ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562

นโยบายที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 1.6 ร้อยละของนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

คำชี้แจง
1. จำนวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ และจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ในระดับดีหรือดีเด่น ตามแนวทางของสถานศึกษาหรือต้นสังกัด เพื่อเปรียบเทียบกับฐานจำนวนนักเรียนทั้งหมด นำมาคิดสัดส่วนร้อยละที่จำเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาต่อไปในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น
2. ตัวชี้วัดนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในระบบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปีการศึกษา 2562 รอบการตรวจที่ 1

Notice: Undefined index: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 6

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม
Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 93
ศึกษาธิการภาค 1 รอบการตรวจที่


Notice: Undefined variable: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy016.php on line 138
สังกัด จำนวนนักเรียน/นักศึกษา ทั้งหมด ปีการศึกษา 2561 (คน) นักเรียน/นักศึกษาที่ไม่ผ่านการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ นักเรียน/นักศึกษาที่ผ่านการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ นักเรียน/นักศึกษาที่มีผลการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ ระดับดี หรือดีเด่น หมายเหตุ
จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ
พระนครศรีอยุธยา 120,531 1,043 0.87 119,488 99.13 85,962 71.32
อ่างทอง 35,015 2,187 6.25 12,554 35.85 23,798 67.97 1.ยอดนักเรียนไม่เท่ากัน
2. นักเรียนผ่านระดับดีหรือดีเด่นมากกว่านักเรียนที่ผ่าน
ลพบุรี 84,802 320 0.38 47,251 55.72 26,403 31.13 1.ยอดนักเรียนไม่เท่ากัน
สิงห์บุรี 25,539 60 0.23 25,479 99.77 14,374 56.28
ชัยนาท 20,481 1,481 7.23 18,105 88.40 14,014 68.42 1.ยอดนักเรียนไม่เท่ากัน
สระบุรี 106,202 342 0.32 98,771 93.00 73,836 69.52 1.ยอดนักเรียนไม่เท่ากัน
รวม 392,570 5,433 1.38 321,648 81.93 238,387 60.72

Notice: Undefined variable: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy016.php on line 266
สังกัด จำนวนนักเรียน/นักศึกษา ทั้งหมด ปีการศึกษา 2561 (คน) นักเรียน/นักศึกษาที่ไม่ผ่านการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ นักเรียน/นักศึกษาที่ผ่านการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ นักเรียน/นักศึกษาที่มีผลการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ ระดับดี หรือดีเด่น หมายเหตุ
จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 182,941 288 0.16 129,299 70.68 123,826 67.69 1.ยอดนักเรียนไม่เท่ากัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 61,818 8 0.01 60,879 98.48 45,563 73.71 1.ยอดนักเรียนไม่เท่ากัน
สำนักงานการศึกษาเอกชน 70,793 645 0.91 67,040 94.70 53,741 75.91 1.ยอดนักเรียนไม่เท่ากัน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 35,121 863 2.46 34,258 97.54 3,859 10.99
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 990 775 78.28 215 21.72 200 20.20
กศน. 40,907 2,854 6.98 29,957 73.23 11,198 27.37 1.ยอดนักเรียนไม่เท่ากัน
รวม 392,570 5,433 1.38 321,648 81.93 238,387 60.72