ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
92020001 บ้านแตะหรำ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020002 บ้านกันตังใต้ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020003 บ้านเกาะเคี่ยม สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020004 บ้านจุปะ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020005 บ้านหาดยาว สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020006 บ้านบาตูปูเต๊ะ สาขาบ้านหลังเขา สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020007 บ้านมดตะนอย สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020008 บ้านเกาะมุกด์ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020009 บ้านเกาะลิบง สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020010 บ้านบาตูปูเต๊ะ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020011 บ้านคลองชีล้อม สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020012 บ้านหนองเสม็ด สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020013 บ้านคลองลุ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020014 บ้านบางเตา สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020015 บ้านนาเหนือ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020016 วัดควนธานี สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020017 บ้านบางหมากน้อย สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020018 บ้านโคกยาง สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020020 บ้านน้ำฉา สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020021 บ้านท่าโต๊ะเมฆ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020022 บ้านพระม่วง สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020023 บ้านนาเกลือ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020025 บ้านท่าส้ม สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020027 บ้านท่าปาบ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020029 บ้านบางเป้า สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020030 บ้านป่าเตียว สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020031 วัดสีหราษฎร์ศรัทธา สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020032 บ้านควนตุ้งกู สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020033 บ้านน้ำราบ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020035 บ้านบางสัก สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020036 บ้านพรุใหญ่ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020037 บ้านบางหมาก สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020038 บ้านตะเคียนหลบฟ้า สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020039 บ้านไร่ใหญ่ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020040 บ้านทุ่งอิฐ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020041 บ้านย่านซื่อ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020043 วัดวารีวง สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020044 บ้านแหลม สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020045 บ้านปาเต สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92022001 กันตังพิทยากร สพม. สพม. เขต 13
92022002 กันตังรัษฎาศึกษา สพม. สพม. เขต 13
92010136 วัดไทรทอง สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010137 วัดนางประหลาด สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010138 บ้านไร่หลวง สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010139 บ้านช่อง สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010140 วัดช่องเปี่ยมราษฎร์ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010141 บ้านห้วยลึก สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010142 วัดธรรมาราม สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010143 บ้านเกาะปุด สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010144 วัดควนสีนวล สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010147 บ้านหนองไทร สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010148 วัดจอมไตร สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010149 ไทรงาม สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010150 บ้านควนสวรรค์ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010151 บ้านคลองลำปริง สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010152 บ้านหนองยวน สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010153 บ้านทุ่งส้มป่อย สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010154 วัดมงคลสถาน สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม. สพม. เขต 13
92012016 นาโยงวิทยาคม สพม. สพม. เขต 13
92010095 หาดทรายทอง สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010096 บ้านแหลม สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010098 บ้านสามแยก สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010099 บ้านทอนหาน สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010100 บ้านท่าข้าม สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010101 บ้านหยงสตาร์ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010102 ทุ่งรวงทอง สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010103 วัดท่าพญา สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010104 บ้านทุ่งยาว สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010105 บ้านหนองหว้า สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010107 บ้านทุ่งมะขามป้อม สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010108 บ้านยวนโปะ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010109 บ้านป่าแก่ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010110 บ้านบางด้วน สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010111 วัดควนวิไล สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010113 บ้านหนองยายแม็ม สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010114 บ้านหนองโต๊ะ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010115 บ้านห้วยม่วง สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010116 บ้านหินคอกควาย สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010117 บ้านหัวควน สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010118 บ้านวังศิลา สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010119 บ้านควนไม้ดำ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010121 บ้านลำปลอกเหนือ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010122 บ้านหาดเลา สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010123 บ้านปะเหลียน สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010124 บ้านลำแคลง สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010125 บ้านเขาติง สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010126 บ้านลิพัง สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010127 บ้านทุ่งปาหนัน สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010128 บ้านสุโสะ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010129 บ้านท่าคลอง สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010130 ทุ่งไทรทอง สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010131 บ้านท่าเทศ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010132 หนองผักฉีด สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010133 บ้านหนองเจ็ดบาท สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010134 บ้านแหลมสอม สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010135 บ้านนาทุ่ง สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ สพม. สพม. เขต 13
92012013 คันธพิทยาคาร สพม. สพม. เขต 13
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ สพม. สพม. เขต 13
92010001 บ้านควนปริง สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010002 บ้านนาป้อ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010004 วัดนิคมประทีป สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010005 วัดสาริการาม สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010006 มิตรภาพที่ 31 สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010007 วัดควนวิเศษ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010008 อนุบาลตรัง สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010009 วัดไทรงาม สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010010 วัดไพรสนฑ์ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010011 ไทยรัฐวิทยา ๓๙ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010015 บ้านควนสระแก้ว สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010016 วัดศรีสุวรรณาราม สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010017 วัดนานอน สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010023 บ้านบางยาง สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010024 บ้านโคกมะม่วง สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010025 บ้านคลองเต็ง สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010026 วัดสันติวัน สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010028 วัดทุ่งหินผุด สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010029 บ้านโคกชะแง้ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010031 บ้านหนองเรี้ย สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010032 ต้นบากราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010033 วัดขุนสิทธิ์ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010034 เพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ ฯ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010036 วัดโคกพิกุล สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010037 วัดน้ำผุด สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010038 บ้านห้วยเร็จ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010039 บ้านปากห้วย สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010040 บ้านไร่พรุ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010041 บ้านทุ่งนา สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010042 บ้านเขาหลัก สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010043 บ้านด่าน สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010044 วัดแจ้ง สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010045 วัดเกาะมะม่วง สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010047 บ้านห้วยไทร สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010048 วัดโพธาราม สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010049 บ้านคลองขุด สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010050 วัดเชี่ยวชาญกิจ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010051 บ้านปากไพ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010052 บ้านกลางนา สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92012001 วิเชียรมาตุ สพม. สพม. เขต 13
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรัง สพม. สพม. เขต 13
92012003 น้ำผุด สพม. สพม. เขต 13
92012004 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สพม. สพม. เขต 13
92012005 สภาราชินี 2 สพม. สพม. เขต 13
92012006 วิเชียรมาตุ 3 สพม. สพม. เขต 13
92010053 บ้านโพรงจระเข้ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010054 วัดโหละคล้า สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010056 วัดอัมพวัน สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010057 บ้านคลองทรายขาว สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010058 บ้านทุ่งนา สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010059 บ้านหนองชวด สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010061 บ้านนาโตง สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010062 บ้านนานิน สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010063 บ้านคลองปะเหลียน สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010064 บ้านท่าบันได สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010065 บ้านควนอินทนินงาม สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010066 บ้านควนเคี่ยม สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010067 บ้านควนยาง สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010068 บ้านควนยวน สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010070 บ้านทุ่งค่าย สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010071 บ้านเขาไม้แก้ว สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010072 บ้านยูงงาม สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010073 วัดหนองเป็ด สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010074 บ้านหนองชุมแสง สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010075 วัดควนนิมิตศิลา สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010076 บ้านไทรงาม สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010077 บ้านลำพิกุล สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010078 บ้านทอนพลา สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010079 บ้านทุ่งศาลา สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010080 บ้านห้วยด้วน สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010081 บ้านในควน สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010082 บ้านทุ่งหนองแห้ง สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010083 วัดโพรงจระเข้ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010086 บ้านโคกทราย สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010087 บ้านย่านตาขาว สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010088 บ้านนายายหม่อม สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010089 บ้านควนโพธิ์ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010091 วัดชลวาปีวิหาร สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010093 บ้านปากคลอง สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010094 บ้านทุ่งเกาะญวน สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ สพม. สพม. เขต 13
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 13
92012010 วิเชียรมาตุ 2 สพม. สพม. เขต 13
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ สพม. สพม. เขต 13
92020148 บ้านทอนเหรียน สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020149 บ้านลำช้าง สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020150 บ้านโพธิ์น้อย สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020151 วัดโคกเลียบ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020152 วัดเขาพระ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020153 บ้านควนหนองกก สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020154 บ้านทุ่งสมอ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020155 บ้านหนองมวง สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020156 วัดควนเมา สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020157 บ้านไร่ใหญ่ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020158 บ้านหนองบัว สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020159 วัดถ้ำพระพุทธ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020160 บ้านหนองศรีจันทร์ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020161 บ้านต้นไทร สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020162 บ้านควนหนองยาง สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020163 บ้านหนองบัวน้อย สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020164 บ้านคลองมวน สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020165 บ้านไทรบ่วง สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92022012 รัษฎา สพม. สพม. เขต 13
92020128 วัดเขาวิเศษ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020129 บ้านเขาโอน สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020130 บ้านคลองโตน สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020131 บ้านหนองคล้า สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020132 บ้านหน้าเขา สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020133 บ้านหลังเขา สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020134 บ้านทุ่งยาง สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020135 วัดทุ่งใหญ่ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020136 บ้านจิจิก สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020138 สวนป่าประชาอุปถัมภ์ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020139 วัดน้ำฉ่า สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020140 บ้านบางพระ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020141 บ้านช่องลม สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020142 บ้านช่องหาร สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020143 บ้านต้นปรง สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020144 บ้านไชยภักดี สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020145 บ้านบางคราม สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020146 บ้านในปง สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020147 บ้านหนองชุมแสง สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92022010 วังวิเศษ สพม. สพม. เขต 13
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ สพม. สพม. เขต 13
92020046 วัดเจริญร่มเมือง สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020047 บ้านโตน สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020049 บ้านพรุเตย สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020050 กมลศรี สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020051 บ้านสายควน สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020052 บ้านแหลมไทร สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020053 บ้านแหลมมะขาม สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020054 บ้านทุ่งขี้เหล็ก สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020055 บ้านเขาไม้แก้ว สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020056 บ้านบางค้างคาว สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020058 บ้านกลิ้งกลอง สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020059 บ้านนาเมืองเพชร สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020060 บ้านห้วยไทร สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020062 บ้านไร่ออก สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020063 บ้านบ่อหิน สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020064 บ้านดุหุน สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020065 บ้านไสต้นวา สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020066 บ้านหัวหิน สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020067 บ้านพรุจูด สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020068 หาดปากเมง สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020069 บ้านฉางหลาง สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020070 วัดไม้ฝาด สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020071 บ้านผมเด็น สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020072 บ้านห้วยต่อ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์ สพม. สพม. เขต 13
92020074 วัดคีรีวิหาร สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020075 บ้านหนองปรือ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020076 บ้านเขากอบ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020079 บ้านหนองยูง สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020080 วัดกาญจน์บริรักษ์ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020082 บ้านควนตัง สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020084 ท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020085 บ้านไสมะม่วง สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020086 วัดเขา สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020088 บ้านทุ่งต่อ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020091 บ้านหนองหมอ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020092 บ้านป่ากอ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020093 บ้านไสบ่อ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020095 บ้านเกาะเต่า สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020096 บ้านทุ่งศาลา สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020097 บ้านควนพญา สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020098 วัดนาวง สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020099 บ้านเหนือคลอง สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020103 บ้านควนอารี สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020104 บ้านทุ่งยางงาม สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020105 วัดบางดี สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020106 บ้านซา สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020107 บ้านน้ำพราย สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020108 วัดควนไทร สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020110 วัดปากแจ่ม สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020111 บ้านท่ามะปราง สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020112 บ้านคลองคุ้ย สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020113 บ้านลำแพะ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020114 บ้านลำภูรา สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020115 วัดสิทธิโชค สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020116 บ้านวังลำ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020117 บ้านเขาพรุเสม็ด สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020118 วัดไตรสามัคคี สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020120 วัดศรีรัตนาราม สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020121 บ้านห้วยน้ำเย็น สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020122 บ้านหนองสองพี่น้อง สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020123 บ้านควนเลียบ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020124 บ้านวังหลาม สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020125 บ้านหนองราโพ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020126 วัดห้วยนาง (วันครู2501) สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020127 ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92022004 ห้วยยอด สพม. สพม. เขต 13
92022005 สามัคคีศึกษา สพม. สพม. เขต 13
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุง สพม. สพม. เขต 13
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ สพม. สพม. เขต 13
92022008 ในเตาพิทยาคม สพม. สพม. เขต 13
92022009 บางดีวิทยาคม สพม. สพม. เขต 13
92010155 บ้านตะเสะ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010156 บ้านนาทะเล สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010157 บ้านโคกรัก สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010158 บ้านทุ่งกอ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010159 บ้านบ้าหวี สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010160 บ้านบกหัก สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010161 หาดสำราญ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010162 วัดหนองสมาน สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010163 บ้านปากปรน สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010164 วัดปากปรน สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92012017 หาดสำราญวิทยาคม สพม. สพม. เขต 13