ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562

นโยบายที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 1.6 ร้อยละของนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

คำชี้แจง
1. จำนวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ และจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ในระดับดีหรือดีเด่น ตามแนวทางของสถานศึกษาหรือต้นสังกัด เพื่อเปรียบเทียบกับฐานจำนวนนักเรียนทั้งหมด นำมาคิดสัดส่วนร้อยละที่จำเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาต่อไปในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น
2. ตัวชี้วัดนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในระบบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปีการศึกษา 2562 รอบการตรวจที่ 1

Notice: Undefined index: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 6

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม
Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 93
ศึกษาธิการภาค 18 รอบการตรวจที่


Notice: Undefined variable: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy016.php on line 138
สังกัด จำนวนนักเรียน/นักศึกษา ทั้งหมด ปีการศึกษา 2561 (คน) นักเรียน/นักศึกษาที่ไม่ผ่านการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ นักเรียน/นักศึกษาที่ผ่านการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ นักเรียน/นักศึกษาที่มีผลการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ ระดับดี หรือดีเด่น หมายเหตุ
จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ
นครสวรรค์ 114,644 5,514 4.81 109,130 95.19 81,828 71.38
อุทัยธานี 34,424 904 2.63 31,540 91.62 22,074 64.12 1.ยอดนักเรียนไม่เท่ากัน
กำแพงเพชร 96,083 16,572 17.25 79,511 82.75 37,121 38.63
พิจิตร 49,656 1,593 3.21 35,943 72.38 23,003 46.32 1.ยอดนักเรียนไม่เท่ากัน
รวม 294,807 24,583 8.34 256,124 86.88 164,026 55.64

Notice: Undefined variable: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy016.php on line 266
สังกัด จำนวนนักเรียน/นักศึกษา ทั้งหมด ปีการศึกษา 2561 (คน) นักเรียน/นักศึกษาที่ไม่ผ่านการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ นักเรียน/นักศึกษาที่ผ่านการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ นักเรียน/นักศึกษาที่มีผลการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ ระดับดี หรือดีเด่น หมายเหตุ
จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 110,238 2,409 2.19 94,789 85.99 73,865 67.01 1.ยอดนักเรียนไม่เท่ากัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 74,656 12,903 17.28 61,753 82.72 34,178 45.78
สำนักงานการศึกษาเอกชน 50,904 2,792 5.48 48,080 94.45 32,990 64.81 1.ยอดนักเรียนไม่เท่ากัน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 19,073 4,077 21.38 15,724 82.44 7,256 38.04 1.ยอดนักเรียนไม่เท่ากัน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
กศน. 39,936 2,402 6.01 35,778 89.59 15,737 39.41 1.ยอดนักเรียนไม่เท่ากัน
รวม 294,807 24,583 8.34 256,124 86.88 164,026 55.64