ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
95010103 บ้านกรงปินัง สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010104 บ้านตะโละซูแม สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010105 บ้านลือมุ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010106 บ้านปุโรง สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010107 บ้านโฉลง สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010108 สันติวิทยา สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010109 บ้านสะเอะ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010110 บ้านสะเอะใน สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010111 บ้านกูวา สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010112 บ้านแบหอ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95020094 บ้านบันนังดามา สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020095 บ้านนิบง สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020096 บ้านลูโบ๊ะปันยัง สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020097 บ้านยือนัง สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020098 บ้านลาแล สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020099 บ้านบาละ สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020100 บ้านคชศิลา สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020101 บ้านคลองน้ำใส สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95022006 กาบังพิทยาคม สพม. สพม. เขต 15
95020053 บ้านศรีนคร สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020054 บ้านไทยพัฒนา สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020055 บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020056 นิคมสร้างตนเองธารโต 5 สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020057 บ้านศรีท่าน้ำ สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020058 นิคมสร้างตนเองธารโต 6 สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020059 บ้านแหร สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020060 บ้านวังศิลา สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020061 บ้านบัวทอง สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020062 บ้านบ่อหิน สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020063 บ้านปะเด็ง สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020064 บ้านเยาะ สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020065 บ้านโต สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020066 บ้านจุโป สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95022004 ธารโตวัฑฒนวิทย์ สพม. สพม. เขต 15
95020020 เขื่อนบางลาง สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020021 บ้านสันติ สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020022 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9 สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020023 บ้านฉลองชัย สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020024 บ้านตะบิงติงงี สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020025 บ้านกือลอง สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020026 บ้านทรายแก้ว สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020027 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020028 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5 สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020029 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6 สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020030 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020031 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020032 บ้านตะบิงติงงีสามัคคี สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020033 บ้านคีรีลาดพัฒนา สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020034 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3 สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020035 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13 สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020036 บ้านทำนบ สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020037 บ้านตาเนาะปูเต๊ะ สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020038 บ้านตาเนาะปูเต๊ะใน สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020039 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020040 บ้านรานอ สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020041 บ้านตังกาเด็ง สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020042 บันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020043 บ้านป่าหวัง สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020044 บ้านวังหิน สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020045 บ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020046 บ้านบันนังกูแว สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020047 บ้านเจาะปันตัง สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020048 บ้านกาโสด สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020049 บ้านธารทิพย์ สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020050 บ้านบางลาง สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020051 บ้านบาเจาะ สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020052 บ้านสาคู สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95022003 บันนังสตาวิทยา สพม. สพม. เขต 15
95022007 นิคมพัฒนวิทย์ สพม. สพม. เขต 15
95020001 บ้านจาเราะปะไต สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020002 ไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020003 บ้านตาเนาะแมเราะ สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020004 บ้านด่านสันติราษฎร์ สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020005 บ้านจาเราะซูซู สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020006 บ้านบาแตตูแง สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020007 บ้านธารน้ำทิพย์ สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020008 มาลาศีตะจิตต์ สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020009 อนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020010 บ้านมาลา สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020011 สังวาลย์วิท 5 สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020012 บ้านยะรม สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020013 บ้านธารน้ำใส สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020014 บ้านราโมง สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020015 บ้านนาข่อย สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020016 บ้านอัยเยอร์เวง สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020017 บ้านใหม่ (วันครู 2503) สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020018 บ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020019 บ้านธารมะลิ สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95022001 เบตง'วีระราษฎร์ประสาน' สพม. สพม. เขต 15
95022002 จันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ สพม. สพม. เขต 15
95010001 บ้านเบญญา (บุญชอบ สาครินทร์) สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010002 บ้านตาเซะ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010003 ศรีพัฒนาราม สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010004 วังธราธิปวิทยา สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010005 บ้านท่าสาป สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010006 บ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์) สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010007 บ้านสาคอ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010008 บ้านบันนังบูโย สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010009 บ้านกะตูปะ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010010 ประชาอุทิศ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010011 บ้านพงยือไร สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010012 บ้านรั้วตะวัน สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010013 บ้านจือนือแร สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010014 บ้านบุดี สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010015 บ้านบูเกะคละ (บุญชอบ สาครินทร์) สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010016 สามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล) สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010017 สลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134 สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010018 บ้านไทรงาม สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010019 คุรุชนพัฒนา สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010020 บ้านพร่อน สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010021 บ้านตาสา สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010022 บ้านจาหนัน สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010023 บ้านปาโจ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010024 บ้านยะลา สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010025 บ้านยุโป (รุ่งวิทยา) สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010026 วัดชมพูสถิต สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010027 บ้านคลองทราย สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010028 บ้านทุ่งเหรียง สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010029 บ้านบาโด สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010030 วัดลำพะยา (มิ่งชูชาติ ขวัญราษฎร์นารี) สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010031 บ้านต้นหยี สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010032 บ้านเหนือ (วัดลำพะยา 2) สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010033 วัดลำใหม่ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010034 บ้านตลาดลำใหม่ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010035 บ้านทุ่งคา สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010036 บ้านป่าพ้อ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010037 บ้านปอเยาะ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010038 บ้านบาตัน (ฟลอยด์รอสอนุสรณ์) สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010039 บ้านตาโละ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010040 บ้านบุรินทร์ (บุญชอบ สาครินทร์) สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010041 อนุบาลยะลา สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010042 นิบงชนูปถัมภ์ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010043 บ้านเบอเส้ง สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010044 บ้านธารน้ำผึ้ง สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010045 ไทยรัฐวิทยา 24 (บาโงยบาแด) สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010046 บ้านนิบงพัฒนา สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010047 บ้านถ้ำศิลป์ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010048 วัดหน้าถ้ำ (พุทธไสยานุสรณ์) สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95012001 คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. สพม. เขต 15
95012004 คณะราษฎรบำรุง 2 สพม. สพม. เขต 15
95012005 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา สพม. สพม. เขต 15
95012006 สตรียะลา สพม. สพม. เขต 15
95020067 บ้านปาแดรู สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020068 บ้านเจาะตาแม สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020069 บ้านบูเก๊ะฆลูโฆ สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020070 บ้านกาตอง สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020071 บ้านตาชี สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020072 บ้านบาโงยซิแน สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020073 บ้านซีเยาะ สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020074 ราษฎร์อุทิศ(ปูแล) สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020075 บ้านตันหยง สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020076 บ้านลีตอ สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020077 บ้านเกล็ดแก้ว(ซีเซะ) สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020078 บ้านตันหยง สาขาบ้านเตียง สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020079 บ้านปะแต สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020080 บ้านบายอ สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020081 บ้านลือเน็ง สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020082 บ้านบาจุ สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020083 ท่าละมัย สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020084 สามัคคี สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020085 บ้านหลักเขต สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020086 บ้านลากอ สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020087 บ้านรัตนา สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020088 อาสินศึกษา สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020089 บ้านยะหา สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020090 บ้านพงกูแว สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020091 บ้านละแอ สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020092 บ้านวังสำราญ สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020093 บ้านเตรียมปัญญา สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95022005 ยะหาศิรยานุกูล สพม. สพม. เขต 15
95010049 บ้านกอตอตือระ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010050 บ้านคูวอ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010051 บ้านกาดือแป สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010052 บ้านรามัน สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010053 บ้านบือยอง สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010054 บ้านพอแม็ง สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010055 บ้านกาลอ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010056 ธารแร่ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010057 บ้านกาลูปัง สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010058 คุรุประชาสรรค์ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010059 บ้านปาแตรายอ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010060 บ้านแหลมทราย สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010061 บ้านพะปูเงาะ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010062 บ้านเกะรอ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010063 บ้านนาเตย สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010064 บ้านโกตาบารู สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010065 บ้านจะกว๊ะ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010066 บ้านกำปงบือแน สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010067 บ้านต้นแซะ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010068 บ้านบือเล็ง สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010069 บ้านปาดาฮัน สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010070 บ้านบึงน้ำใส สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010071 บ้านตะโละหะลอ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010072 บ้านจำปูน สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010073 บ้านโต๊ะพราน สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010074 บ้านพรุ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010075 บ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175 สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010076 วัดรังสิตาวาส สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010077 บ้านไม้แก่น สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010078 บ้านเกียรติ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010079 บ้านกือแล สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010080 บือดองพัฒนา สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010081 บ้านยือโระ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010082 บ้านบาโงย สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010083 บ้านปูลัย สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010084 พัฒนาบาลอ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010085 บ้านละแอ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010086 บ้านบือมัง สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010087 บ้านเจาะบือแม สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010088 บ้านมาแฮ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010089 บ้านปงตา สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010090 บ้านยะต๊ะ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010091 คีรีบูรวัฒนา (ตีบุ) สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010092 บ้านอาเหอูโต๊ะ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010093 บ้านตะโละ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010094 บ้านวังพญา สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010095 บ้านอูเป๊าะ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010096 บ้านโต๊ะปาแก๊ะ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010097 บ้านบูเกะจือฆา สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010099 บ้านบูเกะบือราแง สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010100 บ้านตะโละสดาร์ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010101 บ้านกือเม็ง สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010102 บ้านสะโต สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95013001 ราชประชานุเคราะห์ 41 สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95012002 รามันห์ศิริวิทย์ สพม. สพม. เขต 15