ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
83010022 ราชประชานุเคราะห์ 36 สพป. สพป.ภูเก็ต
83010023 ไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้) สพป. สพป.ภูเก็ต
83010024 บ้านบางทอง สพป. สพป.ภูเก็ต
83010025 วัดเก็ตโฮ่ สพป. สพป.ภูเก็ต
83010028 บ้านกะหลิม สพป. สพป.ภูเก็ต
83010029 วัดสุวรรณคีรีวงก์ สพป. สพป.ภูเก็ต
83012004 กะทู้วิทยา สพม. สพม. เขต 14
83010031 บ้านบางเทา สพป. สพป.ภูเก็ต
83010032 บ้านเชิงทะเล สพป. สพป.ภูเก็ต
83010033 บ้านแหลมทราย สพป. สพป.ภูเก็ต
83010034 บ้านพรุจำปา สพป. สพป.ภูเก็ต
83010035 บ้านป่าครองชีพ สพป. สพป.ภูเก็ต
83010036 วัดเมืองใหม่ สพป. สพป.ภูเก็ต
83010037 ถลางพระนางสร้าง สพป. สพป.ภูเก็ต
83010038 วัดเทพกระษัตรี สพป. สพป.ภูเก็ต
83010039 บ้านโคกวัดใหม่ สพป. สพป.ภูเก็ต
83010040 บ้านอ่าวปอ สพป. สพป.ภูเก็ต
83010041 สิทธิ์สุนทรบำรุง สพป. สพป.ภูเก็ต
83010042 บ้านป่าคลอก สพป. สพป.ภูเก็ต
83010043 บ้านพารา สพป. สพป.ภูเก็ต
83010044 บ้านบางโรง สพป. สพป.ภูเก็ต
83010045 เกาะนาคา สพป. สพป.ภูเก็ต
83010046 บ้านไม้ขาว สพป. สพป.ภูเก็ต
83010047 หงษ์หยกบำรุง สพป. สพป.ภูเก็ต
83010048 บ้านหมากปรก สพป. สพป.ภูเก็ต
83010049 บ้านคอเอน สพป. สพป.ภูเก็ต
83010050 ท่าฉัตรไชย สพป. สพป.ภูเก็ต
83010051 บ้านม่าหนิก สพป. สพป.ภูเก็ต
83010052 วัดศรีสุนทร สพป. สพป.ภูเก็ต
83010053 บ้านท่าเรือ สพป. สพป.ภูเก็ต
83010054 บ้านลิพอน สพป. สพป.ภูเก็ต
83010055 วัดมงคลวราราม สพป. สพป.ภูเก็ต
83010056 บ้านสาคู สพป. สพป.ภูเก็ต
83010057 บ้านในทอน สพป. สพป.ภูเก็ต
83012008 ภูเก็ตปัญญานุกูล สพป. สพป.ภูเก็ต
83012005 เมืองถลาง สพม. สพม. เขต 14
83012006 เชิงทะเลวิทยาคม 'จุติ-ก้อง อนุสรณ์' สพม. สพม. เขต 14
83012007 วีรสตรีอนุสรณ์ สพม. สพม. เขต 14
83010001 บ้านกะตะ(ตรีทศยุทธอุปถัมภ์) สพป. สพป.ภูเก็ต
83010002 วัดสุวรรณคีรีเขต สพป. สพป.ภูเก็ต
83010003 บ้านบางคู สพป. สพป.ภูเก็ต
83010004 บ้านสะปำ 'มงคลวิทยา' สพป. สพป.ภูเก็ต
83010005 เกาะมะพร้าว สพป. สพป.ภูเก็ต
83010006 บ้านฉลอง สพป. สพป.ภูเก็ต
83010007 วัดลัฎฐิวนาราม สพป. สพป.ภูเก็ต
83010009 อนุบาลภูเก็ต สพป. สพป.ภูเก็ต
83010011 บ้านกู้กู สพป. สพป.ภูเก็ต
83010012 เกาะสิเหร่ สพป. สพป.ภูเก็ต
83010013 บ้านทุ่งคา สพป. สพป.ภูเก็ต
83010014 เกาะโหลน สพป. สพป.ภูเก็ต
83010016 วัดสว่างอารมณ์ สพป. สพป.ภูเก็ต
83010017 วิชิตสงคราม สพป. สพป.ภูเก็ต
83010019 บ้านอ่าวน้ำบ่อ สพป. สพป.ภูเก็ต
83010020 วัดเทพนิมิตร สพป. สพป.ภูเก็ต
83010021 แหลมพันวา สพป. สพป.ภูเก็ต
83012001 ภูเก็ตวิทยาลัย สพม. สพม. เขต 14
83012002 สตรีภูเก็ต สพม. สพม. เขต 14
83012003 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สพม. สพม. เขต 14