ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
71010107 วัดยางเกาะ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010108 บ้านกลอนโด สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010110 วัดหนองบัว สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010111 บ้านแหลมทอง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010112 บ้านทุ่งมะขามเฒ่า สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010113 วัดจรเข้เผือก สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010114 บ้านท่ามะเฟือง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010115 บ้านท่าเสด็จ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010116 วัดถ้ำอ่างหิน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010117 บ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010118 บ้านหนองกวาง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010119 บ้านทุ่งยาว สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010120 บ้านหนองโสน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010121 บ้านไทรทอง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010122 บ้านโป่งโก สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010123 บ้านท่ามะไฟ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010124 บ้านเนินไพร สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010125 บ้านหนองหิน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010126 บ้านหนองปล้อง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010127 บ้านท่าแย้ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010128 ช่างกลอนุสรณ์ 3 (บ้านหนองหวาย) สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010129 บ้านท่าพุ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010131 อนุบาลด่านมะขามเตี้ย สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010132 บ้านหนองผู้เฒ่า สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010133 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010134 บ้านหนองปากดง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010135 บ้านหินแด้น สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71012005 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. สพม.เขต 8
71030063 บ้านห้วยเสือ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030064 วัดป่าถ้ำภูเตย สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030065 บ้านเกริงกระเวีย สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030066 บ้านทุ่งเสือโทน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030067 บ้านเหมืองสองท่อ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030068 อนุบาลทองผาภูมิ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030069 วัดปรังกาสี สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030070 บ้านจันเดย์ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030071 บ้านเสาหงษ์ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030072 บ้านอูล่อง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030073 บ้านหินแหลม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030075 เพียงหลวง 3 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030076 บ้านกุยแหย่ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030077 บ้านลิ่นถิ่น สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030078 บ้านนามกุย สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030079 บ้านหนองเจริญ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030080 บ้านดินโส สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030081 บ้านป่าไม้สะพานลาว สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030082 บ้านท่ามะเดื่อ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030083 สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030084 บ้านไร่ป้า สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030085 บ้านไร่ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030086 บ้านประจําไม้ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030087 บ้านห้วยเขย่ง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030088 บ้านปากลําปิล็อก สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030089 คุรุสภา สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030090 บ้านวังผาตาด สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030091 บ้านดงโคร่ง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030092 วัดหินดาด สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030093 บ้านหินดาด สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71032003 ทองผาภูมิวิทยา สพม. สพม.เขต 8
71032006 ร่มเกล้า กาญจนบุรี สพม. สพม.เขต 8
71010063 บ้านถ้ำ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010064 บ้านดอนคราม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010065 วัดหนองตะโก สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010066 บ้านห้วยน้ำโจน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010067 วัดท่าตะคร้อ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010068 วัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010069 อนุบาลท่าม่วง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010070 วัดท่าล้อ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010071 เขาดินวิทยาคาร สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010072 บ้านห้วยนาคราช สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010073 วัดศรีสุวรรณาราม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010074 วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010075 บ้านหนองมงคล สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010076 บ้านหนองน้ำขุ่น สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010077 บ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010078 บ้านสระเศรษฐี สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010079 วัดลําสำรอง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010080 บ้านรางสะเดา สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010081 ตลาดสํารอง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010082 วัดหนองพังตรุ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010083 บ้านห้วยไร่ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010084 บ้านหนองเป็ด สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010085 วัดม่วงชุม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010086 วัดชุกพี้ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010087 วัดขุนไทยธาราราม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010088 บ้านรางสาลี่ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010089 วัดสระกลอยสามัคคีธรรม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010090 บ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010091 วัดวังขนายทายิการาม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010093 บ้านหนองตาบ่ง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010094 วัดวังศาลา สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010095 วัดหนองเสือ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010096 บ้านหนองสะแก สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010097 วัดโพธิ์ศรีสุขาราม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010098 บ้านรางจิก สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010099 วัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010100 บ้านห้วยตลุง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010101 วัดหนองตะครอง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010102 บ้านโกรกตารอด สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010103 ดิศกุล สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010104 บ้านหนองอีเห็น สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010105 บ้านหนองสองห้อง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010136 จํารูญเนติศาสตร์ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71012002 ท่าม่วงราษฎร์บำรุง สพม. สพม.เขต 8
71012003 หนองขาวโกวิทพิทยาคม สพม. สพม.เขต 8
71012004 พังตรุราษฎร์รังสรรค์ สพม. สพม.เขต 8
71012006 วิสุทธรังษี สพม. สพม.เขต 8
71012009 หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง สพม. สพม.เขต 8
71012010 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. สพม.เขต 8
71020035 วัดเขาสามสิบหาบ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020036 บ้านหนองหิน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020037 บ้านเขาช่อง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020038 วัดเขาใหญ่ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020039 บ้านชายธูป สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020040 วัดเขาตะพั้น สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020041 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020042 วัดดอนขมิ้น สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020043 วัดทุ่งมะกรูด สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020044 บ้านทุ่งประทุน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020045 วัดดอนชะเอม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020046 บ้านบึงวิทยา สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020047 บ้านหนองตาแพ่ง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020048 บ้านรางกระต่าย สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020049 บ้านหนองตาคง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020050 วัดตะคร้ำเอน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020051 วัดสำนักคร้อ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020052 บ้านหนองลาน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020054 บ้านท่ามะกา สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020055 วัดคร้อพนัน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020056 วัดกระต่ายเต้น สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020057 วัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร' สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020058 วัดใหม่เจริญผล สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020059 บ้านท่าพะเนียง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020060 ดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020061 วัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร) สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020062 เกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง) สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020063 วัดดงสัก สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020064 วัดพระแท่นดงรัง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020065 บ้านไร่ร่วมวิทยาคาร สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020066 บ้านดอนรัก สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020067 บ้านหนองกรด สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020068 วัดห้วยตะเคียน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020069 วัดหนองโรง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020070 วัดเขาสะพายแร้ง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020071 วัดสนามแย้ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020072 บ้านดอนเขว้า สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020073 วัดหนองพลับ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020074 วัดท่ากระทุ่ม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020075 วัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร) สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020076 วัดหนองลาน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020077 บ้านจันทร์ลาดวิทยา สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020078 วัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142 สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020079 วัดหนองไม้แก่น สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020080 วัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา' สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020081 บ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020082 ประชาวิทยาคาร สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020083 บ้านแจงงาม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020084 บ้านดอนตาลเสี้ยน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020085 บ้านอุโลกสี่หมื่น สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71022002 ท่ามะกาวิทยาคม สพม. สพม.เขต 8
71022005 พระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. สพม.เขต 8
71022007 นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. สพม.เขต 8
71022008 ท่ามะกาปุญสิริวิทยา สพม. สพม.เขต 8
71022009 ท่าเรือพิทยาคม สพม. สพม.เขต 8
71030001 บ้านวังใหญ่ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030002 บ้านพุม่วง-พุพง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030003 บ้านหาดงิ้ว สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030004 บ้านพุเตย สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030005 อนุบาลไทรโยค สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030006 บ้านพุองกะ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030007 พุทธวิมุติวิทยา สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030008 บ้านช่องแคบ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030009 บ้านทุ่งก้างย่าง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030010 บ้านแก่งประลอม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030011 ไทรโยคใหญ่ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030012 วัดใหม่ดงสัก สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030013 บ้านท่าทุ่งนา สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030014 บ้านแก่งจอ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030015 บ้านถ้ำดาวดึงส์ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030016 บ้านบ้องตี้ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030017 ตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030018 บ้านเขาสามชั้น สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030019 หลุงกัง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030020 สามัคคีธรรมานุสรณ์ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030021 บ้านหนองขอน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030022 บ้านวังโพธิ์ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030023 บ้านลุ่มผึ้ง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030024 บ้านแก่งระเบิด สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030025 บ้านเขาช้าง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030026 บ้านเขาพัง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030027 บ้านสารวัตร สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030028 บ้านวังกระแจะ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030029 สมาคมไทย-ออสเตรเลียน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030030 บ้านท่ามะเดื่อ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030031 บ้านหินดาด สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030032 บ้านยางโทน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030033 บ้านทุ่งเรือโกลน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030034 บ้านหนองปลาซิว สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030035 บ้านห้วยกะทะทอง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030036 บ้านพุปลู สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030037 บ้านท่าตาเสือ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030038 บ้านวังสิงห์ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030039 บ้านหนองปรือ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030040 วัดปากกิเลน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71032007 สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71032001 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม. สพม.เขต 8
71032005 ไทรโยคน้อยวิทยา สพม. สพม.เขต 8
71020001 บ้านหนองหว้า สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020002 บ้านช่องด่าน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020003 บ้านวังใหญ่ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020004 บ้านหนองเข้ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020005 บ้านเขาแดง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020006 บ้านสามยอด สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020007 บ้านหนองเตียน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020008 บ้านหนองโพธิ์ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020009 บ้านบึงหัวแหวน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020010 อนุบาลบ่อพลอย สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020011 บ้านหนองย่างช้าง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020012 บ้านท่าว้า สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020013 บ้านหนองกร่าง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020014 บ้านหลังเขา สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020015 บ้านพุรวก สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020016 บ้านหนองหวาย สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020017 บ้านเสาหงส์ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020019 บ้านวังด้ง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020020 บ้านพุพรหม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020021 วังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020022 บ้านหนองกระทุ่ม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020023 บ้านหนองกุ่ม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020024 วัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020025 บ้านรางขาม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020026 บ้านหนองรี สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020027 บ้านหนองแกใน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020028 บ้านลําอีซู สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020029 บ้านหนองสำโรง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020030 ชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020031 บ้านหนองหมู สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020032 ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020033 บ้านยางสูง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020034 บ้านไร่เจริญ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71022001 บ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. สพม.เขต 8
71022004 หนองรีประชานิมิต สพม. สพม.เขต 8
71020086 วัดดอนเจดีย์ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020087 วัดบ้านน้อย สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020090 วัดสาลวนาราม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020091 บ้านบ่อหว้า สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020092 บ้านหนองโพธิ์ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020093 บ้านดอนมะขาม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020094 วัดทุ่งสมอ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020095 บ้านดอนสระ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020097 วัดบ้านทวน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020098 วัดพังตรุ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020099 บ้านบ่อระแหง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020100 บ้านโป่งกูป สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020102 บ้านกระเจา สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020103 วัดเบญพาด สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020104 อนุบาลพนมทวน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020105 บ้านโคราช สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020106 บ้านดอนเตาอิฐ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020107 บ้านหนองจอก สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020108 บ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020109 วัดห้วยสะพาน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020110 วัดนาพระยา สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020111 บ้านรางยอม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020113 บ้านห้วยด้วน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020114 บ้านวังรัก สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020115 บ้านหลุมหิน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020116 บ้านหนองขุย สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020117 บ้านสระลุมพุก สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020118 เกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71022010 ราชประชานุเคราะห์ 45 สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71022003 พนมทวนชนูปถัมภ์ สพม. สพม.เขต 8
71022006 พนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์) สพม. สพม.เขต 8
71010001 บ้านเขาตก'ไตรเดชวิทยา' สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010002 บ้านแก่งหลวง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010003 วัดถ้ำมังกรทอง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010005 วัดท่าน้ำตื้น สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010006 ท่าพะเนียดกุญชร สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010007 บ้านหนองสองตอน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010010 บ้านเกาะแก้ว(การไฟฟ้าอุปถัมภ์) สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010011 บ้านทับศิลา สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010012 บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010013 บ้านช่องกระทิง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010014 บ้านหัวหิน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010015 วัดบ้านยาง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010016 วัดท่ามะขาม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010017 พัฒน์พงศ์ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010018 บ้านห้วยน้ำขาว สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010019 หนองบ้านเก่าสามัคคี สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010020 บ้านตะเคียนงาม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010022 บ้านทุ่งศาลา สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010023 วัดท่าโป๊ะ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010025 วัดบ้านเก่า สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010026 วัดพุน้อย สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010027 ตชด.บ้านประตูด่าน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010028 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010030 บ้านหัวนา สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010031 บ้านวังสารภี สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010032 วัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา' สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010033 วัดกาญจนบุรีเก่า 'อุดมราษฎร์วิทยา' สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010034 บ้านท่าหวี สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010035 บ้านจันอุย สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010037 บ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา) สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010038 บ้านทุ่งนานางหรอก'เพ็ญชาติอุปถัมภ์' สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010039 บ้านหนองสามพราน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010040 บ้านท่ามะนาว สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010041 บ้านวังด้ง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010042 บ้านท่าทุ่ม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010043 บ้านท่าโป่ง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010044 บ้านหนองหอย สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010045 วัดเขาน้อย สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010046 บ้านนากาญจน์ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010047 บ้านดงยาง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010048 บ้านวังตะเคียน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010049 บ้านหนองกลางพง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010050 ลุ่มโป่งเสี้ยว สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010051 บ้านวังเย็น สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010052 วัดศรีอุปลาราม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010053 บ้านพุประดู่ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010054 สมาคมนักเรียนเก่าราชินี สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010055 บ้านหนองบัว สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010056 บ้านพุเลียบ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010058 บ้านทุ่งนาคราช สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010059 บ้านเขาปูน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010060 บ้านวังปลาหมู สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010061 บ้านวังลาน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010062 วัดไทยวิวัฒนาราม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71012012 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71012001 เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี สพม. สพม.เขต 8
71012007 กาญจนานุเคราะห์ สพม. สพม.เขต 8
71012008 เทพมงคลรังษี สพม. สพม.เขต 8
71020119 บ้านน้ำลาด สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020120 บ้านทุ่งกระบ่ำ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020121 หมู่บ้านป่าไม้ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020122 ราษฎร์บํารุงธรรม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020123 บ้านหนองหวาย สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020125 อนุบาลวัดเลาขวัญ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020126 บ้านหนองแสลบ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020127 บ้านพุบอน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020128 บ้านเขานางสางหัว สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020129 บ้านหนองผือ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020130 บ้านรางพยอม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020132 บ้านหนองนกแก้ว สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020133 บ้านช่องกลิ้งช่องกรด สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020134 บ้านหนองเค็ด สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020136 บ้านหนองจั่น สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020137 บ้านหนองไก่เหลือง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020138 บ้านหนองประดู่ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020139 บ้านน้ำโจน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020140 บ้านตลุงเหนือ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020141 บ้านโป่งไหม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020142 บ้านหนองปรือ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020143 บ้านหนองตาก้าย สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020144 บ้านหนองปลิง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020145 บ้านพรหมณี สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020146 ประชาพัฒนา สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020147 บ้านหนองใหญ่ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020148 บ้านบะลังกา สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020149 บ้านหนองกะหนาก สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020150 บ้านตรอกสะเดา สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020151 บ้านหนองมะสัง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020153 บ้านกรับใหญ่ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020154 บ้านชุมนุมพระ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020155 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020156 เขาวงพระจันทร์ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020157 บ้านหนองงูเห่า สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020158 บ้านหนองไผ่ล้อม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020159 วัดใหม่ภูมิเจริญ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020160 บ้านสระเตยพัฒนา สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020161 บ้านหนองไก่ต่อ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020162 บ้านหนองม่วง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020163 บ้านหนองโสน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020164 บ้านน้ำคลุ้ง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71022011 เลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม. สพม.เขต 8
71030041 บ้านน้ำพุ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71030042 บ้านสามหลัง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71030044 บ้านดงเสลา สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71030045 บ้านโป่งหวาย สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71030046 บ้านพุน้ำเปรี้ยว สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71030047 บ้านท่าสนุ่น สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71030048 บ้านบนเขาแก่งเรียง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71030049 ชุมชนบ้านท่ากระดาน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71030050 บ้านหม่องกระแทะ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71030051 บ้านเจ้าเณร สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71030054 วัดถ้ำองจุ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71030055 บ้านองหลุ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71030056 บ้านปากนาสวน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71030057 บ้านองสิต สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71030058 บ้านนาสวน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71030059 บ้านน้ำมุด สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71030060 บ้านต้นมะพร้าว สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71030061 อนุบาลศรีสวัสดิ์ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71030062 บ้านทุ่งนา สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71032002 ศรีสวัสดิ์พิทยาคม สพม. สพม.เขต 8
71030094 บ้านท่าดินแดง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030095 บ้านยางขาว สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030096 บ้านหินตั้ง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030097 บ้านกองม่องทะ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030098 บ้านซองกาเรีย สาขาพระเจดีย์สามองค์ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030099 บ้านซองกาเรีย สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030100 อนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ) สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030101 วัดวังก์วิเวการาม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030102 บ้านห้วยมาลัย สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030103 บ้านใหม่พัฒนา สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030104 บ้านห้วยกบ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71032004 อุดมสิทธิศึกษา สพม. สพม.เขต 8
71020165 บ้านหนองผักแว่น สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020166 บ้านเขาหินตั้ง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020167 ป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020168 บ้านเขาแหลม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020169 อนุบาลหนองปรือ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020170 บ้านหนองขอน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020171 บ้านทุ่งโป่ง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020172 เสรี-สมใจ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020173 บ้านหนองใหญ่ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020174 วัดหนองไม้เอื้อย สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020175 บ้านเขามุสิ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020176 บ้านหนองสาหร่าย สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020177 บ้านหนองตาเดช สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020178 บ้านพยอมงาม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020179 บ้านหนองขอนเทพพนม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020180 บ้านห้วยหวาย สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020181 บ้านหนองปลาไหล สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020182 บ้านหนองแกประชาสรรค์ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71022012 หนองปรือพิทยาคม สพม. สพม.เขต 8
71022013 ประชามงคล สพม. สพม.เขต 8
71020183 วัดดอนแสลบ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020185 วัดหนองปลิง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020186 วัดเขารักษ์ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020187 บ้านตลุงใต้ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020188 บ้านพนมนาง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020189 บ้านหนองนางเลิ้ง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020190 บ้านวังไผ่ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020191 บ้านหนองตายอด สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020192 บ้านอ่างหิน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020193 บ้านนาใหม่ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020194 บ้านไผ่สี สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020195 บ้านห้วยยาง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020196 บ้านสระจันทอง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020197 วัดสระลงเรือ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020198 บ้านหนองเจริญสุข สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020199 เมตตาจิตต สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020200 บ้านห้วยลึก สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020201 บ้านเขาศาลา สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020202 บ้านทุ่งมังกะหร่า สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020203 บ้านทัพพระยา สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020204 บ้านเขากรวด สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020205 อนุบาลห้วยกระเจา สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020206 บ้านซ่อง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020207 บ้านไพรงาม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71022014 ห้วยกระเจาพิทยาคม สพม. สพม.เขต 8