ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
82010035 บ้านกะปง สพป. สพป.พังงา
82010037 กะปง สพป. สพป.พังงา
82010038 บ้านปากถัก สพป. สพป.พังงา
82010039 บ้านปากพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์) สพป. สพป.พังงา
82010040 บ้านรมณีย์ สพป. สพป.พังงา
82010041 บ้านท่าหัน สพป. สพป.พังงา
82010042 บ้านปากคลอง สพป. สพป.พังงา
82010043 บ้านสะพานเสือ สพป. สพป.พังงา
82010044 บ้านบางแก้ว สพป. สพป.พังงา
82010046 บ้านช้างเชื่อ สพป. สพป.พังงา
82010047 วัดนารายณิการาม สพป. สพป.พังงา
82012002 กะปงพิทยาคม สพม. สพม. เขต 14
82010022 เกาะยาว สพป. สพป.พังงา
82010023 บ้านน้ำจืด สพป. สพป.พังงา
82010024 บ้านริมทะเล สพป. สพป.พังงา
82010025 บ้านท่าเขา สพป. สพป.พังงา
82010026 บ้านช่องหลาด สพป. สพป.พังงา
82010027 บ้านคลองเหีย สพป. สพป.พังงา
82010028 บ้านคลองบอน สพป. สพป.พังงา
82010029 บ้านย่าหมี สพป. สพป.พังงา
82010030 อ่าวมะม่วง สพป. สพป.พังงา
82010031 บ้านท่าเรือ สพป. สพป.พังงา
82010032 บ้านพรุใน สพป. สพป.พังงา
82010033 อ่าวกะพ้อ สพป. สพป.พังงา
82010034 บ้านคลองดินเหนียว สพป. สพป.พังงา
82012001 เกาะยาววิทยา สพม. สพม. เขต 14
82010103 เกียรติประชา สพป. สพป.พังงา
82010106 บ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ 61 สพป. สพป.พังงา
82010107 บ้านสวนใหม่ สพป. สพป.พังงา
82010108 บ้านเตรียม สพป. สพป.พังงา
82010109 บ้านบางหว้า สพป. สพป.พังงา
82010110 บ้านหินลาด สพป. สพป.พังงา
82010112 คุระบุรี สพป. สพป.พังงา
82010113 บ้านบางติบ สพป. สพป.พังงา
82010114 บ้านทุ่งละออง สพป. สพป.พังงา
82010115 บ้านบางวัน สพป. สพป.พังงา
82010116 บ้านตำหนัง สพป. สพป.พังงา
82010117 บ้านบางครั่ง สพป. สพป.พังงา
82010118 บ้านคุรอด สพป. สพป.พังงา
82010119 บ้านทับช้าง สพป. สพป.พังงา
82010120 บ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ สพป. สพป.พังงา
82010121 บ้านคุระ สพป. สพป.พังงา
82010122 โชคอำนวย สพป. สพป.พังงา
82012010 คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม สพม. สพม. เขต 14
82010048 บ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) สพป. สพป.พังงา
82010049 วัดสุวรรณคูหา สพป. สพป.พังงา
82010050 บ้านหินสามก้อน สพป. สพป.พังงา
82010051 บ้านเขาเปาะ สพป. สพป.พังงา
82010052 บ้านกะไหล สพป. สพป.พังงา
82010053 วัดศรีรัตนาราม สพป. สพป.พังงา
82010054 บ้านป่ายาง สพป. สพป.พังงา
82010055 บ้านบางนุ สพป. สพป.พังงา
82010056 บ้านสามช่อง สพป. สพป.พังงา
82010057 บ้านเกาะกลาง สพป. สพป.พังงา
82010058 บ้านคลองเคียน สพป. สพป.พังงา
82010059 บ้านคลองไส สพป. สพป.พังงา
82010060 บ้านอ่าวมะขาม สพป. สพป.พังงา
82010061 บ้านหินร่ม สพป. สพป.พังงา
82010062 บ้านติเตะ สพป. สพป.พังงา
82010063 บ้านเจ้าขรัว สพป. สพป.พังงา
82010064 บ้านย่านสะบ้า สพป. สพป.พังงา
82010065 วัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ สพป. สพป.พังงา
82010066 บ้านดอน สพป. สพป.พังงา
82010068 บ้านเขาปิหลาย สพป. สพป.พังงา
82010069 บ้านท่านุ่น สพป. สพป.พังงา
82010070 บ้านท่าปากแหว่ง สพป. สพป.พังงา
82010071 วัดราษฎร์สโมสร สพป. สพป.พังงา
82010072 บ้านลำวะ สพป. สพป.พังงา
82010073 วัดตรัยรัตนากร สพป. สพป.พังงา
82010074 วัดดิตถาราม สพป. สพป.พังงา
82010075 บ้านบางหลาม สพป. สพป.พังงา
82010076 บ้านบากัน สพป. สพป.พังงา
82010077 บ้านบางจัน สพป. สพป.พังงา
82010078 บ้านควน สพป. สพป.พังงา
82010079 บ้านทองหลาง สพป. สพป.พังงา
82010080 บ้านแหลมหิน สพป. สพป.พังงา
82010081 บ้านในหยง สพป. สพป.พังงา
82010082 วัดนากลางมิตรภาพที่ 163 สพป. สพป.พังงา
82012003 ตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม สพม. สพม. เขต 14
82012004 คลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ สพม. สพม. เขต 14
82012005 ทุ่งโพธิ์วิทยา สพม. สพม. เขต 14
82010083 บุญสูงอุปถัมภ์ สพป. สพป.พังงา
82010084 บ้านนอกนา สพป. สพป.พังงา
82010085 บ้านบางเนียง สพป. สพป.พังงา
82010086 วัดคมนียเขต สพป. สพป.พังงา
82010087 บ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124 สพป. สพป.พังงา
82010088 บ้านทุ่งใหญ่ สพป. สพป.พังงา
82010089 บ้านบางกรัก สพป. สพป.พังงา
82010090 วัดควรนิยม สพป. สพป.พังงา
82010091 บ้านดอกแดง สพป. สพป.พังงา
82010094 บ้านบางใหญ่ สพป. สพป.พังงา
82010095 บ้านบางด้ง สพป. สพป.พังงา
82010096 บ้านบางนายสี สพป. สพป.พังงา
82010097 บ้านท่าจูด สพป. สพป.พังงา
82010098 บ้านโคกยาง สพป. สพป.พังงา
82010099 บ้านบางม่วง สพป. สพป.พังงา
82010100 บ้านบางมรวน สพป. สพป.พังงา
82010101 บ้านน้ำเค็ม สพป. สพป.พังงา
82010102 ราชประชานุเคราะห์ 35 สพป. สพป.พังงา
82012007 ตะกั่วป่า(เสนานุกูล) สพม. สพม. เขต 14
82012009 ตะกั่วป่าคีรีเขต สพม. สพม. เขต 14
82010123 บ้านโคกเจริญ สพป. สพป.พังงา
82010124 วัดโคกสวย สพป. สพป.พังงา
82010125 บ้านทุ่งต่อเรือ สพป. สพป.พังงา
82010126 บ้านถ้ำทองหลาง สพป. สพป.พังงา
82010127 บ้านในวัง สพป. สพป.พังงา
82010129 บ้านทุ่งไทรงาม สพป. สพป.พังงา
82010131 วัดนิโครธาราม สพป. สพป.พังงา
82010132 อนุบาลทับปุด สพป. สพป.พังงา
82010133 บ้านคอกช้าง สพป. สพป.พังงา
82010134 วัดราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. สพป.พังงา
82010135 ไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด) สพป. สพป.พังงา
82010136 บ้านบ่อแสน สพป. สพป.พังงา
82010137 บ้านท่าสนุก สพป. สพป.พังงา
82010138 วัดนิโครธคุณากร สพป. สพป.พังงา
82010139 วัดศรัทธาราม สพป. สพป.พังงา
82012011 ทับปุดวิทยา สพม. สพม. เขต 14
82010141 บ้านพอแดง สพป. สพป.พังงา
82010142 วัดเหมืองประชาราม สพป. สพป.พังงา
82010143 วัดปัตติการาม สพป. สพป.พังงา
82010144 บ้านลำปี (พิบูลสงครามอุปถัมภ์) สพป. สพป.พังงา
82010145 บ้านเขาน้อย สพป. สพป.พังงา
82010146 ชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์) สพป. สพป.พังงา
82010147 วัดประชุมศึกษา สพป. สพป.พังงา
82010148 วัดอินทนิน สพป. สพป.พังงา
82010149 บ้านฝ่ายท่า สพป. สพป.พังงา
82010150 บ้านนาใน สพป. สพป.พังงา
82010151 บ้านเกาะนก สพป. สพป.พังงา
82010152 บ้านควนแรด สพป. สพป.พังงา
82010153 นิคมสร้างตนเอง 1 สพป. สพป.พังงา
82010154 บ้านท่าแตง สพป. สพป.พังงา
82010155 วัดประชาธิการาม สพป. สพป.พังงา
82010156 บ้านห้วยทราย สพป. สพป.พังงา
82010157 วัดลุมพินี สพป. สพป.พังงา
82010158 บ้านบางคลี สพป. สพป.พังงา
82010159 บ้านนาแฝก สพป. สพป.พังงา
82010160 บ้านบ่อดาน สพป. สพป.พังงา
82010161 บ้านในไร่ สพป. สพป.พังงา
82010162 วัดสุวรรณาวาส สพป. สพป.พังงา
82010163 บ้านทุ่งดอน สพป. สพป.พังงา
82010164 บ้านใหญ่ สพป. สพป.พังงา
82010165 บ้านบางทอง สพป. สพป.พังงา
82010166 บ้านท่าดินแดง สพป. สพป.พังงา
82010167 พระราชทานทับละมุ สพป. สพป.พังงา
82010168 บ้านลำแก่น สพป. สพป.พังงา
82010169 นิคมสร้างตนเอง 2 สพป. สพป.พังงา
82010170 บ้านคลองห้าง สพป. สพป.พังงา
82010171 วัดช้างนอน สพป. สพป.พังงา
82010172 บ้านบกปุย สพป. สพป.พังงา
82012012 ท้ายเหมืองวิทยา สพม. สพม. เขต 14
82012013 ทุ่งมะพร้าววิทยา สพม. สพม. เขต 14
82010001 เกาะปันหยี สพป. สพป.พังงา
82010002 เกาะหมากน้อย สพป. สพป.พังงา
82010003 เกาะไม้ไผ่ สพป. สพป.พังงา
82010004 บ้านตากแดด สพป. สพป.พังงา
82010005 อนุบาลพังงา สพป. สพป.พังงา
82010006 บ้านทุ่งเจดีย์ สพป. สพป.พังงา
82010007 บ้านบางกัน สพป. สพป.พังงา
82010008 วัดปัจจันตคาม สพป. สพป.พังงา
82010009 บ้านบางม่า สพป. สพป.พังงา
82010011 บ้านปริง (วันครู 2500) สพป. สพป.พังงา
82010012 เมืองพังงา สพป. สพป.พังงา
82010013 วัดชนาธิการาม สพป. สพป.พังงา
82010014 บ้านเขาเฒ่า สพป. สพป.พังงา
82010016 เกาะเคี่ยม สพป. สพป.พังงา
82010017 วัดบางเสียด สพป. สพป.พังงา
82010018 บ้านกลาง สพป. สพป.พังงา
82010019 วัดมงคลสถิต สพป. สพป.พังงา
82010021 วัดสองแพรก สพป. สพป.พังงา
82012006 ดีบุกพังงาวิทยายน สพม. สพม. เขต 14
82012008 สตรีพังงา สพม. สพม. เขต 14