ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
81010065 บ้านร่าหมาด สพป. สพป.กระบี่
81010066 บ้านร่าปู สพป. สพป.กระบี่
81010067 บ้านคลองย่าหนัด สพป. สพป.กระบี่
81010068 บ้านลิกี สพป. สพป.กระบี่
81010069 บ้านปากคลอง สพป. สพป.กระบี่
81010070 บ้านนาทุ่งกลาง สพป. สพป.กระบี่
81010071 บ้านโละใหญ่ สพป. สพป.กระบี่
81010072 บ้านทุ่งวิทยพัฒน์ สพป. สพป.กระบี่
81010073 บ้านคลองโตนด สพป. สพป.กระบี่
81010074 บ้านหลังสอด สพป. สพป.กระบี่
81010075 บ้านคลองหิน สพป. สพป.กระบี่
81010076 วัดเกาะลันตา สพป. สพป.กระบี่
81010077 บ้านเจ๊ะหลี สพป. สพป.กระบี่
81010078 บ้านคลองนิน สพป. สพป.กระบี่
81010079 บ้านเกาะปอ สพป. สพป.กระบี่
81010080 บ้านสังกาอู้ สพป. สพป.กระบี่
81010081 บ้านเขาฝาก สพป. สพป.กระบี่
81010082 บ้านหลังโสด สพป. สพป.กระบี่
81010083 บ้านคลองยาง สพป. สพป.กระบี่
81010084 บ้านโคกยูง สพป. สพป.กระบี่
81010085 บ้านทุ่งหยีเพ็ง สพป. สพป.กระบี่
81010086 ชุมชนบ้านศาลาด่าน สพป. สพป.กระบี่
81010087 บ้านพระแอะ สพป. สพป.กระบี่
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศ สพม. สพม. เขต 13
81012002 คลองยางประชานุสรณ์ สพม. สพม. เขต 13
81010040 บ้านกอตง สพป. สพป.กระบี่
81010041 บ้านควนม่วง สพป. สพป.กระบี่
81010042 วัดภูมิบรรพต สพป. สพป.กระบี่
81010044 บ้านหนองน้ำแดง สพป. สพป.กระบี่
81010045 บ้านทับพล สพป. สพป.กระบี่
81010047 บ้านห้วยเสียด สพป. สพป.กระบี่
81010048 บ้านห้วยพลู สพป. สพป.กระบี่
81010049 บ้านเขาพนม สพป. สพป.กระบี่
81010050 บ้านโคกหาร สพป. สพป.กระบี่
81010051 บ้านหินลูกช้าง สพป. สพป.กระบี่
81010052 บ้านโคกกลาง สพป. สพป.กระบี่
81010053 วัดพรุเตียว สพป. สพป.กระบี่
81010054 บ้านบางเหรียง สพป. สพป.กระบี่
81010055 บ้านทุ่งปรือ สพป. สพป.กระบี่
81010056 บ้านห้วยสารสาขาบ้านช่องฉันทนา สพป. สพป.กระบี่
81010057 บ้านมะม่วงเอน สพป. สพป.กระบี่
81010058 บ้านห้วยสาร สพป. สพป.กระบี่
81010059 บ้านควนกลาง สพป. สพป.กระบี่
81010060 บ้านโคกคา สพป. สพป.กระบี่
81010061 บ้านถ้ำโกบ สพป. สพป.กระบี่
81010062 บ้านห้วยน้ำแก้ว สพป. สพป.กระบี่
81010063 บ้านเขาดิน สพป. สพป.กระบี่
81012014 ราชประชานุเคราะห์ 37 สพป. สพป.กระบี่
81012005 พนมเบญจา สพม. สพม. เขต 13
81012009 สินปุนคุณวิชญ์ สพม. สพม. เขต 13
81012012 เขาดินประชานุกูล สพม. สพม. เขต 13
81010088 คลองท่อมมิตรภาพที่160 สพป. สพป.กระบี่
81010089 อนุบาลคลองท่อม สพป. สพป.กระบี่
81010090 ไทยรัฐวิทยา53(บ้านคลองขนาน) สพป. สพป.กระบี่
81010091 บ้านเหนือ สพป. สพป.กระบี่
81010092 บ้านแชงเปิง สพป. สพป.กระบี่
81010093 บ้านคลองท่อมเหนือ สพป. สพป.กระบี่
81010094 บ้านบางคราม สพป. สพป.กระบี่
81010095 บ้านบางเตียว สพป. สพป.กระบี่
81010096 บ้านท่ามะพร้าว สพป. สพป.กระบี่
81010097 บ้านหินเพิง สพป. สพป.กระบี่
81010098 บ้านคลองปิ้ง สพป. สพป.กระบี่
81010099 บ้านดินนา สพป. สพป.กระบี่
81010100 บ้านหินเพิงสาขาพรุใหญ่ สพป. สพป.กระบี่
81010101 คลองพน สพป. สพป.กระบี่
81010102 บ้านทุ่งครก สพป. สพป.กระบี่
81010103 บ้านคลองไคร สพป. สพป.กระบี่
81010104 บ้านคลองแรด สพป. สพป.กระบี่
81010105 บ้านห้วยลึก สพป. สพป.กระบี่
81010106 บ้านห้วยพลูหนัง สพป. สพป.กระบี่
81010107 บ้านพรุพี สพป. สพป.กระบี่
81010108 บ้านบ่อมะม่วง สพป. สพป.กระบี่
81010109 บ้านทรายขาว สพป. สพป.กระบี่
81010110 บ้านทุ่งคา สพป. สพป.กระบี่
81010111 บ้านนางรอง สพป. สพป.กระบี่
81010113 บ้านทุ่งนุ้ย สพป. สพป.กระบี่
81010114 บ้านเขาสามหน่วย สพป. สพป.กระบี่
81010115 บ้านพรุดินนา สพป. สพป.กระบี่
81010116 บ้านทับไทร สพป. สพป.กระบี่
81010118 บ้านคลองชะมวง สพป. สพป.กระบี่
81010120 บ้านพรุเตย สพป. สพป.กระบี่
81010121 บ้านพรุเตียว สพป. สพป.กระบี่
81010122 บ้านบางใหญ่ สพป. สพป.กระบี่
81010123 บ้านท่าประดู่ สพป. สพป.กระบี่
81010124 บ้านควนใต้ สพป. สพป.กระบี่
81010125 บ้านน้ำร้อน สพป. สพป.กระบี่
81010126 บ้านห้วยน้ำขาว สพป. สพป.กระบี่
81010127 บ้านท่งเสม็ด สพป. สพป.กระบี่
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ สพม. สพม. เขต 13
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยา สพม. สพม. เขต 13
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ สพม. สพม. เขต 13
81010162 บ้านคลองปัญญา สพป. สพป.กระบี่
81010163 บ้านนาเทา สพป. สพป.กระบี่
81010164 วัดช่องแบก สพป. สพป.กระบี่
81010165 วิทยาประชาคม สพป. สพป.กระบี่
81010166 วัดเขาต่อ สพป. สพป.กระบี่
81010167 โคกยอ สพป. สพป.กระบี่
81010168 วัดบ้านนา สพป. สพป.กระบี่
81010169 บ้านบางโสก สพป. สพป.กระบี่
81010170 บ้านบางหอย สพป. สพป.กระบี่
81010171 สหกรณ์ประชาอุทิศ สพป. สพป.กระบี่
81010172 วัดบางเหลียว สพป. สพป.กระบี่
81010173 บ้านบกเก้าห้อง สพป. สพป.กระบี่
81010174 ชุมชนวัดหาดถั่ว สพป. สพป.กระบี่
81010175 วัดนทีมุขาราม สพป. สพป.กระบี่
81010176 บ้านบางเหียน สพป. สพป.กระบี่
81010177 บ้านปากหยา สพป. สพป.กระบี่
81010178 บ้านคลองพระยา สพป. สพป.กระบี่
81010179 บ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กระบี่
81010180 บ้านคลองพวนประทีปบำรุง สพป. สพป.กระบี่
81010181 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สพป. สพป.กระบี่
81010182 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สาขาบ้านควนเขียว สพป. สพป.กระบี่
81012015 ปลายพระยาวิทยาคม สพม. สพม. เขต 13
81010002 บ้านเขาตั้ง สพป. สพป.กระบี่
81010003 ทุ่งพะยอม สพป. สพป.กระบี่
81010004 บ้านนานอก สพป. สพป.กระบี่
81010005 บ้านน้ำจาน สพป. สพป.กระบี่
81010006 วัดโพธิ์เรียง สพป. สพป.กระบี่
81010007 บ้านหว่างคลอง สพป. สพป.กระบี่
81010008 บ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ) สพป. สพป.กระบี่
81010009 ชุมชนบ้านทุ่ง สพป. สพป.กระบี่
81010010 ทุ่งต้นปีก สพป. สพป.กระบี่
81010011 บ้านหนองจิก สพป. สพป.กระบี่
81010012 บ้านไหนหนัง สพป. สพป.กระบี่
81010013 บ้านเขาเทียมป่า สพป. สพป.กระบี่
81010014 บ้านคลองทราย 'ประชาอุทิศ' สพป. สพป.กระบี่
81010015 บ้านเขาทอง สพป. สพป.กระบี่
81010016 บ้านบางขนุน สพป. สพป.กระบี่
81010017 บ้านเกาะกลาง สพป. สพป.กระบี่
81010018 บ้านคลองกำ สพป. สพป.กระบี่
81010019 บ้านคลองประสงค์ สพป. สพป.กระบี่
81010020 วัดห้วยโต้ สพป. สพป.กระบี่
81010021 บ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 สพป. สพป.กระบี่
81010022 บ้านทับปริก สพป. สพป.กระบี่
81010023 บ้านคลองใหญ่ สพป. สพป.กระบี่
81010024 อนุบาลกระบี่ สพป. สพป.กระบี่
81010025 อุตรกิจ สพป. สพป.กระบี่
81010026 บ้านหนองกก สพป. สพป.กระบี่
81010027 บ้านอ่าวน้ำเมา สพป. สพป.กระบี่
81010028 บ้านแหลมโพธิ์ สพป. สพป.กระบี่
81010030 บ้านหนองทะเล สพป. สพป.กระบี่
81010031 บ้านคลองม่วง สพป. สพป.กระบี่
81010032 บ้านดินแดงน้อย สพป. สพป.กระบี่
81010033 ชุมชนบ้านเขากลม สพป. สพป.กระบี่
81010034 บ้านคลองแห้ง สพป. สพป.กระบี่
81010036 บ้านอ่าวนาง สพป. สพป.กระบี่
81010037 บ้านแหลมตง สพป. สพป.กระบี่
81010038 พระราชทานบ้านเกาะพีพี สพป. สพป.กระบี่
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูล สพม. สพม. เขต 13
81012008 เมืองกระบี่ สพม. สพม. เขต 13
81012011 หนองทะเลวิทยา สพม. สพม. เขต 13
81010183 บ้านดินแดง สพป. สพป.กระบี่
81010184 บ้านควนแดง สพป. สพป.กระบี่
81010185 บ้านเขาดินประชาพัฒน์ สพป. สพป.กระบี่
81010186 บ้านเสม็ดจวน สพป. สพป.กระบี่
81010187 บ้านหนองจูด สพป. สพป.กระบี่
81010188 บ้านสะพานพน สพป. สพป.กระบี่
81010189 บ้านเกาะไทร สพป. สพป.กระบี่
81010190 บ้านย่านอุดม สพป. สพป.กระบี่
81010191 บ้านลำทับ สพป. สพป.กระบี่
81010192 บ้านนาพรุ สพป. สพป.กระบี่
81010193 บ้านไร่พัฒนา สพป. สพป.กระบี่
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ สพม. สพม. เขต 13
81010194 บ้านเกาะจำ สพป. สพป.กระบี่
81010195 บ้านเกาะปู สพป. สพป.กระบี่
81010196 บ้านเกาะศรีบอยา สพป. สพป.กระบี่
81010197 บ้านเกาะฮั่ง สพป. สพป.กระบี่
81010198 บ้านคลองเตาะ สพป. สพป.กระบี่
81010199 บ้านติงไหร สพป. สพป.กระบี่
81010200 บ้านควน สพป. สพป.กระบี่
81010202 บ้านคลองหมาก สพป. สพป.กระบี่
81010203 บ้านคลองหวายเล็ก สพป. สพป.กระบี่
81010204 บ้านแหลมกรวด สพป. สพป.กระบี่
81010205 บ้านท่ายาง สพป. สพป.กระบี่
81010206 บ้านควนต่อ สพป. สพป.กระบี่
81010207 บ้านคลองเขม้า สพป. สพป.กระบี่
81010208 บ้านนาวง สพป. สพป.กระบี่
81010209 ราชประชานุเคราะห์2 สพป. สพป.กระบี่
81010210 บ้านควนเกาะจันทร์ สพป. สพป.กระบี่
81010211 บ้านควนนกหว้า สพป. สพป.กระบี่
81010212 วัดโคกยาง สพป. สพป.กระบี่
81010213 บ้านคลองรั้ว สพป. สพป.กระบี่
81010214 บ้านคลองยวน สพป. สพป.กระบี่
81010215 บ้านตลิ่งชัน สพป. สพป.กระบี่
81010216 บ้านปากหรา สพป. สพป.กระบี่
81010217 บ้านหาดยาว สพป. สพป.กระบี่
81010218 บ้านทุ่งสาคร สพป. สพป.กระบี่
81010219 บ้านเกาะไทร สพป. สพป.กระบี่
81010220 บ้านทุ่งประสาน สพป. สพป.กระบี่
81010221 วัดธรรมาวุธสรณาราม สพป. สพป.กระบี่
81010222 บ้านห้วยยูง สพป. สพป.กระบี่
81010223 วัดห้วยคราม สพป. สพป.กระบี่
81010224 บ้านห้วยมัด สพป. สพป.กระบี่
81010225 บ้านนาปง สพป. สพป.กระบี่
81010226 บ้านในทับ สพป. สพป.กระบี่
81010227 บ้านบกห้อง สพป. สพป.กระบี่
81010228 บ้านท่านุ่น สพป. สพป.กระบี่
81010229 บ้านนาออก สพป. สพป.กระบี่
81010230 ราชประชานุเคราะห์1 สพป. สพป.กระบี่
81010231 บ้านไร่ใหญ่ สพป. สพป.กระบี่
81010232 บ้านไสโป๊ะ สพป. สพป.กระบี่
81012017 เหนือคลองประชาบำรุง สพม. สพม. เขต 13
81010128 บ้านทุ่งสูง สพป. สพป.กระบี่
81010129 บ้านเขาล่อม สพป. สพป.กระบี่
81010130 วัดไพรสณฑ์ สพป. สพป.กระบี่
81010131 บ้านเขาแก้ว สพป. สพป.กระบี่
81010132 บ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.กระบี่
81010133 สหกรณ์นิคมอ่าวลึก2 สพป. สพป.กระบี่
81010134 สหกรณ์นิคมอ่าวลึก๓ สพป. สพป.กระบี่
81010135 บ้านช่องไม้ดำ สพป. สพป.กระบี่
81010136 บ้านป่างาม สพป. สพป.กระบี่
81010137 บ้านศาลาพระม่วง สพป. สพป.กระบี่
81010138 บ้านคลองหิน สพป. สพป.กระบี่
81010139 วัดบางโทง สพป. สพป.กระบี่
81010140 ชุมชนวัดนาเหนือ สพป. สพป.กระบี่
81010141 บ้านบางเจริญ สพป. สพป.กระบี่
81010142 บ้านหนองหลุมพอ สพป. สพป.กระบี่
81010143 บ้านกลางมิตรภาพที่44 สพป. สพป.กระบี่
81010144 บ้านเขางาม สพป. สพป.กระบี่
81010145 บ้านหินราว สพป. สพป.กระบี่
81010146 บ้านคลองแรด สพป. สพป.กระบี่
81010147 วัดสถิตโพธาราม สพป. สพป.กระบี่
81010148 บ้านแหลมสัก สพป. สพป.กระบี่
81010149 บ้านอ่าวน้ำ สพป. สพป.กระบี่
81010150 อ่าวลึก สพป. สพป.กระบี่
81010152 บ้านถ้ำเสือ สพป. สพป.กระบี่
81010153 บ้านห้วยปริศนา สพป. สพป.กระบี่
81010154 บ้านอ่าวลึกน้อย สพป. สพป.กระบี่
81010155 บ้านควนโอ สพป. สพป.กระบี่
81010156 บ้านบากัน สพป. สพป.กระบี่
81010157 ชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ สพป. สพป.กระบี่
81010158 บ้านทุ่ง สพป. สพป.กระบี่
81010160 บ้านถ้ำเพชร สพป. สพป.กระบี่
81010161 บ้านในยวน สพป. สพป.กระบี่
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 13
81012010 คลองหินพิทยาคม สพม. สพม. เขต 13