ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
76020109 ชลประทานแก่งกระจาน สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020110 บ้านวังนางนวล สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020111 บ้านตะเคียนงาม สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020112 บ้านน้ำทรัพย์ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020113 บ้านต้นเกด สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020114 บ้านแม่คะเมย สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020115 บ้านพุเข็ม สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020116 บ้านเขากลิ้ง สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020117 บ้านหนองหงษ์ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020118 บ้านท่าเรือ (ประสาทอนุสรณ์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020119 บ้านป่าเด็ง สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020120 บ้านมะขามโพรง สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020121 บ้านห้วยกวางจริง สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020123 บ้านหนองมะกอก สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020124 บ้านหนองสะแก สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020125 บ้านซ่อง สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020126 บ้านทุ่งเคล็ด สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020128 บ้านห้วยปลาดุก สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020129 อ.ฮ.ลิงค์ (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020130 บ้านสองพี่น้อง (สายปัญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020131 บ้านหนองปืนแตก สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020132 บ้านด่านโง สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020133 บ้านห้วยไผ่ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020134 บ้านพุสวรรค์ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76022010 แก่งกระจานวิทยา สพม. สพม. เขต 10
76022011 ป่าเด็งวิทยา สพม. สพม. เขต 10
76010043 บ้านเขาย้อย สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010044 วัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010045 วัดยาง (เย็นประชาสรรค์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010046 บ้านวัง สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010047 วัดดอนทราย (สัมฤทธิ์ราษฎร์นุเคราะห์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010048 วัดเทพประชุมนิมิตร (สาครราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010049 วัดโพธิ์ (ชื่นศรีผดุง) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010050 วัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010051 วัดหนองส้ม สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010052 บ้านสระพัง สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010053 บ้านหนองชุมพล สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010054 บ้านหนองประดู่ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010055 ไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพุม่วง) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010056 วัดทรงธรรม สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010057 บ้านเนินรัก สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010058 วัดมณีเลื่อน สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010059 บ้านคีรีวงศ์ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010060 วัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010061 วัดเขาสมอระบัง สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010063 วัดเวฬุวนาราม สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010064 วัดกุญชรวชิราราม (พัฒนาวิเทศประชาสรรค์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010065 วัดห้วยโรง (หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76012007 โยธินบูรณะ เพชรบุรี สพม. สพม. เขต 10
76012008 เขาย้อยวิทยา สพม. สพม. เขต 10
76020001 นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร (พิบูลย์สงเคราะห์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020002 บ้านหุบกะพง สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020003 บ้านหนองยาว ( ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์ ) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020004 ชาวไร่ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020005 บ้านร่องระกำ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020006 บ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020007 บ้านดอนขุนห้วย สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020008 บ้านนายาง (วิเทศปริยัติราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020009 บ้านดอน สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020010 บ้านเนินทราย สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020011 บ้านบางเกตุ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020012 บ้านบางเก่า สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020013 วัดโตนดหลวง (สุขประสิทธิ์วิทยา) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020014 บ้านทุ่งขาม สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020015 บ้านโป่งแย้ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020016 บ้านไร่ใหม่พัฒนา สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020017 บ้านรางจิก สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020018 บ้านหนองเขื่อน สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020019 วัดช้างแทงกระจาด (จันทร์จำนง) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020020 บ้านดอนมะกอก สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020021 บ้านอ่างหิน สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020022 บ้านบ่อไร่ (ร่วมจิตอนุกูล) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020023 วัดหนองศาลา (ธรรมกรประสาท) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020024 บ้านบ่อหลวง สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020025 บ้านพุหวาย สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020026 บ้านหนองขาม สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76022005 ราชประชานุเคราะห์ 47 สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76023001 เพชรบุรีปัญญานุกูล สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76022001 โตนดหลวงวิทยา สพม. สพม. เขต 10
76022002 ห้วยทรายประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 10
76022003 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู สพม. สพม. เขต 10
76022004 ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สพม. สพม. เขต 10
76020027 บ้านท่ามะริด สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020028 บ้านทุ่งโป่ง สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020030 บ้านโพรงเข้ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020031 บ้านยางชุม สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020032 บ้านสารเห็ด สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020033 บ้านหนองเขาอ่อน สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020034 บ้านเขากระปุก สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020035 บ้านโป่งเกตุ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020036 บ้านหนองคอไก่ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020037 บ้านหนองตาฉาว (จตฺตราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020038 บ้านเขาอ่างแก้ว สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020039 บ้านหนองโรง สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020040 บ้านสระพระ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020041 บ้านหนองขานาง สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020042 เขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020043 วัดเขื่อนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020044 วัดท่าขาม (สะเทื้อนราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020045 วัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020046 บ้านท่าไม้รวก สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020047 บ้านท่าลาว (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020048 บ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020049 บ้านหนองเตียน สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020050 วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020051 บ้านท่ากระเทียม สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020052 บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020053 บ้านหนองแขม สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020054 วัดเขากระจิว มิตรภาพที่ 103 สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020055 บ้านหนองบ้วย สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020057 สหกรณ์บำรุงวิทย์ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020058 บ้านหนองน้ำถ่าย สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020059 บ้านห้วยตะแกะ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020060 วัดเขาปากช่อง สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020061 วัดท่าเหว สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020062 บ้านในดง สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020063 บ้านดอนเตาอิฐ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020065 วัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020066 วัดมาบปลาเค้า (ธรรมโชติผดุง) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020067 บ้านท่าโล้ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020068 วัดวังไคร้ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020069 บ้านท่าหัวลบ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020070 บ้านแม่ประจันต์ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020071 บ้านหนองเกตุ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020072 บ้านหันตะเภา สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020073 วัดหนองบัว สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020074 วัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76022006 หนองจอกวิทยา สพม. สพม. เขต 10
76022007 หนองชุมแสงวิทยา สพม. สพม. เขต 10
76022008 ท่ายางวิทยา สพม. สพม. เขต 10
76020075 วัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020076 วัดอินจำปา (มงคลคุรุราษฎร์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020078 วัดม่วงงาม สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020079 วัดถ้ำรงค์ (ผ่านผดุง) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020080 วัดโพธิ์กรุ (ผินผดุง) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020081 วัดเขาทะโมน (เรือนวงศ์ทองศรี) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020082 วัดหาดทราย (เรือนมั่นนิรมิต) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020083 วัดท่าศาลาราม (เรือนบุญนาคาลัย) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020084 วัดจันทาราม (เติมไลราษฎร์อนุเคราะห์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020085 บ้านดงห้วยหลวง สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020087 วัดลาดศรัทธาราม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 128) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020088 วัดกุ่ม (เรือนพูนพิทยา) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020089 วัดหนองกาทอง (ม่วงนิรมิตร) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020090 วัดดอนกอก (ล้วนประชาสรรค์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020091 บ้านแหลมทอง สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020092 บ้านไร่โคก (อินทร์ประชาสรรค์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020093 บ้านไร่ถิ่นน้อย (อาจอำรุง) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020094 บ้านหนองไก่เถื่อน สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020095 วัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020096 วัดวังบัว(ศรสายราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020097 บ้านลาดโพธิ์ (สุทธิราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020098 วัดห้วยเสือ (มงคลประชาสรรค์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020100 วัดหว้า สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020101 วัดช่อม่วง สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020102 บ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020103 บ้านโป่งสลอด สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020104 วัดโพธิ์ลอย (เรือนวงศ์ผดุง) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020105 บ้านหนองโสน (รัฐราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020106 บ้านพุตุม สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020107 บ้านหนองจอก(อุดมธรรมอุปถัมภ์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020108 วัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76022009 บ้านลาดวิทยา สพม. สพม. เขต 10
76010081 บ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010082 บ้านคลองมอญ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010083 วัดไทรทอง (สาครราษฎร์สงเคราะห์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010084 วัดกุฎิ (นันทวิเทศประชาสรรค์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010085 บ้านเหมืองไทร สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010086 บ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010087 วัดราษฎร์ศรัทธา สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010089 วัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010090 วัดดอนผิงแดด (ผลสิริราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010091 วัดปากคลอง (ศุทยาลัยอุทิศ) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010092 วัดเขาตะเครา (ประสพประชาสรรค์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010093 บ้านทุ่งเฟื้อ (เอมสะอาดอำนวย) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010094 วัดบางลำภู สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010095 บ้านบางหอ (โสภณเชาวน์ราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010097 วัดคุ้งตำหนัก สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010098 บ้านสามแพรก สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010099 วัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010100 วัดเกาะแก้ว สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010101 วัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010102 วัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010103 บ้านแหลม สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010104 วัดในกลาง สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010105 วัดอุตมิงค์ (จันทสิริราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010107 มิตรภาพที่ 34 สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010108 วัดนอกปากทะเล สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010109 บ้านดอนมะขาม สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010110 วัดสมุทรโคดม สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010111 วัดสมุทรธาราม สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76012011 วชิรธรรมโศภิต สพม. สพม. เขต 10
76012012 บางตะบูนวิทยา สพม. สพม. เขต 10
76012013 บ้านแหลมวิทยา สพม. สพม. เขต 10
76010001 อนุบาลเพชรบุรี สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010003 บ้านพี่เลี้ยง (อิ่มอุทิศ) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010004 วัดพระรูป (จันทศรีสงเคราะห์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010005 วัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010006 วัดถิ่นปุรา (เดชสมบูรณ์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010007 บ้านดอนยาง สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010008 บ้านหนองมะขาม สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010009 วัดหนองควง (ปริยัติพุทธสรราษฎร์นุเคราะห์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010011 วัดอินทาราม สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010012 วัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010013 บ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010014 วัดไสกระดาน (ปี2556ไม่มีนักเรียน) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010015 วัดทองนพคุณ (เจริญราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010017 วัดโพธิ์ทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010018 วัดบันไดทอง (วิเศษศึกษา) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010020 วัดดอนไก่เตี้ย สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010021 วัดโพพระใน (รุ่งรังสฤษฏ์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010023 วัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010024 บ้านบ่อหวาย สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010025 บ้านไร่ดอน สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010026 วัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010027 วังตะโก (ช้องประชาพิทักษ์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010028 วัดเวียงคอย(สว่างแสงวิทยา) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010029 วัดใหม่ท่าศิริ (สุพรรณวิทยาคาร) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010030 วัดลาดโพธิ์ (รวมราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010031 วัดหนองหว้า (เสธิยสาธร) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010032 บ้านบ่อโพง สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010033 บ้านดอนนาลุ่ม สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010034 บ้านโตนดน้อย สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010035 บ้านบ่อขม สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010036 บ้านหนองพลับ (อินทจิตบำรุง) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010037 บ้านดอนยี่กรอก สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010038 วัดสิงห์ (ขจิตพุทธสรศึกษา) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010039 วัดเขมาภิรัติการาม(เกษมราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010040 บ้านบางกุฬา สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010041 หาดเจ้าสำราญ (พรหมานุกูล) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010042 วัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76012001 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. สพม. เขต 10
76012002 เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. สพม. เขต 10
76012003 บางจานวิทยา สพม. สพม. เขต 10
76012004 วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม. สพม. เขต 10
76012005 คงคาราม สพม. สพม. เขต 10
76012006 ดอนยางวิทยา สพม. สพม. เขต 10
76010066 บ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 (อนุสรณ์แด่พลเอกกฤษณ์ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010067 บ้านหนองรี สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010068 บ้านสามเรือน สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010069 บ้านพุพลู สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010070 บ้านยางน้ำกลัดใต้ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010071 บ้านปากรัตน์ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010073 บ้านท่าเสลา สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010074 บ้านลิ้นช้าง สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010075 บ้านยางน้ำกลัดเหนือ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010076 บ้านจะโปรง สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010077 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010078 บ้านไทรงาม สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010079 บ้านอ่างศิลา สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010080 บ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76012009 หนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. สพม. เขต 10