ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
74010059 บ้านคลองกระทุ่มแบน สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010060 วัดราษฎร์บํารุง สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010061 บ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010062 วัดสุวรรณรัตนาราม สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010063 บ้านดอนไก่ดี สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010064 วัดศรีสําราญราษฎร์บํารุง สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010066 วัดนางสาว สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010067 บ้านท้องคุ้ง สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010068 บ้านปลายคลองน้อย สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010069 วัดท่าเสา สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010070 วัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร) สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010071 วัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร) สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010072 วัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร) สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010073 บ้านสวนหลวง สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010074 วัดใหม่หนองพะอง สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010075 วัดหนองนกไข่ สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010076 วังนกไข่ สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010077 บ้านคลองแค สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010078 วัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.สมุทรสาคร
74012006 กระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ) สพม. สพม. เขต 10
74012007 อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สพม. สพม. เขต 10
74012008 กุศลวิทยา สพม. สพม. เขต 10
74010011 วัดชัยมงคล สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010079 วัดคลองตันราษฎร์บํารุง สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010080 บ้านคลองตัน สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010081 บ้านรางสายบัว สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010082 วัดเจ็ดริ้ว สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010083 วัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010084 ไทยรัฐวิทยา 9 (วัดใหม่ราษฎร์นุกูล) สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010085 วัดยกกระบัตร สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010087 ทํานบแพ้ว สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010088 วัดโรงเข้ สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010089 หลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010090 วัดธรรมโชติ สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010091 บ้านโรงเข้ สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010092 วัดสวนส้ม(ชื่นสินอนุสรณ์) สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010093 บ้านดําเนินสะดวก(กิมลี้มณีฉาย) สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010094 บ้านคลองสําโรง สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010095 วัดดอนโฆสิตาราม สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010096 วัดหนองบัว สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010098 บ้านดอนไผ่(อุดม-สอางค์อุ่นสุวรรณ) สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010099 วัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์) สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010101 วัดกระโจมทอง สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010102 วัดหลักสองราษฎร์บํารุง สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010103 อนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500) สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010104 บ้านวังจรเข้ สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010105 วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010106 บ้านเจริญสุข สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010107 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010108 วัดธัญญารามราษฎร์บํารุง สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010109 บ้านคลองหลวง สพป. สพป.สมุทรสาคร
74012009 วัดธรรมจริยาภิรมย์ สพม. สพม. เขต 10
74012010 หลักสองส่งเสริมวิทยา สพม. สพม. เขต 10
74012011 วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. สพม. เขต 10
74010001 วัดกาหลง ( พึ่งสุนทรอุทิศ ) สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010002 วัดนาขวาง สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010003 บ้านชายทะเลกาหลง สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010004 วัดราษฎร์รังสรรค์ สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010005 วัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010006 วัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์) สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010007 บ้านสันดาบ สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010009 บ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่ 95 สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010010 สหกรณ์นิคมเกลือ สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010012 วัดน่วมกานนท์ สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010013 วัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บํารุง) สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010014 วัดชีผ้าขาว สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010015 หลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010016 วัดใหญ่จอมปราสาท สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010017 บ้านท่าทราย สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010018 วัดศรีเมือง สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010019 บ้านยกกระบัตร สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010020 วัดคลองครุ สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010021 บ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์) สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010022 วัดปัจจันตาราม สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010023 วัดราษฎร์ธรรมาราม สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010024 วัดบางปิ้ง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010025 บ้านบางปิ้ง สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010026 เทพนรรัตน์ สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010027 วัดศรีวนาราม สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010028 วัดเจริญสุขาราม สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010029 บ้านชายทะเลบางกระเจ้า สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010030 วัดบางกระเจ้า สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010031 วัดวิสุทธาราม สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010032 บ้านคลองซื่อ สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010033 เมืองสมุทรสาคร สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010034 วัดบางพลี สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010035 วัดบางน้ำวน(รอดพิทยาคม) สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010036 วัดเกตุมดีศรีวราราม สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010037 บ้านหนองหาดใหญ่ สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010038 บ้านบางนํ้าจืด สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010039 วัดโพธิ์แจ้ สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010040 วัดสามัคคีศรัทธาราม สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010041 วัดศรีสุทธาราม สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010042 วัดบางหญ้าแพรก สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010043 สมุทรมณีรัตน์ สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010044 วัดบางปลา สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010045 บ้านอ้อมโรงหีบ สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010046 วัดพันธุวงษ์ สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010047 วัดศิริมงคล สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010048 วัดเกาะ(สําลีราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010049 วัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบํารุง) สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010050 วัดใต้บ้านบ่อ สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010051 วัดบางขุด สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010052 วัดกระซ้าขาว สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010053 สหกรณ์กสิกรรมชายทะเล สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010054 บ้านโคก สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010055 วัดบ้านไร่(ประชานุกูล) สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010056 เอกชัย สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010057 วัดป้อมวิเชียรโชติการาม สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010058 อนุบาลสมุทรสาคร สพป. สพป.สมุทรสาคร
74012001 สมุทรสาครวิทยาลัย สพม. สพม. เขต 10
74012002 สมุทรสาครบูรณะ สพม. สพม. เขต 10
74012003 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทสาคร ในพร สพม. สพม. เขต 10
74012004 พันท้ายนรสิงห์วิทยา สพม. สพม. เขต 10
74012005 สมุทรสาครวุฒิชัย สพม. สพม. เขต 10