ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
96020121 บ้านจะแนะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020122 บ้านตือกอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020123 บ้านละหาร สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020124 บ้านปารี สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020125 บ้านไอกรอส สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020126 บ้านยะออ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020127 บ้านน้ำวน สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020128 พิทักษ์วิทยากุมุง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020129 ร่วมจิตต์ประชา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020130 บ้านไอร์โซ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020131 บ้านน้ำหอม สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020132 บ้านรือเปาะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020133 บ้านกาแย สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020134 บ้านดุซงยอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020135 บ้านแมะแซ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020136 บ้านบูเก๊ะบือแต สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020137 บ้านริแง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020138 ผดุงมาตร สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96022008 สวนพระยาวิทยา สพม. สพม. เขต 15
96020139 บ้านยานิง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020140 บ้านเจาะไอร้อง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020141 บ้านโคก สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020142 บ้านบาโงดุดุง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020143 บ้านลูโบ๊ะเยาะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020144 บ้านบูกิต สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020145 บ้านไอสะเตียร์ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020146 บ้านบาตาปาเซ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020147 บ้านบำรุงวิทย์ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020148 บ้านเจาะเกาะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020149 บ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020150 บ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020151 บ้านจูโวะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020152 ราชพัฒนา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020153 ราชประสงค์ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020154 บ้านตาโงะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96022010 บูกิตประชาอุปถัมภ์ สพม. สพม. เขต 15
96020001 บ้านปูยู สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020002 บ้านศรีพงัน สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020003 บ้านตะเหลี่ยง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020004 บ้านเกาะสะท้อน สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020005 บ้านปะลุกา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020006 บ้านสะหริ่ง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020007 บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020008 บ้านปลักปลา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020009 วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020010 บ้านตาบา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020011 บ้านหัวคลอง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020012 บ้านแฆแบ๊ะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020013 บ้านปะดะดอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020014 วัดเกษตรธิการาม สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020015 บ้านโคกงู สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020016 บ้านบางขุนทอง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020018 ราชประชานุเคราะห์ 44 วัดฉัททันต์สนาน สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020019 วัดโคกมะม่วง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020020 วัดพระพุทธ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020021 วัดสิทธิสารประดิษฐ์ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020022 บ้านกูบู สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020023 บ้านสะปอม สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020024 บ้านโคกยามู สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020025 บ้านไพรวัน สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020026 วัดเกาะสวาด สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020027 วัดทรายขาว สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020028 บ้านตอหลัง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020029 วัดโคกมะเฟือง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020030 บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020031 บ้านคลองตัน สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020032 บ้านศาลาใหม่ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96022001 ตากใบ สพม. สพม. เขต 15
96010043 บ้านยะลูตง(ประชุมวิทยาสาร) สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010044 บ้านกาเยาะมาตี สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010045 บ้านยือลอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010046 บ้านแป๊ะบุญ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010047 บ้านบือเจ๊าะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010048 น้ำตกปาโจ (วันครู 2501) สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010049 บ้านปะลุกานากอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010050 บ้านดูกู สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010051 บ้านบือเระ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010052 บ้านบูเกะสูดอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010053 บ้านคลอแระ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010054 บ้านตันหยง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010055 บ้านฮูแตยือลอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010056 บ้านกะลูแป สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010057 บ้านอีโยะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010058 บ้านอาตะบือเระ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010059 บ้านบือแนปีแย สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010060 บ้านปะลุกาสาเมาะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010061 วัดเชิงเขา(แดงอุทิศ) สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010062 บ้านมะยูง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010063 บ้านบาตูฯ มิตรภาพที่ 66 สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010064 บ้านปะลุกาแปเราะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010065 บ้านตะโละบาลอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010066 บ้านสุไหงบาตู สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010067 ราชประชานุเคราะห์ 9 สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010068 บ้านปูซูตีฆอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010069 ราชประชานุเคราะห์ 10 สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96012004 บาเจาะ สพม. สพม. เขต 15
96010001 วัดกําแพง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010002 บ้านยาบี สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010003 บ้านไร่พญา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010004 บ้านกาแนะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010006 บ้านกูแบสาลอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010007 บ้านโคกศิลา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010008 บ้านบางมะนาว สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010009 บ้านค่าย สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010010 บ้านปูลากาป๊ะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010011 บ้านเขาตันหยง(มิตรภาพที่ 153) สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010012 บ้านหัวเขา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010013 ไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่) สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010014 บ้านโคกสยา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010015 บ้านเปล สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010016 วัดพนาสณฑ์ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010017 บ้านโคกเคียน สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010018 บ้านโคกพยอม สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010019 บ้านบือราเปะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010020 บ้านฮูแตทูวอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010021 บ้านทอน สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010022 บ้านทรายขาว สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010023 อนุบาลนราธิวาส สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010024 เมืองนราธิวาส สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010025 บ้านทุ่งโต๊ะดัง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010026 บ้านจืองา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010027 บ้านตะโละแน็ง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010028 บ้านยารอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010029 บ้านโคกตีเต สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010030 บ้านโคกสุมุ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010031 บ้านแคนา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010032 บ้านโต๊ะนอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010033 บ้านจูดแดง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010034 บ้านโคกแมแน สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010035 บ้านจะแลเกาะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010036 บ้านมะนังกาหยี สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010037 บ้านสุไหงบาลา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010038 วัดโคกโก สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010039 บ้านรามา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010040 บ้านทำเนียบ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010041 บ้านปลักปลา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010042 วัดลําภู สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96012001 นราธิวาส สพม. สพม. เขต 15
96012002 นราสิกขาลัย สพม. สพม. เขต 15
96012003 เฉลิมพระเกียรติ์ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอป สพม. สพม. เขต 15
96010070 บ้านต้นตาล สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010071 บ้านแยะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010072 บ้านนากอ(มะดากะอุทิศ) สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010073 บ้านลุโบะปาเระ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010074 บ้านจอเบาะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010075 บ้านตะโละมีญอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010076 บ้านบูเกะบากง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010077 บ้านบลูกาสนอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010078 บ้านกูยิ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010079 บ้านยี่งอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010080 บ้านกูเล็ง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010081 บ้านบูเกะกอตอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010082 บ้านกาบุ๊ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010083 บ้านกาเด็ง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010084 บ้านศาลาลูกไก่ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010085 บ้านทุ่งคา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010086 บ้านปูตะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010087 บ้านกูแว สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010088 บ้านลูโบะบายะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010089 บ้านปาลอบาต๊ะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010090 บ้านกำปงปีแซ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010091 บ้านลูโบะดาโต๊ะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010092 บ้านกาแร สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96012005 ร่มเกล้า สพม. สพม. เขต 15
96010093 บ้านกาลิซา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010094 บ้านกาหนั๊วะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010095 บ้านฮูลู สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010096 บ้านกาเด็ง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010097 บ้านสะโล สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010098 บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010099 บ้านบาโง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010100 บ้านสิโป สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010101 บ้านกูจิงลือปะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010102 บ้านทํานบ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010103 อนุบาลระแงะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010104 บ้านเขาพระ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010105 วัดร่อน สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010106 บ้านบือนังกือเปาะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010107 บ้านบ่อทอง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010108 บ้านกอแนะเหนือ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010109 วัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010110 บ้านตะโละ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010111 บ้านแกแม สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010112 บ้านไอปาเซ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010113 บ้านตันหยงลิมอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010114 บ้านลูโบะดีแย สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010115 ชุมชนสหพัฒนา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010116 บ้านบองอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010117 บ้านบาโงกูโบ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010118 บ้านสาเมาะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010119 บ้านลาไม สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010120 บ้านปาเซ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010121 ประชาบํารุง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010122 บ้านบละแต สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010123 บ้านลูโบ๊ะบาตู สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010124 บ้านเจ๊ะเก สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010125 บ้านเขาน้อย สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010126 บ้านบาโงสะโต สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010127 บ้านตราแด๊ะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010128 ไอยรานุสรณ์ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010129 บ้านบระเอ็ง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010130 บ้านเขาแก้ว สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010131 บ้านมะรือโบตก สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010132 บ้านบาโงระนะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010133 บ้านนิบง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96033001 ราชประชานุเคราะห์ 39 สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96012006 ตันหยงมัส สพม. สพม. เขต 15
96010134 บ้านบาโงปะแต สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010135 บ้านสายน้ำทิพย์ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010136 บ้านสวนพลู สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010137 บ้านธรรมเจริญ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010138 บ้านบลูกาฮีเล สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010139 ประชาพัฒนา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010140 บ้านพนาทักษิณ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010141 บ้านบาตง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010142 วัดราษฎร์สโมสร (ไพโรจน์วิทยา) สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010143 บ้านนาดา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010144 บ้านรือเสาะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010145 บ้านยาแลเบ๊าะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010146 บ้านบากง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010147 บ้านนาโอน สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010148 บ้านบูกิ๊ตยือแร สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010149 บ้านบลูกา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010150 บ้านยะบะ(อุปการวิทยา) สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010151 บ้านกาโดะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010152 บ้านลาเมาะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010153 บ้านลาเมาะฮีเล สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010154 บ้านสะแนะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010155 บ้านสุเป๊ะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010156 บ้านซือเลาะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010157 บ้านลูโบะบูโละ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010158 บ้านอีนอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010159 บ้านกูยิ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010160 บ้านบริจ๊ะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010161 บ้านบือแรง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010162 ชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010163 บ้านมะนังปันยัง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010164 บ้านบาโงปูโละ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010165 บ้านละหาน สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010166 บ้านดือแย สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010167 บ้านสาวอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010168 บ้านจือแร สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010169 บ้านมือและห์ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010170 บ้านตายา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010171 บ้านยือลาแป สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010172 บ้านดือแยหะยี สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010173 บ้านบือเล็งใต้ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96012007 รือเสาะชนูปถัมภ์ สพม. สพม. เขต 15
96012008 เรียงราษฏร์อุปถัมภ์ สพม. สพม. เขต 15
96020033 บ้านสามแยก สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020034 บ้านบาโง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020036 บ้านไม้ฝาด สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020037 บ้านศาลาอูมา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020038 บ้านตอออ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020039 บ้านจะมาแกะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020040 บ้านบางขุด สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020041 บ้านตําเสาพัฒนา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020042 นิคมสร้างตนเองแว้ง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020043 บ้านแม่ดง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020044 บ้านตอแล สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020045 บ้านยะหอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020046 บ้านบูเกะตา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020047 นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2 สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020048 บ้านนูโร๊ะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020049 บ้านเจ๊ะยอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020050 เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง) สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020051 เทพประทานไทยยืนยง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020052 บ้านฆอเลาะทูวอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020053 บ้านกูวา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020054 บ้านกรือซอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020055 บ้านเจ๊ะเหม สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020056 บ้านแว้ง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020057 บ้านแอแว สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020058 บ้านตือมายู สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020059 เพลินพิศ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020060 บ้านแขยง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96022003 ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96022002 เวียงสุวรรณวิทยาคม สพม. สพม. เขต 15
96010174 ประชาวิทยรังสรรค์ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010175 บ้านป่าไผ่ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010176 บ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010177 บ้านลาเวง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010178 บ้านตามุง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010179 สว่างวัฒนา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010180 บ้านดาฮง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010181 บ้านสาคร สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010182 บ้านกลูบี สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010183 ชุมชนบ้านซากอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010184 บ้านตะมะยูง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010185 สามัคคีวิทยา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010186 บ้านตอหลัง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010187 บ้านบือแนนากอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010188 บ้านลูโบ๊ะบาตู สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010189 บ้านไอร์แยง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010190 บ้านปาหนัน สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010191 บ้านคอลอกาเว สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96012009 ศรีวารินทร์ สพม. สพม. เขต 15
96020061 นิคมพัฒนา2 สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020062 บ้านน้ำใส สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020063 รักไทย สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020064 บ้านภูเขาทอง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020065 สุคิริน สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020066 นิคมพัฒนา 4 สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020067 นิคมพัฒนา10 สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020068 บ้านน้ำทุเรียน สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020069 บ้านบาลูกายาอิง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020070 บ้านร่วมใจ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020071 นิคมพัฒนา5 สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020072 นิคมพัฒนา6 สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020073 บ้านจุฬาภรณ์ 12 สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020074 นิคมพัฒนา7 สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020075 นิคมพัฒนา9 สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96022004 สุคิรินวิทยา สพม. สพม. เขต 15
96020076 บ้านซรายอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020077 บ้านตือระ มิตรภาพที่ 172 สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020078 บ้านลูโบ๊ะซามา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020079 บ้านกวาลอซีรา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020080 บ้านมือบา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020081 บ้านลาแล สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020082 บ้านโต๊ะเวาะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020083 บ้านกูแบอีแก สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020084 บ้านมูโนะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020085 บ้านปาดังยอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020086 บ้านลูโบะลือซง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020087 บ้านปูโป๊ะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020088 บ้านสุไหงโก-ลก สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96022005 สุไหงโกลก สพม. สพม. เขต 15
96020089 บ้านกาวะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020090 บ้านสายะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020091 ไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา) สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020092 บ้านบาโงฮูมอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020093 บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020094 บ้านไอบาตู สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020095 บ้านบือราแง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020096 บ้านโคกโก สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020097 บ้านโผลง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020098 บ้านโต๊ะเด็ง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020099 อิสลามบํารุง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020100 บ้านปะลุรู สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020101 บ้านปอเนาะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020102 บ้านละหาน สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020103 บ้านโคกตา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020104 บ้านตาเซะใต้ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020105 บ้านกูวา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020106 บ้านดอเหะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020107 บ้านบาโงกือเต สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020108 บ้านตะโละบูเก๊ะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020109 บ้านสากอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020110 บ้านไม้แก่น สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020111 บ้านกลูบี สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020112 บ้านจือแร สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020113 บ้านบอเกาะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020114 บ้านบาโงมาแย สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020115 บ้านตาเซะเหนือ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020116 วัดโบราณสถิตย์ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020117 วัดประดิษฐ์บุปผา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020118 บ้านตลิ่งสูง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020119 ราชภักดี สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020120 วัดประชุมชลธารา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96022006 ธัญธารวิทยา สพม. สพม. เขต 15
96022007 มัธยมสุไหงปาดี สพม. สพม. เขต 15