122 วัดหนองกลางดง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020123 วัดดอนกระเบื้อง(ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020124 วัดดอนทราย สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020125 วัดท่ามะขาม(ท่ามะขามประชาอุทิศ) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020126 วัดบางลาน สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020127 วัดช่องพราน สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020128 วัดโคกทอง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020130 วัดเขาพระ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020131 วัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020132 วัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020133 ชุมชนวัดเฉลิมอาสน์ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020134 บ้านเนินม่วง(ประชาบำรุง) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020135 บ้านหนองตาพุด สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020136 วัดแก้วฟ้า สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020138 วัดนางแก้ว สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020139 วัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020140 วัดศรีประชุมชน สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020142 วัดบ่อมะกรูด สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020143 วัดบ้านฆ้อง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020144 วัดดีบอน สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020145 วัดพระศรีอารย์ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020146 วัดหุบมะกล่ำ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020147 วัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020148 ชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020149 ชุมชนวัดกำแพงใต้(กำแพงสังฆรักษ์วิทยา) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020150 วัดหนองอ้อ(คงคสุวรรณราษฎร์นุเคราะห์) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020151 อนุบาลโพธาราม(ชุมชนวัดบ้านสิงห์) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020152 วัดบางกะโด(สามัคคีวิทยาคาร) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020153 ชุมชนวัดหนองโพ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020155 วัดขนอน สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020156 วัดสร้อยฟ้า สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020157 บ้านหนองกวาง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020158 บ้านหนองใยบัว สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020159 บ้านหนองครึม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020160 บ้านหนองกระทุ่ม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70022002 โพธาวัฒนาเสนี สพม. สพม.เขต 8
70022006 หนองโพวิทยา สพม. สพม.เขต 8
70022008 ช่องพรานวิทยา สพม. สพม.เขต 8
70022011 ท่ามะขามวิทยา สพม. สพม.เขต 8
70010001 วัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010002 วัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010003 วัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010005 วัดโสดาประดิษฐาราม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010007 วัดศาลเจ้า(เรือง เล็บครุฑ) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010009 วัดเกตุน้อย สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010010 วัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคีอุทิศ) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010011 วัดเหนือวน สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010013 จันทคามวิทยา สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010014 วัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010015 ชุมชนวัดคูบัว สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010016 วัดบ้านโพธิ์ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010017 วัดหนามพุงดอ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010018 วัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010019 วัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010020 วัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010021 วัดเขางูสันติธรรม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010022 วัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010023 วัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010024 วัดใหม่นครบาล(น้อย ไววนิชกุลสงเคราะห์) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010025 วัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010026 วัดทุ่งหญ้าคมบาง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010027 วัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010029 วัดบ้านกล้วย(เฟื้อราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010030 บ้านหนองนางแพรว สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010031 บ้านชัฎเจริญ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010032 วัดน้ำพุ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010033 วัดอัมพวัน สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010034 วัดพเนินพลู สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010035 วัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010036 วัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010038 วัดท้ายเมือง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010039 วัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010040 วัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010041 วัดบางกระ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010042 วัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์วิทยา สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010043 บ้านเขากรวด สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010044 อนุบาลราชบุรี สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010045 วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010046 วัดท่าโขลง(พยุงประชานุกูล) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010047 วัดเขาถ้ำกุญชร สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010048 วัดห้วยไผ่ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010049 วัดอรุณรัตนคีรี สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010051 บ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที่ 12) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010052 วัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010053 วัดหนองตาหลวง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010054 วัดโพธิ์ดก สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010055 วัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010056 อนุบาลเมืองราชบุรี สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70012003 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. สพม.เขต 8
70012007 ราชโบริกานุเคราะห์ สพม. สพม.เขต 8
70012008 แคทรายวิทยา สพม. สพม.เขต 8
70012010 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. สพม.เขต 8
70010171 วัดเวียงทุน สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010172 วัดเกาะศาลพระ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010173 วัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010174 บ้านปากสระ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010175 จรูญศรีวิทยาประชานุกูล สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010176 อนุบาลวัดเพลง(หรีดศรัทธาฯ) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010177 วัดศรัทธาราษฎร์ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70012011 โสภณศิริราษฎร์ สพม. สพม.เขต 8
70010097 รุจิรพัฒน์ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010098 บ้านท่ามะขาม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010099 บ้านสวนผึ้ง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010100 กลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010101 บ้านมะขามเอน สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010102 วัดรางเสน่ห์นครจันทร์ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010103 วัดเขาไก่แจ้ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010104 สมนึกวิทิศวรการ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010105 วัดเขากลิ้ง(รุ่งเจริญธรรม) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010106 บ้านชัฎหนองหมี สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010107 บ้านหนองขาม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010108 บ้านหนองหม้อข้าว(ศิริทวีอุปถัมภ์) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010109 บ้านกล้วย สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010110 บ้านทุ่งศาลา สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010111 อนุบาลสวนผึ้ง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010112 ธรรมศาสตร์ - จุฬา 2 สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010113 บ้านห้วยผาก สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010114 สินแร่สยาม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010115 บ้านตะโกล่าง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010116 ชุมชนบ้านบ่อ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70010117 วัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 1
70012001 สวนผึ้งวิทยา สพม. สพม.เขต 8