ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
94010141 บ้านวังกะพ้อ 'เพียรอนุสรณ์' สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010142 บ้านกะรุบี สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010143 บ้านบาโงยือแบ็ง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010144 บ้านอุแตบือราแง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010145 บ้านตะโละดารามัน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010146 บ้านบีติง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010147 บ้านบือแต สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010148 บ้านปล่องหอย สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010149 บ้านมือลอ (มะ อาแดอุทิศ) สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010150 บ้านมะกอ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010151 บ้านมะแนดาแล สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010152 บ้านโลทู สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94012008 วังกะพ้อพิทยาคม สพม. สพม. เขต 15
94020001 บ้านควนโนรี สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020002 บ้านตุปะ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020003 บ้านป่าไร่ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020004 วัดภมรคติวัน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020005 บ้านโคกโพธิ์ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020006 บ้านสามยอด สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020007 บ้านท่าคลอง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020008 บ้านทุ่งยาว สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020010 วัดบันลือคชาวาส สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020011 บ้านควนลังงา สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020012 วัดทรายขาว สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020014 บ้านท่าเรือ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020015 บ้านควนแตน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020017 วัดอรัญวาสิการาม สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020018 บ้านเกาะตา สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020019 บ้านนาเกตุ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020020 บ้านคลองช้าง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020021 บ้านควนลาแม สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020022 บ้านบาโงฆาดิง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020023 บ้านชะเมา สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020024 วัดนาประดู่ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020025 บ้านนาประดู่ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020026 บ้านควนประ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020027 บ้านยางแดง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020028 วัดนิคมสถิต สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020029 วัดสุนทรวารี สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020030 บ้านล้อแตก สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020031 วัดธนาภิมุข สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020032 บ้านคลองหิน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020033 บ้านโผงโผง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020034 บ้านบาเงง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020035 บ้านป่าบอน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020036 บ้านนาค้อเหนือ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020037 บ้านนาค้อกลาง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020038 บ้านดอนเค็ด สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020039 บ้านนาค้อใต้ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020041 วัดมะกรูด สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94022001 ราชมุนีรังสฤษฏ์ สพม. สพม. เขต 15
94022002 โพธิ์คีรีราชศึกษา สพม. สพม. เขต 15
94020115 บ้านแลแวะ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94020116 บ้านตะโละแมะนา สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94020117 บ้านน้ำดำ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94020118 บ้านปากู สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94020119 พระราชประสงค์บ้านทรายขาว สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94020120 ชุมชนบ้านปาแดปาลัส สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94020121 บ้านมะนังยง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94020122 บ้านเขาดิน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94020123 บ้านพิเทน(วันครู 2502) สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94020124 บ้านโต๊ะชูด สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94020125 บ้านตือเบาะ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94020126 บ้านบือจะ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94022006 ทุ่งยางแดงพิทยาคม สพม. สพม. เขต 15
94010029 วัดควน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010030 วัดมหิงษาราม สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010031 บ้านมะรวด สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010032 บ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010033 บ้านราวอ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010034 บ้านคลอง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010035 บ้านทุ่ง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010036 บ้านท่าข้าม สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010037 บ้านท่าน้ำ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010038 บ้านท่าน้ำตะวันออก สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010039 บ้านท่าน้ำตะวันตก สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010040 บ้านบางมะรวด สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010041 บ้านท่าชะเมา สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010042 บ้านบ่ออิฐ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010043 วัดศรีสุดาจันทร์ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010044 บ้านกลาง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010045 บ้านนอก สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010046 บ้านปุลามาวอ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010047 บ้านหัวคลอง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010048 บ้านน้ำบ่อ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010049 บ้านเตราะหัก สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010050 บ้านท่าสู สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010051 บ้านบางหมู สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010052 บ้านคลองต่ำ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010053 บ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ) สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010054 บ้านคาโต สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010055 บ้านพ่อมิ่ง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010056 บ้านเคียน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94012003 ท่าข้ามวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 15
94012004 วุฒิชัยวิทยา สพม. สพม. เขต 15
94020085 บ้านกระเสาะ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020086 บ้านลางสาด สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020087 บ้านกระหวะ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020088 บ้านราวอ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020089 บ้านแขนท้าว สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020090 บ้านเกาะจัน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020091 บ้านคลองช้าง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020092 บ้านตรัง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020093 บ้านเขาวัง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020094 บ้านดูวา สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020095 บ้านถนน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020096 บ้านมะหุด สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020097 บ้านควนหยี สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020098 บ้านบูดน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020099 บ้านบาโง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020100 บ้านปานัน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020102 บ้านปาลัส สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020103 บ้านด่าน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020104 บ้านบาละแต สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020107 บ้านน้ำใส สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020108 บ้านเจาะบาแน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020109 บ้านบูเกะกุง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020110 บ้านสะกำ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020112 บ้านกูวิง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020113 บ้านสมาหอ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020114 บ้านบาตะกูโบ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94022005 ศิริราษฏร์สามัคคี สพม. สพม. เขต 15
94013001 ราชประชานุเคราะห์ 40 สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010001 บ้านกาแลบือซา สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010002 ชุมชนบ้านกะมิยอ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010003 บ้านสระมาลา สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010004 บ้านคลองมานิง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010005 ชุมชนบ้านตะลุโบะ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010006 บ้านจะรังบองอ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010007 บ้านตันหยงลุโละ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010008 ชุมชนบ้านกรือเซะ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010009 เมืองปัตตานี สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010010 บ้านกูวิง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010011 ชุมชนบ้านยูโย สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010012 บ้านบานา สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010013 บ้านจือโระ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010014 บ้านปาเระ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010015 ชุมชนบ้านสะนิง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010016 บ้านลดา สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010017 บ้านกาฮง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010018 บ้านปะกาลิมาปุโระ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010019 บ้านกือยา สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010020 บ้านกอแลบีเละ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010021 บ้านปะกาฮะรัง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010022 บ้านบาราเฮาะ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010023 ชุมชนบ้านปูยุด สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010024 บ้านรามง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010025 บ้านรูสะมิแล สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010026 อนุบาลปัตตานี สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010027 บ้านบางปลาหมอ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010028 บ้านสะบารัง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. สพม. เขต 15
94012002 เดชะปัตตนยานุกูล สพม. สพม. เขต 15
94020163 บ้านต้นโตนด สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020164 บ้านวังกว้าง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020165 บ้านควนแปลงงู สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020166 บ้านม่วงเตี้ย สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020167 บ้านปลักปรือ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020168 บ้านคูระ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020169 บ้านตันหยง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020170 วัดบุพนิมิต สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020171 บ้านโคกเหรียง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020172 วัดป่าสวย สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020173 บ้านคลองทราย สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94022009 แม่ลานวิทยา สพม. สพม. เขต 15
94010090 บ้านป่าไหม้ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010091 บ้านละเวง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010092 บ้านรังมดแดง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010093 บ้านตะโละไกรทอง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010094 บ้านท่าช้าง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010095 วัดสารวัน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010096 บ้านโคกนิบง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010097 บ้านปลักแตน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010098 วัดโชติรส สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010100 บ้านกระจูด สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94012006 ไม้แก่นกิตติวิทย์ สพม. สพม. เขต 15
94020127 ตลาดปรีกี สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020128 บ้านกระโด สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020129 บ้านสายชล สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020130 บ้านละหารยามู สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020134 บ้านอินทนิล สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020136 บ้านบินยา สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020137 บ้านกาแลสะนอ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020138 วัดโคกหญ้าคา สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020140 บ้านบูโกะ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020141 บ้านบราโอ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020143 บ้านประจัน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020146 บ้านต้นแซะ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020150 บ้านต้นทุเรียน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020151 บ้านกรือเซะ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020152 อนุบาลยะรัง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020153 บ้านระแว้ง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020154 ต้นพิกุล สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020155 วัดเกาะหวาย สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020156 บ้านศาลาสอง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020157 บ้านสิเดะ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020158 บ้านอีบุ๊ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020159 บ้านบากง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020160 บ้านอาโห สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020162 บ้านคางา สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94022007 ประตูโพธิ์วิทยา สพม. สพม. เขต 15
94022008 สะนอพิทยาคม สพม. สพม. เขต 15
94010101 บ้านมะปริง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010102 บ้านจะรัง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010103 บ้านตูเวาะ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010104 บ้านดูซงปาแย สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010105 บ้านตะโละ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010106 ชุมชนวัดป่าศรี สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010107 ชุมชนวัดปิยาราม สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010108 ชุมชนบ้านปาตา สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010109 บ้านท่ากุน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010110 บ้านท่าด่าน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010111 บ้านท่าพง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010112 บ้านยือริง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010113 บ้านตันหยงดาลอ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010114 บ้านตือระ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010115 บ้านเฑียรยา สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010116 บ้านฝาง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010117 บ้านบากง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010118 บ้านใหม่ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010119 บ้านตาลีอายร์ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010120 ชุมชนบ้านตาแกะ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010121 บ้านบางปู สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010122 บ้านบือเจาะ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010123 บ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010124 บ้านโต๊ะตีเต สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010125 บ้านบาโลย สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010126 บ้านตาหมน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010127 บ้านปุลากง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010128 บ้านตันหยง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010129 บ้านดาลอ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010130 บ้านชะเอาะ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010131 ยะหริ่ง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010132 บ้านยามูเฉลิม สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010133 บ้านมูหลง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010134 ชุมชนบ้านสาบัน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010135 บ้านหนองแรต สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010136 บ้านแบรอ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010137 บ้านลางา สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010138 บ้านบูดี สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010139 บ้านตะโละสะมีแล สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010140 บ้านดาโต๊ะ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94012007 สุวรรณไพบูลย์ สพม. สพม. เขต 15
94010057 บ้านปายอ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010058 บ้านโตะบาลา สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010059 บ้านละอาร์ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010060 บ้านแซะโมะ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010061 บ้านลานช้าง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010062 บ้านเจาะกือแย สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010063 บ้านตะบิ้ง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010064 บ้านกะลาพอ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010065 บ้านสือดัง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010066 บ้านชะเมาสามต้น สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010067 บ้านบาโงมูลง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010068 บ้านพอเหมาะ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010069 ชุมชนบ้านทุ่งคล้า สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010070 ชุมชนบ้านบางเก่า สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010071 บ้านป่าทุ่ง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010072 บ้านบาโงยือริง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010073 บ้านบือเระ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010074 บ้านบน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010075 บ้านบาเลาะ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010076 บ้านทุ่งเค็จ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010077 บ้านจ่ากอง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010078 ชุมชนวัดถัมภาวาส สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010079 บ้านจะเฆ่ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010080 วัดโบกขรณี สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010081 ชุมชนบ้านแป้น สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010082 บ้านละหาร สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010083 บ้านกาหงษ์ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010084 บ้านทุ่งกินนร สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010085 ชุมชนบ้านมะนังดาลำ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010086 บ้านป่าม่วง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010087 ชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010088 บ้านช่องแมว สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010089 บ้านวังไชย สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94012005 สายบุรี 'แจ้งประชาคาร' สพม. สพม. เขต 15
94010153 พระราชดำริ(ศูนย์ครูใต้)จังหวัดปัตตานี สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020042 บ้านเกาะเปาะ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020043 บ้านใหม่พัฒนวิทย์ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020044 บ้านคอลอตันหยง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020045 บ้านกาแลกุมิ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020046 บ้านตลาดนัดต้นสะท้อน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020047 บ้านโคกโตนด สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020048 บ้านดอนรัก สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020049 บ้านปะกาจินอ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020050 บ้านเปียะ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020051 บ้านบาโงกาเซาะ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020052 บ้านโคกหมัก สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020053 วัดมุจลินทวาปีวิหาร(เพชรานุกูลกิจ) สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020054 ประชาอุทิศบ้านโคกม่วง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020055 บ้านปะกาลือสง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020056 บ้านปากบางตาวา สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020057 บ้านปรัง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020058 บ้านเกาะหม้อแกง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020059 บ้านท่ายามู สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020060 บ้านบางราพา สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020061 บ้านท่ากำชำ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020062 บ้านตันหยงเปาว์ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020063 วัดสุวรรณากร สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020064 บ้านควนดิน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020065 บ้านปะแดลางา สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020066 บ้านไผ่มัน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020067 กองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020068 บ้านควนคูหา สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020069 บ้านบางทัน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020070 บ้านดอนนา สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020071 รัชดาภิเษก สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020072 บ้านตลาดนัดคลองขุด สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020073 บ้านสายหมอ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020074 บ้านแคนา สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020075 วัดสถิตย์ชลธาร สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020076 บ้านกาหยี สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020077 พัฒนศึกษา สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020078 บ้านค่าย สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020079 บ้านยาบี สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020080 บ้านน้ำดำ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020082 บ้านคลองช้าง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020083 บ้านมะพร้าวต้นเดียว สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020084 บ้านทุ่งโพธิ์ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94022003 ปทุมคงคาอนุสรณ์ สพม. สพม. เขต 15
94022004 ยาบีบรรณวิทย์ สพม. สพม. เขต 15