ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
90010095 วัดโตนดด้วน สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010096 วัดทุ่งบัว สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010097 วัดแหลมบ่อท่อ สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010098 วัดอ่าวบัว สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010099 บ้านแหลมหาด สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010100 ชุมชนวัดเชิงแส สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010101 บ้านรัดปูน สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010102 บ้านโคกแห้ว สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010103 วัดกาหรํา สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010104 วัดโรง (ขาวประชาสรรค์) สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90012013 กระแสสินธุ์วิทยา สพม. สพม. เขต 16
90020125 วัดเลียบ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020126 บ้านต้นส้าน สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020127 บ้านควนกบ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020128 บ้านคลองหอยโข่ง สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020129 บ้านหน้าวัดโพธิ์ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020130 บ้านเก่าร้าง สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020131 วัดโคกม่วง สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020132 บ้านปลักคล้า สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020133 วัดโคกเหรียง สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020134 บ้านโคกพยอม สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020135 วัดบางศาลา สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020136 วัดปรางแก้ว สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90022015 รัตนพลวิทยา สพม. สพม. เขต 16
90020087 วัดโพธิธรรมาราม สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020088 บ้านควนโส สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020089 บ้านบ่อหว้า สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020090 บ้านกรอบ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020091 วัดปากจ่า สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020092 วัดบางทีง สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020093 บ้านบางเหรียง สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020094 บ้านคลองคล้า สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020095 บ้านโคกเมือง สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020096 บ้านเกาะใหญ่ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020097 บ้านคลองช้าง สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020098 บ้านเกาะนํ้ารอบ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020099 บ้านหน้าควน สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020100 วัดคงคาวดี(ศรีสุวรรณโณศึกษา) สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020101 บ้านควนเนียง สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020103 บ้านยางงาม สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020104 บ้านควนเนียงใน สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020105 บ้านหนองปลิง สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020106 บ้านหัวไทร สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020107 วัดท่าหยี สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020108 บ้านหัวปาบ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020109 บ้านห้วยลึก สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90022012 ควนเนียงวิทยา สพม. สพม. เขต 16
90022013 ปากจ่าวิทยา สพม. สพม. เขต 16
90030001 วัดขุนตัดหวาย สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030002 บ้านทุ่งนาเคียน สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030003 ชุมชนวัดควนมีด สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030004 วัดช่องเขา สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030005 บ้านควนหัวช้าง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030006 บ้านคูศักดิ์สิทธิ์ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030007 วัดนาปรือ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030008 บ้านโหนด สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030009 บ้านทุ่งครก สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030010 บ้านแค สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030011 บ้านคูนายสังข์ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030012 บ้านเขาจันทร์ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030013 ชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ 222 สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030014 ชุมชนบ้านทางควาย สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030015 บ้านปากช่อง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030016 บ้านป่างาม สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030017 บ้านตลิ่งชัน สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030018 บ้านนนท์ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030019 บ้านสุเหร่า สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030020 บ้านช้างคลอด สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030021 บ้านท่าหมาก สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030022 บ้านสะพานหัก สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030023 กระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ ฯ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030024 เหมืองควนกรด สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030025 บ้านแพร้ว สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030026 ชุมชนบ้านนาทับ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030027 บ้านท่าคลอง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030028 บ้านปากบางนาทับ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030029 บ้านม้างอน สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030030 วัดประจ่า สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030031 บ้านเกาะทาก สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030032 บ้านควนขี้แรด สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030033 บ้านหว้าหลัง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030034 บ้านนาหว้า(นิคมอุทิศ) สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030035 บ้านควนไม้ไผ่ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030036 บ้านคลองแงะ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030037 ชุมชนวัดน้ำขาว สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030038 บ้านนํ้าเค็ม สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030039 บ้านนา สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030040 บ้านโคกม้า สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030041 บ้านลางา สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030042 วัดบ้านไร่ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030043 บ้านป่าชิง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030044 วัดทุ่งพระ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030045 บ้านเลียบ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030046 บ้านบ่อโชน สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030047 บ้านปากบาง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030048 บ้านสะกอม สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030049 ชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030050 บ้านทรายขาว สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030051 วัดเกษมรัตน์ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90032002 จะนะวิทยา สพม. สพม. เขต 16
90032004 จะนะชนูปถัมภ์ สพม. สพม. เขต 16
90032010 ไม้แก่นประชาอุทิศ สพม. สพม. เขต 16
90032011 จะโหนงพิทยาคม สพม. สพม. เขต 16
90030084 บ้านพรุตู สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030085 บ้านบ่อนํ้าส้ม สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030086 วัดนิคมประสาท(บุญชอบ สาครินทร์)มิตรภาพที่ 149 สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030087 บ้านโคกพยอม สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030088 บ้านกรงอิตำ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030089 บ้านใหม่ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030090 บ้านควนหรัน สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030091 บ้านนาจวก สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030092 บ้านกระอาน สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030093 บ้านโคกกอ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030094 ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030095 นิคมสร้างตนเองเทพา 2 สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030096 นิคมสร้างตนเองเทพา 3 สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030097 บ้านหนองสาหร่าย สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030098 บ้านท่าม่วง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030099 บ้านพรุชิง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030100 บ้านเทพา สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030101 วัดเทพาไพโรจน์ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030102 บ้านพระพุทธ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030103 บ้านป่ากอ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030104 บ้านป่าโอน สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030105 นิคมสร้างตนเองเทพา 4 สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030106 บ้านคลองขุด สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030107 บ้านตาแปด สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030108 บ้านควนตีหมุน สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030109 บ้านตูหยง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030110 บ้านบ่อเตย สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030111 บ้านเกาะแลหนัง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030112 บ้านคลองประดู่ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030113 บ้านแม่ที สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030114 บ้านลำไพล สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030115 บ้านลำเปา สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030116 บ้านทุ่งโพธิ์ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030117 บ้านท่าไทร สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030118 วัดปริก สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030119 บ้านควนเจดีย์ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030120 ลําไพลราษฎร์อุทิศ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030121 บ้านควนหมาก สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030122 บ้านวังใหญ่ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030123 วัดคลองยอ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030124 บ้านม่วงถํ้า สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030125 วัดคงคาสวัสดิ์ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030126 บ้านแซะ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030127 บ้านเขาน้อย สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030128 บ้านพรุหลุมพี สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030129 บ้านปากบางสะกอม สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030130 บ้านสวรรค์ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90032001 เทพา สพม. สพม. เขต 16
90032006 เทพพิทยาภาณุมาศ สพม. สพม. เขต 16
90030053 บ้านเก่า สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030054 อายุรกิจโกศล สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030055 วัดลําพดจินดาราม สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030056 บ้านลำชิง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030057 บ้านโต้นนท์ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030058 ชุมชนวัดปลักชะเมา สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030059 บ้านวังบวบ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030060 วัดวังไทร สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030061 บ้านกะทิง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030062 วัดบ้านลุ่ม สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030063 วัดท่าประดู่ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030064 วัดทุ่งข่า สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030065 บ้านพอบิด สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030066 บ้านลําลอง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030067 บ้านนาทวี สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030068 บ้านทุ่งนํ้าขาว สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030069 บ้านเคลียง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030070 บ้านวังใหญ่ปลายรํา สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030071 วัดนาหมอศรี สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030072 บ้านโมย สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030073 ทองอยู่นุตกุล สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030074 บ้านพรุหวา สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030075 บ้านประกอบ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030076 บ้านคลองกวางเขาวัง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030077 บ้านสม็อง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030078 บ้านป่าเร็ด สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030079 บ้านนาปรัง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030080 ชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503) สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030081 บ้านสะพานเคียน สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030082 บ้านป็อง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030083 ประสิทธิ์ทวีสิน 2 สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030197 ราชประชานุเคราะห์ 43 สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90032003 นาทวีวิทยาคม สพม. สพม. เขต 16
90032005 ทับช้างวิทยาคม สพม. สพม. เขต 16
90010105 วัดแม่เปียะ สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010106 บ้านต้นปริง สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010107 บ้านนาทองสุก สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010108 วัดโพธาราม สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010109 บ้านควนจง สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010110 วัดทุ่งโตนด สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010111 วัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010112 วัดนาหม่อม สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010113 วัดพรหมประดิษฐ์ สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010114 วัดเนินพิจิตร สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90012014 ธรรมโฆสิต สพม. สพม. เขต 16
90020110 บ้านโคกเมา สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020111 บ้านคลองนกกระทุง สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020112 วัดเนินพิชัย สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020113 บ้านดินลาน สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020114 บ้านป่ายาง สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020115 บ้านยางงาม สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020116 วัดท่าช้าง สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020117 บ้านบางกลํ่า สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020118 วัดท่าเมรุ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020119 วัดบางหยี สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020120 บ้านยวนยาง สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020121 บ้านหาร สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020122 บ้านหนองม่วง สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020123 วัดนารังนก สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020124 บ้านแม่ทอม สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90022014 บางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม. เขต 16
90010001 วัดสามกอง สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010002 ชุมชนบ้านด่าน สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010003 บ้านบ่ออิฐ สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010004 วัดท้ายยอ สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010006 วัดแหลมพ้อ สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010008 วัดเกาะถํ้า สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010009 วัดแช่มอุทิศ สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010010 วัดทุ่งหวังใน สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010011 บ้านยางงาม (ศุภรธรรมนิวิฏฐ์) สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010012 วัดอ่างทอง สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010013 วัดทรายขาว สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010014 วิเชียรชม สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010015 อนุบาลสงขลา สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010016 บ้านบางดาน สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010017 อนุบาลบ้านท่าสะอ้าน สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010018 บ้านน้ำกระจาย สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010019 บ้านดอนขี้เหล็ก สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010020 บ้านกลาง สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90012007 สงขลาพัฒนาปัญญา สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90012001 มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. สพม. เขต 16
90012004 วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สพม. สพม. เขต 16
90012005 นวมินทราชูทิศ ทักษิณ สพม. สพม. เขต 16
90010049 ราชประชานุเคราะห์ 11 สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010050 วัดหัวคุ้ง สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010051 บ้านมาบหัวทีง สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010052 วัดทุ่งสงวน สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010053 วัดบางหรอด สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010054 บ้านแม่ใหญ่ สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010055 วัดเกษตรชลธี(เลื่อนประชาคาร) สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010056 บ้านดอนแบก สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010058 บ้านมาบบัว สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010059 วัดศาลาหลวงบน สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010060 ท่าบอนมิตรภาพที่ 90 สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010061 บ้านรับแพรก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010062 วัดคลองเป็ด สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010063 วัดศาลาหลวงล่าง สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010064 บ้านบ่อตรุ(นิยมประชาคาร) สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010065 วัดเจดีย์งาม สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010066 วัดสีหยัง สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010067 วัดประดู่(สุทธิ พานิชพงศ์ ชนูปถัมภ์) สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010068 วัดคูวา สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010069 ชุมชนวัดบ้านขาว สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010070 วัดหัวป่า(รักเมืองไทย 38) สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010071 วัดหัววัง สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010073 วัดผักกูด สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010074 บ้านขี้นาก(ศรีธรรมวัฒน์ราษฎร์อนุกูล) สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010075 วัดปากแตระ สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010076 วัดตะพังหม้อ สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010077 วัดหน้าเมือง สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010078 วัดพังยาง สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010079 วัดสามี(ปุญญมุนีอุทิศ) สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010080 ไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010082 วัดหัวเค็ด สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010083 วัดบ้านใหม่ สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010084 วัดมหาการ สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010085 บ้านระโนต (ธัญเจริญ) สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010086 บ้านมหาการ - เฉียงพง สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010087 วัดจาก สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010088 วัดเถรแก้ว สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010089 วัดใหญ่ สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010090 วัดแจ้ง สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010091 บ้านหน้าทอง สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010092 วัดพังตรี สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010093 ชุมชนวัดสามบ่อ สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010094 วัดสน สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90012008 ตะเครียะวิทยาคม สพม. สพม. เขต 16
90012009 ระโนด สพม. สพม. เขต 16
90012010 สามบ่อวิทยา สพม. สพม. เขต 16
90012011 คลองแดนวิทยา สพม. สพม. เขต 16
90012012 ระโนดวิทยา สพม. สพม. เขต 16
90020001 บ้านเขารักเกียรติ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020002 บ้านห้วยโอน สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020003 บ้านควนนา สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020004 บ้านคลองต่อ (ทวีรัตน์อุปถัมภ์) สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020005 บ้านห้วยสมบูรณ์ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020006 บ้านม่วง สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020007 วัดทุ่งคา สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020008 บ้านชายคลอง สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020009 บ้านปลายละหาน สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020010 บ้านทุ่งคมบาง สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020011 ชุมชนบ้านนาสีทอง สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020012 บ้านคลองกั่ว สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020013 บ้านเขาพระ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020014 บ้านคลองเขาล้อน สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020015 บ้านควนดินแดง สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020016 บ้านนาลึก สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020017 วัดไทรใหญ่ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020018 ชุมชนบ้านโคกค่าย สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020019 บ้านไสท้อน สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020020 วัดจังโหลน สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020021 บ้านควนขัน สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020022 บ้านกองอิฐ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020023 สํานักสงฆ์ศรีวิชัย สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020024 วัดเจริญภูผา สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020025 วัดคูหาใน สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020026 บ้านทุ่งมะขาม สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020027 บ้านกําแพงเพชร สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020028 บ้านลานควาย สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020029 บ้านท่ามะปราง สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020030 บ้านเนินนิมิต สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020031 บ้านพรุพ้อ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020032 บ้านควนสะตอ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020033 นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020034 วัดรัตนวราราม สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90022001 รัตภูมิวิทยา สพม. สพม. เขต 16
90022004 มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา สพม. สพม. เขต 16
90010021 วัดกลาง สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010022 วัดกระดังงา สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010023 บ้านท่าคุระ สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010024 วัดโคกโพธิ์ สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010025 ชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่220 สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010026 วัดประดู่หอม สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010027 วัดธรรมประดิษฐ์(ลือวิทยาสิทธิ์) สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010028 วัดศรีไชย(สังข์วิทยาคาร) สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010029 วัดคูขุด(เพื่อมประชานุกูล) สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010030 วัดแหลมวัง(จันทรมุขประชา) สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010031 ในเมือง สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010032 บ้านจะทิ้งพระ(วิจารณ์ศีลคุณ) สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010033 บ้านพังเภา สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010034 วัดนางเหล้า สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010035 สมเด็จเจ้าพะโคะ สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010036 วัดดีหลวง สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010037 บ้านชะแม สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010038 วัดโพธิ์กลาง สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010039 วัดท่าหิน สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010040 วัดห้วยลาด สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010041 วัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา) สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010042 บ้านวัดใหม่ สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010043 วัดบ่อแดง(จอกประชานุกูล) สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010044 ชุมชนบ้านบ่อประดู่ สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010045 วัดจันทน์ สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010046 วัดพังกก สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010047 วัดประเจียก สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010048 วัดสนามไชย สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90012002 สทิงพระวิทยา สพม. สพม. เขต 16
90012003 สทิงพระชนูปถัมภ์ สพม. สพม. เขต 16
90030162 วัดเขามีเกียรติ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030163 บ้านสํานักหว้า สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030164 ไทยรัฐวิทยา 80 (วังปริงเพ็ชรไพศาล) สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030165 บ้านท่าโพธิ์ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030166 วัดสองพี่น้อง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030167 บ่อเกดวิจิตรวิทยา สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030168 ชาติตระการโกศล สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030169 วัดยางทอง (รัตนประชานุกูล) สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030170 บ้านปริกใต้ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030171 บ้านตะเคียนเภา สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030172 บ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030173 บ้านใหม่ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030174 บ้านควนเสม็ด สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030175 บ้านหัวถนน สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030176 บ้านยางเกาะ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030177 สังวาลย์วิท ๒ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030178 บ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030179 บ้านท่าข่อย สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030180 บ้านไร่ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030181 ชุมชนบ้านปาดัง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030182 สมาคมไทยผลิตยา 2 สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030183 บ้านพังลา สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030184 บ้านระตะ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030185 บ้านคลองแงะ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030186 วัดม่วงก็อง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030187 วัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030188 บ้านพรุเตียว สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030189 บ้านสํานักขาม สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030190 บ้านหน่ำฮั้ว สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030191 บ้านทับโกบ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030192 บ้านนํ้าลัด สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030193 บ้านม่วง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030194 วัดห้วยคู สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030195 บ้านเกาะค่าง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030196 บ้านควนตานี สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90032008 กอบกุลวิทยาคม สพม. สพม. เขต 16
90032009 ปาดังติณสูลานนท์ สพม. สพม. เขต 16
90032013 สะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์) สพม. สพม. เขต 16
90030131 บ้านทุ่งไพล สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030132 บ้านถํ้าตลอด สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030133 มหิดล สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030134 บ้านทัพหลวง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030135 บ้านห้วยเต่า สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030136 บ้านคูหา สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030137 บ้านล่องควน สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030138 บ้านทับยาง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030139 บ้านคอลอมุดอ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030140 บ้านมุนี สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030141 บ้านนาจะแหน สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030142 บ้านโคกตก สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030143 บ้านโคกสิเหรง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030144 บ้านฉลุง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030145 บ้านตะเคียนทอง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030146 บ้านเมาะลาแต สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030147 บ้านสุโสะ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030148 บ้านนาม่วง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030149 ชุมชนบ้านนากัน สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030150 บ้านห้วยบอน สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030151 ธรรมศาสตร์ - จุฬา 1 สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030152 บ้านบาโหย สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030153 บ้านท่า สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030154 อุทยานอุทิศ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030155 บ้านควนหรัน สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030156 บ้านเก่า สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030157 สะบ้าย้อย สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030158 บ้านทําเนียบ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030159 บ้านบ่อทอง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030160 บ้านไร่ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030161 บ้านปลักบ่อ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90032007 เขาแดงกุศลวิทยา สพม. สพม. เขต 16
90032012 สะบ้าย้อยวิทยา สพม. สพม. เขต 16
90010115 วัดชะแล้ สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010116 วัดตาหลวงคง สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010117 วัดเปรมศรัทธา สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010118 วัดเลียบ สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010119 วัดบ่อสระวิทยาทาน สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010120 วัดดีหลวงนอก สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010121 วัดประตูไชย สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010122 วัดบ้านพร้าว สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010123 วัดทํานบตางหน สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010124 บ้านคลองท่าแตง สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010125 บ้านท่าแคง(เสริมอุทิศ) สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010126 วัดบางเขียด สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010127 บ้านแหลมจาก (รักเมืองไทย 27) สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010128 วัดบ่อทรายเจริญธรรม สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010129 บ้านบางไหน สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010130 วัดป่าขาด สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010131 วัดสว่างอารมณ์ สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010132 บ้านม่วงงาม(สังฆสันติคุรุราษฎร์) สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010133 วัดมะขามคลาน สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010134 วัดปะโอ (พรพิทยาคม) สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010135 บ้านม่วงพุ่ม สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010136 วัดประตูเขียน สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010137 วัดป่าขวาง สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010138 วัดห้วยพุด สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010139 วัดหนองหอย สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010140 วัดขนุน สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010141 บ้านขนุน สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010142 วัดวาส สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010143 วัดสถิตย์ชลธาร สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010144 วัดธรรมโฆษณ์ สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010145 วัดโลกา สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010146 วัดบ่อปาบ สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010147 บ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010148 วัดบ่อทรัพย์ สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010149 บ้านหัวเขา สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90012015 สงขลาวิทยาคม สพม. สพม. เขต 16
90012016 ชะแล้นิมิตวิทยา สพม. สพม. เขต 16
90020036 บ้านทุ่งนํ้า สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020037 บ้านหนองนายขุ้ย สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020038 บ้านเกาะหมี สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020039 บ้านท่าไทร สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020040 วัดคลองแห สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020041 วัดท่าแซ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020042 วัดควนลังมิตรภาพที่ 11 สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020043 บ้านวังหรัง(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020044 บ้านบางแฟบ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020045 บ้านบึงพิชัย สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020046 บ้านหน้าควนลัง สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020047 วัดม่วงค่อม สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020048 เสนาณรงค์วิทยา สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020049 บ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บํารุง) สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020050 บ้านคลองเปล สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020051 บ้านใต้ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020052 วัดชลธารประสิทธิ์ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020053 วัดดอน สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020054 บ้านเกาะนก สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020055 บ้านควน สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020056 วัดบางลึก สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020057 บ้านฉลุง สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020058 วัดเจริญราษฏร์ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020059 วัดเขากลอย สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020060 วัดแม่เตย สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020061 วัดท่าข้าม สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020062 วัดหินเกลี้ยง สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020063 บ้านวังพา สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020064 วัดหูแร่ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020065 บ้านทุ่งตําเสา สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020066 รักเมืองไทย 6 (โตนงาช้าง) สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020067 บ้านนาแสน สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020068 บ้านทุ่งเลียบ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020069 บ้านท่าหมอไชย สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020070 บ้านหินผุด สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020071 วัดพรุเตาะ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020072 บ้านทุ่งใหญ่ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020073 บ้านทุ่งงาย สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020074 วัดศีรษะคีรี สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020075 ท่าจีนอุดมวิทยา สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020076 วัดท่านางหอม สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020077 ชุมชนบ้านน้ำน้อย สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020078 วัดเทพชุมนุม สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020079 บ้านโปะหมอ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020080 บ้านไร่ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020081 บ้านคลองปอม สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020082 ทุ่งปรือพิทยาคม สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020083 วัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020084 บ้านทุ่งจัง สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020085 วัดควนเนียง สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020086 วัดโคกสมานคุณ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90022011 โสตศึกษาจังหวัดสงขลา สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90022002 หาดใหญ่วิทยาลัย สพม. สพม. เขต 16
90022003 หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สพม. สพม. เขต 16
90022005 หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 16
90022006 คูเต่าวิทยา สพม. สพม. เขต 16
90022007 หาดใหญ่พิทยาคม สพม. สพม. เขต 16
90022008 หาดใหญ่วิทยาลัย 2 สพม. สพม. เขต 16
90022009 หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา สพม. สพม. เขต 16
90022010 พะตงประธานคีรีวัฒน์ สพม. สพม. เขต 16