ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562

นโยบายที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 1.6 ร้อยละของนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

คำชี้แจง
1. จำนวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ และจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ในระดับดีหรือดีเด่น ตามแนวทางของสถานศึกษาหรือต้นสังกัด เพื่อเปรียบเทียบกับฐานจำนวนนักเรียนทั้งหมด นำมาคิดสัดส่วนร้อยละที่จำเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาต่อไปในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น
2. ตัวชี้วัดนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในระบบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปีการศึกษา 2562 รอบการตรวจที่ 1

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม
Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 93
ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ รอบการตรวจที่

สังกัด จำนวนนักเรียน/นักศึกษา ทั้งหมด ปีการศึกษา 2561 (คน) นักเรียน/นักศึกษาที่ไม่ผ่านการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ นักเรียน/นักศึกษาที่ผ่านการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ นักเรียน/นักศึกษาที่มีผลการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ ระดับดี หรือดีเด่น หมายเหตุ
จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ
สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 36,031 0 0.00 36,031 100.00 0 0.00
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 17,020 106 0.62 16,914 99.38 13,496 79.29
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 33,678 1,866 5.54 31,812 94.46 12,390 36.79
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 38,550 0 0.00 38,550 100.00 4,296 11.14
สพม.เขต 28 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 22,347 0 0.00 22,347 100.00 0 0.00
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 24,336 9,734 40.00 14,602 60.00 14,602 60.00
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 14 0 0.00 14 100.00 14 100.00
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 43,049 3,437 7.98 39,612 92.02 11,319 26.29
รวม 215,025 15,143 7.04 199,882 92.96 56,117 26.10