ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
93010047 บ้านพน สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010048 วัดเขาวงก์ สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010049 สามัคคีอนุสรณ์ สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010050 บ้านนาทุ่งโพธิ์ สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010051 บ้านป่าแก่ สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010052 บ้านพูด กรป.กลาง สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010053 บ้านคู สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010054 บ้านควนประกอบ สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010056 บ้านหน้าวัง สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010057 อนุบาลกงหรา สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010058 บ้านทอนตรน สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010059 บ้านวังปริง สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010060 บ้านต้นประดู่ สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010061 วัดควนขี้แรด สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010062 วัดพังกิ่ง สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010063 วัดหวัง สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93012008 กงหราพิชากร สพม. สพม. เขต 12
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์ สพม. สพม. เขต 12
93010064 อนุบาลเขาชัยสน สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010065 วัดหัวเขาชัยสน สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010068 บ้านลานช้าง(มิตรภาพ 45) สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010069 บ้านควนโคกยา สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010070 บ้านเทพราช สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010071 บ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ 8) สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010072 บ้านท่าลาด สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010073 บ้านนาหยา สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010074 วัดท่านางพรหม สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010075 วัดชุมประดิษฐ์ สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010076 วัดควนสามโพธิ์ สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010077 บ้านไสนายขัน สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010078 วัดโพธิยาราม สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010079 บ้านควนหมอทอง สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010080 บ้านเกาะทองสม สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010081 บ้านควนยวน สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010082 วัดท่าควาย สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010083 บ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010085 วัดแหลมจองถนน สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010086 วัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010087 วัดหานโพธิ์ สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010088 บ้านคลองขุด สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010089 ไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด) สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010091 วัดสะทัง สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010092 วัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์) สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010093 บ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์) สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93012010 หานโพธิ์พิทยาคม สพม. สพม. เขต 12
93012026 เขาชัยสน สพม. สพม. เขต 12
93010106 บ้านควนขนุน สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010107 บ้านโคกวา สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010108 บ้านควนพลี สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010109 วัดพิกุลทอง สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010110 วัดไทรโกบ สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010111 บ้านหยีในสามัคคี สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010112 บ้านควนดินแดง สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010113 บ้านใสอ้อย สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010114 วัดหรังแคบ สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010115 วัดป่าตอ สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010116 อนุบาลควนขนุน สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010117 บ้านโคกโดน สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010118 วัดทะเลน้อย สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010119 วัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010120 บ้านหัวป่าเขียว สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010121 วัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010122 บ้านขันหมู่ สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010123 วัดเกาะยาง สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010124 วัดลานแซะ สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010125 วัดโงกน้ำ สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010126 วัดพังดาน สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010127 วัดเขาโพรกเพลง สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010128 วัดควนปันตาราม สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010129 วัดสุนทราวาส สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010130 บ้านปากสระ สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010131 บ้านสํานักกอ สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010133 ชุมชนบ้านควนปริง สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010134 วัดทุ่งขึงหนัง สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010135 ทุ่งยางเปล สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010136 บ้านระหว่างควน สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010138 บ้านธรรมเถียร สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010139 บ้านควนพนางตุง (สินประชา) สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010140 วัดไทรงาม สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010141 บ้านชายคลอง สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010142 บ้านท่าช้าง สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010143 วัดเขาป้าเจ้ สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010144 วัดควนแพรกหา สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010145 วัดเขาอ้อ สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010146 วัดดอนศาลา สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010147 วัดเขาทอง สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010148 วัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010149 วัดประดู่เรียง สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010150 วัดแหลมโตนด สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010151 บ้านเตง สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93012013 ควนขนุน สพม. สพม. เขต 12
93012014 พนางตุง สพม. สพม. เขต 12
93012015 ดอนศาลานำวิทยา สพม. สพม. เขต 12
93012016 ปัญญาวุธ สพม. สพม. เขต 12
93012027 นาขยาดวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 12
93012028 อุดมวิทยายน สพม. สพม. เขต 12
93010094 บ้านคลองใหญ่ สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010095 บ้านท่าเชียด สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010096 บ้านพรุนายขาว สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010097 บ้านทุ่งหนองสิบบาท สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010098 วัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์) สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010099 บ้านหัวช้าง สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010100 วัดโหล๊ะจันกระ สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010101 บ้านควนอินนอโม สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010102 บ้านด่านโลด สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010103 บ้านร่มโพธิ์ไทร สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010104 บ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010105 วัดปลักปอม สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93012011 ประชาบำรุง สพม. สพม. เขต 12
93012012 ตะโหมด สพม. สพม. เขต 12
93010216 บ้านโคกสัก สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010217 วัดลอน สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010218 บ้านต้นสน สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010219 วัดรัตนวราราม สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010220 วัดสังฆวราราม สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010221 วัดปัณณาราม สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010223 อนุบาลบางแก้ว สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010224 บ้านหาดไข่เต่า สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010225 วัดนาปะขอ สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010226 วัดโตนด สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010227 วัดนาหม่อม (เชนวิทยา) สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010228 บ้านปากพล สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93012023 บางแก้วพิทยาคม สพม. สพม. เขต 12
93010152 วัดสุภาษิตาราม สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010153 วัดแหลมดินสอ สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010154 บ้านท่าเนียน สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010155 บ้านเกาะนางคำ สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010156 บ้านเกาะนางคำเหนือ สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010157 บ้านเกาะหมาก สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010158 บ้านเกาะเสือ สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010159 บ้านปากบางนาคราช สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010160 บ้านเกาะโคบ สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010161 บ้านท่าวา สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010162 บ้านช่องฟืน สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010163 วัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์) สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010164 บ้านโคกทราย สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010165 วัดไทรพอน สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010166 วัดควนเผยอ สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010167 บ้านดอนประดู่ สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010168 วัดหัวควน สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010169 บ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010170 อนุบาลปากพะยูน สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010171 ปากพะยูน สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010172 วัดโรจนาราม สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010173 วัดฝาละมี สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010174 บ้านควนพระสาครินทร์ สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010175 บ้านแหลม สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010176 วัดบางขวน สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010177 บ้านบางมวง สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010178 วัดพระเกิด สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010179 วัดควนนางพิมพ์ สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010180 บ้านม่วงทวน สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010181 บ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010182 สำนักสงฆ์ห้วยเรือ สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010183 บ้านทะเลเหมียง สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010184 บ้านควนนกหว้า สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93012017 ควนพระสาครินทร์ สพม. สพม. เขต 12
93012018 ปากพะยูนพิทยาคาร สพม. สพม. เขต 12
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 12
93012029 มัธยมเกาะหมาก สพม. สพม. เขต 12
93010197 วัดควนเพ็ง สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010198 บ้านควนแหวง สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010199 วัดโคกตะเคียน สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010200 วัดพรุพ้อ สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010201 บ้านควนหินแท่น สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010202 บ้านทุ่งคลองควาย สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010203 บ้านโหล๊ะหาร สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010204 บ้านยางขาคีม สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010205 บ้านทุ่งนารี สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010206 บ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150) สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010207 วัดป่าบอนต่ำ(ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์) สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010208 อนุบาลป่าบอน สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010209 วัดท่าดินแดง สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010210 บ้านน้ำตก สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010211 วัดควนเคี่ยม สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010213 บ้านหนองธง สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010214 มิตรมวลชน ๑ สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010215 บ้านเหมืองตะกั่ว สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93012022 ป่าบอนพิทยาคม สพม. สพม. เขต 12
93010229 ประชารัฐบำรุง 2 สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010230 วัดคลองใหญ่ สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010231 บ้านห้วยกรวด สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010232 บ้านปากเหมือง สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010233 บ้านไสเลียบ สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010234 บ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010235 บ้านเนินทราย สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010236 บ้านศาลาน้ำ สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010237 บ้านบ่อทราย สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010238 บ้านตลิ่งชัน สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010239 อนุบาลป่าพะยอม สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010240 บ้านไสกุน สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010241 บ้านลานข่อย สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010242 บ้านทุ่งชุมพล สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010243 บ้านห้วยน้ำดำ สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010244 บ้านห้วยศรีเกษร สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010245 บ้านถ้ำลา สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคม สพม. สพม. เขต 12
93012025 นิคมควนขนุนวิทยา สพม. สพม. เขต 12
93010002 วัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010004 วัดควนแร่ สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010005 วัดบ้านสวน สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010006 บ้านควนกุฎ สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010007 วัดประดู่ทอง สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010009 อนุบาลพัทลุง สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010012 วัดปากสระ สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010013 วัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010014 บ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์) สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010015 วัดท่าสำเภาใต้ สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010016 วัดท่าสำเภาเหนือ สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010017 วัดสุวรรณวิหารน้อย สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010019 วัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์) สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010020 บ้านทุ่งลาน สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010021 วัดประจิมทิศาราม สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010023 บ้านไสถั่ว สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010024 วัดอภยาราม สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010025 วัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010026 วัดควนอินทร์นิมิตร สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010027 วัดอัมพวนาราม(มิตรภาพที่89) สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010028 วัดนาท่อม สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010029 วัดโคกแย้ม สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010030 บ้านนาโหนด สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010031 วัดหัวหมอน สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010032 วัดบ่วงช้าง สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010033 บ้านต้นไทร สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010035 บ้านแหลมยาง สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010036 บ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา) สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010037 วัดเขาแดง สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010038 วัดควนถบ สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010039 อนุบาลเมืองพัทลุง สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010040 วัดกลาง สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010041 วัดโอ่(ปิปฺผลิกประชาสรรค์) สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010043 บ้านเตาปูน สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010044 วัดปากประ สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010045 วัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010046 วัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93012007 ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93012001 พัทลุง สพม. สพม. เขต 12
93012002 พัทลุงพิทยาคม สพม. สพม. เขต 12
93012003 พรหมพินิตชัยบุรี สพม. สพม. เขต 12
93012004 ประภัสสรรังสิต สพม. สพม. เขต 12
93012005 วชิรธรรมสถิต สพม. สพม. เขต 12
93012006 สตรีพัทลุง สพม. สพม. เขต 12
93010246 บ้านขัน สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010247 อนุบาลศรีนครินทร์ สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010248 วัดทุ่งยาว (สิริราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010249 บ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์) สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010250 วัดบ้านนา สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010251 วัดลำใน สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010252 บ้านนาวง สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010253 บ้านโตน สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010254 วัดเกษตรนิคม สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010255 บ้านโหละหนุน สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010256 บ้านอ่างทอง สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010257 วัดร่มเมือง สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010185 บ้านเขาปู่ สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010186 บ้านเหรียงงาม สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010187 วัดใสประดู่ สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010188 ชุณหะวัณ สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010189 วัดโพรงงู สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010190 บ้านไทรทอง สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010191 อนุบาลศรีบรรพต สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010192 บ้านโหล๊ะเร็ด สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010193 วัดตะแพน สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010194 บ้านสวนโหนด สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010196 บ้านหัสคุณ สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคม สพม. สพม. เขต 12
93012021 ตะแพนพิทยา สพม. สพม. เขต 12